Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
24/07/2018 проект второ гласуване


  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД


  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 854-01-67, внесен от Славчо Атанасов и група народни представители на 6 юли 2018 г., приет на първо гласуване на 30 юли 2018 г.

  Проект!
  Второ гласуване!

  ЗАКОН

  за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия
  (обн., ДВ, бр. 96 от 2004 г.; изм., бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 19, 50 и 88 от 2010 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г. и бр. 10 от 2018 г.)

  § 1. В Глава първа се създава се чл. 2а:
  „Чл. 2а. (1) Спортни мероприятия са всички публични прояви, които се провеждат на обществено място и имат спортно-състезателен характер.
  (2) Мерките за сигурност и безопасност при провеждането на спортни мероприятия са задължение на техните организатори.
  (3) Спортните мероприятия могат да бъдат:
  1. организирани на общинско, областно, национално и международно ниво;
  2. с висок или с нисък риск от нарушаване на обществения ред.
  (3) Администрирането на спортното състезание, като част от спортното мероприятие се извършва от спортна федерация по съответния вид спорт.
  (4) Степента на риск от нарушаване на обществения ред при провеждане на спортно мероприятие се определя от спортната федерация, администрираща съответния вид състезание и организатора на мероприятието, съвместно с органите на МВР.“

  § 2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Организатори на спортните мероприятия могат да бъдат спортни организации по смисъла на Закона за физическото възпитание и спорта или друго юридическо лице."
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

  § 3. Създава се чл. 7а:
  „Чл. 7а. (1) Спортни мероприятия се провеждат само на спортен обект, за който има издаден акт по реда на Закона за физическото възпитание и спорта.
  (2) Мерките за сигурност и безопасност за спортни мероприятия, провеждани извън територията на спортен обект, се съгласуват между организатора на спортното мероприятие, органите на Министерството на вътрешните работи, други държавни институции, както и с общината, на територията на която се провежда спортното мероприятие."

  § 4. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „спортни обекти" се добавя „привеждат спортните обекти в съответствие с изискванията за безопасност и сигурност и";
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Отговорникът по сигурността предприема всички необходими действия за прилагане на мерките за безопасността и гарантира, че техническите системи, оборудването и съоръженията работят ефективно в деня на провеждане на спортното мероприятие, включително обособява помещение за оперативен координационен център."
  3. Създават се нови ал. 3 и 4:
  „(3) Помещението за оперативен координационен център се оборудва с технически средства, необходими за управление на силите и средствата по обезпечаване сигурността и безопасността на спортното мероприятие и осигуряване на пожарна и аварийна безопасност и медицинска помощ, включително при възникване на кризи.
  (4) Отговорникът по сигурността уведомява органите на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи за мястото, датата и точния час на провеждане на спортното мероприятие, както и за начина за неговата охрана."
  4. Досегашните алинеи 3, 4 и 5 стават съответно 5, 6 и 7.

  § 5. Член 10 се изменя така:
  „Чл. 10. (1) Организаторите на спортни мероприятия определят ръководител по сигурността и безопасността на спортното мероприятие, който прилага всички мерки за гарантиране на сигурността и безопасността при провеждането му.
  (2) Организаторите на спортното мероприятие ползват правоспособни лица за осигуряване на медицинска помощ, пожарна безопасност и охрана.
  (3) Организаторите на спортни мероприятия взаимодействат с полицейските органи:
  1. в спортния обект - за превенция и предотвратяване извършването на правонарушения, за тяхното пресичане, за възстановяване на обществения ред, при непосредствена заплаха за живота и здравето на гражданите, при възникване на инциденти, бедствия и кризисни ситуации;
  2. в спортната зона - за опазване на обществения ред, контрол на достъпа на изградените контролно-пропускателни пунктове;
  3. за разкриване извършването на правонарушения;
  4. в случаите по чл. 20, ал. 1, т. 2-4 от Закона за противодействие на тероризма.“

  § 6. Член 11 се изменя така:
  „Чл. 11. (1) Организаторите на спортни мероприятия предприемат всички необходими мерки в дните на спортни мероприятия до територията на спортната зона да се допускат само лица и превозни средства, които притежават право на достъп.
  (2) Право на достъп до спортни мероприятия се удостоверява със съответните документи/знаци:
  1. входен билет или абонаментна карта;
  2. служебен пропуск или акредитация;
  3. покана.
  (3) Достъпът до спортното мероприятие се осъществява чрез предоставянето на документ/знак по ал. 2, които персонализират посетителите или след разчитане на лична карта на посетителя от скенер за лични документи.
  (4) Условията и редът за достъп до спортно мероприятие и документите/знаците по ал. 3 се урежда с наредба на Министерски съвет.
  (5) Организаторите на спортни мероприятия предприемат мерки за защита на документите за достъп срещу подправяне или повторно ползване, както и за защита личните данни на гражданите.
  (6) За мероприятия, определени като такива с „висок риск", не се продават документи по ал. 2, т. 1 на каса в деня на мероприятието, като организаторите предварително обявяват информацията публично. Документите по ал. 2, т. 1 могат да се продават по електронен път.
  (7) Организаторите на спортни мероприятия, с взаимодействието на собствениците или ползвателите на спортни обекти, организират съхраняването на личните данни на гражданите за тримесечен срок и последващото им заличаване, съгласно действащите нормативни актове."

  § 7. В чл. 12 ал. 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Организаторите на спортни мероприятия осигуряват продажба на входни билети за привържениците на различните отбори на отделни каси.
  (2) Организаторите на спортни мероприятия предприемат действия за настаняване на организираните привърженици на различни отбори в отделни сектори или блокове, като между тях се оставят свободни буферни зони, разделени с огради. Буферните зони се определят след съгласуване с органите, осигуряващи охраната."

  § 8. Член 13 се изменя така:
  „Чл. 13. (1) Ръководителят по сигурността и безопасността на спортното мероприятие организира пропускането на привържениците на различните отбори през различни входове на спортното съоръжение, като осъществява контрол за:
  1. правото на достъп;
  2. недопускане влизането на лица и внасянето на забранени предмети и вещества по чл. 20 и 21, както и на лица с чужд билет или абонаментна карта;
  3. недопускане на лица с наложена принудителна административна мярка „Забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина".
  (2) На територията на спортната зона не се допускат:
  1. лица, които отказват да бъдат проверени;
  2. лица без лична карта;
  3. лица, които отказват да изпълняват създадения ред и условия за влизане и пребиваване в спортния обект;
  4. лица, в които се открият предмети и вещества, чието внасяне на територията на спортната зона е забранено;
  5. лица, употребили алкохол или под въздействие на наркотични или други упойващи вещества, както и такива във видимо неадекватно или агресивно състояние, неможещи да контролират поведението си;
  6. малолетни лица, които не са придружени от родител, настойник или други лица, които полагат грижи за детето;
  7. непълнолетни лица до 16 години, които не са придружени от родител, попечител или други лица, които полагат грижи за дете, или от пълнолетен дееспособен придружител, когато спортното мероприятие завършва след 22 часа;
  8. лица с наложена принудителна административна мярка „Забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина";
  9. лица, извършили деянията по чл. 20, ал. 1 и чл. 21.
  (3) В случаите на придружаване на непълнолетно лице до 16 години от пълнолетен дееспособен придружител съгласието на родител, попечител или други лица, които полагат грижи за дете, и на приемащото лице/придружител се изразява с декларация по образец, съгласно Приложение.
  (4) Едно лице може да бъде пълнолетен дееспособен придружител на не повече от три деца до 16 години, освен в случаите на организирано посещение от учебни заведения или спортни организации и в случаите, в които е родител, настойник или попечител на децата.
  (5) При установяване на обстоятелствата по ал. 2, т. 1, 3 и 4 може да се използват технически средства, за което се съставя протокол."

  § 9. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Организаторите на спортни мероприятия предприемат мерки за недопускане продажбата и предлагането на алкохолни напитки в спортния обект, както и на напитки в твърди опаковки в деня на спортното мероприятие."


  § 10. Член 16 се изменя така:
  „Чл. 16. (1) Организаторите на спортни мероприятия със съдействието на отговорника на сигурността на спортния обект са длъжни да подсигурят технически оборудван оперативен координационен център по чл. 9, ал. 3.
  (2) Организаторите на спортни мероприятия са длъжни да заснемат поведението на зрителите в спортната зона и съоръжението, като за целта разполагат видеокамери.
  (3) Видеокамерите се разполагат в съответствие с инфраструктурата на спортния обект, но не по-малко от:
  1. една камера за всеки вход/изход;
  2. една стационарна и една подвижна камера за всеки сектор. Стационарните камери следва да заснемат постоянно целия периметър на съответния сектор, и с технически параметри, позволяващи персонализирането на всяка зона и посетител;
  3. камери, заснемащи подходите извън всеки вход/изход, обхващащ спортната зона, касите и местата за изграждане на контролно-пропусквателни пунктове.
  (4) Сигналът от видеокамерите трябва да бъде изведен на контролни монитори, разположени в оперативния координационен център по ал. 1.
  (5) Организаторите на спортни мероприятия са длъжни да запазват записите за срок от три месеца от създаването им. Записите се предоставят само за нуждите на органите с функции по противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и националната сигурност.
  (6) Организаторите на спортни мероприятия уведомяват гражданите чрез информационни табла, поставени на видно място, или чрез озвучителни уредби за ползването на видеотехника при охраната на обекта, без да се уточнява нейното местоположение."

  Предложение от н.п.Иван Ченчев
  В § 10. Вчл. 16:
  а) създава се нова ал. 6:
  „(6) Организаторите на спортни мероприятия унищожават видео записите по ал. 5 в срок не по-малък от три месеца от изготвянето им, освен в случаите, когато съдържат данни за извършено престъпление или нарушение по този закон. За унищожаването се създава протокол.
  б) досегашната ал. 6 става ал. 7


  § 11. В 17а, т. 1 след думата „ръководителя" се добавя "по сигурността и безопасността".

  § 12. В чл. 18 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се отменя.
  2. В ал. 3 думата „знак" се заменя с „документ/знак".

  § 13. Член 20 се изменя така:
  „Чл. 20. (1) На посетителите на спортни мероприятия се забранява:
  1. влизането в спортния обект с чужд документ по чл. 11, ал. 2;
  2. влизането в спортния обект без лична карта, с изключение на малолетни лица, както и влизането в места и зони, забранени за посетители;
  3. замърсяване на спортната зона и спортния обект;
  4. влизането в спортната зона и в спортния обект, когато са под въздействието на алкохол, наркотични или други упойващи вещества, както и когато проявяват агресивно поведение;
  5. писане, облепяне или рисуване навсякъде на територията на спортния обект или по конструкции по пътищата, водещи към тях;
  6. носенето на бутилки, включително пластмасови над 500 мл, предмети от чуплив или особено твърд материал, обемисти предмети и вещи, чадъри с дълги дръжки, знамена и транспаранти с дръжки, по-дълги от 1.5 метра и с диаметър по-голям от 1 см, с изключение на олекотени ПВЦ-тръби с размер до 2.5 см.
  (2) При установяване на нарушенията по ал. 1 лицата се отстраняват от територията на спортната зона и спортния обект."

  § 14. Член 21 се изменя така:
  „Чл. 21. Противообществена проява (спортно хулиганство) по смисъла на този закон е проява, която не съставлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс и е извършена в спортния обект или в спортната зона преди, по време или непосредствено след спортното мероприятие, както и на отиване или на връщане от спортния обект във връзка със спортното мероприятие, изразяваща се в:
  1. носене на знамена, плакати и транспаранти, на които са изобразени текстове, изображения, абревиатури и символи, подтикващи към омраза и насилие, съдържащи обидни квалификации или олицетворяващи идеологии, обявени за противозаконни, както и всички такива, забранени в нормативни актове на съответните спортни организации;
  2. отказ за изпълнение на разпорежданията на отговорните за спортната проява лица, ангажирани със сигурността и безопасността или на полицейските органи;
  3. преодоляването на преградни приспособления, конструкции и съоръжения, намиращи се в спортния обект или спортната зона;
  4. нахлуване на спортния терен;
  5. паленето и поддържането на огън;
  6. хвърлянето на предмети;
  7. носенето на маски и действия за напълно прикриване на лицето или на части от него, което затруднява разпознаването;
  8. отправянето на ругатни, други неприлични изрази, жестове и поведение, които са особено вулгарни;
  9. носенето на оръжие и предмети, които могат да се използват като оръжие; боеприпаси; спрейове със защитен газ, с разяждащи или с оцветяващи вещества; сигнални ракети, взривни устройства, пиротехнически изделия и други общоопасни средства, отделни техни съставки; наркотични и други упойващи вещества; както и други вещества и предмети, които могат да бъдат опасни за живота и здравето на околните;
  10. предизвикване или участие в сбивания;
  11. използването на посочените в т. 9 вещи, предмети и вещества;
  12. посегателство над състезатели, съдии, полицейски органи или други ангажирани с организацията, със сигурността или с безопасността длъжностни лица, както и спрямо медицински лица, журналисти, фоторепортери и оператори;
  13. унищожаване или повреждане на чуждо имущество;
  14. използването на знамена, плакати и транспаранти, на които са изобразени текстове, изображения, абревиатури и символи, подтикващи към омраза и насилие, съдържащи обидни квалификации или олицетворяващи идеологии, обявени за противозаконни, както и всички такива, забранени в нормативни актове на съответните спортни организации;
  15. пребиваване в спортната зона или спортния обект на лица в срока на наложена забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и чужбина."

  § 15. В чл. 25 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 1 -4 се изменят така:
  „(1) За извършени противообществени прояви по чл. 21, т. 1-10 се налага глоба от 1000 до 2000 лв. и забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина за срок от една до две години.
  (2) За извършена противообществената проява по чл. 21, т. 11-15 се налага безвъзмезден труд в полза на обществото от 80 до 320 часа или задържане в териториална структура на МВР за срок от 5 до 15 денонощия и забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина за срок от две до три години.
  (3) Когато деянието по ал. 1 е извършено повторно, съдът налага безвъзмезден труд в полза на обществото от 160 до 480 часа или глоба от 3000 до 5000 лв., както и забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина за срок от три до пет години, срокът на която се присъединява към неизтърпяната част от същата по вид принудителна административна мярка, ако такава е била наложена.
  (4) Когато деянието по ал. 2 е извършено повторно, съдът налага безвъзмезден труд в полза на обществото от 160 до 480 часа или задържане в териториална структура на МВР за срок от 10 до 25 денонощия, както и забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина за срок от три до пет години.
  (5) Когато противообществената проява е извършена от непълнолетен на възраст от 16 до 18 години, съдът налага задържане в териториална структура на МВР за срок от 5 до 10 денонощия и забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина за срок от една до две години."
  2. В ал. 5 думите „безвъзмезден труд в полза на обществото от 40 до 160 часа или глоба от 50 до 1000 лв." се заменят с „глоба от 500 до 1500 лв.'

  Предложение от н.п.Иван Ченчев
  В§ 15 вчл. 25:
  а) в ал. 2 думите „от 80 до 320 часа" се заменят с думите „от 60 до 140 часа"
  б) в ал. 3 думите „ от 160 до 480 часа" се заменят с думите „от 60 до 140 часа"
  в) в ал. 4 думите „ от 160 до 480 часа" се заменят с думите „от 100 до 220 часа"


  § 16. В чл. 27, т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „както и видеозаписите и фотоснимките по чл. 29, ако има такива".

  § 17. В чл. 30 ал. 1 се изменения така:
  „(1) В срок не по-късно от 24 часа от съставянето на акта по чл. 26, ал. 1 началникът на районното управление на МВР по местоизвършване на нарушението или оправомощено от него длъжностно лице:
  1. издава наказателно постановление и заповед за налагане на принудителна административна мярка „Забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и чужбина" в случаите на чл. 21, ал. 1, т. 1-10;
  2. внася преписката за решаване от съответния районен съд, като уведомява за това съответния прокурор, в случаите на чл. 21, ал. 1, т. 11-15;
  3. изпраща материалите на съответния прокурор за образуване на наказателно производство, когато са налице достатъчно данни за извършено престъпление;
  4. изпраща преписката на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по настоящия адрес на лицето за налагане на възпитателни мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, когато нарушителят е малолетен или непълнолетен до 16-годишна възраст;
  5. прекратява преписката, когато не са налице условията за налагане на наказание и принудителна административна мярка.".

  § 18. Създава се чл. 30а:
  „Чл. 30а. (1) В случаите по чл. 30, ал. 1, т. 1 началникът на районното управление на МВР по местоизвършване на нарушението или оправомощено от него длъжностно лице взема решение въз основа на приложените към преписката материали.
  (2) Наказателното постановление по чл. 30, ал. 1, т. 1 подлежи на обжалване в тридневен срок от връчването му пред съответния районен съд по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
  (3) Издадената заповед за налагане на принудителна административна мярка подлежи на обжалване в тридневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс."

  § 19. В чл. 31, ал. 1 думите „чл. 30. ал. 1" се заменяте „чл. 30, ал. 1, т. 2".

  § 20. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) В случаите по чл. 30, ал. 1. т. 2 съдия от съответния районен съд разглежда преписката еднолично, в открито съдебно заседание, не по-късно от 24 часа от получаването й."
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) За разглеждането на преписката районният съд уведомява прокурора."
  3. Досегашните ал. 2-6 стават съответно ал. 3-8.

  § 21. Член 34 се изменя така:
  „Чл. 34. (1) Решението по чл. 32 подлежи на обжалване в срок до 24 часа от постановяването му пред съответния окръжен съд на касационните основания, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, както и на протест от съответната прокуратура по установения ред.
  2) Окръжният съд в състав от трима съдии разглежда делото в деня на постъпването му и се произнася с мотивирано решение, което е окончателно.
  (3) Наложеното наказание не се счита за осъждане и не се вписва в бюрата за съдимост."

  § 22. В чл. 39, ал. 3 се изменя така:
  „(3) Съдията, наложил наказанието безвъзмезден труд в полза на обществото го заменя със задържане в поделение на МВР за срока по чл. 25."

  § 23. В чл. 40, ал. 1 т. 1 се отменя.

  § 24. Чл. 42 се изменя така:
  „Чл. 42. Принудителната административна мярка по чл. 41, т. 1 се налага със заповед на началника на районното управление на МВР по местоизвършване на нарушението или оправомощено от него лице в случаите на чл. 21, ал. 1, т. 1-10 и с решение на съдия от съответния районен съд в случаите на чл. 21, ал. 1, т. 11-15 и съответното производство по глава четвърта, раздел II.".

  § 25. Член 43 се изменя така:
  „Чл. 43. (1) За предотвратяване на нарушенията по чл. 7а, ал. 1 и чл. 16 министърът на младежта и спорта или оправомощено от него длъжностно лице след съгласуване с министъра на вътрешните работи може да спира използването па спортния обект за провеждане на спортни мероприятия за срок от един до 6 месеца или до отстраняване на нарушението. Министърът на младежта и спорта определя комисия, която да констатира наличието на предпоставки за прилагане на принудителната административна мярка.
  (2) Съгласуването с министъра на вътрешните работи се извършва в тридневен срок от постъпване на информация в Министерството на младежта и спорта за нарушенията по глава трета, раздел I."


  § 26. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така: „Организатор на спортно мероприятие, който не изпълни задълженията си по чл. 8, чл. 10, чл. 11, чл. 12, чл. 13, чл. 15, чл. 16, ал. 1-6 и чл. 17, ал. 1 и 5 се наказва:"
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Организатор на спортно мероприятие, който наруши разпоредбите на чл. 7а, се наказва с глоба от 5000 до 10000 лв., а ако нарушението е извършено повторно - с глоба от 8000 до 15000 лв.".

  § 27. В чл. 47 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Лице, което не изпълни задълженията си по чл. 9, ал. 2 и 3 и чл. 10, ал. 2, се наказва с глоба от 500 до 1500 лв."
  2. В ал. 2 числата „1000" и „2000" се заменят съответно с „2000" и „3000".


  § 28. Член 48 се изменя така:
  „Чл. 48 (1) Ръководител по безопасността и сигурността спортно мероприятие, който не изпълни задължението си по чл. 10, ал. 3 и по чл. 13, ал. 1 и 2, се наказва с глоба от 500 до 1500 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, се налага глоба от 2000 до
  3000 лв."

  § 29. Създава се чл. 48а:
  „Чл. 48а. (1) Координатор по сигурността на професионален спортен клуб, който не изпълни задълженията си по чл. 9а, т. 1 и 2, се наказват с глоба от 500 до 1500 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. I е извършено повторно, се налага глоба от 1500 до 3000 лв."

  § 30. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 3 след думата „ръководителя" се добавя „по безопасността и сигурността", а числата „100" и „300" се заменят съответно с „500" и „1000";
  2. В ал. 2 числата „200" и „600" се заменят с съответно с „1000" и „2000".

  § 31. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 1 се изменя така:
  „Чл. 50. (1) Който в срока на забраната за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина бъде установен на територията на спортната зона или спортния обект при провеждане на спортни мероприятия, му се налага наказание обществено полезен труд или задържане в поделение на МВР съгласно чл. 25 и му се налага нова принудителна административна мярка „Забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и чужбина" за срок от 3 до 5 години, срокът на която се присъединява към неизтърпяната част от същата по вид принудителна административна мярка, ако такава е била наложена."
  2. Създава се нова алинея 2:
  "(2) Ако нарушението по ал. 1 е извършено повторно се прилага разпоредбата на чл. 296, ал. 3 от Наказателния кодекс";
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

  § 32. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1.Точка .3 се изменя така:
  „3- „Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на акта, с който на нарушителя е наложено наказание или принудителна административна мярка."
  2. Създава се т. 4:
  „4. „Маловажен случай на противообществена проява" е всяко нарушение, при което настъпилите вредни последици от проявата са несъществени.".

  § 33. Създава се Приложение към чл. 13, ал. 3:

  „Приложение към чл. 13, ал. 3


  Декларация

  Долуподписаният/та: ,
  /име, презиме, фамилия/
  адрес по л. к.: , дата на
  раждане:

  Декларирам, че съм:
  • родител,
  • настойник,
  • попечител,
  • друго лице, което полага грижи,
  • придружител - пълнолетно дееспособно лице, и като такъв нося пълна отговорност за детето:

  /име, презиме, фамилия/
  дата на раждане:
  Съгласен съм личните ми данни да бъдат използвани за нуждите на настоящата декларация.
  Организаторът на спортното мероприятие е задължен да съхранява тази декларация при условие на пълна конфиденциалност. При необходимост има право да я предоставя и на други органи, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

  гр Декларатор:
  дата / / Год."

  Заключителна разпоредба

  § 34. Параграф 6, относно чл. 11, ал. 3 и 4 влизат в сила една година след обнародването на този закон в „Държавен вестник".

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ
  И ОБЩЕСТВЕН РЕД:

  ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума