Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
22/07/2019

  СТАНОВИЩЕ
  № 953-06-21/19.07.2019 г.

  Относно: Годишен доклад за младежта за 2018 г. и проект за решение № 902-00-18, внесен от Министерски съвет на 28.06.2019 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
  СТАНОВИЩЕ
  Относно: Годишен доклад за младежта за 2018 г. и проект за решение № 902-00-18, внесен от Министерски съвет на 28.06.2019 г.
  На свое редовно заседание, проведено на г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа Годишен доклад за младежта за 2018 г. и проект за решение № 902-00-18, внесен от Министерски съвет на 28.06.2019 г.
  На заседанието присъстваха представители от Министерството на младежта и спорта: Николай Павлов – зам.-министър на ММС , Петър Младенов директор на дирекция „Младежки политики” и – главен експерт в Дирекция „Младежки политики” Гергана Рошманова.
  Годишният доклад бе представен от господин Николай Павлов.
  Докладът е обобщена информация от компетентните институции отговорни за младежките политики, както и от реализираното национално представително проучване сред младите хора в страната, чиято цел е ясно да се покажат специфичните за целевата група (15-29 годишни) проблеми, социално-икономическите реалности, начинът на живот на младежите, както и техните нагласи и ценности. Въпросите, заложени в проучването, следват основните теми и приоритети, заложени в Националната стратегия за младежта 2010-2020 г.: Насърчаване на икономическата активности кариерното развитие на младите хора; Подобряване достъпа до информация и качествени услуги; Насърчаване здравословния начин на живот; Превенция на социалното изключване на младите в неравностойно положение; Развитие на младежкото доброволчество; Повишаване на гражданската активност; Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони; Развитие на междукултурния и международния диалог и повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността.С членството на България в Европейския съюз се прилагат стандартите, ценностите, критериите и принципите за провеждане на модерна политика в полза на младите хора. Концептуалната политика се основава на следните точки: младежта е ценен ресурс; всеки млад човек има значение; поощряване на младежкия потенциал; инвестиране в младежта; създаване на възможност и осигуряване на достъп до формирането и осъществяването на държавната младежка политика. В България в момента действа Национална стратегия за младежта ( 2010-2020 г.), която представлява първата дългосрочна визия за развитието на младите хора.
  Данните, посочени в Годишния отчет очертават направените основни изводи, насочени към подобряване и поставянето на основите на нови младежки политики, отчитайки динамиката в развитието на различните профили на младите хора и обективно съществуващите социо-демографски характеристики.
  По отношение на вътрешната сигурност и обществения ред, проучването сочи, че институционалния авторитет на полицията е стабилен. Над 50 % от младите хора биха се обърнали към тази институция. Въпреки това изследването регистрира голям дял на пасивност и инертност по отношение на отговорното гражданско поведение на младите, относно реакцията им при нарушение, на което са станали свидетели. 69 % не са подавали и не смятат да подадат сигнал срещу нарушение, на което са станали свидетели..
  Изследването показва и по-скоро латентна и пасивна готовност за участие на младите хора в доброволческа дейност. При наличие на добра среда за нагласа към проблема и активизиране на готовност може да се направи извод за наличието на голям потенциал за включване на младите хора в доброволчески инициативи.
  През 2018 г. в изпълнение Плана за приоритетите и постигане целите на Националния съвет по превенция на престъпността, Главна дирекция „Национална полиция” към МВР разработва и осъществява пилотен проект сред учениците (целева група 14-18 годишни) относно поведението им при провеждане на спортни мероприятия. Разработена е методика за обучение и съответните дидактически материали. Реализирана е превантивна кампания „Защити своя джоб” като част от европейската кампания за превенция на джебчийските кражби по време на спортни и други масови мероприятия.По Националната програма „Работа на полицията в училищата” са изнесени 8021 лекции и беседи в 6934 паралелки от 1-ви до 12-ти клас. Проведени са три заключителни мероприятия през м. май-юни „Ваканция здравей! Да играем безопасно !” в гр. Варна, Велико Търново и Смолян.През 2018 г. са открити 163 детски полицейски управления, в които са обучавани 4075 деца.
  През отчетната година 19 929 от правонарушителите са млади хора на възраст от 14 до 30 години, което е 41,3% от общия брой на извършителите.В сравнение с 2017 г. се отчита намаление с 8,69% на установените нарушители в младежка възраст.
  Изводите в тази насока подсказват за необходимостта от координирани и целенасочени действия на компетентните институции, включително и законодателни инициативи, които да възпитават и активират гражданско поведение, адекватно на ценностите и принципите на модерната политика към младите хора.
  Министерството на младежта и спорта поддържа и Национална информационна страница за младежта, от която може да се открива ценна информация в полза на младите хора.
  В разискванията взеха участие народните представители Красимир Янков, Таня Петрова, Никола Динков, Станислав Иванов и Красимир Ципов.
  В резултат на проведените разисквания, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 12 гласа „за” 0 гласа „против” и 6 гласа „въздържал се” подкрепи внесения Годишен доклад за младежта за 2018 г. и проект за решение, № 902-00-19, внесен от Министерски съвет на 28.06.2019 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ
  И ОБЩЕСТВЕН РЕД:

  ПЛАМЕН НУНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума