Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
21/06/2018 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Програмно споразумение № В 1381 между федералния министър на отбраната и спорта на Република Австрия, министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, министъра на отбраната на Република Кипър, Министерството на отбраната на Чешката република, Министерството на отбраната на Република Финландия, федералното министерство на отбраната на федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Република Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, шведските въоръжени сили и Европейската агенция по отбрана относно многонационалното модулно медицинско формирование (M3U), № 802-02-15, внесен от Министерски съвет на 07.06.2018 г. – обсъждане за първо гласуване
  На редовно заседание, проведено на 21 юни 2018 г., Комисията по отбрана към 44-то Народно събрание разгледа за първо гласуване Законопроект за ратифициране на Програмно споразумение № В 1381.

  На заседанието присъстваха 21 народни представители.
  В заседанието участваха господин Анатолий Величков – заместник-министър на отбраната и полк. доц. Иван Попиванов, доцент в катедра „Военна медицина“ на ВМА.

  Председателят на Комисията по отбрана запозна членовете на комисията с разпореждането на председателя на Народното събрание (№ 850-01-145/12.06.2018 г.) относно разпределянето на законопроекта между постоянните комисии и направи кратко резюме на предлаганото Програмно споразумение.

  Изложение на мотивите към законопроекта, от името на вносителите, беше представено от господин Анатолий Величков, заместник-министър на отбраната. Той посочи, че Програмното споразумение за многонационално модулно медицинско формирование (МММФ) е в съответствие с инициативата на ЕС „Обединяване и споделяне“ и има за цел да постави рамка за създаване на Програма за изграждане на МММФ и да улесни стандартизацията и оперативната съвместимост в сферата на многонационалното медицинско сътрудничество. С него се поставя основата за създаването на постоянно действащи и притежаващи способност за пълно развръщане медицински формирования, налични за целия спектър мисии по Общата политика за сигурност и отбрана (CSDP) на ЕС или други многонационални ангажименти. България ще допринесе към проекта с един хирургически екип от пет военнослужещи за участие в медицински хирургически модул. Този хирургически екип се изгражда посредством капацитета и съществуващата материална база на Военномедицинската академия. От българска страна не се предвижда извършване на капиталови разходи, а очакваните необходими финансови средства са само за задгранични командировки на личен състав за участие в работните органи по инициативата, в международно учение за интеграция и валидизация и евентуално участие в последващи хуманитарни мисии или операции по Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз. Необходимите финансови средства се планират и осигуряват по съществуващите програми на Министерството на отбраната.
  Министерският съвет е одобрил присъединяването на България към Програмното споразумение за МММФ на свое заседание на 18.01.2018 г. Същото е подписано от българска страна на 12 февруари 2018 г.

  На основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България и предвид обстоятелството, че споразумението съдържа финансови задължения за държавата, Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира Програмното споразумение със закон.

  В последвалото обсъждане всички изказали се подкрепиха законопроекта. В проведеното гласуване участваха 21 (двадесет) народни представители. С 21 (двадесет и един) гласа „ЗА“, 0 (нула) гласа „ПРОТИВ“ и 0 (нула) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Комисията по отбрана прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Програмно споразумение № В 1381 между федералния министър на отбраната и спорта на Република Австрия, министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, министъра на отбраната на Република Кипър, Министерството на отбраната на Чешката република, Министерството на отбраната на Република Финландия, федералното министерство на отбраната на федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Република Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, шведските въоръжени сили и Европейската агенция по отбрана относно многонационалното модулно медицинско формирование (M3U), № 802-02-15, внесен от Министерски съвет на 07.06.2018 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума