Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
18/04/2018 първо гласуване

  ДОКЛАД
  № 853-06-6

  Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда № 854-01-20 от 05.04.2018 г. , внесен от н. п. Светлана Ангелова и група народни представители
  Д О К Л А Д


  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда № 854-01-20 от 05.04.2018 г. , внесен от н. п. Светлана Ангелова и група народни представители


  На свое заседание, проведено на 18.04.2018 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда № 854-01-20, внесен на 05.04.2018г. от Светлана Ангелова и група народни представители .
  На заседанието присъстваха от Министерство на вътрешните работи- заместник- министър Красимир Ципов и Росица Грудева – директор на дирекция „Правно-нормативна дейност“ – МВР от Министерство на труда и социалната политика – Калина Петкова –директор на дирекция „Трудово право,обществено осигуряване и условия на труд“ и Ненко Салчев – главен експерт в дирекция „ Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“
  От името на вносителите законопроектът бе представен от народния представител Пламен Нунев.
  В изложението си вносителят отбеляза, че предложеният законопроект има за цел да осигури гъвкавост при прилагане на трудовия договор по чл.114а от КТ за краткотрайна селскостопанска сезонна работа и създаване на възможност за полагане на извънреден труд от служители на Министерство на вътрешните работи /МВР/, свързан със сигурността и опазването на обществения ред.
  При възможност за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на 4 или 8 часа, ще може коректно да се изчисляват дължимите възнаграждения и осигурителни вноски по договора, което ще отговаря на действително отработеното време и положен труд.Това ще помогне при наемане на неквалифицирана работна ръка по време на кампаниите по обработка и прибиране на земеделската продукция. Еднодневният трудов договор с възможност за работа на 4 часа ще допринесе за по-голяма мобилност на големи групи работници, които в рамките на един или няколко дни ще започват и приключват дейности по обработка и прибиране на земеделска продукция при един или няколко работодатели.
  С предложеното допълнение на чл.144 от Кодекса на труда се предвижда допустимост по изключение за полагане на извънреден труд при извършване на определени работи от служители на МВР, чийто статут е уреден в Кодекса на труда и Закона за държавния служител. С разпоредбите на Закона за МВР се регламентират условията и реда за полагане на извънреден труд само по отношение на държавните служители. Това са полицейските органи и органите по пожарна безопасност и защита на населението.За останалите служители се прилага Кодекса на труда, който допуска полагането на извънреден труд само по изключение и при изчерпателно изброени в разпоредбата на чл. 144 хипотези.
  Създаването на правна възможност за извънреден труд да се зачита извършването на работа , свързана с провеждане на избори, изготвяне на експертизи и психологично подпомагане при оперативно-издирвателни дейности и овладяване на критични ситуации, както и на друга работа, свързана със сигурността и опазване на обществения ред цели да обезпечи защитата на съответните служители по време на изпълнение на служебните им задължения извън установеното работно време, компенсиране на положения труд при съответните условия, както и защита правата и интересите на гражданите.На практика тези дейности се извършват от служители на МВР в дирекция „Български документи за самоличност, дирекция „Миграция“, областните дирекции на МВР, Научноизследователския институт по криминалистика и Института по психология. Тази промяна е наложителна, тъй като дейността на МВР е насочена към защита правата и свободите на гражданите, противодействие на престъпността, защита на националната сигурност, опазване на обществения ред и пожарна безопасност и защита на населението. В този смисъл работата , която се налага да бъде извършвана от служителите на МВР често пъти не може да бъде планирана и организирана само в установеното работно време, тъй като в зависимост от различни фактори изисква незабавно и неотложно изпълнение. Ето защо е необходимо включването на този вид работа в хипотезите, в които по изключение ще може да бъде полагана в извън установеното работно време. Това ще доведе до регламентирано полагане на труд в извън установеното работно време на служителите свързани с осъществяването на този вид дейности. Към законопроекта е приложен формуляр за предварителна частична оценка на въздействието.
  В Комисията са получени и становища от Министерство на вътрешните работи и от Министерството на земеделието, храните и горите, които подкрепят законопроекта .
  В разискванията взеха участие народните представители Георги Андреев, Иван Иванов, Красимир Ципов заместник-министър на Министерство на вътрешните работи и Калина Петкова–директор на дирекция „Трудово право,обществено осигуряване и условия на труд“ в Министерство на труда и социалната политика.  Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 13 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда № 854-01-20 от 05.04.2018 г. , внесен от н. п. Светлана Ангелова и група народни представители.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
  СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:


  ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума