Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
16/05/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 853-06-9

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 854-01-29, внесен от Иван Миховски и група народни представители на 27.04.2018 г.
  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 854-01-29, внесен от Иван Миховски и група народни представители на 27.04.2018 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 16.05.2018 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 854-01-29, внесен от Иван Миховски и група народни представители на 27.04.2018 г.
  На заседанието присъстваха от Министерство на вътрешните работи – зам.министър Красимир Ципов ; от Министерство на земеделието и храните – Иво Папазов – юрисконсулт в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от господин Миховски.
  В изложението си отбеляза, че с предложените промени в законопроекта се цели ефективното опазване и поддържане на устойчиво развитие и състояние на рибните популации, които в последните 25 години значително намаляват.
  Със законопроекта се въвежда забрана за риболов с мрежени уреди във вътрешните водоеми, което е продиктувано от съдебната практика, че по смисъла на Закона за рибарството и аквакултурите във вътрешните водоеми няма стопански риболов. Голяма част от промените са породени от неправомерното използване на електроуреди при улов на риба, което нанася огромни поражения на рибния ресурс, на фауната във водоема, а и на лицата, които го използват. Практиката показва, че зачестяват случаите на посегателства върху личността и имуществото на служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури при или по повод на изпълнение на служебните им задължения. Със законопроекта се цели да се повиши ефективността на контролните органи чрез по-ясното и подробно разписване на условията и редът за използване на помощни средства, моторни превозни средства със специален режим на движение, както и организацията и редът за принудително отвеждане на нарушителите с неустановена самоличност в районното управление на Министерство на вътрешните работи. Предвидена и промяна в чл.238 от Наказателния кодекс. Предвижда се налагане на наказание лишаване от свобода и глоба или наказание „пробация”. Със законопроекта се криминализира и участието в извършване на престъпление на служител на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, като отпада текста в разпоредбата, че същият се е възползвал от служебното си положение, с мотив, че е трудно за доказване и води до по-голяма продължителност на съдебния процес.
  Съгласно чл. 76, ал.1 ПОДНС е приложена предварителна оценка за въздействие. Не се очаква законодателните промени да имат пряко икономическо и финансово отражение върху засегнатите групи.
  Постъпило е и подробно становище от Министерство на вътрешните работи с конкретни предложения за по-детайлна регламентация и прецизна дефиниция на част от предложените текстове в законопроекта, с което ще се подобри качеството и постигане на предвидените цели в правоприлагането.
  Постъпило е и становище от Министерството на земеделието и храните, с което принципно подкрепят законопроекта, но прилагат и редица редакционни забележки към предложените норми с оглед прецизиране на текстовете.
  В разискването взеха участие народните представители Красимир Янков, Иван Иванов, Георги Андреев, които подкрепиха предложението, изразено в постъпилите становища за по-прецизна регламентация.

  Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 10 гласа „за”, 0 гласа „против” и 6 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 854-01-29, внесен от Иван Миховски и група народни представители на 27.04.2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
  СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:  ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума