Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
22/07/2019 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 953-06-22/19.07.2019 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за доброволчеството, № 754-01-85, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители на 14.12.2017 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД


  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за доброволчеството, № 754-01-85, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители на 14.12.2017 г.  На свое редовно заседание, проведено на18.07.2019 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за доброволчеството № 754-01-85, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители на 14.12.2017 г.

  На заседанието присъстваха от страна на МВР: Гл.комисар Николай Николов – директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и Костадин Чифлигаров – началник сектор „Доброволни формирования”.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от госпожа Светлана Ангелова.
  В изложението си отбеляза, че законопроектът цели ясно определяне на доброволческата дейност, като отчита нейната значимост и в същото време и необходимостта от насърчаването и. Обществените отношения в осъществяване на организирана доброволческа дейност в Република България не са законово закрепени, макар че практиката сочи, че това е повече от необходимо. На лице са трайно установени обществени отношения за осъществяване на доброволчество във всички сфери на реалния живот. Със законопроекта са регламентирани основните принципи на доброволческата дейност, дадени са легални дефиниции на основните понятия. Предвижда се, че доброволци могат да бъдат български граждани, граждани на държава членка на Европейския съюз и доброволци – граждани на трети страни. Определени са и организациите, които имат право да осъществяват тази дейност и съответно задължението им да осигуряват необходимите условия за осигуряване здравето и живота на доброволците. Уредено е застраховането на доброволците срещу злополука или за вреди причинени на трети лица, както и грижата за обучение и квалификация. Предвижда се и възстановяване на действително направените разходи при или по повод извършената доброволческа дейност. Уредени са видовете доброволчество и изискване за подписване на писмен договор за дългосрочно доброволчество. Предвижда се със законопроекта възможността доброволческите организации да поемат здравноосигурителните вноски на доброволците в случай, че те не са осигурени на друго основание.
  Този законопроект е основополагащ по отношение на доброволната дейност, която осъществяват гражданите и осигурява гарантиране на правата и защитава интересите на участниците в тази благотворителна дейност. Това е особено важно при наличието на бедствия и аварии при форсмажорни и други събития и обстоятелства, които налагат обединяване на човешките и институционалните усилия.
  Към законопроекта е приложена и предварителна оценка на въздействието.
  Гл. комисар Николай Николов обърна внимание, че нормите, отнасящи се до доброволчеството в специалния Закон за защита при бедствия следва да се запазят, тъй като предвиждат особена регламентация .
  В Комисията е получено становище от Министерството на вътрешните работи, което подкрепя законопроекта и предлага някои от текстовете, включително и в заключителните разпоредби с измененията и допълненията в Закона за чужденците в Република България, да бъдат прецизирани.


  Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с единодушие с 15 гласа „за”, 0 гласа „против” и 3 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за доброволчеството, № 754-01-85, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители на 14.12.2017 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
  СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:

  ПЛАМЕН НУНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума