Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
05/06/2018 първо гласуване

  Доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на Република България през 2017 г., 802-00-26, представен от Министерски съвет на 21/05/2018.
  На заседание на 05.06.2018 г. Комисията по отбрана обсъди Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2017 г., 802-00-26, представен от Министерския съвет на 21/05/2018.

  В заседанието участваха 18 народни представители.

  На заседанието присъстваха заместник-министър председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов, заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов, заместник-министърът на отбраната Анатолий Величков, началникът на отбраната генерал Андрей Боцев и началникът на политическия кабинет на Министерството на отбраната Илия Налбантов.

  Председателят на Комисията по отбрана, народният представител Константин Попов посочи, че Докладът за състоянието на отбраната и въоръжените сили е изготвен в изпълнение на чл. 23 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и поясни, че в съответствие с този член на закона Народното събрание се произнася по доклада с решение, а съгласно чл. 90 ал. 11 на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание то може да приеме или да отхвърли доклада на вносителя.

  От името на вносителя докладът и мотивите към него бяха представени от заместник-министъра на отбраната Атанас Запрянов. Беше подчертано, че с доклада се прави отчет за предизвикателствата пред отбранителната политика и изпълнените задачи през 2017 г. Дават се насоки за съсредоточаване на усилията през следващия отчетен период. Докладът е важен информационен документ, но съдържа и ангажимент за бъдещото осъществяване на политиките в областта на отбраната на страната, който се реализира под контрола на Народното събрание.

  В изказванията на народните представители Таско Ерменков, Николай Цонков и Кольо Милев бяха направени критични бележки по оценките и основния извод в доклада. Посочено беше, че недостигът от личен състав във Въоръжените сили се увеличава и че проектите за модернизация следва да вървят ръка за ръка с грижата за хората в отбраната. Беше изразено мнение, че докладът не показва пълната реалистична картина на състоянието на отбраната и въоръжените сили, като някои данни са спестени, а други не са интерпретирани коректно. Като примери бяха посочени окомплектоването на подразделения от сухопътните войски и попълването на доброволния резерв, както и че до средата на 2018 г. само два от инвестиционните проекти са влезли в Народното събрание.

  Народните представители Борис Вангелов и Пламен Манушев изразиха пълна подкрепа за доклада. Беше подчертано, че докладът е написан отговорно, отразява проблемите и предизвикателствата пред отбраната, реалистичен е, съдържа достатъчно данни и е обективен. Особено важни са изводите и направленията за съсредоточаване на усилията, от които е ясно, че без отлагане следва да започне модернизацията и неотложните мерки за по-голяма мотивация на личния състав.

  В отговор на поставените въпроси от страна на заместник-министъра на отбраната Атанас Запрянов беше пояснено, че оценката в доклада за състоянието на Въоръжените сили е критична, но в същото време достатъчно реалистична. Тази оценка се базира на анализите и на предоставените материали от видовете въоръжени сили и структурите от системата за отбрана. Докладът е подготвен от работни групи с участието на цивилни и военни експерти. Приет е на Съвет по отбрана, като оценките, изводите и направленията за работа са подкрепени от политическото ръководство на Министерството на отбраната, от щаба на отбраната и командирите. Важно е да бъде приет докладът, защото след като Народното събрание се произнесе с решение то утвърждава направленията за работа и съсредоточаване на усилията.

  Началникът на отбраната генерал Андрей Боцев допълни, че с доклада се отчита извършеното през 2017 г., а много от необходимите мерки са взети през настоящата 2018 г., Резултатите от увеличаването на възнагражденията и взетите мерки за подобряване на окомплектоване с личен състав, приемането на Плана за нарастване на разходите за отбрана до 2%, както и от стартирането на проектите за модернизация ще се проявят през настоящата и следващите години.

  Въз основа на проведената дискусия и изказаните мнения, членовете на Комисията по отбрана с 13 (тринадесет) гласа „ЗА“; 0 (нула) гласа „ПРОТИВ“ и 5 (пет) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приеха следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Подкрепя Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България и предлага на Народното събрание да приеме Проекта за решение за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2017 г. № 802-00-26., внесен от Министерски съвет на 21.05.2018 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума