Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
23/01/2019 второ гласуване

  ДОКЛАД
  №953-06-2/23.01.2019 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД


  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, № 854-01-72, внесен от н.п. М.Христов и К.Зарков на 3 октомври 2018 г., приет на първо гласуване на 13 декември 2018 г.

  Проект!
  Второ гласуване!

  З А К О Н
  за изменение на Закона за българските лични документи
  (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63 от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр. 43, 71, 86, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от 2006 г., бр. 29, 46 и 52 от 2007 г., бр. 66, 88 и 110 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 23 от 2011 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 32 от 2011 г.; изм., бр. 55 от 2011 г., бр. 21, 42 и 75 от 2012 г., бр. 23 и 70 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 79 и 80 от 2015 г., бр. 33, 81, 97 и 101 от 2016 г., бр. 85 и 97 от 2017 г., бр. 14 и 24 от 2018 г. и бр. 1 от 2019 г.)

  § 1. В чл. 51, ал. 5 цифрата „5“ се заменя с „10“.

  Предложение на н.п. С.Ангелова, П.Нунев и Ю.Папашимов:
  Параграф 1 се изменя така:
  „§ 1. В чл. 51, ал. 5 думите „е до 5 години“ се заменят с „за категориите по ал. 3 е до 10 години, а за категориите по ал. 4 е до 5 години.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 51, ал. 5 думите „е до 5 години“ се заменят с „за категориите по ал. 3 е до 10 години, а за категориите по ал. 4 е до 5 години.“

  Преходна разпоредба
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 2. Издадените преди влизането в сила на този закон свидетелства за управление на моторни превозни средства по чл. 51, ал. 5 са валидни за срока, посочен в тях.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, като в него думата „преди“ се заменя с „до“.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ
  И ОБЩЕСТВЕН РЕД:

  ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума