Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
15/11/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 802-01-50, внесен от Министерски съвет на 05.11.2018 г.
  На заседание, проведено на 15 ноември 2018 г. Комисията по отбрана разгледа за първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 802-01-50, внесен от Министерски съвет на 05.11.2018 г.

  В заседанието от Министерството на вътрешните работи участваха заместник-министър Красимир Ципов, Ангел Димитров, началник и Валентин Венков, инспектор в сектор „КОС“ на Главна дирекция „Национална полиция“, Росица Грудева, директор и Ева Венева, главен юрисконсулт в Дирекция „Правно-нормативна дейност“. От Министерството на отбраната участваха заместник-министър Атанас Запрянов, Клементина Денева, директор „Правно-нормативна дейност“ и полковник Илия Мърхов от дирекция „Логистика“.

  Председателят на Комисията по отбрана Константин Попов посочи, че с приемането на законопроекта се цели основно постигане на съответствие и въвеждане на разпоредби на Директиви на Европейския парламент и на Съвета на ЕС.
  Законопроектът беше представен от името на вносителите от заместник-министъра на вътрешните работи Красимир Ципов. Със законопроекта се предвижда въвеждане на европейско законодателство. Цели се хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара и надзор на взривните вещества за граждански цели. С него се подобрява контролът върху дейностите с по-висока степен на риск при придобиването на огнестрелни оръжия за спортни цели, автоматични огнестрелни оръжия с голяма вместимост на боеприпаси в пълнителя. Приемането на законопроекта не води до необходимост от осигуряване на допълнителни финансови средства.

  Заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов обърна внимание на предложеното допълнение в чл. 151, с което ще отпадне изискването за връщане във военните формирования на отпадъчни продукти при утилизацията на боеприпасите на въоръжените сили на Република България. С допълнението ще се постигне значително намаляване на рисковете от възникване на инциденти.

  В последвалото обсъждане всички изказали се народни представители, изразиха подкрепа на предложеното от Министерството на отбраната допълнение на чл. 151.
  Народният представител Кольо Милев помоли за разяснение относно ограниченията с полуавтоматичното оръжие, съхранението на ловното оръжие и възможността чужди граждани да ловуват у нас, като посочи, че ще се въздържи на първо гласуване.

  Народният представител Милен Михов сподели опасения, че законопроектът може да води до финансови разходи и административни усложнения, поради смяната на режима на немалка група оръжия. Не споделя, че трябва да се увеличават рестрикциите по отношение на ловно, спортно и най-вече оръжия с историческа стойност. Обърна внимание, че разпоредбите засягат голяма част от дружествата и организациите занимаващи се с реконструкция и исторически възстановки с оръжие. По молба на господин Михов своето мнение по законопроекта представиха Здравко Илиев от Клуб за военноисторически реконструкции „Братя по оръжие“ и Тодор Предов от Национално дружество „Традиция“. Гостите поясниха, че са пропуснали периода на общественото обсъждане на законопроекта и са изпратили писма до институциите.
  Народният представител Валентин Радев приветства предложените промени и работата, извършена от МВР по подготовка на проектозакона. Посочи, че нарасналите изисквания в европейското законодателство отчитат необходимостта от противодействие на тероризма и призова законопроектът да бъде подкрепен на първо четене. Подчерта, че България не бива да се отличава от останалите европейски държави, че историческите оръжия следва да бъдат свързани със собственик и да бъдат безопасни.

  Народният представител Симеон Симеонов препоръча да се огледат внимателно текстовете по отношение на ловците и по съхранение на оръжието. Ще се въздържи на първо гласуване до уточняване на детайлите.

  Народният представител Пламен Манушев изрази мнение, че има неразбиране по отношение на ловците, защото ограничението не касае фабрично произведеното полуавтоматично оръжие, както и вече регистрираното преработено от автоматично.

  В отговор на поставените въпроси заместник-министър Ципов посочи, че в законопроекта е дадено ясно определение на полуавтоматично оръжие. Поясни, че измененията касаят автоматично оръжие, което е преправено в полуавтоматично. Дори се допуска да продължи използването на такова оръжие, за което вече има издадено разрешение. Отбеляза, че законопроектът е бил публикуван за обществено обсъждане повече от три месеца. МВР има готовност да бъде обсъдено всяко становище и постъпило предложение за прецизиране на текстове. Предложи да бъде проведена среща в сектор КОС и с представители на Клуб за военноисторически реконструкции „Братя по оръжие“ и Национално дружество „Традиция“.

  Началникът на сектор „КОС“Ангел Димитров допълни, че за съхранение при лов се спазват изискванията на закона. Няма пречка и чужденци да ловуват, включително да ползват оръжие от ловното стопанство, но трябва да бъдат придружавани от ловен надзирател. Реконструкции и исторически възстановки може да продължат да се извършват при опазване на здравето и сигурността на гражданите. В момента в България има много клубове, които се занимават с исторически оръжия и предложените текстове в законопроекта отчитат техните интереси. Важно е по изискванията от Европейските директиви всяко оръжие да бъде свързано със собственика си и да има уверение в техническата му годност.

  В заключение, председателят на Комисията по отбрана Константин Попов посочи, че очевидно предложените промени са важни с оглед съвременните рискове и призова законопроектът да бъде подкрепен на първо четене, а при постъпване на предложения между първо и второ четене, текстовете да бъдат прецизирани. Подчерта значението на допълнението в чл. 151 за процеса на утилизация.

  В последвалото гласуване с 8 (осем) гласа „ЗА“, 0 (нула) гласа „ПРОТИВ“ и 6 (шест) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Комисията по отбрана прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 802-01-50, внесен от Министерски съвет на 05.11.2018 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума