Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
19/10/2020

  Становище на Министерство на отбраната по ЗИД на Закона за резерва и въоръжените сили на Република България
  ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, внесено от народния представител Христо Гаджев


  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

  Във връзка с предложение за изменение и допълнение на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, внесено от народния представител Христо Гаджев, изразявам следното становище:
  1. По предложението относно нова редакция на чл. 56, ал. 3, считам че същата прецизира разпоредбата правно-технически, поради което я подкрепям.

  2. Не подкрепям направеното предложение за създаване на нова ал. 4 в чл. 56, с която провеждащите подготовката се ограничават само до военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, преминали специална подготовка за обучение на ученици. По този начин се изключва възможността подготовката да се провежда от бивши военнослужещи и цивилни служители, работили в системата на Министерството на отбраната. От така направеното предложение, не става ясно каква следва да бъде тази специализирана подготовка на военнослужещите и цивилните служители - придобиване на квалификация или образователно-квалификационна степен на висше образование. Това задължително изискване за преминаване на горепосочената подготовка ще затрудни провеждането на занятията с учениците, тъй като ежегодно над 800 военнослужещи и цивилни служители провеждат подготовка на ученици от 9™ и 10 ™ клас в средните училища и същевременно ще доведе до допълнителни разходи свързани с изпълнението й.
  3. Предложената нова ал. 2 на чл. 57 считам за ненужна, тъй като ал. 1, с която се въвеждат изискванията към българските граждани със статус на студенти за придобиването на квалификация „Офицер от резерва", се отнася към всички студенти-български граждани от всички висши училища в страната и чужбина, в т.ч. и тези от висшите военни училища и академии. Предвид изложеното, считам, че допълнително уточнение в отделна разпоредба спрямо последните е излишна.
  Форма за търсене
  Ключова дума