Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
02/11/2017 първо гласуване

  Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г., внесен от Министерския съвет на 30 октомври 2017 г., № 702-01-38, заедно с актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018 - 2020 г., представляваща мотиви към законопроекта и становището на Министерския съвет по проекта за бюджет на съдебната власт за 2018 г.
  На редовно заседание, проведено на 01.11.2017 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г., внесен от Министерския съвет на 30 октомври 2017г., № 702-01-38, заедно с актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018 - 2020 г., представляваща мотиви към законопроекта и становището на Министерския съвет по проекта за бюджет на съдебната власт за 2018 г.
  На заседанието присъстваха представители на Министерство на финансите Маруся Гърбачева - държавен експерт в дирекция „Държавни разходи" и Светлана Тропчева - държавен експерт в дирекция „Държавни разходи", представители на Министерство на вътрешните работи -Валентин Радев- министър на вътрешните работи, Красимир Ципов заместник-министър на вътрешните работи и Иордан Пеев - директор на Дирекция „Планиране и управление на бюджета", представители на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия - Евтим Костадинов, председател и Василка Стефанова - финансов директор ;представители на Комисия за защита на личните данни - Венцислав Караджов, председател и Юлия Манова; представители на Държавна агенция „ Държавен резерв и военновременни запаси" - Станимир Пеев, председател.

  Позицията по внесения проект на закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г. бе представена от министъра на вътрешните работи Валентин Радев. С проекта на бюджет на Министерство на вътрешните работи са осигурени разходи общо в размер на 1 296 400,0лв., които са с 62,8 млн. лв. над утвърдените за министерството със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
  От предвидените текущи разходи по проекта на бюджет на МВР за 2018 г., общо в размер на 1 273 653 хил. лв., 1 161 763 хил. лв. са разчетени за персонал. Предвидено е увеличаване на средствата за персонал за 2018 г. с 55 млн. лв. за Министерството на вътрешните работи за повишаване ефективността при изпълнението на политиката в областта на сигурността и вътрешния ред, осигуряване на плащанията за възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски във връзка с предвиденото увеличаване на минималната работна заплата от 01.01.2018 г. от 460 лв. на 510 лв., както и предвиденото увеличаване на вноската за фонд „Пенсии" от 01.01.2018 г. с 1 процентни пункта за служителите, чиито правоотношения се уреждат по Закона за държавния служител и лицата, работещи по трудово правоотношение.
  За други текущи разходи остават 22 747,0 хил. лв. като е предвидено увеличение със 7,8 млн. лв. над утвърдените за министерството със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
  С предвидените трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз по проекта на бюджет на Министерството на вътрешните работи за 2018 г., в размер на 86,2 млн. лв., следва да бъдат осигурени заявените от министерството средства за съфинансиране и дължим данък добавена стойност по проекти и програми на Европейския съюз.
  Предвидените трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз по проекта на бюджет на Министерството на вътрешните работи за 2018 г. са с 12,4 млн. лв. над утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

  При представяне проекта на бюджет на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, председателят на комисията Евтим Костадинов уточни, че са предвидени общо разходи 3 480, 0 лв. в това число за персонал 2 344,0 и капиталови разходи 80,0 лв .Планираните средства ще изпълнят поставените пред Комисията цели и задачи планирани за 2018 г.
  По отношение на Комисията за защита на личните данни в законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2018 г. са предвидени бюджетни средства в размер на 2 530,0 лв., от които 2 280,0 лв. за текущи разходи , 1 686,0 лв. за персонал и 250,0 лв. за капиталови разходи. Г-н Караджов подкрепя заложената бюджетна политика, но насочи вниманието към показател „Персонал" и отбеляза навлизането на нови дейности през 2018 и 2019 г., с нов Регламент по защита на данните, който ще изисква допълнителни дейности от Комисията. Във връзка с изграждане на обучителен център за ремонт на предоставената сграда са необходими 1 500 000 лв., който не са предвидени в бюджета им. В законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2018 г.,касаещ бюджета на КЗЛД не са предвидени допълнителни средства, които да обезпечат задължението на Комисията да координира и ръководи Работна група Е.23 DAPIX (Обмен на информация и защита на личните данни) в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. За този период българското правителство е предвидило 4 заседания в Брюксел, които ще бъдат съпътствани от множество подготвителни срещи, както в държавите-членки, така и в Брюксел със Секретариата на Съвета на ЕС. Счита, че минимално необходимите средства за изпълнение на това задължение са в размер на 100 000 лв., които трябва да бъдат включени в проекта на закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. по бюджета на КЗЛД.
  Със законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2018 г. за дейността на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси" са предвидени бюджетни средства в размер на 40 706,2 лв. в това число текущи разходи 20 076,4 лв, персонал 7 475,4 лв и капиталови разходи 1 396,7 лв. Завишението е свързано с увеличението на минималната работна заплата.Приема бюджета и планираните средства ще изпълнят поставените пред Комисията цели и задачи за 2018 г.
  В дискусията взеха участие председателят Цветан Цветанов,който благодари на Министерството на финансите, че е отделило средства за увеличение в областта на сигурността и отбраната. Народните представители Иван Иванов, Красимир Янков изразиха позиция свързана с необходимостта от обсъждане между първо и второ гласуване за осигуряване повече средства в сектор Сигурност.


  В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с гласа 10 „за", 5 гласа „против" и 2 гласа „въздържал се" предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване проекта на Закон за държавен бюджет на Република България за 2018 г., внесен от Министерския съвет на 30 октомври 2017 г., 702-01-38, заедно с актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018 -2020 г., представляваща мотиви към законопроекта и становището на Министерския съвет по проекта за бюджет на съдебната власт за 2018 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума