Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
12/10/2018 първо гласуване

  ДОКЛАД
  853-06-20/12.10.2018г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПОВЪТРЕШНА СИГУРНОСТИ ОБЩЕСТВЕН РЕД


  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО:Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за сътрудничество при бедствия, № 802-02-23, внесен от Министерски съвет на 25.09.2018 г.
  На свое заседание, проведено на 10.10.2018 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за сътрудничество при бедствия № 802-02-23, внесен от Министерски съвет на 25.09.2018 г.
  На заседанието присъстваха от министерство на вътрешните работи – зам.- министър Красимир Ципов, Иван Александров – гл. юрисконсулт в сектор „Международно-правни въпроси“ и гл. инспектор Илия Георгиев – началник сектор „Контрол по спазване на Закона за защита при бедствия” - Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. Споразумението между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за сътрудничество при бедствия
  Заместник- министър Ципов докладва от името на вносителите, че Споразумението определя общата рамка за сътрудничество в областта на превенцията, готовността и реагирането при бедствия, както и условията и реда за оказване на доброволна помощ между Република България и Украйна в случай на бедствия.
  В споразумението са регламентирани формите на сътрудничество, редът за предоставяне на доброволна помощ при бедствие, процедурите по пресичане на границата и правилата за престой на спасителните екипи и/или експертите, процедурите по преминаване на границата на оборудване и средствата за подпомагане, използването на въздухоплавателни средства, координацията и управлението на операции за помощ при бедствия, осигуряването на комуникации при операции за помощ при бедствия, прекратяването на такива операции и др.
  Компетентните органи по прилагане на споразумението са: за Република България - Министерството на вътрешните работи, а за Украйна - Държавната служба за извънредните ситуации на Украйна.
  В споразумението е предвидено, че то се сключва за неопределен срок и влиза в сила от датата на получаване на последното от писмените уведомления, с които страните се известяват взаимно за изпълнение на националните процедури, необходими за влизането на споразумението в сила.
  Всички спорове, които могат да възникнат от изпълнението на споразумението, които не могат да бъдат решени, чрез преговори между компетентните органи на страните, ще се решават по дипломатичен път.
  Споразумението подлежи на ратификация със закон от Народното събрание на основание чл.85, ал.1, т.7 от Конституцията на Република България, тъй като съдържа разпоредби, които се отнасят до действието на закона.
  Разходите, свързани с изпълнението на споразумението, са за сметка на одобрения бюджет на Министерството на вътрешните работи за съответната година.

  Въз основа на проведеното гласуване Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 18 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за сътрудничество при бедствия, № 802-02-23, внесен от Министерски съвет на 25.09.2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
  СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:


  ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума