Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
22/07/2019

  Д О К Л А Д
  № 953-06-20/19.07.2019 г.


  ОТНОСНО: Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г., № 902-00-19, внесен от Министерски съвет на 11.07. 2019 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД


  Д О К Л А Д


  ОТНОСНО: Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г., № 902-00-19, внесен от Министерски съвет на 11.07. 2019 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 18.07.2019 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди внесения от Министерски съвет № 902-00-19 на 11.07.2019 г. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г.
  Годишният доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г. беше представен от Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурност към Министерски съвет. В изложението си отбеляза, че внасянето на Годишния доклад за състоянието на националната сигурност е в изпълнение на чл.7, ал.1,т. 3 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност. В доклада се съдържа информация, анализ и оценки за рисковете, опасностите и заплахите за реализиране на ефективна политика в защита на националната ни сигурност. Годишния доклад за състоянието на националната сигурност през 2018 г. има съществено значение за информирането на публичните институции и гражданските организации и в други държави, както и на структурите на НАТО, ЕС и на международните организации относно политиката за сигурност на Република България. Анализирани са процесите от вътрешен и външен характер, които оказват съществено влияние върху националната сигурност и са направени изводи за състоянието и основните насоки за развитието и.
  В Доклада се съдържа оценка на рисковете и заплахите за националната сигурност в областта на финансовата и икономическата система, външната среда за сигурност, сигурността в областта на енергийната, образователната система, миграционните и бежански аспекти на националната сигурност. Анализирани са и политиките за защита на националната сигурност, в които са отразени и тези в областта на правосъдие и вътрешен ред, отбрана, киберсигурност, противодействие на корупцията и миграционните и бежански аспекти и влиянието им върху националната сигурност. Подчертано е, че борбата с корупцията е изведена на институционално ниво.

  В Доклада подробно са представени дейностите, резултатите и постиженията от първото българско председателство на Съвета на Европейския съюз. Направен е извод, че поставените цели са успешно постигнати. Отбелязано е, че по общо признание на съюзническите и партньорски страни, активната политика на нашата страна за добросъседство, разбирателство, междудържавен диалог със страните от Западните Балкани са създали авторитет на Република България като уважаван и търсен фактор в региона за трайно решаване на дългосрочни проблеми и за формиране на стратегически перспективи за двустранни и многостранни отношения.

  Отчетено е активното участие на страната в световната антитерористична коалиция и създаването на организация за изпълнение и спазване на мерките, разработени в Националния план за противодействие на тероризма. Чрез Националния контратерористичен център ДАНС осъществява сътрудничество и непрекъснат обмен на информация в режим 24/7 с компетентните държавни структури и със службите, ангажирани с противодействие на тероризма във всички държави от ЕС и НАТО. Обмен на информация се осъществява и в многостранен формат чрез участие в заседанията на Работната група „Тероризъм” на Съвета на ЕС и чрез създадената по инициатива на Европол мрежа за обмен на информация за пътуващи терористи.
  Граничната сигурност и граничното управление са посочени като трайни приоритети в областта на сигурността и миграцията Приетите изменения и допълнения в Закона за чужденците в Република България хармонизират българското законодателство с достиженията на ЕС в областта на миграцията. Осигурява се и ефективна охрана на държавната граница. Ефективно работи съвместния тристранен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество на ГКПП Капитан Андреево. Отбелязано е, че през 2018 г. МВР активно работи по противодействие на контрабандата и контрола на движението на рискови стоки. При координирани съвместни действия са проведени 31 широкомащабни специализирани операции за противодействие на нарушения и престъпления във фармацевтичния сектор, търговията с месо, с петролни продукти течни акцизни стоки и др.

  В Доклада е отбелязано, че през 2018 г. е приет Закона за мерките срещу изпирането на пари. Активна е дейността, която е осъществена по подготовка на нов Закон за мерките срещу изпиране на пари, приет в началото на 2018 г., с който се цели превенция за изпирането на пари, финансиране на тероризма, борбата с корупцията, увеличаване на капацитета и анализ и обмен на информация
  С приетия през 2018 г. Закон за частната охранителна дейност се цели подобряване на професионалния капацитет на охранителните фирми и повишаване качеството на предлаганата охранителна услуга . Изграден е Единен автоматизиран централизиран регистър на лицензиите на упражняващите охранителна дейност.

  С цел подобряване организацията на работата и повишаване на ефективността от превенцията и опазване на обществения ред, МВР работи по утвърдени правила и план за противодействие на конвенционалната престъпност в населените места, в които няма полицейско присъствие. Активизирана е конкретната работа по общата и индивидуална превенция по отношение на младежката и детската престъпност. Засилени са мерките и концентрацията на сили в районите на училищата. Активно се работи за укрепване на кадровия ресурс, ангажиран с противодействие на престъпността. Разработена е Стратегия за развитие на човешките ресурси в МВР през периода 2019-2025 г. В Доклада подробно са описани и усилията за постигане на резултати в дейностите по защита на населението и инфраструктурата при пожари, бедствия и извънредни ситуации, обучението на полицейските служители, информационното обезпечаване на МВР за противодействие на престъпността. Посочено е, че МВР разполага с първата по рода си в България цялостна система на база световно утвърдени иновативни ГИС-технологии, която позволява сложна интеграция с други външни и вътрешноведомствени системи за изготвяне на криминални анализи, както и за представяне на обща оперативна картина в реално време за управление на кризи и бедствия.

  Като заплаха за националната сигурност са посочени организираната престъпност, ДДС измамите, контрабандата на тютюн и тютюневи изделия, инвестирането на капители със съмнителен произход, измамите с фондове на ЕС, корупцията, трафика на наркотични вещества, трафика на хора, фалшификацията на електронни платежни инструменти, престъпленията против собствеността и личността. Отразено е, че битовата престъпност, кражбите, грабежите и противозаконното отнемане на автомобили оказват най-съществено влияние върху чувството за сигурност на гражданите. От посочените данни е направен извод, че спрямо 2017 г. общата престъпност отчита намаление, като спада спрямо 2017 г. е с около 9,8%. През 2018 г. нивото на разкриваемост се е увеличило с 2,3% до 46% от всички регистрирани престъпления. Отчетен е спад на престъпността срещу собствеността, като през 2018 г. те са с 12,3% по –малко в сравнение с 2017 г., а намалението при грабежите е с 19% при измамите 16,2%, а при кражбите с 12,4%, като разкриваемостта е 33,6%, което е увеличение с 2,6 процентни пункта спрямо 2017 г.
  Съществен проблем са телефонните измами, обект на които са предимно възрастни хора, но в сравнение с 2017 г. е отчетен спад със 17,2%. Основна заплаха за гражданите и демократичните основи на обществото в доклада е посочена организираната престъпност. Основните и проявления са свързани с посегателства върху фиска, незаконно превеждане на хора пред граница, киберсигурността, трафика на наркотици, хора,оръжие, културни ценности , контрабандата и др. Направен е и анализ на рисковете и опасностите за националната сигурност от корупция, чийто проявления са в секторите с голям материален ресурс, в приходните администрации, участие на държавни и общински служители в паралелни частни сдружения и фирми.

  Криминалния пазар на незаконно отнети МПС е свит значително и е на едно от най-ниските си нива през последните три десетилетия. През 2018 г. регистрираните посегателства са 2075 или е налице намаление от 12,4% спрямо 2017 г., а разкриваемостта е с 1,2 процентни пункта повече от 2017 г.
  Независимо от наблюдаваното значително намаляване на миграционния натиск след „затваряне” на Балканския маршрут на миграционния поток през 2017 г страната ни е домакин на редица съвместни операции на ФРОНТЕКС и осъществява обмен на информации с Националните координационни центрове на страните членки на ЕС.
  При проведени операции по противодействие на трафика на културно-исторически ценности е осуетен износът на предмети с висока културно-историческа стойност. Пресечени са 4 трансгранични канала за трафик на културно-исторически ценности.

  В доклада е отчетена добрата координация и сътрудничество между органите на МВР, Агенция „Митници”, ДАНС, прокуратурата и партньорските служби в областта на борбата с контрабандата, както и в защита на вътрешните фискални интереси, които са изведени от Европол като приоритет на ЕС..

  Функциониращият под ръководството на МВР Национален съвет по превенция на престъпността в отчетния период е разработил и изпълнява мерки за противодействие и превенция на конвенционалната престъпност, насочени към най уязвимите групи от населението. Продължава действието си превантивната програма „Детски полицейски управления” и по нея се обучават деца в три модула. Специално внимание е отделено и на полицейското присъствие в районите с висока концентрация на престъпност и в малките и средно населени места.

  Очертани са и приоритетите на Министерство на вътрешните работи като – гранична сигурност, повишаване способностите за противодействие на тероризма и радикализацията, противодействие на престъпността, повишаване на ефективността на превантивната дейност, осъществявана от полицейските органи на МВР, международно сътрудничество и интегритет в борбата срещу рисковете и заплахите за националната ни сигурност.
  В разискванията взеха участие народните представители Иван Иванов и Маноил Манев.
  Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 10 гласа „за”, 6 гласа „против” и 2 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание, да приеме Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г., ведно с проект на Решение № 902-00-19, внесен от Министерски съвет на 11.07.2019 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
  СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:


  ПЛАМЕН НУНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума