Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
10/04/2019 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  №953-06-8/10.04.2019 г.

  ОТНОСНО:Законопроект за ратифициране на Административното и техническо споразумение към Споразумението между Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПОВЪТРЕШНА СИГУРНОСТИ ОБЩЕСТВЕН РЕД


  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО:Законопроект за ратифициране на Административното и техническо споразумение към Споразумението между Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата

  На свое заседание, проведено на 10 април 2019 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за ратифициране на Административното и техническо споразумение към Споразумението между Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата № 902-02-7 внесено от Министерски съвет на 02 април 2019 г.
  На заседанието присъстваха от министерство на вътрешните работи – зам.- министър Красимир Ципов и Николай Дановски – експерт в дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество“.
  Заместник- министър Ципов от името на вносителите,представи законопроекта. В аргументите си той отбеляза, че целта на основното споразумение, което е ратифицирано от България, Унгария и Хърватия на 11 октомври 2012 г. и е в сила за България от 17 юни 2013 г. е да обезпечи възможността за практическото изпълнение на взаимното изпълнение на финансови санкции за пътни нарушения, извършени в държава , различна от държавата на регистрацията.
  Споразумението разширява възможностите за сътрудничество извън информационния обмен, предвиден в Директива 2015/413/ЕС, като предвижда изпълнение на санкциите, което допринася за предотвратяване избягването на санкции за пътни нарушения и гарантира бърза процедура,като съдържа достатъчно гаранции за защита правата на водачите. Основно предимство на споразумението е възможността паричната сума , получена от изпълнението на решението да се събира в полза на изпълняващата държава.
  Административното и техническото споразумение за прилагане на основното споразумение е изработено с цел осигуряване на техническото прилагане на основното споразумение. В него се предвижда минимален набор от лични данни, които ще бъдат предмет на информационния обмен по смисъла на основното споразумение. Посочен е техническият избор на система и връзка чрез които се осъществи обменът на информация. Дефинирани са националните точки за контакт и комуникационните канали. Включени са разпоредби за защита на личните данни.
  Съгласно основното споразумение изпълнението на финансови санкции няма да преминава през етап на съдебно признаване в Договарящата страна по регистрация на моторното превозно средство, поради което споразумението беше ратифицирано от Народното събрание със закон.
  Поради факта, че основното споразумение е ратифицирано, Административното и техническо споразумение за прилагане на основното споразумение също следва да бъде ратифицирано със закон от Народното събрание.

  Въз основа на проведеното гласуване Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 10 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Законопроект за ратифициране на Административното и техническо споразумение към Споразумението между Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
  СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:


  ПЛАМЕН НУНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума