Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
22/07/2019 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 953-06-23/19.07.2019 г.


  ОТНОСНО: Законопроект за мерките срещу изпирането на пари, № 902-01-35, внесен от Министерски съвет на 03.07.2019 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД


  Д О К Л А Д


  ОТНОСНО: Законопроект за мерките срещу изпирането на пари, № 902-01-35, внесен от Министерски съвет на 03.07.2019 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 18.07 2019г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за мерките срещу изпирането на пари, № 902-01-35, внесен от Министерски съвет на 03.07.2019 г.

  На заседанието присъстваха Държавна агенция „Национална сигурност” Георги Попиванов - директор дирекция „Финансово разузнаване” и Таня Каракаш – дирекция „Специализирана административна дирекция – правно-нормативна дейност”. От МВР - гл.инспектор Явор Серафимов – началник сектор „Изпиране на пари” – гл.дирекция „ Борба с организираната престъпност”. От МФ – Маринела Петрова – зам.-министър на финансите и Цветанка Михайлова – директор на дирекция „Регулация на финансовите пазари”.
  От името на вносителя законопроектът беше представен от госпожа Маринела Петрова.
  В изложението си посочи, че с приемането на нов Закон за мерките срещу изпиране на пари и изменения и допълнения на други релевантни нормативни актове, се постигна съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и Съвета, като слабостите на сега действащото законодателство бяха отстранени. Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари е обнародван в бр.27 на „Държавен вестник” от 27.03.2018 г.
  Същевременно беше приета Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г.. за изменение на Директива (ЕС) 2015/849, която съдържа нови изисквания, които следва да бъдат въведени в българското законодателство.
  Липсата на национални правни норми, които въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2018/843, би довело до непълно съответствие на българското законодателство със законодателството на Европейския съюз в тази област и до намаляване възможностите за превенция и за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма и ще се отрази негативно на процеса по присъединяване към Валутния механизъм !! (ERM !!) и Банковия съюз.
  Законопроектът предвижда следните основни изменения:
  - В чл. 4 от действащия ЗМИП ще бъдат включени нови категории задължени лица, които съхраняват, търгуват или действат като посредници в търговията с произведения на изкуството, когато това се извършва в свободни зони и когато стойността на сделката и на свързаните сделки възлиза на или надвишава 10 000 EUR или тяхната равностойност в друга валута; лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна на виртуални и признати валути без златно покритие, както и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги;

  - Със законопроекта се въвежда забрана за разкриване или поддържане на анонимни банкови сметки, сейфове или банкови сейфове на фиктивно име;
  - Предвижда се въвеждане на по-ниски прагове за прилагане на мерките за комплексна проверка от издателите на електронни пари и техните представители;
  - Ще бъде създаден нов чл. 36а, отнасящ се до съставянето на списък с длъжностите, заемани от видни политически личности и уведомяване на Европейската комисия за същия. Предвидено е държавните и местни органи да, както и за институциите и ведомствата, при които се заемат такива длъжности да предоставят информация на дирекция „Финансово разузнаване на ДАНС за включване в списък и предоставянето му на ЕК;
  - За идентифициране на клиента и проверка на идентификационните данни да се извършват чрез средствата за електронна идентификация;
  - Въвежда се изискването на Директивата да бъде формулирано изрично задължение за действителните собственици – физически лица да предоставят цялата информация, която е необходима, за изпълнение на задълженията си за вписване на своите действителни собственици;
  - Изискването на Директивата за наличието на по-широки възможности за международен обмен на информация от националните компетентни органи се транспонира чрез предвидените промени в Закона за платежните услуги и платежните системи;
  - Чрез предвидените изменения и допълнения в Закона за кредитните институции се разширяват данните, вписване в поддържания регистър на банковите сметки и сейфове, съобразно изискванията на Директивата;
  - Въвежда се изискване в Закона за регистър БУЛСТАТ за осигуряване на оперативна съвместимост на регистрите, съдържащи данни за действителните собственици на юридическите лица и други правни образования.


  Изпирането на пари, финансирането на тероризма и организираната престъпност често се извършват в международен план и са проблем не само от национално ниво, но и на равнището на Европейския съюз и в международен план. Потоците от пари с незаконен произход могат да навредят на стабилността и репутацията на финансовия сектор, да застрашат националната сигурност и вътрешния пазар на Съюза и международното развитие. Динамично развиващите се обществени отношения, терористичните атаки през последните години в Европа, показват още по-силна необходимост от актуализиране на международните стандарти и търсене на по-висока ефективност при прилагането им.
  Правоприложението на нормите на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари следва да доведат до намаляване риска финансовите институции в страната да бъдат използвани за прикриване и интегриране на финансови средства с неустановен произход, за намаляване нивото на престъпленията, генериращи финансов резултат, в т.ч. корупция, за повишаване доверието в институциите, за повишаване нивото на взаимодействие между националните институции и международните им партньори в страните членки на ЕС.
  Проведено е обсъждане с изразилите готовност за това организации.
  Със законопроектът са прецизирани и норми в други относими нормативни актове.
  В разискванията взеха участие народните представители Иван Иванов и Красимир Ципов.
  Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 12 гласа „за”, 0 гласа „против” и 6 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за мерките срещу изпирането на пари, № 902-01-35, внесен от Министерски съвет на 03.07.2019 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
  СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:


  ПЛАМЕН НУНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума