Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
14/03/2019 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  №953-06-6/13.03.2019 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 902-01-5, внесен от Министерски съвет на 19.02.2019 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД


  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 902-01-5, внесен от Министерски съвет на 19.02.2019 г.  На свое заседание, проведено на 13 март 2019 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 902-01-5, внесен от Министерски съвет на 19.02.2019 г.
  На заседанието присъстваха Красимир Ципов – заместник - министър на вътрешните работи , Биляна Стойкова - ст.юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност и Право на ЕС“ в Дирекция „Правно-нормативна дейност“ и Атанаска Тодорова – главен експерт в КНСБ
  От името на вносителите законопроектът бе представен от Красимир Ципов.
  В изложението си вносителят отбеляза, че причините, които налагат приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (ЗИДЗЧРБ) са свързани с необходимостта от прецизиране на текстове и отстраняване на несъвършенства в отделни разпоредби на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), Закона за Българските лични документи (ЗБЛД), Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, и членовете на техните семейства (ЗВПНРБГЕСБГЧТС), както и на Закона за убежището и бежанците (ЗУБ).
  Една част от предложените изменения и допълнения в ЗЧРБ се налагат с оглед на уреждане на статута и пребиваването в Република България на непридружените деца-чужденци, а именно чрез издаване на разрешение за продължително пребиваване в Република България до навършване на пълнолетие. Разрешението ще се издава по ред, определен с правилника за прилагане на закона.
  Създава се правна уредба във връзка с разрешаването на спорове между родители на деца-чужденци по отношение на предоставяне право на пребиваване в Република България на тези деца. С оглед на това в законопроекта се създава процедура, която да урежда съдебното производство по даване на заместващо съгласие от съда при наличие на разногласие между родителите на деца-чужденци при предоставяне право на пребиваване в Република България. В тази насока след получаване на окончателното решение на съда дирекция „Миграция“, отдел/сектори/групи „Миграция“ при ОД на Министерството на вътрешните работи (МВР) ще взима решение за предоставяне право на пребиваване, като проверява служебно и другите документи и обстоятелства, свързани с правния статут на детето.
  Със Законопроектa за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (ЗИД за ЗЧРБ) се предвижда, че разрешение за продължително пребиваване в Република България ще могат да получават чужденци, които притежават виза за дългосрочно пребиваване и са представители на чуждестранно търговско дружество с регистрирано, след проверка и оценка на представени документи, относно икономическа активност и данъчна изрядност на чуждестранното дружество за период от две години преди регистрацията на представителството, както и на документи относно неговите планирани дейности, от Българската търговско-промишлена палата търговско представителство в Република България.Разрешението за продължително пребиваване ще се ограничи до трима представители за всяко чуждестранно търговско дружество. Българската търговско-промишлена палата своевременно ще уведомява дирекция „Миграция“ при промяна в обстоятелствата по регистрацията на представителството.
  На следващо място, се предлагат и променени свързани с постигането на по-голяма яснота и синхронизация със Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ).
  Със законопроекта се създава и правна уредба по отношение на уреждането на пребиваването на гражданите на Обединеното кралство и членовете на техните семейства в Република България след оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз.
  В допълнителните разпоредби на ЗЧРБ се изменя определението за „Училище“ в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование.
  Със ЗИД за ЗЧРБ се въвеждат и изменения и допълнения в Закона за Българските лични документи. Предвижда се, че разрешението за пребиваване на продължително пребиваващ член на семейство на български гражданин с отбелязване на „член на семейство на български гражданин“ и разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ в Република България чужденец с отбелязване „непридружено дете чужденец“ ще се издават от органите на МВР със срок на валидност до една година.
  В преходните и заключителните разпоредби на законопроекта са предложени и изменения на норми от Закона за убежището и бежанците като превантивна мярка срещу възможностите за сключване на фиктивни бракове с цел заобикаляне на закона и получаване на международна закрила. В тази връзка членовете на семейство на лице с предоставена международна закрила, семейните връзки, между които са възникнали след влизане на територията на Република България и след предоставянето на закрилата, ще могат да получат разрешение за продължително пребиваване и всички произтичащи от това права по общия ред предвиден в ЗЧРБ.
  Създава се и механизъм за установяване и констатиране на извършено нарушение и възможност за прилагане на предвидената в Закона за убежището и бежанците мярка за настаняване в център или помещение от затворен тип на чужденец, търсещ международна закрила в Република България и напуснал без разрешение определената зона за движение. В тази връзка е предвидена промяна, като се предвижда, че тези нарушения ще се установяват от органите на Министерството на вътрешните работи с констативен протокол, изготвен в три екземпляра - за съответната структура на Министерството на вътрешните работи, за Държавната агенция за бежанците и за чужденеца.
  В Закона за убежището и бежанците се прецизират и разпоредби с оглед на осигуряване на съответствие на българското законодателство с разпоредбите на Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила.
  Създава се и правна уредба за издаване на удостоверения за пребиваване на членовете на семейството на български граждани, които са граждани на Европейския съюз и са упражнили правото си на свободно движение. Създава се и уредба относно възможността да се откаже право на пребиваване на територията на Република България при установено и доказано фиктивно съжителство или фиктивен брак.
  Със законопроекта се предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради което са изготвени таблици за съответствие с европейското право.
  Приемането на проекта на Закона за чужденците в Република България и на промените в другите закони не води до необходимост от осигуряване на допълнителни финансови средства.
  На основание чл. 79, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е поискано становище от Националния съвет за тристранно сътрудничество. В отговора си те ни уведомяват, че със ЗИД за ЗЧРБ се цели постигане на по-голяма яснота по отношение на препращанията към Закона за трудова миграция и трудова мобилност, който е бил обсъден на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 24 април 2018 г.

  Въз основа на проведеното гласуване Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 11 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа

  „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 902-01-5, внесен от Министерски съвет на 19.02.2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
  СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:


  ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума