Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
13/09/2018 първо гласуване

  Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от Министерски съвет на 20.07.2018 г.
  На свое заседание, проведено на 13.09.2018 г. Комисията по отбрана обсъди Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от Министерски съвет на 20.07.2018 г.
  В заседанието участваха 19 народни представители. На заседанието присъстваха заместник-министър председателят и министър на отбраната Красимир Каракачанов, секретарят на Съвета по сигурността към Министерския съвет Георги Кръстев, началникът на политическия кабинет на Министерството на отбраната Илия Налбантов, полковник Орлин Гергов, началник на отдел и господин Михаил Найденов, държавен експерт в дирекция „Отбранителна политика“ на Министерството на отбраната.
  Председателят на Комисията по отбрана народният представител Константин Попов, информира, че Докладът за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г. е приет от Министерския съвет с решение № 518 от 20 юли 2018 г. Разпределен е общо до седемнадесет комисии на Народното събрание.
  Заместник-министър председателят и министър на отбраната Красимир Каракачанов посочи, че докладът дава адекватна оценка на средата за сигурност. Обективно отразява състоянието на политиките в областта на сигурността. По отношение на отбраната в доклада остава валиден основният извод, че българските въоръжени сили са в състояние със затруднения и повишен риск да изпълняват задачите си по мисиите, произтичащи от конституционните си задължения. Причините се коренят във факта, че за дълъг период от време е имало хроничен недостиг на средства и е липсвала визия за модернизация на бойната техника. Проблем е и некомплектът на личния състав. От 2016 г. е започнала промяна на ситуацията, свързана с проектите за модернизация и мерките за повишаване привлекателността на военната професия. Повишени са заплатите на военнослужещите, отделят се средства в бюджета за набиране на нови военнослужещи. Тази тенденция ще продължи. Това дава основание да се прогнозира, че основните проблеми могат да бъдат преодолени в рамките на следващите години.
  Господин Георги Кръстев подчерта, че докладът е изготвен от работна група, назначена със заповед на министър-председателя. Следва структурата на актуализираната Стратегия за национална сигурност. Има и нови политики, които присъстват за първи път. Докладът съдържа три части: в първата са оценени рисковете и заплахите пред националната сигурност; във втората е отразено състоянието на политиките за сигурност; а в третата част са посочени направления и дейности за следващия период. В доклада е отделено място на отбранителната политика. Хармонизиран е с Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили.
  В последвалото обсъждане народният представител Кольо Милев изрази мнение, че докладът изглежда като сбор от доклади на отделните ведомствата. Не е достатъчно критичен и създава впечатление за липса на проблеми в различните секторни политики в системата за национална сигурност. С народният представител Георги Андреев посочиха, че в доклада отсъства сравнителен анализ с предходни години и че ще се въздържат при гласуването.
  Народният представител Борис Вангелов поздрави екипа подготвил доклада. Подчерта, че са разработили много сериозен, аналитичен и правилно структуриран документ. Докладът е обективен и дори в някои отношения прекалено критичен, особено в частта за отбраната. Народният представител Владимир Тошев също изрази подкрепа за доклада и отбеляза, че докладът използва дипломатичен и издържан език и засяга важни области, сред които открои киберсигурността.
  В отговор на въпросите господин Кръстев посочи, че докладът да е обективен. Стремежът е да се представи общо политиката, а не отчети на отделните ведомства. Оценката като цяло е, че системата функционира достатъчно ефективно, независимо от трудностите. Поясни, че включването на сравнение с предходни години е въпрос на методология, които ще бъде обсъден при подготовката на следващи доклади. Информира, че се подготвя стратегически преглед на сигурността и отбраната, който да се проведе през 2019 г. и бъде направен анализ на състоянието на сектор „Сигурност”.
  Председателят на Комисията по отбрана народният представител Константин Попов също благодари на екипа за сериозния, обективен и критичен доклад. Подчерта, че обективността и критичният подход е от полза за националната сигурност, защото са набелязани мерки и дейности за подобряване на работата на системата.
  Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения, членовете на Комисията по отбрана с 11 (единадесет) гласа „ЗА“; 0 (нула) гласа „ПРОТИВ“ и 9 (девет) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приеха следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да приеме с решение Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г. № 802-00-39, внесен от Министерски съвет на 20 юли 2018 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума