Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
15/05/2019
  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 902-01-16, внесен от Министерския съвет на 3 април 2019 г. (второ гласуване).
  2. Разни.
  ПРОТОКОЛ
  № 57


  На 15 май 2019 г., сряда, от 15,00 ч., се проведе редовно заседание на Комисията по отбрана при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 902-01-16, внесен от Министерския съвет на 3 април 2019 г. (второ гласуване).
  2. Разни.
  Списъците на народните представители, присъствали на заседанието, и на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 15,00 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Константин Попов.

  * * *

  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Уважаеми колеги, имаме кворум.
  Откривам заседанието на Комисията по отбрана.
  От Министерството на отбраната присъстват: заместник-министър Атанас Запрянов, генерал Андрей Боцев – началник на отбраната, Антон Ластарджиев – постоянен секретар, Ваня Деневска – парламентарен секретар, и Нина Чебишева – началник отдел в дирекция „Правно-нормативна дейност”.
  Запознати сте с проекта за дневния ред, който се състои се от две точки:
  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 902-01-16, внесен от Министерския съвет на 3 април 2019 г., приет на първо гласуване на 24 април 2019 г. (второ гласуване).
  2. Разни.
  Който е съгласен с предложения дневен ред, моля да гласува.
  За – 14, против и въздържали се – няма.
  Дневният е приет.

  Преминаваме към първа точка от дневния ред:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, № 902-01-16, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 3 АПРИЛ 2019 Г., ПРИЕТ НА ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА 24 АПРИЛ 2019 Г. (ВТОРО ГЛАСУВАНЕ).
  Започваме с наименованието на Законопроекта.
  „Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България”.
  Изказвания? Няма.
  Моля да гласуваме наименованието на Закона.
  За – 14, против и въздържали се – няма.
  По § 1 има предложение от народния представител Константин Попов.
  Едно пояснение: материалите са Ви дадени, може да ги четете, за да не ги изчитам аз, ако нямате нищо против.
  Имате думата за изказвания по предложението. Няма такива.
  Моля, който е „за” предложението, да гласува.
  За – 14, против и въздържали се – няма.
  Предложението е подкрепено.
  Съгласно правилника трябва да гласуваме текста на вносителя по § 1.
  Изказвания? Няма.
  Моля, който е „за”, да гласува.
  За – 14, против и въздържали се – няма.
  Текстът на вносителя по § 1 не е подкрепен.
  (МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА БОЛТВАНИЯ ТЕКСТ!)
  Параграф 2.
  Изказвания? Няма.
  Който е за приемането на § 2 по вносител, моля да гласува.
  За – 14, против и въздържали се – няма.
  Предложението на вносителя е подкрепено.
  Параграф 3.
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме предложението на вносителя.
  Който е „за”, моля да гласува.
  За – 14, против и въздържали се – няма.
  Параграф 3 по вносител е подкрепен.
  По § 4 има предложение от народния представител Константин Попов.
  Имате думата за изказвания. Няма.
  Гласуваме предложението по § 4.
  Който е „за”, моля да гласува.
  За – 14, против и въздържали се – няма.
  Предложението по § 4 е прието.
  Преминаваме към гласуване на текста по вносител по § 4 по принцип.
  Който е „за”, моля да гласува.
  За – 14, против и въздържали се – няма.
  Текста по § 4 по вносител, с направените редакционни корекции, е прието.
  Преминаваме към гласуване на § 5.
  По § 5 има предложение на народния представител Константин Попов.
  Имате думата за изказвания. Няма.
  Гласуваме предложението по § 5.
  Който е „за”, моля да гласува.
  За – 14, против и въздържали се – няма.
  Предложението по § 5 е подкрепено.
  Гласуваме текста на вносителя по § 4 по принцип.
  Който е съгласен с текста на вносителя, моля да гласува.
  За – 14, против и въздържали се – няма.
  Текста по § 5 по вносител, с направените редакционни поправки, е подкрепен.
  Предложение от народния представител Константин Попов:
  „Да се създаде § 5а:
  „§ 5а. В чл. 148а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „декларация за имотното състояние и доходите си“ се заличават.
  2. Алинея 2 се отменя.“
  Имате думата за изказвания. Няма.
  Моля да гласуваме предложението по § 5а.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 14, против и въздържали се – няма.
  Предложението по § 5а е подкрепено.
  По § 6 има предложение от народния представител Константин Попов.
  Изказвания?
  Заповядайте, господин Радев.
  ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Господин Председател, уважаеми Заместник министър, Началник на отбраната! Исках само да попитам, прочетох целия текст подробно, това отговаря ли на онази бележка, която направих – проверено ли е дали е така в другите системи за сигурност? Нали това беше разликата – да подават ли декларации, да не подават ли, докъде да подават? Това съобразено ли е с МВР, с другите служби? Това беше бележката, защото искахте да отпадне, да не подават до някакво ниво.
  Въпросът ми е: това съобразено ли е и до каква степен е съобразено?
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Господин Заместник-министър, имате думата.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАС ЗАПРЯНОВ: Разсъждавали сме от гледна точка на условията за носене на службата във въоръжените сили и българската армия. Според мен няма как да разпростираме и уравняваме статута на различните компоненти от системата за сигурност. За ДАНС примерно трябва да се прецени кои служители евентуално не трябва да подават или да подават. Не е еднакъв статутът на служителите във въоръжените сили с този в ДАР, в ДАНС и МВР. Различни са хипотезите. Нашият войник го изключваме, а може би не всички полицаи трябва да бъдат изключени, тоест няма как да създадем уравновиловка с текстовете. Трябва да се гледа спецификата на всяко ведомство и така сме разсъждавали. Благодаря.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Заместник-министър.
  Други изказвания? Няма.
  Гласуваме предложението по § 6.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 13, против – няма, въздържал се – 1.
  Предложението по § 6 е подкрепено.
  Гласуваме текста на вносителя по § 6.
  Който е съгласен с текста на вносителя, моля да гласува. (Шум и реплики.)
  Който е „за”, моля да гласува по принцип текста на вносителя.
  За – 13, против – няма, въздържал се – 1.
  Предложението е прието с направената корекция.
  Преминаваме към § 7.
  Предложение на народния представител Константин Попов.
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме предложението по § 7.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 14, против и въздържал се – няма.
  Предложението по § 7 е подкрепено.
  Гласуваме текста на вносителя по § 7 по принцип.
  Който е съгласен с текста, моля да гласува.
  За – 14, против и въздържал се – няма.
  Текстът на вносителя по § 7, с направените редакционни изменения, е подкрепено.
  Параграф 8.
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме текста по вносител на § 8.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 14, против и въздържал се – няма.
  Текстът на § 8 по вносител е подкрепен.
  По параграф 9 няма предложения.
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме текста по вносител на § 9.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 14, против и въздържали се – няма.
  Текстът на § 9 по вносител е подкрепен.
  Параграф 10.
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме текста по вносител на § 10.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 14, против и въздържал се – няма.
  Текстът на § 10 по вносител е подкрепен.
  Предложение от народните представители Христо Гаджев и група народни представители.
  Господин Гаджев, заповядайте.
  ХРИСТО ГАДЖЕВ: Благодаря, господин Председател.
  Уважаеми господин Генерал, господин Заместник-министър, уважаеми колеги!
  Предложението е кратко и ясно.
  Става въпрос за следното. Тъй като в Закона за отбраната и въоръжените сили на две места е забранено извършването на политическа дейност както за военнослужещи, така и за цивилните лица въобще на територията на Министерството на отбраната, логично е и със средствата от бюджета на Министерството на отбраната да не може да бъде подпомагано извършването на политическа дейност. В крайна сметка, това е в синхрон и с разразилите се дебати в последните дни.
  Отделно освен това има и други две предложения в рамките на това.
  Едното е за предоставените имоти за ползване от различни организации да не могат да бъдат преотдавани, най-общо казано. Имаме постъпила техническа бележка думата „имоти“ да се замени с „помещения“ в двете изречения.
  Отделно, за по-голяма прозрачност, да бъде създаден и публичен регистър на организациите, които са получили различен вид финансиране от страна на Министерството на отбраната, за да може всички граждани да са запознати все пак, как са разходвани средствата по този параграф. Тук също има една техническа бележка за промяна в текста, а именно: текстът да стане „министърът на отбраната създава и поддържа публичен регистър, който съдържа информация за предоставената финансова или материална помощ и за предоставените помещения“. Благодаря.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря.
  Изказвания?
  Заповядайте, госпожо Мацева.
  ВЯРА МАЦЕВА: Извинявайте, господин Председател.
  По отношение точка първа на Вашето предложение, господин Гаджев, политическа дейност по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, каквито са вашите организации, не може да се прави, така че този текст на практика на мен като юрист не знам какво ми казва. Изрично в Закона за юридическите лица с нестопанска цел е казано, че всички организации и юридически лица, които правят политическа дейност, трябва да са по Закона за политическите партии. (Шум и реплики.)
  Мога да ви прочета: „Обществена и частна полза има само по Закона за юридическите лица с нестопанска цел”. По Закона за юридическите лица с нестопанска цел ще Ви прочета…
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Разбрахме Ви, госпожо Мацева.
  Господин Гаджев, бихте ли прочели текста така, както го предлагате – с направените корекции от Вас?
  ХРИСТО ГАДЖЕВ: По ал. 1 текстът е, че след думите …
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Прочетете го целия, моля, с направените корекции в този момент.
  Ще помоля госпожа Мацева да слуша.
  ХРИСТО ГАДЖЕВ: За да има по-голяма яснота, ще ги прочета.
  В ал. 1 на чл. 226м след думите „общественополезна дейност“ да се добави „които не осъществяват политическа дейност“.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Бихте ли пояснили какво четете?
  ХРИСТО ГАДЖЕВ: Предложението, което правя, впоследствие ще прочета и редакциите, за да е ясно на всички. Или само редакцията, ако е по-добре?
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Само редакцията, моля.
  ХРИСТО ГАДЖЕВ: Добре.
  По т. 2 в ал. 2 на чл. 226м в края се добавя следният текст: „В ал. 2 се създава изречение 2 и 3, което е: „помещенията, предоставени от Министерство на отбраната по изречение първо, се използват съобразно тяхното предназначение и само за осъществяването на общественополезна патриотична дейност. Отдадените под наем помещения не може да се ползват извън предназначението им или да се предоставят и да се ползват съвместно по договор с трети лица“.
  И вместо да се добави второ изречение в ал. 3 се предлага създаването на ал. 4: „Министърът на отбраната създава и поддържа публичен регистър, който съдържа информация за предоставената финансова или материална помощ, и за предоставените помещения“.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Добре.
  Заповядайте, господин Заместник-министър.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАС ЗАПРЯНОВ: Благодаря, господин Председател.
  По ал. 1, както стана дума, това е уредено конституционно и военно-патриотичните организации не може да провеждат политическа дейност. Няма как, ако това го предпишете на министъра на отбраната, той да следи какви планове и програми имат военно-патриотичните организации…
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Господин Заместник-министър, съжалявам, че Ви прекъсвам, но той не го прочете така…
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАС ЗАПРЯНОВ: Не, не. Аз искам да кажа, че втората алинея я приемаме, защото – да, можем да правим регистър какви пари и помощи даваме на военно-патриотичните организации, какви имоти сме им предоставили. Те и сега имат право и ние правим това. Моята мисъл е, че някои военно-патриотични организации действително сключват споразумение за участие в избори и т.н. – ще го кажа директно – може би това има предвид господин Гаджев, но това не е елемент на този закон. Те нарушават по същество Закона за политическите партии. Ако определена военно-патриотична организация, Вие или някой констатира, че има политически договорки с политическа партия за участие в избори и издигане на кандидати, тогава може да се сезира Конституционният съд, че тя нарушава Конституцията и Закона и да й се отнемат правата на военно-патриотична организация.
  Защото, така записано в ал. 1, министърът вече, давайки имоти, давайки пари, трябва и да следи тези организации някой да не е влязъл в политически договорки с някого, а ние няма как да направим това. Министърът ще наруши Закона, че не е проверявал. Нали разбирате? Аз затова възразявам за ал. 1. Някой може да каже: Каракачанов си е затворил очите, или Запрянов, знаейки че еди коя си патриотична организация е в договорка с еди коя си политическа партия и й е отпуснал пари и субсидии, и й е дал офиси.
  Затова искам да бъдем коректни спрямо министъра на отбраната, който и да е той от тук насетне. Това е Закон! Няма как ние да контролираме военно-патриотичните организации дали влизат в такива договорки с политически сили, дали участват на техните пленуми техните ръководители и т.н. Аз знам какво имате предвид. Прегледайте телевизионните предавания и ще видите, че има такива факти, но все пак министърът тълкува засега всички военно-потриотични организации еднакво, ние им предоставяме по техните права помещения, по условията, както на всички, никой не се дели, с финансова помощ също ги подкрепя, но няма как да контролираме ал. 1. Защото така записана вече правомощието да контролира и отговаря е на министъра, което… Благодаря.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Господин Гаджев, Вие прочетохте ли за ал. 1 от ЗОВС Вашето предложение, че отпада това нещо?
  ХРИСТО ГАДЖЕВ: Тук въпросът е от страна и на превенция.
  В крайна сметка, дали ще отпадне, или няма да отпадне, тук става въпрос и за превенция между отпускащия и кандидатстващите за финансова помощ. В крайна сметка, да имаме и малко повече култура на хигиената, така че да не се допуска финансиране на организации, които повече се занимават с чисто политическа дейност, включително и предизборна, включително и такава, която е характерна за политическите партии както по Конституция, така и по Закона за политическите партии. Не смятам, че е редно те да бъдат финансирани от страна на държавния бюджет.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря.
  Въпроси по текста, който прочете – с направените корекции, не това, което Ви е предоставено, а с направената корекция, по този въпрос има ли нещо? (Шум и реплики.)
  Точка 1 отпада – да, от това, което предложи господин Гаджев. Да.
  Заповядайте. (Реплика на народния представител Милен Михов встрани от микрофоните.) Това, което прочете господин Гаджев.
  Заповядайте.
  ХРИСТО ГАДЖЕВ: Все пак да направя бележката, че и да отпадне този текст, въпросът е: на Министерството на отбраната е отговорността, все пак, да спазва и Конституцията, и Закона за политическите партии, и Закона за юридическите лица с нестопанска цел, и много повече да обръща внимание как точно разходва средствата от бюджета.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря.
  Други изказвания? Няма.
  Гласуваме предложението от народните представители Христо Гаджев, Пламен Манушев, Валентин Радев, Владимир Тошев, Десислава Костадинова, Калин Василев и Емил Христов с направената редакция от господин Гаджев.
  Който е „за”, моля да гласува.
  За – 14, против и въздържали се – няма.
  Преминаваме към гласуване на § 11.
  Предложение от народния представител Константин Попов:
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме предложението по § 11.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 14, против и въздържали се – няма.
  Предложението по § 11 е подкрепено.
  Гласуваме текста по вносител по принцип по § 11.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 14, против и въздържали се – няма.
  Текстът по § 11 по вносител е подкрепен с направената редакция.
  По § 12 има предложение от народния представител Константин Попов.
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме предложението по § 12.
  Който е „за”, моля да гласува.
  За – 14, против и въздържали се – няма.
  Предложението по § 12 е подкрепено.
  Гласуваме текста на вносителя по § 12 по принцип.
  Който е съгласен с текста на вносителя, моля да гласува.
  За – 14, против и въздържали се – няма.
  Текста на § 12 по вносител, с направените редакционни изменения, е подкрепен.
  Преминаваме към гласуване на § 13.
  Изказвания? Няма.
  Моля да гласуваме текста на вносителя по § 13.
  Който е „за”, моля да гласува.
  За – 14, против и въздържали се – няма.
  Предложението по § 13 на вносителя е подкрепено.
  Преминаваме към гласуване на § 14.
  По § 14 има предложение от народния представител Константин Попов.
  Имате думата за изказвания, колеги. Няма такива.
  Моля да гласуваме предложението по § 14.
  Който е „за”, моля да гласува.
  За – 14, против и въздържали се – няма.
  Предложението по § 14 е подкрепено.
  Гласуваме текста на вносителя по § 14 по принцип.
  Който е „за”, моля да гласува.
  Заповядайте.
  ЕМИЛ ХРИСТОВ: Само за изясняване.
  Колеги, това, което гласуваме по принцип, е редакцията, която Комисията ще предложи, това е нашата редакция. Не е на вносителя. Текстът на вносителя е този, първият.
  Искам да бъдем ясни, че не гласуваме текст на вносителя, а редакцията, която Вие предлагате, след като сме приели вече…
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Добре.
  Отново гласуването.
  За – 14, против и въздържали се – няма.
  Текстът на § 14 по вносител, с направените редакционни изменения, е подкрепен.
  Преминаваме към Заключителните разпоредби.
  Гласуваме наименованието на подразделението „Заключителни разпоредби”.
  Който е „за”, моля да гласува.
  За – 14, против и въздържали се – няма.
  Наименованието на подразделението е прието.
  Параграф 15.
  Изказвания? Няма.
  Моля да гласуваме текста по вносител на § 15.
  Който е „за”, моля да гласува.
  За – 14, против и въздържали се – няма.
  Предложението по § 15 на вносителя е подкрепено.
  По § 16 има предложение от народния представител Константин Попов. (Шум и реплики.)
  В редакцията ще има преномерация, защото отпаднаха параграфи. (Шум и реплики.)
  Заповядайте, господин Заместник-министър.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАС ЗАПРЯНОВ: Господин Председател, уважаеми господа народни представители! По тази редакция ние ще изпаднем в парадоксални въоръжени сили, в които имаме командване…
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Бихте ли прочели?
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАС ЗАПРЯНОВ: В Закона за отбраната и въоръжените сили нямаме сили за специални операции, а имаме командване.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Господин Министър, запознайте се с предложението, вижте какво сме гласували и след това ще Ви помоля…
  По моето предложение премахнахме „сили за специални операции”, защото в Закона такова нещо не съществува, с което сме абсолютно съгласни.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАС ЗАПРЯНОВ: Във Всички държави има сили за специални операции във въоръжените сили на НАТО.
  Щом решавате да ги няма, нямам нищо против. Благодаря.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Не, не става въпрос, че няма, казва се, че има съвместно командване, има определени специални операции и ако искате да дадете определение „що са това сили за специални операции”, щяхме да Ви бъдем много благодарни да предложите определение, но Вие не сте предложили.
  Знаете, че в Закона се регламентира какво се включва в Българската армия. Включва се съвместно командване на силите, три вида въоръжени сили, отделно съвместно командване в специалните операции. Ако сте имали предвид, че трябва да има определение за „що е това специални сили”, трябваше да ни го кажете. Не може в текста, в който се казва що е това специална операция, да се слага нещо, което не съществува в Закона в другите му параграфи.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАС ЗАПРЯНОВ: Разбрах, че има странен закон. Благодаря.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: И засега в 68 бригада нямате какво е „специални операции”. (Шум и реплики.)
  ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Господин Председател, това не е ли съгласувано с Министерството на отбраната – това да отпадне, сили да няма?
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Да, Мисля, че госпожа Чебишева беше там. (Реплики на заместник-министър Атанас Запрянов встрани от микрофонит: „Изказах мое лично мнение – оттеглям го.”.)
  Гласувахме § 15 „за” по текста на вносителя.
  Предложението по § 15 по вносител е подкрепено.
  Преминаваме към § 16.
  Предложение на народния представител Константин Попов.
  Имате думата за изказвания. Не виждам такива.
  Гласуваме предложението по § 16.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 14, против и въздържали се – няма.
  Предложението по § 16 е подкрепено.
  Гласуваме текста на вносителя по § 16.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 14, против и въздържали се – няма.
  Текстът по § 16 по вносител, с направената редакция, е подкрепен.
  Преминаваме към гласуване на § 17.
  Има предложение на народния представител Константин Попов.
  Аз оттеглям предложението и правя предложение, така, както е предложено от вносителя: Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”, с изключение на параграфи 5, 6, 12 и 14, които влизат в сила от 15 май 2019 г.
  Това е за декларациите. (Шум и реплики.)
  Изказвания по предложението? Няма.
  Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.
  За – 14, против и въздържали се – няма.
  Гласуваме текста на вносителя по § 17 по принцип.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 14, против и въздържали се – няма.
  Текстът по § 17 по вносител, с направената редакция, е приет.
  Колеги, с това приключихме приемането на второ четене на Закона за отбраната и въоръжените сили.

  Преминаваме към точка втора:
  РАЗНИ.
  Аз нямам нищо по нея.
  Вие имате ли? Не.
  Закривам заседанието.
  Форма за търсене
  Ключова дума