Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
13/12/2017 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, № 702-01-42, внесен от Министерски съвет на 31.10.2017 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД


  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, № 702-01-42, внесен от Министерски съвет на 31.10.2017 г.  На редовно заседание, проведено на 13.12.2017 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, № 702-01-42, внесен от Министерски съвет на 31.10.2017 г.
  На заседанието присъстваха от Министерство на отбраната : Милена Маринова – началник отдел „Международно право” в Дирекция „Правно-нормативна дейност” и Клементина Денева – директор на Дирекция „Правна”.
  От името на вносителя законопроектът бе представен от Милена Маринова. В изложението си отбеляза, че предложените промени в Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили са с основна цел да се регламентира установяването на територията ни постоянна структура - Щабен елемент за интегриране на силите на НАТО, създаден в съответствие със Северноатлантическия договор, подписан в Париж на 28 август 1952 г., ратифициран със закон, приет от 39 –то Народно събрание на 14 юли 2004 г., както и Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способностите на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия, който е със статут на „международна военна организация”. Предлаганият проект осигурява изпълнението на поетите в рамките на НАТО задължения като страна домакин на структури на Алианса. Предлаганите изменения и допълнения в действащата нормативна база създават национална правна рамка за стриктно изпълнение на действащите международни договори, касаещи членството на Република България в НАТО и уреждащи статуса на тези структури и техните членове докато са на територията на страната, както и задълженията и отговорностите на националните ни органи по тяхното осигуряване. Законопроектът се отнася само до военнослужещи и членове на цивилния компонент от съюзнически или чужди въоръжени сили, които са част от структура на НАТО, намираща се на наша територия, както и придружаващите ги членове на семействата.


  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с единодушие с гласа 14 „за”, без „против” и „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, № 702-01-42, внесен от Министерски съвет на 31.10.2017 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
  СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:  ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума