Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
21/06/2018 първо гласуване

  Законопроект за киберсигурност № 802-01-18, внесен от Министерски съвет на 30.05.2018 г., обсъждане за първо гласуване
  На редовно заседание, проведено на 21 юни 2018 г. Комисията по отбрана разгледа за първо гласуване Законопроект за киберсигурност № 802-01-18, внесен от Министерски съвет на 30.05.2018 г.

  Присъстваха 21 (двадесет и един) народни представители.
  В заседанието от Държавна агенция „Електронно управление“ взеха участие Атанас Темелков, председател на агенцията, Кирил Дойчинов, главен секретар, Васил Грънчаров, директор на дирекция „Мрежова и информационна сигурност“, Златина Бучкова, началник на отдел „Правни дейност“ и Емилия Стойкова, старши експерт. От Министерство на отбраната участваха Анатолий Величков, заместник-министър, генерал-лейтенант Пламен Атанасов, заместник-началник на отбраната, Георги Шарков, съветник на министъра и Ваня Деневска, парламентарен секретар. На заседанието присъства и Илия Милушев, съветник по сигурност и отбрана на Президента на Републиката.

  Председателят на Комисията по отбрана народният представител Константин Попов, информира, че законопроектът е разпределен на Комисията по отбрана и още четири комисии, като водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Подчерта, че Законопроектът за киберсигурност има за цел в националното законодателство да бъдат въведени изискванията на Директива (ЕС) 2016/1148 от 6 юли 2016 г. на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза. В законопроекта са описани и конкретни отговорности на министъра на отбраната и на началника на отбраната.

  Мотивите на вносителя по законопроекта бяха представени от главния секретар на Държавна агенция „Електронно управление“ Кирил Дойчинов, от председателя на агенцията Атанас Темелков, от заместник-министъра на отбраната Анатолий Величков и от Георги Шарков, съветник на министъра на отбраната. Отбелязано беше, че основната цел на законопроекта е установяването на ясни правила и високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в киберпространството, повишаване на сигурността на националните и на частните мрежи и информационни системи. С приемането на закона ще се установи цялостна система на координация и взаимодействие между засегнатите институции в ресора, както и правила за докладване на инциденти в киберсигурността на национално равнище и между държавите - членки на Европейския съюз. Материята за киберсигурността, която до този момент е регламентирана в редица закони, е систематизирана и отговаря на новите предизвикателства. Подчертано беше, че законопроектът е модерен, революционен, с конкретни мерки. Засегнати са нови задачи по отношение на кибер отбраната по линия на НАТО и Европейския съюз. Със законопроекта се гарантират националните интереси, а в същото време е в съответствие с европейските изисквания и срокове.

  От народния представител Владимир Тошев беше изразена подкрепа на предложения законопроект и беше отбелязано, че законопроектът е много важен за сигурността и за отбраната, защото кибер заплахите могат да повлияят на всички сектори. Зададен беше въпрос дали законопроектът е хармонизиран със съответните процедури в НАТО и в Европейския съюз?

  От народните представители Славчо Велков, Таско Ерменков, Николай Цонков, и Кольо Милев беше посочено, че подкрепят по принцип необходимостта от такъв законопроект, но има нужда от усъвършенстване на неговото съдържание, поради което ще се въздържат при първо гласуване и ще направят предложения между първо и второ четене. Посочено беше, че в законопроекта не са записани конкретно мястото и ролята на президента и върховен главнокомандващ, особено при война, военно или друго извънредно положение, което е направено в Националната стратегия за киберсигурност „Кибер устойчива България 2020“. Не са посочени и евентуални задачи и функции на служба „Военна информация и Държавна агенция „Разузнаване“. Поставен беше въпрос, защо се създават нови структури и органи, а не се доразвиват и разширяват при необходимост функциите на съществуващи структури?
  От името на вносителите господин Темелков поясни, че текстовете в Законопроекта са хармонизирани със съответните процедури в НАТО и в Европейския съюз и с Националната стратегията за киберсигурност. Мястото и ролята на президента и върховен главнокомандващ са отразени в Конституцията и в Закона за отбраната и въоръжените сили, но евентуално би могло и в този законопроект да се отбележат. Изразена беше готовност за участие в работна група при необходимост за отразяване на постъпили предложения между първо и второ четене.

  В последвалото гласуване с 13 (тринадесет) гласа „ЗА“, 0 (нула) гласа „ПРОТИВ“ и 8 (осем) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Комисията по отбрана прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за киберсигурност, № 802-01-18, внесен от Министерски съвет на 30.05.2018 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума