Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
04/04/2018

  СТАНОВИЩЕ
  № 853-06-5

  Относно: Годишен отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2017 г., № 820-00-2, внесен от Комисията за защита на личните данни на 29.01.2018 г.
  СТАНОВИЩЕ


  Относно: Годишен отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2017 г., № 820-00-2, внесен от Комисията за защита на личните данни на 29.01.2018 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 04.04.2018 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа Годишен отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2017 г., № 820-00-2, внесен от Комисията за защита на личните данни на 29.01.2018 г.

  На заседанието присъстваха представители от Комисията за защита на личните данни: Венцислав Караджов - Председател на Комисията и Десислава Тошкова - Главен секретар.
  Отчетът бе представен от Венцислав Караджов.
  През 2017 година Комисията е фокусирала усилията си в три области. Първата група включва българското председателство на Съвета на ЕС, домакинството на 40-та международна конференция на органите по защита на данните и неприкосновеността и присъединяването към Шенген в рамките на компетентността си.
  Втората група е свързана с изпълнение на ангажименти, произтичащи от новата европейска правна рамка в областта на защита на личните данни. Комисията с помощта на МВР е изготвила цялостен проект на закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни за изпълнение на националните мерки по прилагането на Регламент 2016/679 и транспониране на Директива 2016/680 за полицейската и наказателната област. Посочи, че новите нормативни изисквания налагат провеждане на специализирано обучение на Администраторите на лични данни и създаване на Национален обучителен център.
  Третият приоритет през отчетния период е свързан с активна контролна дейност в области с висока обществена и социална значимост. През 2017 г. е извършена проверка в сектор „Здравеопазване”. Изготвен е проект на доклад, по който се правят препоръки и предписания за подобряване на дейността.
  Продължава доусъвършенстването на информационната и комуникационната електронни системи , които са улеснили и облекчили гражданите и бизнеса и са намалили административната и бюрократична тежест върху дейността на администраторите на лични данни. Административните електронни услуги, се предоставят чрез сайта на електронното правителство.Общия брой на потребителите на системата е достигнал 371 044, като 339 315 от тях са подали заявление за регистрация като администратори на лични данни. През 2016 г. броя на вписаните в регистъра администратори възлиза на 284 592. Комисията е разгледала и се е произнесла с административен акт по 476 жалби.
  През отчетния период в Комисията са постъпили общо 476 жалби, като най-висок е делът на жалбите свързани с телекомуникациите – 91 жалби, следват жалбите за осъществяване на видеонаблюдение, банки и кредитни институции, политически субекти, медии и др. Размерът на наложените имуществени санкции и глоби през отчетната година е за 233 700 лева.
  Увеличен е броят на консултациите на гражданите с 90% спрямо предходната година, като се отчита, че те стават все по-активни в търсенето на съдействие и разясняване при прилагане нормите за защита на личните данни. Голяма част от запитванията постъпили в Центъра за информация към Комисията се отнасят до съдържанието на Регламент 2016/679 на ЕС и свързаните с него промени в Закона за защита на личните данни, други до подписване на потвърдителен лист с електронен подпис, относно издаване на удостоверение на администратор на лични данни и др.
  В резултат на контролната дейност на Комисията са съставени 938 констативни акта, 17 задължителни предписания и 11 акта за административни нарушения. През 2017 г. наложените наказания са в размер на 34 500 лева, събраните суми възлизат на 39 500 лева (вкл. от предходни години), като 2500 лв. са събрани принудително от Националната агенция по приходите.
  В Комисията като надзорен орган по Закона за електронните съобщения са постъпили с 30% повече информации в сравнение с предходната година за даване на задължителни указания. В същото време общия брой на исканията за достъп до трафични данни, възлиза на 65 505, което обаче е намаление с 10,67% спрямо предходната година. Намалението на исканията за достъп до трафични данни, както и намаление на случаите на непредоставяне на информация са в резултат на завишените законови изисквания към компетентните органи, както и засиления съдебен контрол след 31 март 2015 г.
  В изпълнение на задълженията си по ЗЕС Комисията поддържа регистър на получените протоколи от предприятията за унищожаване на данните с оглед осъществяване на ефективен текущ и последващ контрол.
  Накратко се представиха и целите и приоритетите през 2018 г., свързани с въвеждането на новата Европейска правна рамка и синхронизиране на националното законодателство по отношение на публичния и частния сектор, също така и по отношение на секторите „Полиция” и „Правосъдие”, продължаване на усилията в областта на защита на личните данни за присъединяване към Шенген и др. Отбеляза, че 45 000 са организациите, които трябва да назначат администратори във връзка с предстоящото приемане на новото законодателство.
  В разискванията взеха участие народните представители Пенчо Милков, Цветан Цветанов, Маноил Манев и Иван Иванов. Коментарите се съсредоточиха върху темата за изграждане на капацитет за обучение на новите администратори, за да се отговори адекватно на новите изисквания.

  В резултат на проведените разисквания, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 17 гласа „за” 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” подкрепи внесения Годишен отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2017 г., № 820-00-2, внесен от Комисията за защита на личните данни на 29.01.2018г. и предлага на Народното събрание следния проект за решение:  "РЕШЕНИЕ

  за приемане на Годишен отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2017 г.
  Народното събрание на основание на чл.86, ал.1 от Конституцията на Република България , чл. 7, ал. 6 от Закона за защита на личните данни


  РЕШИ:

  Приема Годишния отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2017 г.

  Решението е прието от 44-то Народно събрание на ..... 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание."


  Председател на
  Комисията по вътрешна сигурност
  и обществен ред:

  Цветан Цветанов
  Форма за търсене
  Ключова дума