Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
13/09/2018

  ДОКЛАД
  853-06-18/13.09.2018 г.

  ОТНОСНО: Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от Министерски съвет на 20.07.2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД


  Д О К Л А Д


  ОТНОСНО: Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от Министерски съвет на 20.07.2018 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 12.09.2018 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди внесения от Министерски съвет № 802-00-39 на 20.07.2018 г. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г.
  Годишният доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г. беше представен от Георги Кръстев – съветник в политическия съвет на министър-председателя и секретар на Съвета по сигурността към Министерски съвет. В изложението си отбеляза, че внасянето на Годишния доклад за състоянието на националната сигурност е в изпълнение на чл.7, ал.1,т. 3 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност. В доклада се съдържа информация, анализ и оценки за рисковете, опасностите и заплахите за реализиране на ефективна политика в защита на националната ни сигурност. Годишния доклад за състоянието на националната сигурност през 2017 г. има съществено значение за информирането на публичните институции и гражданските организации и в други държави, както и на структурите на НАТО, ЕС и на международните организации относно политиката за сигурност на Република България. Анализирани са процесите от вътрешен и външен характер, които оказват съществено влияние върху националната сигурност и са направени изводи за състоянието и основните насоки за развитието и.
  В Доклада се съдържа оценка на рисковете и заплахите за националната сигурност в областта на финансовата и икономическата система, външната среда за сигурност, сигурността в областта на енергийната, образователната система, миграционните и бежански аспекти на националната сигурност. Анализирани са и политиките за защита на националната сигурност, в които са отразени и тези в областта на правосъдие и вътрешен ред, отбрана, киберсигурност, противодействие на корупцията и миграционните и бежански аспекти и влиянието им върху националната сигурност. Анализирана е външната среда за сигурност и е отбелязана политиката за добросъседство, подкрепа и междудържавен диалог със страните от Западните Балкани. Посочени са рисковете и опасностите, в резултат на променената стратегическа среда в Европа и Черноморския басейн, в Близкия изток и Северна Африка, както макар и косвено в Централна и Източна Азия, които оказват влияние на средата за сигурност и у нас.
  В доклада е отделено значително място на анализ и препоръки по отношение на вътрешния ред и сигурност. Посочено е, че през 2017 г. не са постъпвали конкретни данни за планирани и подготвяни терористични актове срещу български обекти или чужди обекти на територията на Република България. Отчетено е активното участие на страната в световната антитерористична коалиция и създаването на организация за изпълнение и спазване на мерките, разработени в Националния план за противодействие на тероризма.
  В хода на подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС са предприети редица мерки за институционално изграждане и финансово осигуряване на мерки за сигурност и са изпълнени ключови проекти за осигуряване местата за настаняване, конферентните центрове и личната сигурност. Политиката за сигурност бе осигурена нормативна с приетите от Министерския съвет нормативни актове. На 08.12.2017 г. е открито Националното звено за получаване и обработка на резервационни данни на пътниците, превозвани по въздух. По този начин България се нарежда сред първите страни –членки на ЕС с изградено и функциониращо звено PNR.
  Независимо от наблюдаваното значително намаляване на миграционния натиск след „затваряне” на Балканския маршрут на миграционния поток през 2017 г. страната ни е домакин на редица съвместни операции на ФРОНТЕКС и осъществява обмен на информации с Националните координационни центрове на страните членки на ЕС. Реализират се проекти за получаване на финансова помощ по „Вътрешна сигурност” в рамките на програмата на ЕС „Хоризонт 2020” и „Херкулес III” на ЕС. Завършено е изграждането на съоръжение от възпрепятстващ тип за опитите за навлизането на територията на страната ни с обща дължина 235 613 м. с прилежащ път по сухоземен участък.
  През 2017 г. от органите на МВР са образувани общо 195 досъдебни производства за незаконно превеждане на хора през границата и за подпомагане незаконно пребиваване в страната.
  В доклада е отчетена добрата координация и сътрудничество между органите на МВР, Агенция „Митници”, ДАНС, прокуратурата и партньорските служби в областта на борбата с контрабандата, както и в защита на вътрешните фискални интереси, които са изведени от Европол като приоритет на ЕС.
  Активна дейност е осъществена по подготовка на нов Закон за мерките срещу изпиране на пари, приет в началото на 2018 г., с който се цели превенция за изпирането на пари, финансиране на тероризма, борбата с корупцията, увеличаване на капацитета и анализ и обмен на информация.
  При проведени операции по противодействие на трафика на културно-исторически ценности е осуетен износът на предмети с висока културно-историческа стойност. Пресечени са 4 трансгранични канала за трафик на културно-исторически ценности.
  Приет е и нов Закон за частната охранителна дейност, а в Закона за МВР са направени изменения за разширяване правомощията на лицата, работещи по трудово правоотношение, с които да не могат да осъществяват охрана на обекти и /или пропускателен режим в района на охраняван от МВР обект, съдействие при наблюдение на държавната граница и дейности по териториално обслужване на населението.
  Функциониращият под ръководството на МВР Национален съвет по превенция на престъпността в отчетния период е разработил и изпълнява мерки за противодействие и превенция на конвенционалната престъпност, насочени към най-уязвимите групи от населението. В действие е и новата превантивна програма „Детски полицейски управления” и по нея се обучават 4000 деца в три модула. Специално внимание е отделено и на полицейското присъствие в районите с висока концентрация на престъпност и в малките и средно населени места. През 2017 г. са назначени общо 1342 служители.

  Очертани са и приоритетите на Министерство на вътрешните работи през 2018 г. като – гранична сигурност, повишаване способностите за противодействие на тероризма и радикализацията, противодействие на престъпността, повишаване на ефективността на превантивната дейност, осъществявана от полицейските органи на МВР, международно сътрудничество и интегритет в борбата срещу рисковете и заплахите за националната ни сигурност.

  В разискванията взеха участие народните представители Красимир Янков и Цветан Цветанов. Господин Янков предложи в доклада да се отразяват и анализират събития свързани с елементи на радикализация в обществото. Господин Цветанов обобщи, че приемането на законов текст със задължение за внасянето на Доклад за състоянието на националната сигурност за обсъждане и приемане от Народното събрание е изключително важно за националната ни сигурност. В този доклад няма как да бъдат детайлно изброени темите в ресорите за прилагането на съответни политики. Подчерта, че са очертани в общ преглед рисковете и заплахите за националната сигурност, добрите практики като например борбата с контрабандата, както и факторите, които са носители на рискове за националната ни сигурност и генерират престъпност на територията на страната.

  Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 11 гласа „за”, 0 гласа „против” и 7 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание, да приеме Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., ведно с проект на Решение № 802-00-39, внесен от Министерски съвет на 20.07.2018 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
  СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:  ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума