Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
12/07/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-24, внесен от Борис Ячев и група народни представители на 15.06.2017 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 12.07.2017г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 754-01-24, внесен от Борис Ячев и група народни представители на 15.06.2017 г.
  На заседанието присъства Красимир Ципов, заместник-министър на Министерство на вътрешните работи.
  От името на вносителя законопроектът беше представен от народния представител Борис Ячев. Основна цел на законопроекта е да се синхронизира нормативната уредба, отнасяща се до установяване употребата на алкохол и наркотични вещества от водачи на моторни превозни средства. В действащото законодателство съществува противоречие между формулировките в ЗДП, където е употребен израза „под въздействие„ и НК, в който е записано „след употреба на”. Това противоречие е предпоставка за различно тълкуване на нормите при прилагане на закона и се ползва като основание за оспорване на категорично доказана употреба на наркотични вещества от водачи на МПС и освобождаването им от наказателна отговорност. Като пример за противоречива съдебна практика са тълкувателните решения на ВКС ( Решение № 483 от 17.12.2015 г. по н.д. № 1488/2015 и Решение № 116 от 08.08.2016 г. по н.д. № 34/2016 г.), произлезли от разликите в употребените изрази. В първото тълкувателно решение на ВКС се приема, че след откриване употреба на наркотични вещества в кръвта е необходимо да се установи дали поведението му е повлияно от техния прием. Във второто тълкувателно решение на ВКС се приема, че не се изисква наличие на определена концентрация на наркотичните вещества в кръвта или доказване на неспособност за управление на МПС.
  За прилагането на предлаганите изменения и допълнения не са необходими финансови средства.
  По законопроекта за изменение и допълнение на ЗДП са постъпили становища от Министерство на правосъдието и Министерство на вътрешните работи, с които се подкрепят предлаганите промени. Твърди се, че ще се отстранят възникналите проблеми по доказване на деяния, свързани с управление на МПС след употреба на наркотични вещества. Министерство на вътрешните работи предлага прецизиране на редакцията.
  Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 18 гласа „за”, гласа 0 „против” и 0 гласа „въздържал се„ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата № 754-01-24, внесен от Борис Ячев и група народни представители на 15.06.2017 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума