Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
06/12/2018 първо гласуване

  Проект на решение за обявяване на гр. Стара Загора за "Град на Българската бойна слава", 854-02-65, внесен от Милен Михов и група народни представители на 23.11.2018 г.
  ДОКЛАД
  Относно: Проект на решение за обявяване на гр. Стара Загора за "Град на Българската бойна слава", 854-02-65, внесен от Милен Михов и група народни представители на 23.11.2018 г.
  На редовно заседание, проведено на 06 декември 2018 г., Комисията по отбрана обсъди проект на решение на Народното събрание за обявяване на гр. Стара Загора за "Град на Българската бойна слава", 854-02-65, внесен от Милен Михов и група народни представители на 23.11.2018 г.
  В заседанието участва господин Атанас Запрянов, заместник-министър на отбраната.

  Народният представител Милен Михов представи проектът на решение от името на вносителите. В изказването си той посочи, че най-ярката изява на Българското националноосвободително движение по време на Руско-турската война от 1877 – 1878 г. е сформирането и действията на Българското опълчение. За първи път новата българска войска влиза в бой край Стара Загора, останал в историята като Битката за Самарското знаме. Бойното кръщене на опълчението е белязано с първата победа на българското оръжие над вековния господар. След Освобождението на България през 1878 г. и станалото през 1885 г. Съединение на Княжество България с Автономна област Източна Румелия, Стара Загора се превръща във важно военно средище. В града се намират щабовете на 8-ма Тунджанска пехотна дивизия, на 12-ти пехотен Балкански полк и на 8-ми артилерийски полк. Техните знамена се покриват с непреходната слава във войните за национално обединение 1912 - 1918 г.

  Като посочи, че проектът на решение е внесен в Народното събрание на основание чл. 88, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, господин Михов призова членовете на Комисията по отбрана да го подкрепят.

  По-нататък думата беше дадена на заместник-министър Запрянов, който представи положително становище на Министерството на отбраната по проекта на решение.
  В последвалата дискусия отношение взеха народните представители Кольо Милев, Пламен Манушев, Валентин Радев, Емил Христов, Борис Вангелов, Джейхан Ибрямов, Владимир Тошев, Константин Попов и Симеон Симеонов. Изказалите се съгласиха с посочените достойнства на град Стара Загора и болшинството от тях подкрепиха проекта на решение. Беше посочено, че за в бъдеще подкрепа за внасяне на такива проекти на решения следва да се търси сред всички членове на Комисията по отбрана. В същото време дискусията засегна някои неясноти около процедурата, която води до парламентарно решение, критериите, по които се обявява даденото населено място за град на българската бойна слава, ролята на Комисията по отбрана в процеса и статута който придобива населеното място. Изказаха се мнения от народните представители К. Милев, Д. Ибрямов, С. Симеонов и В. Радев за прекратяване на обявяването на градове на българската бойна слава до разработването на ясни критерии.

  Председателят постави на гласуване предложението на н.п. В. Радев за отлагане на разискванията за град Стара Загора по предложението за решение до разработване на критерии за избор. С 3 (три) гласа „ЗА“, 15 (петнадесет) „ПРОТИВ“ и 2 (два) „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ народните представители отхвърлиха това предложение.

  Заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов напомни за поетия ангажимент по време на заседанието на Комисията по отбрана на 22.11.2018 г. от Министерството на отбраната да инициира разработването на проект на нормативен документ, който да регулира някои от проблемните въпроси, имащи отношение към обсъжданата материя.

  След приключване на дебатите, членовете на Комисията по отбрана с 17 (седемнадесет) гласа „ЗА“; 1(един) глас „ПРОТИВ“ и 2 (два) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приеха следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Комисията по отбрана подкрепя проекта за решение за обявяване на гр. Стара Загора за "Град на Българската бойна слава", с № 854-02-65, внесен от Милен Михов и група народни представители на 23.11.2018 г. и предлага на Народното събрание да приеме Решение за обявяване на гр. Стара Загора за "Град на Българската бойна слава".
  Форма за търсене
  Ключова дума