Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
06/03/2020 проект второ гласуване

  Д О К Л А Д


  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 054-01-9, внесен от н.п. Славчо Атанасов, Маноил Манев и Стефан Апостолов на 7.02.2020 г., приет на първо гласуване на 26.02.2020 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД


  Д О К Л А Д


  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 054-01-9, внесен от н.п. Славчо Атанасов, Маноил Манев и Стефан Апостолов на 7.02.2020 г., приет на първо гласуване на 26.02.2020 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия
  (обн., ДВ, бр. 96 от 2004 г.; изм., бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 19, 50 и 88 от 2010 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 10, 65, 77 и 86 от 2018 г. и бр. 17 и 79 от 2019 г.)

  § 1. Създава се чл. 7б:
  „Чл. 7б. (1) Спортни мероприятия на стадиони се провеждат само след като са изпълнени изискванията за обезпечаване на сигурност и безопасност съгласно приложение № 1.
  (2) Проверката и контролът по спазване на изискванията по ал. 1 се осъществява от областни комисии по местонахождението на стадиона в присъствието на лицата по чл. 7, ал. 1.
  (3) Когато са спазени изискванията по ал. 1, областният управител, въз основа на доклад на комисията по ал. 2, издава заповед, с които разрешава използването на стадиона или части от него за срок от една година.“

  Предложение от н.п. Славчо Атанасов и Маноил Манев:
  В § 1, в чл.7б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 в началото на текста се добавя думата „Международни".
  2. Ал. 2 се изменя така:
  „(2) Областна комисия, назначена със заповед на областния управител, на територията на чиято област е разположен стадионът, извършва проверка за изпълнение на изискванията по приложение №1 в присъствието на собственика или ползвателя на стадиона или на упълномощено от него лице."
  3. Създава се ал. 4:
  (4) Спортни мероприятия от националния спортен календар се провеждат на стадиони, само след като са изпълнени изискванията за безопасност и сигурност, приети от съответната лицензирана спортна федерация, съгласувано с органите на Министерството на вътрешните работи.

  Предложение от н.п. Иван Ченчев и група народни представители:
  В § 1 в създавания чл. 7б се правят следните изменения:
  1. Ал. 2 се изменя така:
  „(2) Проверката и контролът по спазване на изискванията по ал. 1 се осъществява от министъра на младежта и спорта.“
  2. В ал. 3 думите „областният управител“ се заменят с „министърът на младежта и спорта“.

  Предложение от н.п. Димитър Георгиев:
  В § 1 в създавания чл. 7б се създава ал. 4:
  „(4) Разходите за мерките по опазване на обществения ред свързани с охраната при провеждане на спортно мероприятие на международно ниво с участието на национални отбори са за сметка на държавния бюджет.”.

  § 2. В чл. 13, ал. 3 думата „приложението“ се заменя с „приложение № 2“.

  § 3. В чл. 45, ал. 3 след думите „чл. 7а“ се добавя „и чл. 7б, ал. 1“.

  § 4. Създава се Приложение № 1 към чл. 7б, ал. 1:
  „Приложение № 1 към чл. 7б, ал. 1
  Изискванията за обезпечаване на сигурност и безопасност при провеждане на спортни мероприятия на стадиони:
  1. Седалките за зрители трябва да бъдат индивидуални, номерирани, здраво фиксирани към основата, изработени от нечуплив, огнеупорен материал, с облегалки с минимална височина 30 см. от повърхността на седалката;
  2. Трибуните трябва да са фиксирани към носещата основа и не трябва да са базирани върху или да се състоят от тръбни елементи и структури от тип скеле;
  3. Материалът, дизайнът и конструкцията на трибуните трябва ясно да показват, че са предназначени за постоянна употреба;
  4. Всеки стадион трябва да има, ясно обозначени места с достъп за хора с увреждания и техните придружители, както и с тоалетна/санитарен възел;
  5. Минимум 5% от общия капацитет на стадиона трябва да бъде в сектор със заграждения за гостуващите фенове;
  6. Общите площи на всеки стадион трябва да бъдат добре осветени;
  7. На територията на стадиона и общите площи не се допуска наличието на насипни материали като камъни, бетон и др., които биха могли да бъдат използвани за хвърляне или които биха могли да създават затруднения при напускане на стадиона.
  8. Всеки стадион трябва да има озвучителна уредба, чрез която да се разпространяват съобщения до всички части на и извън стадиона, като тази уредба трябва да е свързана с независим източник на ток;
  9. Всеки стадион трябва да има функциониращо аварийно осветление, което да покрива всички части на стадиона, включително евакуационните пътища;
  10. На територията на стадиона трябва да има обособено, ясно обозначено, напълно оборудвано помещение за оказване на първа помощ на зрителите.
  11. Всеки стадион трябва да има изградено видео наблюдение и оперативен координационен център с изглед към цялата вътрешна част на стадиона и възможности за комуникация между лицата и представителите на съответните служби, отговорни за безопасността и реда на стадиона;
  12. Оперативен координационен център трябва да бъде снабден с цветни монитори, свързани с камерите за видео наблюдение, които да имат възможности за запис на видео материали, както и на снимки и тяхното отпечатване;
  13. Маршрутите за достъп до стадиона, входовете и изходите, както и всички общи площи на стадиона трябва да бъдат ясно обозначени (например с букви и цифри), за да насочват зрителите до техните места;
  14. Около всеки вход на стадиона трябва да бъдат поставена информация, посочващи забранени за внасяне на стадиона предмети;
  15. На всички входове на стадиона трябва да има осигурен пропускателен режим.
  16. Определени места за продажба на храни и напитки за зрителите.
  17. Осигурена възможност за охраняване на всички входове, както и тези водещи към терена, по време на мача.

  Предложение от н.п. Славчо Атанасов и Маноил Манев:
  В § 4, в Приложение № 1 към чл. 7б, ал. 1. В изречението преди т. 1 след думите "провеждане на“ се добавя „международни“.

  Предложение от н.п. Иван Ченчев и група народни представители:
  В § 4 в създаваното Приложение № 1 към чл. 7б, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 9 след думата „осветление“ се добавя „със собствено независимо захранване и автоматично превключване“.
  2. В т. 12 след думата „материали“ се поставя нова запетая и се добавя „управление на камерите“.
  3. В т. 17 се създава изречение второ: „Вратите по всеки пътеход да са с възможност за отваряне към игралното поле, с дистанционно и ръчно или само с ръчно управление.“.

  § 5. В Приложението към чл. 13, ал. 3 след думата „приложение“ се добавя ,,№ 2“.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 6. В срок до един месец от влизането в сила на закона областните управители издават заповед, с която определят състава на комисиите по чл. 7б, ал. 2.

  Предложение от н.п. Иван Ченчев и група народни представители:
  § 6 се отменя.

  § 7. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
  СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:

  ПЛАМЕН НУНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума