Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
26/04/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-13, внесен от Министерски съвет на 17.04.2018 г.
  На редовно заседание, проведено на 26 април 2018 г. Комисията по отбрана разгледа за първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-13, внесен от Министерски съвет на 17.04.2018 г.
  Присъстваха 18 (осемнадесет) народни представители.
  В заседанието взеха участие заместник-министър Атанас Запрянов, Атанас Вълчанов, експерт в дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“ и Андоанета Якимова, експерт в дирекция „Правно-нормативна дейност“ на Министерство на отбраната и Джулиета Никова, експерт в дирекция ,,Техническа хармонизация и политика за потребителите“ на Министерство на икономиката.
  Председателят на Комисията по отбрана народният представител Константин Попов посочи, че със законопроекта се предлага въвеждането на национална процедура за освобождаване от задължения по Регламент (ЕО) №1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали, когато това е необходимо в интерес на отбраната. Въвеждането на такава процедура е предвидено в регламента. Целта на процедурата е да се предотврати негативният ефект върху сектора отбрана от директното прилагане на регламента, като едновременно с това се въведат механизми за защита на човешкото здраве и околната среда.
  Законопроектът беше представен от името на вносителите от заместник-министъра на отбраната Атанас Запрянов. Отбелязано беше, че разпоредбите на законопроекта са в съответствие с Кодекса за изключенията, свързани с отбраната по Регламент REACH на Европейската агенция по отбрана, към който Република България се е присъединила. Кодексът цели държавите членки, прилагащи изключението, да имат сходни национални процедури и критерии, установяващи интерес за отбраната. Със законопроекта се определят и националните критерии, установяващи случаите на интерес за отбраната. Законопроектът предвижда разрешението за освобождаване от изисквания на Регламент REACH да се издава от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет. Редът, условията и сроковете за издаване на разрешението, както и изискванията за предотвратяване или ограничаване на вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда, които лицето получило разрешението следва да спазва, както и информацията, която поддържа и предоставя на МСОИСД ще се регламентират с наредба на Министерския съвет. Подчертано беше, че със законопроекта ще се гарантират националните интереси в областта на отбраната, като същевременно ще се осигури достатъчна степен на защита на човешкото здраве и опазването на околната среда.
  От народния представител Николай Цонков беше изразена подкрепа на предложения законопроект и беше отбелязано, че той е стъпка за въвеждане на европейски регламент, която е в интерес и на отбраната.
  В последвалото гласуване с 18 (осемнадесет) гласа „ЗА“, 0 (нула) гласа „ПРОТИВ“ и 0 (нула) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Комисията по отбрана прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-13, внесен от Министерски съвет на 17.04.2018 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума