Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
09/09/2019 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 953-06-24/05.09.2019 г.

  Относно: Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, № 902-02-24, внесен от Министерски съвет на 05.08.2019 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД


  Д О К Л А Д


  Относно: Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, № 902-02-24, внесен от Министерски съвет на 05.08.2019 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 04.09.2019 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, № 902-02-24, внесен от Министерски съвет на 05.08.2019 г.
  На заседанието присъстваха от Министерство на външните работи - Константин Димитров - генерален директор на генерална дирекция “Политически въпроси” и Мария Спасова - директор на дирекция “Права на човека”, от Комисия за защита на личните данни - Кристина Радкова началник отдел „Правни становища" и международно сътрудничество и от МВР - Мария Рангелова – длъжностно лице по защита на личните данни.

  Законопроектът беше представен от Константин Димитров.

  България е ратифицирала Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни на 18 септември 2002 г. Възникващите нови предизвикателства за защита на правото на личен живот, със засилващата се роля на новите информационни и комуникационни технологии, нарастващите потоци от лични данни и глобализацията на обработването им се налага Конвенцията да бъде актуализирана чрез приемането на Протокол за изменение на Конвенцията.
  Преговорите по текста на Протокола финализират с приемането му от Комитета на министрите на Съвета на Европа и е открит за подписване на 10 октомври 2018 г. Документът е израз на постигнатия широк консенсус по въпросите свързани със запазване на общия и технологичен неутралитет на разпоредбите на Конвенцията, запазване съвместимостта на Конвенцията с други правни инструменти, препотвърждаване на отворения характер на Конвенцията и утвърждаването и като универсален стандарт за защита.
  С разпоредбите на Протокола се въвежда принципът на справедлив баланс на интереси – публични и частни, а също и на засегнатите права и свободи. Особеност на Протокола е въвеждане на специална закрила по отношение на някои лични данни като генетични данни, биометрични данни, лични данни свързани с престъпления, наказателни производства и присъди, лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, здравен статус, сексуален живот, синдикални организации религиозни или други убеждения. Предоставят се и възможности на физическите лица да се информират, разбират и контролират процеса на обработката на личните им данни, което е в основата на принципа на прозрачност заложен в Протокола за изменение на Конвенцията.
  На основание чл.37, параграф 3 от Протокола държавите, които ще прилагат временно неговите разпоредби следва да приемат декларации в този смисъл. България е подписала Протокола на 10 октомври 2018 г. в Страсбург, като е направила декларация за временното му прилагане до неговото влизане в сила.
  Протоколът подлежи на ратифициране от Народното събрание на основание чл.85, ал. 1, т. 6 и 7 от Конституцията на Република България.  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред след обсъждане и гласуване с 18 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” подкрепи внесения Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, № 902-02-24, внесен от Министерски съвет на 05.08.2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
  СИГУРНОСТ
  И ОБЩЕСТВЕН РЕД:

  ПЛАМЕН НУНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума