Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
01/11/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 802-01-48, внесен от Министерски съвет на 29.10.2018 г.
  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 802-01-48, внесен от Министерски съвет на 29.10.2018 г.

  На заседание, проведено на 01 ноември 2018 г. Комисията по отбрана разгледа за първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 802-01-48, внесен от Министерски съвет на 29.10.2018 г.

  В заседанието взеха участие заместник-министърът на отбраната Анатолий Величков, началникът на отбраната генерал Андрей Боцев и постоянният секретар на отбраната Антон Ластарджиев.

  Председателят на Комисията по отбрана народният представител Константин Попов посочи, че с предлагания законопроект се цели промяна на заплащането на военнослужещите – от присвоеното им военно звание и степента в обхвата на военното звание към определяне на основното им месечно възнаграждение в зависимост от заеманата длъжност и присвоеното им военно звание. От това произтичат и промени на базисните параметри при приемането и въвеждането на нов Класификатор за длъжностите за военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. Очаква се промяната да бъде стъпка към преодоляване на некомплекта във въоръжените сили.

  Законопроектът беше представен от името на вносителите от заместник-министъра на отбраната Анатолий Величков и от постоянния секретар на отбраната Антон Ластарджиев. Беше посочено, че действащата система за заплащане труда на военнослужещите не позволява диференциране при определянето на заплащането за различни длъжности в обхвата на едно и също военно звание. Промяната ще даде възможност за справедливо оценяване на труда на отделните категории военнослужещи. Планира се увеличаване на нивата и промяна на класификатора на длъжностите.

  Началникът на отбраната генерал Андрей Боцев също посочи значимостта на промяната за военнослужещите на всички нива, която ще е съществен стимул за по-качествено изпълнение на функционалните задължения и повишаване на квалификацията и образованието.

  В последвалото обсъждане народните представители Славчо Велков, Кольо Милев, Симеон Симеонов и Пламен Манушев изразиха мнение, че с предлаганата промяна се премахва една социална несправедливост по отношение на военнослужещите и се обединиха около становището, че законопроектът следа да бъде подкрепен. Народният представител Слави Нецов прояви интерес за реалния ефект от промяната върху заплащането на военнослужещите. Народният представител Емил Христов изрази притеснение от посоченото в мотивите нежелание военнослужещите да заемат отговорни и натоварени длъжности. Народният представител Валентин Радев обърна внимание, че Министерството на отбраната трябва много внимателно да оцени с какво е по-добър предлаганият модел на заплащане от досегашния, за да бъде приложен най-успешно.

  Постоянният секретар Антон Ластарджиев поясни, че на практика се връща един модел на заплащане, който в годините се е доказал като по добър. Желаният ефект е мотивиране на военнослужещите за заемане на по-тежки и отговорни длъжности. Той е свързан и със социалния статус на военнослужещите. При повишението на заплатите в две последователни години с по 10% се очаква резултатът да се почувства по-силно след една година, когато ще има възможност и за по-добър социален пакет за военнослужещите.
  В последвалото гласуване с 20 (двадесет) гласа „ЗА“, 0 (нула) гласа „ПРОТИВ“ и 0 (нула) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Комисията по отбрана прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 802-01-48, внесен от Министерски съвет на 29.10.2018 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума