Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
05/07/2018 първо гласуване

  Проект на решение на Народното събрание за приемане на Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС“, № 802-03-9, внесен от Министерски съвет на 02.07.2018 г.
  ДОКЛАД

  Относно: Проект на решение на Народното събрание за приемане на Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС“, № 802-03-9, внесен от Министерски съвет на 02.07.2018 г.
  На редовно заседание, проведено на 05 юли 2018 г., Комисията по отбрана обсъди проект на решение на Народното събрание за приемане на Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС“, № 802-03-9, внесен от Министерски съвет на 02.07.2018 г.

  На заседанието присъстваха 20 народни представители.
  В заседанието участваха господин Каракачанов, заместник-министър председател и министър на отбраната; господин Величков, заместник-министър на отбраната; генерал Боцев, началник на отбраната; контраадмирал Петев, командир на ВМС и господин Налбантов, началник на кабинета на министъра на отбраната.

  Проектът за инвестиционен разход беше представен от господин Величков, заместник-министър на отбраната. Той припомни, че с решение на 43-ото Народно събрание от 2 юни 2016 г. беше приет Проект за инвестиционен разход за придобиването на два многофункционални модулни патрулни кораба за ВМС, реализацията на който е прекратена в края на 2017 г. поради липса на кандидати за неговото изпълнение. В съответствие с препоръките от доклада на Временната парламентарна комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет, в Министерството на отбраната е създадена политико-военна направляваща работна група за подпомагане на изпълнението на инвестиционните проекти. Групата е анализирала причините за прекратяване на процедурата за придобиването на патрулни кораба за ВМС. В резултат е разработен настоящия вариант на Актуализиран проект за инвестиционен разход, в който са отстранени констатираните слабости.

  По нататък думата беше дадена на контраадмирал Митко Петев, командир на ВМС. Той представи в детайли Актуализирания проект за инвестиционен разход „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС“. Контраадмирал Петев посочи, че превъоръжаването с нова бойна техника няма алтернатива. То ще допринесе за преодоляване на съществуващия дефицит от способности, до постигане на необходимата оперативна съвместимост на Българските Военноморски сили със страните-членки на НАТО и ЕС и ще осигури в по-голяма степен изпълнението на поставените пред Военноморските ни сили задачи. Контраадмирал Петев се спря на следните по-важни моменти от актуализираният проект на инвестиционен разход:
   максималната прогнозна стойност на проекта е завишена на 984 млн. лв. с ДДС, с което се отчитат промените, настъпили в Закона за данък върху добавената стойност от 1 януари 2017 г.;
   към варианта за придобиване от ПИР-а от 2016 г. са добавени два нови варианта:
   закупуване на нов отбранителен продукт (модифициран за нуждите на ВМС) или производство по лиценз;
   комбинация от разработване на нов продукт и модификация на съществуващ такъв;
   предвижда се многофункционалните модулни патрулни кораби да бъдат окомплектовани с основно въоръжение и корабни изделия и с допълнително въоръжение и корабни изделия, които са избирателни (опции) и ще бъдат включени в договора в зависимост от наличието на средства;
   включени са нови раздели „Гарантиране развитието на националната отбранителна индустриална база на република България“ и „Индустриално сътрудничество“.

  Контраадмирал Петев посочи, че констатираните слабости, довели до прекратяване на процедурата в края на 2017 г. са отстранени. Според него, въведените промени ще дадат по-голям реализъм и гъвкавост при договаряне на условията на договора.

  В последвалата дискусия отношение взеха народните представители Кольо Милев, Симеон Симеонов, Славчо Велков, Константин Попов, Пламен Манушев, Таско Ерменков, Николай Цонков, Спас Панчев.

  Всички изразиха подкрепата си за проекта за инвестиционен разход и задоволството си от широкия консенсус по такъв важен въпрос за националната сигурност като модернизацията на Българската армия. Беше изказана подкрепа за заложеното разсрочено плащане по проекта, което ще смекчи финансовите тежести и за заложените изисквания за индустриално сътрудничество. Общата констатация беше, че актуализираният проект е добър и гъвкав.

  В дискусията бяха зададени уточняващи въпроси по отношение на: рисковете за реализация на проекта; параметрите на корабите; сроковете за сключване на договор; валутата, в която ще се изплаща сделката; осигуряване на необходимите боеприпаси. Част от изказалите се отправиха препоръки, свързани с редакцията на някои текстове.

  Подробни и обосновани отговори на зададените въпроси бяха дадени от министър Каракачанов и неговия екип. Те посочиха, че няма 100 % гаранция за сключване на договор, но рисковете са анализирани внимателно и са взети мерки за тяхното свеждане до минимум. Подробно бяха разяснени очакваните ползи от заложените изискванията по отношение на индустриалното сътрудничество. Посочено беше, че голяма част от препоръките ще бъдат отразени в Исканията за предложения (RFP), които ще бъдат изпратени до потенциалните изпълнители.

  След приключване на дебатите, членовете на Комисията по отбрана с 19 (деветнадесет) гласа „ЗА“; 1(един) глас „ПРОТИВ“ и 0 (нула) „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приеха следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Подкрепя Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС“ и предлага на Народното събрание да приеме проекта на Решение ЗА приемане на Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС“, № 802-03-9, внесен от Министерски съвет на 02.07.2018 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума