Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
09/09/2019 първо гласуване

  ДОКЛАД
  № 953-06-25/05.09.2019 г.

  Законопроект за денонсиране на Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи и за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия № 902-02-21, внесен от Министерски съвет на 22.07.2019 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
  Д О К Л А Д  ОТНОСНО: Законопроект за денонсиране на Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи и за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия № 902-02-21, внесен от Министерски съвет на 22.07.2019 г.
  На свое заседание, проведено на 04.09.2019 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за денонсиране на Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи и за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия, № 902-02-21, внесен от Министерски съвет на 22.07.2019 г.
  На заседанието присъстваха от Министерство на вътрешните работи - ст.комисар Антон Златанов – зам.-директор на Столична дирекция на вътрешните работи, от Министерството на младежта и спорта - Стоян Андонов - заместник-министър и Лилия Топалова – Мартинез - държавен експерт в отдел "Европейски програми и проекти".

  От името на вносителите законопроектът беше представен от Стоян Андонов.

  В изложението си отбеляза, че Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи, наричана за краткост „Конвенция CETS № 120” е ратифицирана от Република България, със закон приет от 37-то Народно събрание на 13 септември 1996 г. и е в сила за страната от 1 декември 1996 г. През последното десетилетие е констатирано, че съдържанието и не съответства на добрите практики, а в част от разпоредбите се създава потенциална възможност по-скоро да ескалира заплаха от насилие и безредици.
  За да отговори на новите предизвикателства и добрите практики Съвета на Европа прие новата Конвенция за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване на футболни мачове и други спортни мероприятия наричана за краткост „Конвенция CETS № 218” , подписана от Република България на 3 юли 2016 г.

  Новата Конвенция разписва нови и по-ясни цели за осигуряване на сигурност и безопасност при провеждане на спортни мероприятия, а не само контрол на насилието и лошото поведение на зрителите. Насърчава се комплексния подход при разрешаване и пресичане на проблемите свързани с насилието и агресията и пресичането на рискове от различен вид (например природни бедствия, терористични заплахи, недостатъци на спортната инфраструктура и всякакъв вид противоправно поведение). Голямо значение е отделено на интегрирания, междуведомствен подход при разрешаване на проблемите свързани със сигурността, безопасността и обслужването на спортни мероприятия, но в същото време се насърчава и дух на партньорство между заинтересованите, имащи отношение към организирането на футболни срещи и други спортни мероприятия.
  Предвидено е създаването на Комитет за безопасност и сигурност при спортни събития, който гарантира институционална основа за устойчивост, мониторинг и ефективно продължаване дейността на сега действащия Постоянен комитет.
  Към настоящия момент Конвенция CETS № 218 е ратифицирана от 9 държави. При ратификация от 10 държави ще бъде създаден Комитета за безопасност и сигурност и ратифициралите Конвенцията ще имат право на директно участие и въздействие при вземането на решения.

  На основание чл. 85, ал.1, т. 8 от Конституцията на Република България Народното събрание със закон следва да денонсира Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи и да ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия.

  В разискванията взеха участие народните представители Иван Иванов и Валентин Радев.

  Въз основа на проведеното обсъждане и гласуване Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 18 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за денонсиране на Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи и за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия, № 902-02-21, внесен от Министерски съвет на 22.07.2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
  СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:

  ПЛАМЕН НУНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума