Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
25/04/2019 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  №953-06-13/25.04.2019 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение Закона за административните нарушения и наказания, № 954-01-23, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 12.04.2019 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД


  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение Закона за административните нарушения и наказания, № 954-01-23, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 12.04.2019 г.
  На свое заседание, проведено на 24 април 2019 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение Закона за административните нарушения и наказания, № 954-01-23, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 12.04.2019 г.
  На заседанието присъстваха от Министерството на вътрешните работи – Красимир Ципов – зам.- министър на вътрешните работи и Христина Маркова-Митова – гл.юрисконсулт в Главна дирекция „Национална Полиция“.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от Искрен Веселинов. В изложението си вносителят отбеляза, че причините, които налагат приемането на Закона за изменение и допълнение Закона за административните нарушения и наказания (ЗИДЗАНН) е да се въведат в системата на административните наказания по чл. 13 от Закона за административните нарушения и наказания следните два вида наказания: безвъзмезден труд в полза на обществото и задържане в териториална структура на Министерството на вътрешните работи (МВР).
  Проектът предлага приложното поле на безвъзмездния труд в полза на обществото и задържането в териториална структура на МВР да бъдат ограничени. Наказанието безвъзмезден труд в полза на обществото се налага само за повторно извършено административно нарушение или за нарушение на системно нарушение. По отношение на задържането в териториална структура на МВР се предлага то да бъде наложено само за административни нарушения, свързани с нарушаването на обществения ред.
  Проектът съдържа подробна уредба относно наказанието безвъзмезден труд в полза на обществото. Предлага се размерът на това наказание да бъде не по-малко от 40 часа и не повече от 200 часа годишно за не повече от две последователни години.
  Предвидено е и допълнение на глава Трета, раздел V от Закона за административните нарушения и наказания, във връзка с влизането в сила на решенията за налагане на наказанието безвъзмезден труд в полза на обществото.  Относно изпълнението на това наказание предложението е то да се възложи на пробационните служби по настоящ адрес на наказания. В тази насока се предвижда, че при неизпълнение на наложено наказание безвъзмезден труд в полза на обществото без уважителна причина, пробационният съвет ще прави предложение за замяната му със задържане в териториална структура на МВР за срок до 7 денонощия.
  С проекта на закон, се предлага изменение и допълнение в Указа за борба с дребното хулиганство, като се предлага наказанието „безвъзмезден труд в полза на обществото“ да се налага като кумулативно наказание при повторно извършване на дребно хулиганство.
  Законопроектът предвижда и промени в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и в Закона за горите.
  В постъпилото становище от МВР се подкрепя по принцип законопроекта, но се правят и предложения за прецизиране на текстовете.


  Въз основа на проведеното гласуване Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 10 гласа „за”, 0 гласа „против” и 1 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение Закона за административните нарушения и наказания, № 954-01-23, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 12.04.2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
  СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:


  ПЛАМЕН НУНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума