Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
10/10/2019 проект второ гласуване

  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 854-01-53, внесен от н.п. Искрен Веселинов и Емил Христов на 13 юни 2018 г., приет на първо гласуване на 11 септември 2019 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД


  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 854-01-53, внесен от н.п. Искрен Веселинов и Емил Христов на 13 юни 2018 г., приет на първо гласуване на 11 септември 2019 г.


  Проект!
  Второ гласуване!

  Закон
  за изменение и допълнение на
  Закона за местното самоуправление и местната администрация
  (обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г., бр. 30 и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г., бр. 54 и 108 от 2008 г., бр. 6, 14, 35,42 и 44 от 2009 г., бр. 15 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 32 от 2011 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 57 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г. бр. 15 от 15.02.2013 г., бр. 1, 19 и 53 от 2014 г., бр. 39,43 и 51 от 2016 г., бр. 9, 99 и 103 от 2017 г., и бр. 7, 21, 24 и 47 от 2018 г.)

  § 1. В чл. 17, ал. 1 се създава т. 12:
  „12. опазването на обществения ред.“

  § 2. В чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 23:
  „23. приема решения по опазване на обществения ред;".
  2. Досегашните т. 23, 24 и 25 стават съответно т. 24, 25 и 26.

  § 3. В чл. 44, ал. 1 т. 12 се изменя така:
  „12. председателства местната комисия по обществен ред и сигурност. Редът за формиране и дейност на местните комисии по обществен ред и сигурност се урежда с акт на Министерския съвет.".


  § 4. Създават се чл. 44а и чл. 44б:
  „Чл. 44а. (1) С решение на общинския съвет в общината може да се създаде звено за контрол по изпълнение на актовете на общинския съвет и на кмета на общината отнасящи се за опазване на обществения ред, опазване на общинското имущество и организацията на движението по пътищата. Звеното се създава в структурата на общинската администрация или като общинско предприятие.
  (2) Служителите в звеното по ал. 1 подпомагат осъществяването на контролната и административно-наказателната дейност на територията на общината като изпълняват функционалните си задължения в униформено облекло и отличителни знаци на съответната община, утвърдени от кмета на общината.
  (3) В срок до три месеца след назначаването им, служителите в звеното по ал. 1 преминават обучение по специална програма, изготвена от Главна дирекция „Национална полиция" на Министерството на вътрешните работи (МВР).
  (4) Кметът на общината ръководи дейността на звеното по ал. 1 и я координира с ръководителя на съответната териториална структура на МВР. Звеното по ал. 1 и структурите на МВР могат да взаимодействат помежду си.


  Чл. 44б. (1) Служителите от звеното по чл. 44а, ал. 1 имат право да изискват документ за самоличност при констатиране на нарушения на актовете на общинския съвет и на кмета на общината.
  (2) Служителите от звеното по ал. 1 могат да предупреждават писмено лица, които ги възпрепятстват при изпълнение на задълженията им, за които има данни или основателни предположения, че ще извършат нарушение на обществения ред, на актовете на общинския съвет и на кмета, като съставят предупредителен протокол по образец, утвърден от кмета на общината, с който лицето се предупреждава за отговорността, която носи при извършване на нарушение. Отказът на лицето да подпише предупредителния протокол се удостоверява с подпис на свидетел.
  (3) Когато това е необходимо за изпълнение на определените им правомощия служителите от звеното по ал. 1 могат да отправят покани до граждани да се явят в служебните им помещения, като за целта писмено ги уведомяват за мястото, часа и целта на явяването им. В неотложни случаи уведомяването може да се извършва по телефон или факс, като това се удостоверява писмено с протокол от длъжностното лице, което го е извършило.
  (4) Служителите от звеното по ал. 1 могат до пристигане на полицейски орган да ограничат на място правото на свободно придвижване на лице, което бъде заварено да извършва нарушение или уврежда общинско имущество, или с поведението си нарушава обществения ред или излага живота си или живота на други лица на явна опасност.
  (5) В случаите по ал. 4 служителите от звеното по ал. 1 незабавно уведомяват съответните полицейски органи и изпълняват техните разпореждания до пристигането им, а след пристигането им предават лицето, за което се подписва двустранен протокол по образец, утвърден от директора на Главна дирекция „Национална полиция" на МВР.
  (6)Независимо от наложеното административно наказание служителите от звеното по ал. 1 могат да връчват предписание за отстраняване на последствията от извършеното нарушение.

  Предложение от н.п.Емил Христов и Искрен Веселинов

  В § 4 се правят следните изменения и допълнения
  1. В новия чл. 44а, ал. 3 се създават изречения второ и трето: „Обученията се провеждат от служители на областната дирекция на МВР за общините от съответната област в помещения, осигурени от общините. Графикът на обученията се съгласува между директора на ОД МВР и кметовете на общините, заявили провеждането им."

  2. В новия чл. 44б се създават нови ал. 6 и 7:
  „(6) Служителите от звеното по чл. 44а, ал. 1 при изпълнение на служебните си задължения имат право да използват помощни средства, включващи белезници, каучукови, пластмасови и електрошокови палки и прибори. Помощни средства могат да се използват от служителите при съобразяване на конкретната обстановка, характера на нарушението и личността на правонарушителя в следните случаи:
  1. при неизбежна отбрана и крайна необходимост по смисъла на Наказателния кодекс;
  2. при невъзможност да изпълнят служебните си задължения по ал. 4 по
  друг начин.
  (7) Използването на помощни средства по ал. 6 се извършва само след предупреждение, с изключение на случаите на внезапно нападение, като използването им се прекратява след постигане целта на приложената мярка. Използващият помощни средства взема всички мерки за опазване живота и здравето на лицата, срещу които са насочени. След използване на помощни средства служителите от звеното изготвят доклад до ръководителя си."
  3. Алинея 6 става ал. 8.

  § 5. В чл. 46, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 8 думите „чл. 70, 72, 80, 81, 83, 85 и 87" се заменят с „чл. 61, 64, 65, 66, 69, 70, 72, 80, 81, 83, 85, 87 и 91."
  2. В т. 9 думите „и аварии" се заличават.

  Заключителна разпоредба

  § 6. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г. и бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г. и бр. 2, 7 и 17 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 167:
  а) в ал. 2 се създават т. 5, 6 и 7:
  „5. за установяване на нарушенията на правилата за движение по пътищата могат да използват изградени или управлявани от тях автоматизирани технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство;
  6. обозначават места за контрол по спазването на правилата за движение от всички участници в движението, като поставят пътни знаци и техника за видеонаблюдение; контролът се осъществява само в обхвата на средствата за видеонаблюдение;
  7. обозначават чрез поставяне на пътни знаци, оповестяват на интернет страницата на съответната общината участъка от пътя, на който се осъществява контрол по спазването на правилата за движение чрез автоматизирани технически средства или системи.".
  б) в ал. 4:
  аа) създава се нова т. 2:
  „2. изграждане, поддържане, функциониране и развитие на системи за контрол с автоматизирани технически средства и видеонаблюдение".
  бб) досегашните т. 2 3 стават съответно т. 3 и 4.
  в) създава се ал. 5:
  „(5) Във връзка с установяването на нарушения на правилата за движение по пътищата чрез автоматизирани технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, на общините се предоставят необходимите данни от информационните фондове на Министерството на вътрешните работи при условия и по ред определени с инструкция на министъра на вътрешните работи.".
  В чл. 189:
  а) в ал. 4 след думите „Министерството на вътрешните работи" се добавя текста „или за съответната община";
  б) в ал. 5 след думите „Министерството на вътрешните работи" се добавят „или на кмета на съответната община";
  в) в ал. 6 след думите „Министерството на вътрешните работи" се добавят „или пред кмета на съответната община", а след думата „Директорът" се поставя запетая и се добавя „съответно кметът на общината";
  г) в ал. 7 след думите „Министерството на вътрешните работи" се добавят „или кметът на съответната община";
  д) в ал. 8 след думите „Министерството на вътрешните работи" се добавят „или кметът на съответната община".

  Предложение от н.п.Искрен Веселинов, Юлиан Ангелов и Борис Борисов
  I. В § 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 94, ал. 3 думите „2 метра" се заменят с „1,5 метра".
  2. В чл. 165, ал. 2 се създават т. 13:
  „13. имат право при извършване на контрола да връчват на водача и пътниците невръчени електронни фишове за нарушения на този закон или на Кодекса за застраховането, издадени от автоматизирани технически средства и системи на Министерството на вътрешните работи или за нарушения на този закон, установени с автоматизирани технически средства и системи на общините.".

  3. В чл. 167 се правят следните изменения и допълнения:
  3.1 в ал. 1 думите „2 метра" се заменят с „1,5 метра";
  3.2 В ал. 2:
  а) в т. 1 след думата „регулиране" запетаята и думите „както и спазването на правилата за паркиране от водачите на пътни превозни средства, на правилата за движение от пешеходците и на правилното използване на алармените инсталации, монтирани в пътни превозни средства за тяхната охрана" се заличават;
  б) точка 2 се изменя така:
  „2. контролират в населените места спазването на чл. 94, ал. 3 и чл. 98, както и правилата за паркиране при условията на чл. 99 и чл. 99а;";
  в) създават се т. 5 и 6:
  „5. контролират в населените места спазването на правилата за движение от пешеходците, от велосипедистите и от водачите на пътни превозни средства с животинска тяга, и за правилното използване на алармените инсталации, монтирани в пътни превозни средства за тяхната охрана;
  6. могат да контролират на територията на общината чрез автоматизирани технически средства и системи спазването от водачите на моторни превозни средства на:
  а) правилата за движение по пътна лента, сигнализирана за движение само на
  пътни превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;
  б)светлинните сигнали на пътните светофари;
  в) разрешената максимална скорост за движение на моторни превозни средства в границите на населените места;
  г)ограниченията за допустима максимална маса на пътното превозно средство,като установяването на масата на пътното превозно средство се извършва от автоматизираното техническо средство;
  д)правилата и забраните за престой и паркиране по чл. 94, ал. 3 и чл. 98.".


  3.3 създават се ал. 2а - 2и:
  „(2а) При изпълнение на функциите си по този закон определените от кметовете на общини длъжностни лица:
  1. имат право да спират пешеходци и велосипедисти и да проверяват документите им за самоличност;
  2. имат право да спират превозни средства с животинска тяга и да проверяват документите за самоличност на водача и документите за регистрация на превозното средство;
  3. за осъществяване на контрол по ал. 2, т. 6 имат право да използват автоматизирани технически средства и системи, заснемащи и записващи датата, мястото, точния час и вида на нарушението, и регистрационния номер на моторното превозно средство, с което е извършено нарушението, както и такива за измерване на масата на пътните превозни средства;
  4. използват техническо средство за принудително задържане на пътното превозно средство, за което не е заплатена дължимата цена за паркиране по чл. 99, ал. 3, до заплащане на цената и на разходите по прилагане на техническото средство;
  5. могат да преместват или да нареждат да бъде преместено паркирано в нарушение пътно превозно средство на отговорно пазене на предварително публично оповестено място без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач;
  6. съставят и връчват актове, фишове и наказателни постановления за установени при осъществяването на правомощията по ал. 2, т. 1-5 административни нарушения;
  7. съставят и връчват издадени електронни фишове за нарушения, установени при осъществяването на контрол по ал. 2, т. 6.
  (2б) Във връзка с контрола по ал. 2, т. 2 и контрола за правилното използване на алармените инсталации, монтирани в пътни превозни средства за тяхната охрана, определени от кметовете на общини длъжностни лица имат право на достъп до водения от Министерството на вътрешните работи регистър за установяване на собствеността, ползването, вида и категорията на пътните превозни средства.
  (2в) За установените нарушения при осъществяване на контрола по ал. 2, т. 6, , данните по ал. 2а, т. 3 и статични изображения във вид на снимков материал и/или динамични изображения - видеозаписи, представляващи доказателства за отразените в тях обстоятелства относно пътното превозно средство, неговата табела с регистрационен номер, датата, часа, мястото и вида на нарушението, се предават на автоматизирана информационна система, създадена и поддържана от Министерството на вътрешните работи, от която, след потвърждаване на нарушението от определени от кмета на съответната община длъжностни лица, се издават електронни фишове с уникални номера.
  (2г) Определени от кметовете на общини длъжностни лица отразяват в информационната система на Министерството на вътрешните работи данни за връчването, обжалването, влизането в сила, изтичането на сроковете за доброволно плащане и погасяването по давност на електронни фишове, издадени при осъществяването на контрола по ал. 2, т. 6, както и за решението на съда при обжалване на такъв електронен фиш.
  (2д) Министърът на вътрешните работи с наредба определя условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за осъществяване на контрол по ал. 2, т. 6, минималните изисквания, на които следва да отговарят автоматизираните технически средства и системи, формата на предоставяните от тях данни и условията за достъп до системите на Министерството на вътрешните работи.
  (2е) Техническите параметри за достъп от длъжностните лица по ал. 2в и ал. 2г до автоматизираната информационна система на Министерството на вътрешните работи се определят в съвместен протокол, подписан от министъра на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице и от кмета на общината или определено от него длъжностно лице.
  (2ж) За нарушенията по чл. 182, ал. 1, т. 6, чл. 182, ал. 3, т. 6 и за нарушенията, извършени с пътно превозно средство, регистрирано в друга държава, установени при осъществяването на контрол по ал. 2, т. 6, след предаване на информацията в автоматизираната система на Министерството на вътрешните работи и потвърждаване на нарушението от определените от кмета на съответната община длъжностни лица, електронния фиш се издава от съответната териториална структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е извършено нарушението.
  (2з) Служители от общината, осъществяваща контрол по ал. 2, т. 6, при извършването на административни услуги на гражданите могат да връчват невръчени електронни фишове за наложени наказания по този закон, издадени от общините или от Министерството на вътрешните работи.
  (2и) Във връзка с връчването по ал. 2з, определени от кметовете на общини служители имат право на достъп до информационната система на Министерството на вътрешните работи, в която са отразени невръчените електронни фишове на Министерството на вътрешните работи и общините.".
  3.4 Алинея 4 се изменя така:
  (4) Глобите, събирани при констатиране на нарушения във връзка с контрола по ал. 2, с изключение на случаите по ал. 2ж, постъпват в бюджета на общината. Постъпленията от глобите се разходват за:
  1.усъвършенстване на организацията и безопасността на движението;
  2. изграждане, поддържане, функциониране и развитие на системи за контрол с автоматизирани технически средства и системи;
  3. подпомагане издръжката на общинските органи, осъществяващи контрол по този закон;
  4. други дейности, свързани с изпълнението на този закон.
  4. В чл. 171, т. 5, б. „г" думите „чл. 167, ал. 2, т. 2" се заменят с „чл. 167, ал. 2а, т. 4".
  5.В чл. 182, ал. 4 и 5 се отменят.
  6.В чл. 183, ал. 6 думите „т. 1 или" се заличават
  7. В чл. 189:
  7.1 алинея 5 се изменя така:

  „(5) При нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Електронният фиш съдържа данни за:
  1. териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, а за електронните фишове, издавани при осъществяване на контрол по чл. 167, ал. 2, т. 6, с изключение на нарушенията по чл. 167, ал. 2ж - за съответната община, на чиято територия е установено нарушението;
  2. мястото, датата, точния час на извършване на нарушението;
  3. регистрационния номер на моторното превозно средство;
  4. собственика, на когото е регистрирано превозното средство;
  5.описание на нарушението, нарушените разпоредби;
  6.размера на глобата, срока, сметката, начините за доброволното й заплащане;
  7.срока и начините за обжалване на електронния фиш.";

  7.2 създава се ал. 5а:
  „(5а) Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи.";

  7.3 алинея 6 се изменя така:
  „(6) Електронният фиш по ал. 4 се връчва на лицето по чл. 188, ал. 1 или 2 по един от следните начини:
  1. с препоръчано писмо с обратна разписка;
  2. чрез информационна система за сигурно връчване;

  3. чрез длъжностните лица от определените от министъра на вътрешните работи служби за контрол, при осъществяване на функциите и правомощията им или от служители на общините, осъществяващи контрол по чл. 167, ал. 2, т. 6, при извършването на административни услуги на гражданите.";
  7.4 създава се ал. 6а:
  „(6а) В 14-дневен срок от получаването на електронния фиш, собственикът заплаща глобата или предоставя в съответната териториална структура на Министерството на вътрешните работи, а за електронен фиш, издаден при осъществяване на контрол по чл. 167, ал. 2, т. 6 - в съответната община, писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, и копие на свидетелството му за управление на моторно превозно средство. От структурата на Министерството на вътрешните работи, съответно от общината, се издава и изпраща електронен фиш по ал. 4 на лицето, посочено в декларацията, за извършеното нарушение. Първоначално издаденият електронен фиш се анулира.";

  7.5 в ал. 6, изр. първо и второ се изменят така:
  „В 7-дневен срок от получаването на електронния фиш може да се направи писмено възражение пред директора на съответната структура на Министерството на вътрешните работи, а за електронен фиш, издаден при осъществяване на контрол по чл. 167, ал. 2, т. 6 - пред кмета на съответната община. Директорът, съответно кметът на община или оправомощено от него длъжностно лице разглежда възражението и преценява доказателствата в 7-дневен срок от постъпването му.";
  7.6 в ал. 7 след думите „Министерството на вътрешните работи" се добавя „или кметът на съответната община или оправомощено от него длъжностно лице";
  7.7 в ал. 8 след думите „Министерството на вътрешните работи" се поставя запетая и се добавя „съответно кметът на община", а думите „оправомощено от него лице я изпраща" се заменят с „оправомощени от тях лица я изпращат";
  7.8 в ал. 16 след думата „водачът" се добавя „на моторно превозно средство".

  8. В § 1от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  8.1 в ал. 4:
  а) точка 1 се изменя така:
  „ 1. във Фонда за безопасност на движението постъпват:
  а) средствата от глоби за нарушения, установени с автоматизирани технически средства и системи на Министерството на вътрешните работи,с изключение на средствата от глоби за нарушения по Кодекса за застраховането;
  б) средствата от глоби за нарушения по чл. 182, ал. 1, т. 6, и ал.3,т.6 и за нарушенията, извършени с пътно превозно средство, регистрирано в друга държава, установени при осъществяването на контрол по чл. 167, ал. 2, т. 6;
  в) средства от дарения и други приходи, предвидени в нормативен акт;";
  8.2 в т. 2 думите „пътната безопасност" се заменят с „безопасността на движението по пътищата".

  9. В Преходните и заключителни разпоредби се създава § 12б:
  „§ 12б. При обявено бедствено положение специализирани структури на общините или доброволните формирования по чл. 41, ал. 1 от Закона за защита при бедствия могат да ползват режима по чл. 91, с моторни превозни средства, предназначени за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.".

  II. Създават се § 7 и 8:
  § 7. Наредбата по чл. 167, ал. 2д се издава в 6-месечен срок от влизане на закона в сила.
  § 8. (1) В срок до 18 месеца от влизане на закона в сила Министерството на вътрешните работи разработва и осигурява ползването от общините на автоматизираната информационна система по чл. 167, ал. 2в.
  (2) Контролът по чл. 167, ал. 2, т. 6 може да се осъществява след осигуряване на ползването от общините на автоматизираната информационна система по чл. 167, ал. 2в.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
  СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:
  ПЛАМЕН НУНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума