Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
22/11/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 853-06-25/22.11.2018 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, № 854-01-72, внесен от народните представители Михаил Христов и Крум Зарков на 03.10.2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД


  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, № 854-01-72, внесен от народните представители Михаил Христов и Крум Зарков на 03.10.2018 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 21.11.2018 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, внесен от Михаил Христов и Крум Зарков на 03.10.2018 г.
  На заседанието присъстваха от Министерство на вътрешните работи – зам.-министър Красимир Ципов, комисар Росен Ралчев – началник отдел „Пътна полиция”, Биляна Стойкова – ст.юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност и право на ЕС. От Министерството на труда и социалната политика присъства Любомира Аршинкова.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от господин Крум Зарков. В изложението си отбеляза, че предложените промени в Закона за българските лични документи е свързано с удължаване срока на валидност на свидетелствата за управление на МПС от 5 на 10 години за хората с увреждания. В България има около 170 хиляди водачи на превозни средства с различна степен на увреждане. Преценката дали здравословното им състояние съответства на нормативните изисквания за физическа годност на водач на МПС се осъществява от специализираната транспортна лекарска комисия. Комисията определя дали водачът с увреждане ще бъде дееспособен да управлява МПС. На територията на страната ТОЛЕК има седалище в само три населени места – София, Пловдив и Горна Оряховица. Това налага хора с увреждания да пътуват на стотици километри за удостоверяване от транспортната лекарска експертна комисия, което допълнително ги натоварва и в известна степен ги дискриминира спрямо останалите водачи на МПС, за които свидетелството е със срок на валидност от 10 години. Промяната в максималния срок не засяга действащия режим за индивидуална преценки за всеки конкретен случай. В рамките на 10 годишния срок ТОЛЕК остават компетентни и отговорни да определят индивидуален срок на валидност на свидетелството за управление, съобразен с действителното състояние на освидетелствания.
  Комисията е изискала и получила становище от Министерството на труда и социалната политика, с което се подкрепя по принцип законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи. С мотив, че в рамките на 10 годишния срок ТОЛЕК запазва компетентността да определят и предлагат „индивидуален срок на валидност на свидетелството за управление, който да отговаря на състоянието на конкретното лице”. Министерство на вътрешните работи подкрепя по принцип законопроекта и предлага по- прецизна регламентация, която да обхваща и хипотезата по чл.51, ал.5 от Закона за българските лични документи. Националния съвет за интеграция на хората с увреждания след обсъждане на законопроекта ни информира, че е прието решение за подкрепа на Закона за изменение и допълнение на закона за българските лични документи. Министерство на здравеопазването изразява становище с мотив, че увеличението на срока на валидност на документа за управление на МПС не е съобразен с медицинската преценка на действащата Наредба № 3, която регламентира годността на лицата, управляващи МПС. Предлагат да се разгледат внимателно всички възможни варианти, които могат да доведат до постигането на целта.
  Приемането на законопроекта не води до необходимост от осигуряване на допълнителни финансови средства.
  Със законопроекта не се предвижда въвеждане на европейско законодателство и не се регулират правоотношения, свързани с прилагане правото на Европейския съюз, поради което не се налага и изготвянето на анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

  Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с единодушие с 16 гласа „за”, без „против” и без „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 854-01-72, внесен от народните представители Михаил Христов и Крум Зарков на 03. 10. 2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
  СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:  ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума