Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
07/02/2019 проект второ гласуване

  Д О К Л А Д


  ОТНОСНО: Общ законопроект на приетите на 12.12.2018 г. на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 802-01-50, внесен от Министерския съвет на 05.11.2018 г. и законопроект за изменение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 854-01-74, внесен от н.п. Александър Сиди и група народни представители на 09.10.2018 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД


  Д О К Л А Д


  ОТНОСНО: Общ законопроект на приетите на 12.12.2018 г. на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 802-01-50, внесен от Министерския съвет на 05.11.2018 г. и законопроект за изменение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 854-01-74, внесен от н.п. Александър Сиди и група народни представители на 09.10.2018 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


  ОБЩ ПРОЕКT!


  З А К О Н
  ЗА изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
  (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм., бр. 88 от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73 от 2012 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 14, 56, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 47, 81 и 103 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г. и бр. 10 и 20 от 2018 г.)

  § 1. В чл. 2 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 след думите „Националната служба за охрана (НСО)“ се поставя запетая и се добавя „държавните служители по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)“;
  б) в т. 2, пред думите „въоръжените сили“ се добавя „Министерството на отбраната и“.
  2. Създават се ал. 7, 8 и 9:
  „(7) Не се изисква разрешение за осъществяване на дейности с оръжия, дезактивирани в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403.
  (8) Не се изисква разрешение за търговия при внос на продукти, свързани с отбраната, когато крайният потребител е друго лице на територията на страната, а вносителят има индивидуално разрешение за внос/трансфер, издадено по реда на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.
  (9) Не се изисква разрешение за търговия, когато търговец придобива продукти, свързани с отбраната, от друго лице на територията на страната с цел износ и има индивидуално разрешение за износ/трансфер, издадено по реда на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.“

  § 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) в т. 1 думата „части“ се заменя с „ компоненти“;
  б) т. 4 се отменя.
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Всяко устройство, което е проектирано за изстрелване само на халосни боеприпаси, боеприпаси с дразнещи вещества, други активни вещества или пиротехнически сигнални изделия и което може да бъде видоизменяно така, че да произвежда изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество, се смята за огнестрелно оръжие.“
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думите „чл. 133“ се добавя „и маркиране“.
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
  5. Създава се ал. 7:
  „(7) Техническите спецификации за предупредителните и сигналните оръжия, произведени или внесени в Европейския съюз на или след 14 септември 2018 г., с цел гарантиране, че същите не могат да бъдат видоизменяни така, че да произвеждат изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество, се определят с акта по чл. 10а, параграф 3 от Директива 91/477/ЕИО. Съответствието с техническите спецификации се удостоверява със сертификат от производителя.“

  Предложение на н.п. Милен Михов:
  В § 2, чл. 4 се правят следните промени:
  1. В ал. 2, т. 3 изразът „ оръжие, произведено преди 1 януари 1900 г.", да се замени с израза: „историческо оръжие, произведено до 31 декември 1900 г.".
  2. Предлаганата промяна на чл. 4, ал. 2, т. 4 да отпадне като се запази в досегашния вид.
  3. В новата ал. 4 изразът „може да бъде видоизменено" да се замени с израза „е видоизменено".

  Предложение на н.п. Иван Иванов и гр.н.п.:
  В § 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в т. 1:
  а) създава се нова б. „а":
  ,,а) в уводното изречение думите „може да бъде" се заменят с „е".
  б) сегашната б. „а" става б. „б".
  в) сегашната б. „б" - отпада.
  2. т. 2 - отпада.
  3. т. 3 се изменя така:
  „3. В ал. 4 след думите „чл. 133" се добавя „и маркиране".
  4. т. 4 - отпада.
  5. в т. 5 създаваната алинея става ал. 6.

  § 3. В чл. 4а навсякъде думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.

  Предложение на н.п. Иван Иванов и гр.н.п.:
  § 3 - отпада.

  § 4. Член 5 се изменя така:
  „Чл. 5. (1) Забранява се придобиването, съхранението, носенето и употребата на огнестрелни оръжия, основни компоненти и боеприпаси от категория А:
  1. бойни ракети с експлозивен ефект и устройства за изстрелването им;
  2. автоматични огнестрелни оръжия;
  3. огнестрелни оръжия, прикрити под формата на друг предмет;
  4. боеприпаси с бронебойно, експлозивно или запалително действие, както и куршуми и снаряди за тях;
  5. боеприпаси с експанзивно действие, както и куршуми и снаряди с такова действие, с изключение на тези, предназначени за огнестрелни оръжия за ловни или спортни цели или за колекциониране;
  6. автоматични огнестрелни оръжия, които са видоизменени в полуавтоматични огнестрелни оръжия;
  7. всяко от следните полуавтоматични огнестрелни оръжия с централно възпламеняване:
  а) късоцевни огнестрелни оръжия, които могат да изстрелват повече от 21 патрона без презареждане, ако пълнител с капацитет над 20 патрона е част от огнестрелното оръжие или към него е добавен сменяем пълнител с капацитет над 20 патрона;
  б) дългоцевни огнестрелни оръжия, които могат да изстрелват повече от 11 патрона без презареждане, ако пълнител с капацитет над 10 патрона е част от огнестрелното оръжие или към него е добавен сменяем пълнител с капацитет над 10 патрона;
  8. дългоцевни полуавтоматични огнестрелни оръжия, чиято дължина може да бъде сведена под 60 см без загуба на функционалност, чрез сгъващ се или телескопичен приклад или чрез приклад, който може да бъде отстранен без използване на инструменти;
  9. всяко огнестрелно оръжие в тази категория, което е било видоизменено в изстрелващо халосни патрони, патрони с дразнещи вещества, други активни вещества или пиротехнически изделия, или в салютно или акустично оръжие.
  (2) По изключение и при надлежно обосноваване дейностите по ал. 1 с огнестрелни оръжия, основни компоненти и боеприпаси от категория А могат да се осъществяват за колекциониране, за образователни, научно-изследователски, културни и исторически цели след получаването на разрешение по реда на този закон.
  (3) Лица, практикуващи стрелкови спортове, могат да осъществяват дейностите с полуавтоматични огнестрелни оръжия, посочени в ал. 1, т. 6 и 7, след получаването на разрешение по реда на този закон.
  (4) Физически лица, придобили огнестрелни оръжия, посочени в ал. 1, т. 6, 7 и 8 преди 13 юни 2017 г., могат да продължат да ги съхраняват, носят и употребяват при спазване на изискванията на този закон.
  (5) Дейностите по чл. 1, ал. 1, т. 1, 2, 4-6 и 8 с огнестрелни оръжия, основни компоненти и боеприпаси от категория А могат да се осъществяват само след получаването на разрешение по реда на този закон.
  (6) Дейностите по чл. 1, ал. 1, т. 1-6 и 8 със следните видове огнестрелни оръжия от категории B и C с изключение на тези по т. 2, буква „е“ могат да се осъществяват след получаването на разрешение по реда на този закон:
  1. огнестрелни оръжия от категория В:
  а) многозарядни късоцевни огнестрелни оръжия;
  б) късоцевни огнестрелни оръжия с единичен изстрел, с централно действие на ударника;
  в) късоцевни огнестрелни оръжия с единичен изстрел, с периферно действие на ударника, с обща дължина под 28 см;
  г) дългоцевни полуавтоматични огнестрелни оръжия, пълнителят и патронникът на които заедно могат да поберат повече от три патрона – за огнестрелни оръжия с периферно действие на ударника, и повече от три, но по-малко от дванадесет патрона - за огнестрелни оръжия с централно действие на ударника;
  д) късоцевни полуавтоматични огнестрелни оръжия, различни от изброените в ал. 1, т. 7, буква „а“;
  е) дългоцевни полуавтоматични огнестрелни оръжия, изброени в ал. 1, т. 7, буква „б“, пълнителят и патронникът на които заедно не могат да поберат повече от три патрона, когато пълнителят е сменяем, или за които не може да се гарантира, че оръжието не може да бъде видоизменено с помощта на обикновен инструментариум в оръжие, пълнителят и патронникът на което заедно могат да поберат повече от три патрона;
  ж) дългоцевни многозарядни и полуавтоматични огнестрелни оръжия с гладкостенна цев, чиято дължина не надвишава 60 см;
  з) всяко огнестрелно оръжие в тази категория, което е било видоизменено в изстрелващо халосни боеприпаси, боеприпаси с дразнещи вещества, други активни вещества или пиротехнически изделия, или в салютно или акустично оръжие;
  и) полуавтоматични огнестрелни оръжия за граждански цели, които имат вид на автоматично огнестрелно оръжие, различни от изброените в ал. 1, т. 6, 7 и 8;
  2. огнестрелни оръжия от категория С:
  а) дългоцевни многозарядни огнестрелни оръжия, различни от изброените в т. 1, буква „ж“;
  б) дългоцевни еднозарядни огнестрелни оръжия с нарезна цев;
  в) дългоцевни полуавтоматични огнестрелни оръжия, различни от изброените в ал. 1 или ал. 6, т. 1;
  г) късоцевни еднозарядни огнестрелни оръжия, с периферно действие на ударника и с обща дължина, не по-малка от 28 см;
  д) всяко огнестрелно оръжие в тази категория, което е било видоизменено в изстрелващо халосни боеприпаси, боеприпаси с дразнещи вещества, други активни вещества или пиротехнически изделия, или в салютно или акустично оръжие;
  е) огнестрелни оръжия, класифицирани в категория A, B или С, дезактивирани в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403;
  ж) дългоцевни еднозарядни огнестрелни оръжия с гладкостенна цев, пуснати на пазара на или след 14 септември 2018 г.
  (7) Министерството на вътрешните работи уведомява Европейската комисия и компетентните органи на другите държави - членки на Европейския съюз, или държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и на Конфедерация Швейцария за обстоятелствата по ал. 6, съответно получава и разполага с аналогична информация за тези държави.“

  Предложение на н.п. Милен Михов:
  В § 4, чл. 5 се правят следните промени:
  1. В ал. 2 началото на изречението да отпадне и текстът да придобие
  следната редакция:
  „Дейностите по ал. 1 с огнестрелни оръжия, основни компоненти и боеприпаси от категория А могат да се осъществяват за колекциониране, за образователни, научноизследователски, културни и исторически цели след получаването на разрешение по реда на този закон."
  2. Ал. 4 се изменя така:
  „Физически лица, придобили огнестрелни оръжия, посочени в ал. 1, т. 6, 7 и 8 преди влизането в сила на настоящото изменение., могат да продължат да ги съхраняват, носят и употребяват при спазване на изискванията на този закон."
  3. В ал. 6, т. 2, буква „д" да отпадне израза „в тази категория" и текстът да придобие следната редакция: „Всяко огнестрелно оръжие от категория „А","В" и „С", което е било видоизменено в изстрелване на халостни боеприпаси, боеприпаси с дразнещи вещества, други активни вещества или пиротехнически изделия, или в салютно или акустично оръжие".
  4. Ал.6, т. 2, буква е) да отпадне.
  5. Създава се нова ал. 8 със следния текст:„3а преднопълнещи оръжия или такива с разделно зареждане, използващи димен барут за участия във възстановки на исторически събития и за спортни цели, се уведомява началникът на РУ на МВР по адреса на управление на юридическото лице или по постоянния адрес на физическото лице.
  6. Създава се нова ал. 9 със следния текст „Началникът на съответното РУ на МВР по адреса на управление на юридическото лице или по постоянния адрес на физическото лице, или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверителен документ за извършеното уведомление по ал. 8, с което може да се придобива и съхранява до 1000 г. димен барут и 500 бр. капсули за преднопълнещи оръжия за участия във възстановки на исторически събития, както и за спортни цели.

  Предложение на н.п. Спас Панчев:
  1. В § 4, чл. 5, ал. 2 Началото на изречението „По изключение и при надлежно обосноваване" да отпадне и текста да се чете така: „Дейностите по ал. 1 с огнестрелни оръжия, основни компоненти и боеприпаси от категория А могат да се осъществяват за колекциониране, за образователни, научно-изследователски, културни и исторически цели след получаването на разрешение по реда на този закон."
  2. В § 4, чл. 5, ал. 4 Изречението да се чете така: „Физически лица, придобили огнестрелни оръжия, посочени в ал. 1, т. 6, 7 и 8 преди влизането в сила на настоящото изменение., могат да продължат да ги съхраняват, носят и употребяват при спазване на изискванията на този закон".
  3. В § 4, чл. 5, ал. 6, т. 2. Подточка „е" да отпадне.

  Предложение на н.п. Иван Иванов и гр.н.п.:
  В §4 в новото съдържание на чл. 5 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 се правят следните изменения:
  а) в т. 2 накрая след думата „оръжия" се поставя запетая и се добавя „с изключение на такива за колекциониране или за културни цели, използвани за филмови и телевизионни продукции, театрални спектакли и други културни прояви".
  б) т. 6 - отпада.
  в) сегашните т. 7 - 9 стават съответно т. 6 - 8.
  2. В ал. 3 думите „и 7" се заличават.
  3. В ал. 4 думите „т. 6, 7 и 8" се заменят с „т. 6 и 7".
  4. В ал. 5 думите „4-6 и 8" се заменят с „4, 5 и 7".
  5. В ал. 6:
  а) в уводното изречение думите „т. 1-6 и 8" се заменят с „т. 1-5 и 7".
  б) в т. 1:
  - в б. „д" и „е" думите „т. 7" се заменят с „т. 6".
  - в б. „и" думите „т. 6, 7 и 8" се заменят с „т. 6 и 7".

  Предложение на н.п. Александър Иванов и Маноил Манев:
  В § 4, чл. 5, ал. 1 т. 7 да се измени така:
  "т. 7. всяко от следните полуавтоматични огнестрелни оръжия с централно възпламеняване:
  а) късоцевни огнестрелни оръжия, когато зарядно устройство с капацитет над 20 патрона е част от огнестрелното оръжие или когато към оръжието бъде присъединено сменяемо зарядно устройство с капацитет над 20 патрона;
  б) дългоцевни огнестрелни оръжия, когато зарядно устройство с капацитет над 10 патрона е част от огнестрелното оръжие или когато към оръжието бъде присъединено сменяемо зарядно устройство с капацитет над 10 патрона;"

  Предложение на н.п. Иван Иванов и гр.н.п.:
  Създава се § 4а:
  „§ 4а. В чл. 6, ал. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в уводното изречение след думата „ловни" се поставя запетая и се добавя „културни".
  2. създава се т. 3:
  „3. до 1000 грама димен барут за участие в културни мероприятия срещу уведомление, издадено от директора на ГДНП на МВР или от началника на РУ на МВР по постоянен адрес за вида и броя на оръжията по чл. 4, ал. 2, т. 3, които ще се използват в културните мероприятия. След прекратяване на участието в културните мероприятия, уведомлението се връща на органа, който го е издал, като неговото действие се прекратява.".

  § 5. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точки 1 и 2 се изменят така:
  „1. търговията, транспортирането, придобиването, съхранението, употребата и вносът на взривни вещества за граждански цели, които не отговарят на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и/или са с изтекъл срок на годност;
  2. търговията, транспортирането, придобиването, съхранението, употребата и вносът на пиротехнически изделия, които не отговарят на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и/или са с изтекъл срок на годност;”
  б) точки 4 и 5 се изменят така:
  „4. търговията, транспортирането, придобиването, съхранението, носенето, употребата и вносът на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, произведени или внесени в Европейския съюз на или след 14 септември 2018 г., които са без нанесена уникална маркировка по чл. 26 и 27 или без маркировка съгласно Конвенцията относно взаимното признаване на контролните щемпели върху преносимите огнестрелни оръжия, подписана на 1 юли 1969 г. (необнародвана);
  5. търговията, транспортирането, придобиването, съхранението, носенето, употребата и вносът на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях и на взривни вещества с изключение на взривните вещества за граждански цели, които не са произведени в съответствие с изискванията на чл. 25;”
  в) създава се т. 6:
  „6. вносът, трансферът, търговията, транспортирането и придобиването на предупредителни и сигнални оръжия, които не отговарят на техническите спецификации, посочени в чл. 4, ал. 7.“
  2. В ал. 3 думите „независима лаборатория с цел изпитване” се заменят с „местата, на които ще се използват за изследване, разработване или изпитване, при условие че се придружават от документ, в който е описано тяхното несъответствие, вид, количество, целта и мястото на унищожаване, изследване, разработване или изпитване”.

  Предложение на н.п. Александър Сабанов:
  § 5, чл. 9 ал. 1 т. 6 придобива следния вид:
  т. 6 „Трансферът, търговията и придобиването на предупредителните и сигнални оръжия, които не отговарят на техническите спецификации, посочени в чл. 4, ал. 7."

  § 6. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се създава т. 6а:
  „6а. данни за всички видоизменения или модификации на огнестрелно оръжие, водещи до промяна в неговата категория;“.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Данните по ал. 2 относно взривните вещества, боеприпасите и пиротехническите изделия се съхраняват за срок 20 години след датата на вписването им в регистъра. Данните относно огнестрелните оръжия и основните компоненти, включително свързаните с тях лични данни, се съхраняват за срок 30 години след датата на унищожаване на огнестрелните оръжия или основните компоненти.“
  3. Създава се ал. 5:
  „(5) Данните по ал. 4 относно огнестрелните оръжия и основните компоненти могат да бъдат предоставени при поискване на митническите органи за срок до 10 години след датата на унищожаване на огнестрелното оръжие или на основните му компоненти, а на органите на наказателното производство – за срок до 30 години.“

  § 7. В чл. 17, ал. 1 т. 12 се изменя така:
  „12. документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че срещу управителя/управителите или членовете на управителните органи на лицето по чл. 13, ал. 1 няма обвинение за умишлено престъпление от общ характер; за български гражданин обстоятелството се проверява служебно;“.

  § 8. В чл. 17а, ал. 1 т. 2 се изменя така:
  „2. документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма обвинение за умишлено престъпление от общ характер; за български гражданин обстоятелството се проверява служебно;“.

  § 9. В чл. 25 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия” се заменят с „оръжия, боеприпаси и взривни вещества с изключение на взривните вещества за граждански цели”.
  2. В ал. 2 думите „взривните вещества, оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия” се заменят с „оръжията, боеприпасите и взривните вещества с изключение на взривните вещества за граждански цели”.
  3. В ал. 3 думите „взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия” се заменят с „оръжия, боеприпаси и взривни вещества с изключение на взривните вещества за граждански цели”.

  § 10. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Лицата, получили разрешение за производство на огнестрелни оръжия, нанасят уникална маркировка, която включва: името на производителя или марката, държавата или адреса на производствения обект/производствените обекти, серийния номер и годината на производство, ако тя не представлява част от серийния номер, както и по възможност модела.“
  2. В ал. 3 се създава изречение второ:
  „Когато основният компонент е твърде малък, за да бъде маркиран в съответствие с изискванията на ал. 1, върху него се нанасят поне сериен номер и буквено-цифров или цифров код.“

  Предложение на н.п. Милен Михов:
  В § 10, чл. 26, ал. 3 се създава изречение второ, което придобива следната редакция: „Когато основният компонент е твърде малък, за да бъде маркиран в съответствие с изискванията на ал. 1, върху него се нанасят поне сериен номер и буквено-цифров или цифров код, ако това е технически възможно"

  § 11. Член 28 се изменя така:
  „Чл. 28. Техническите спецификации за уникалната маркировка по чл. 26 и 27 се определят с акт за изпълнение по чл. 4, параграф 2а от Директива 91/477/ЕИО.“

  § 12. В чл. 31 се създава ал. 6:
  „(6) При поискване от органите за надзор на пазара по Закона за техническите изисквания към продуктите лицата по ал. 1 им предоставят данни от регистъра по отношение на пиротехническите изделия.”

  § 13. В чл. 34, ал. 2 след думата „работи” се добавя „или от органите за надзор на пазара по Закона за техническите изисквания към продуктите”.

  § 14. В чл. 37 т. 6 се изменя така:
  „6. документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че срещу управителя/управителите или членовете на управителните органи на лицето по чл. 35, ал. 1 няма обвинение за умишлено престъпление от общ характер; за български гражданин обстоятелството се проверява служебно;“.

  § 15. В чл. 45 се създава ал. 6:
  „(6) При поискване от органите за надзор на пазара по Закона за техническите изисквания към продуктите лицата по ал. 1 им предоставят данни от регистъра по отношение на пиротехническите изделия и взривните вещества за граждански цели.”

  § 16. В чл. 50 ал. 5 се отменя.

  § 17. Създава се чл. 50а:
  „Чл. 50а. При отсъствие на началника на РУ на МВР съответните разрешения се издават от определения със заповед негов заместник.“

  § 18. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
  „2. което е осъждано за умишлено престъпление от общ характер или срещу него има обвинение за такова престъпление; за български гражданин обстоятелството се проверява служебно;“.
  2. В ал. 4 след думата „употреба” се добавя „на сценични пиротехнически изделия от категория Т2, други пиротехнически изделия от категория Р2 и фойерверки от категория F4”, а думите „и при работа със сценични пиротехнически изделия от категория Т2, други пиротехнически изделия от категория Р2 и фойерверки от категория 4” се заличават.

  Предложение на н.п. Милен Михов:
  В § 18, чл. 58, ал. 1 т. 2 текстът „или срещу него има обвинение за такова престъпление" да отпадне.

  § 19. В чл. 60, ал. 1 се създава т. 4а:
  „4а. придобиването, носенето и употребата на сменяем пълнител с капацитет над 20 патрона за късоцевните полуавтоматични огнестрелни оръжия или на пълнител с капацитет над 10 патрона за дългоцевните полуавтоматични огнестрелни оръжия, освен в случаите по чл. 5, ал. 2 и 3.“

  Предложение на н.п. Иван Иванов и гр.н.п.:
  § 19 - отпада.

  § 20. В чл. 61 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
  „2. декларация, че придобитите взривни вещества за граждански цели и пиротехнически изделия отговарят на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и взривните вещества за граждански цели и имат нанесена уникална идентификация съгласно чл. 29;”.
  2. В ал. 4 т. 2 се изменя така:
  „2. документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма обвинение за умишлено престъпление от общ характер; за български гражданин обстоятелството се проверява служебно;“.

  § 21. В чл. 77 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Физически лица, кандидатстващи за разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за спортни цели, освен документите по чл. 76, ал. 3, 4 и 7 представят и удостоверение от спортна организация по смисъла на чл. 11 от Закона за физическото възпитание и спорта, а когато лицата са пребиваващи на територията на друга държава членка – документ от официално призната организация по спортна стрелба в съответната държава членка в легализиран превод на български език, че:
  1. членуват и практикуват стрелкови спортове в съответната организация минимум една година преди датата на подаване на заявлението;
  2. системно провеждат тренировъчна и спортно-състезателна дейност в съответните спортни клубове; това включва провеждането на най-малко 15 тренировки, участието най-малко в две състезания и изстрелването на минимум 350 патрона всяка година;
  3. съответното огнестрелно оръжие отговаря на спецификациите, които се изискват за дадена дисциплина в спортната стрелба, признати от международно утвърдена и официално призната федерация по спортна стрелба.“

  Предложение на н.п. Милен Михов:
  В § 21, чл. 77, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 текстът „минимум една година преди датата на подаване на заявлението" да отпадне;
  2. В т. 2 текстът „това включва провеждането на най-малко 15 тренировки, участието най-малко в две състезания и изстрелването на минимум 350 патрона всяка година" да отпадне.

  Предложение на н.п. Стефан Апостолов:
  В § 21 да бъдат направени следните изменения:
  1. В основния текст на чл. 77, ал. 1, както и в т.3 думите „по спортна стрелба" се заменят с „по стрелкови спортове"
  2. В чл. 77, ал 1, т. 3 думите „спортната стрелба" се заменят със „стрелковите спортове".

  Предложение на н.п. Спас Панчев:
  В § 21, чл. 77, ал. 1, т. 2 Да отпадне или да се направи разграничение между професионален спортист и човек, който тренира, за да поддържа стрелковата си подготовка.

  Предложение на н.п. Александър Иванов и Маноил Манев:
  В § 21, чл. 77 ал. 1 се изменя така:
  (1) Физически лица, кандидатстващи за разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за спортни цели, освен документите по чл. 76, ал. 3, 4 и 7 представят и удостоверение, че членуват в спортна организация по смисъла на чл. 11 от Закона за физическото възпитание и спорта, а когато лицата са пребиваващи на територията на друга държава членка -съответен документ от официално призната организация по стрелкови спорт в съответната държава членка в легализиран превод на български език.
  1. когато лицата по ал. 1 кандидатстват за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за спортни цели класифицирани в чл. 5 категория А т. 6 и т. 7, се предоставят и удостоверение от съответната спортна организация по смисъла на чл. 11 от Закона за физическото възпитание и спорта, че минимум 12 месеца членуват и тренират с цел участие или участват в състезания по стрелкови спортове и съответното огнестрелно оръжие отговаря на спецификациите, които се изискват за дадената дисциплина в стрелковия спорт.“

  Предложение на н.п. Александър Сабанов:
  Чл. 77 се изменя по следния начин, като се създава нова ал. 5:
  „(5) На лицата по чл. 76, ал. 2, притежаващи ловно нарезно оръжие се разрешава придобиването, съхранението, носенето и употребата на суппресори за него, след получаване на разрешение за придобиване по реда на чл. 76, ал. 4.“

  § 22. В чл. 78, ал. 1 след думите „както и“ се добавя „държавните служители по чл. 16, ал. 2 от ЗПКОНПИ и“.

  § 23. Създава се чл. 80а:
  „Чл. 80а. (1) Лицата, стопанисващи дивеча по Закона за лова и опазване на дивеча, които имат издадено разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях по реда на чл. 80, могат да предоставят огнестрелно оръжие и боеприпаси за ловни цели на физически лица, ловуващи по линия на организирания ловен туризъм, след представянето на валидни ловен билет и разрешение за носене и употреба на съответната категория огнестрелно оръжие, издадени по националното законодателство на съответната държава.
  (2) Предоставянето на огнестрелно оръжие и боеприпаси за временно ползване се осъществява след сключването на договор, в който задължително се посочват идентификационните данни на огнестрелното оръжие, срокът на ползване, проведеният инструктаж за мерките за безопасност и ловностопанският район, в който ще се ползва.
  (3) Служител на лицата, стопанисващи дивеча, пренася огнестрелното оръжие и боеприпасите от обекта за съхранение до ловностопанския район по реда на чл. 96, ал. 4 и постоянно съпровожда ловуващото лице.
  (4) При предоставянето и връщането на огнестрелното оръжие и боеприпасите се подписва приемно-предавателен протокол в два екземпляра, по един за всяка от страните.”

  § 24. В чл. 81 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Служителите с контролни функции в защитените територии – изключителна държавна собственост, съгласно чл. 69 от Закона за защитените територии, служителите с контролни функции по опазване на горите и дивеча в Изпълнителната агенция по горите и в нейните структури, в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и в техните териториални поделения, в националните паркове, в учебно-опитните горски стопанства и в ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча може да съхраняват служебното си огнестрелно оръжие и боеприпаси по постоянен адрес.”
  2. Създава се ал. 5:
  „(5) За получаването на разрешение за съхранение на огнестрелно оръжие и боеприпаси служителите по ал. 4 подават заявление по образец до директора на ГДНП на МВР или до началника на РУ на МВР по постоянен адрес, придружено от:
  1. декларация, че огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях ще се съхраняват при условията на чл. 98;
  2. съгласие на работодателя;
  3. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.”
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 6.

  § 25. В чл. 87, ал. 1, т. 1 думите „ал. 2-4“ се заменят с „ал. 2-6“.

  § 26. В чл. 95, ал. 3 се създават изречения второ и трето: „Оръжието се пренася в заключен транспортен куфар. Дългоцевното оръжие може да се пренася и в калъф със заключващо устройство на спусъка.“

  Предложение на н.п. Милен Михов:
  § 26 да отпадне.

  Предложение на н.п. Александър Иванов и Маноил Манев:
  В § 26, чл. 95 ал. 3 да се измени така:
  „(3) Лицата, получили разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за спортни цели, пренасят огнестрелното оръжие без поставени в него боеприпаси. Оръжието се пренася е транспортен куфар. Дългоцевното оръжие може да се пренася и в калъф със заключващо устройство на спусъка.“

  Предложение на н.п. Валентин Николов и гр.н.п.:
  Да се създаде § 26а:
  „§ 26а. В чл. 98, ал. 1 накрая се добавя „или настоящ адрес" и се създава изречение второ: „Когато огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях се съхраняват по настоящ адрес, физическите лица подават заявление за уведомяване до директора на ГДНП на МВР или до съответния началник на РУ на МВР"

  § 27. В чл. 108, ал. 4 думите „са с нанесена „СЕ“ маркировка за съответствие съгласно” се заменят с „отговарят на изискванията на”.

  § 28. В чл. 116, ал. 3 думите „В, С или D“ се заменят с „А, В или С“.

  § 29. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Лицата, получили разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие по реда на глава четвърта, могат да пътуват с притежаваното от тях огнестрелно оръжие от категория C за ловни цели или за участие във възстановки на исторически събития или с огнестрелно оръжие от категории А, В и C за спортни цели до територията на други държави членки с Европейски паспорт за огнестрелно оръжие.“
  2. В ал. 2 след думата „спортното“ се поставя запетая и се добавя „културното“.

  § 30. В чл. 120 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Лица, пребиваващи на територията на други държави членки, могат да транспортират огнестрелно оръжие от категория C за ловни цели или за участие във възстановки на исторически събития или огнестрелно оръжие от категории А, В и C за спортни цели на територията на Република България без предварително писмено съгласие от МВР с Европейския паспорт за огнестрелно оръжие и покана или с друг документ, удостоверяващ участие в спортното, ловното или културното мероприятие. Огнестрелното оръжие и боеприпасите за него се съхраняват при условията на чл. 98, ал. 1-3.“

  § 31. В чл. 121 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се създава т. 10а:
  „10а. декларация, че внасяните след 14 септември 2018 г. огнестрелни оръжия и боеприпаси са с нанесена уникална маркировка по чл. 26 и 27.“
  2. В ал. 5 думите „нямат нанесена „СЕ“ маркировка” се заменят с „не отговарят на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите”.
  3. Създават се ал. 7 и 8:
  „(7) При внос или трансфер на продукти, свързани с отбраната, когато крайният потребител е друго лице на територията на страната, вносителят може да транспортира продуктите от ГКПП директно до складовете на крайния потребител.
  (8) При износ или трансфер, когато износителят придобива продукти, свързани с отбраната, от друго лице на територията на страната, той може да ги транспортира директно от складовете на продавача до съответното ГКПП.“

  Предложение на н.п. Александър Сабанов:
  Създава се нов параграф 31а:
  „§ 31а. В чл. 126 се създава нова ал. 8:
  „(8) Физически лица пребиваващи на територията на трети държави могат да изнасят огнестрелни оръжия за самоотбрана, лов, спортни и за културни цели и боеприпаси за тях след издаването на разрешителни за придобиване от ГДНП на МВР. Лицата следва да представят заверено копие на разрешителното си от дипломатическото представителство на съответната трета държава и платена държавна такса. Разрешителното се издава от директора на ДНСП на МВР или от упълномощено от него лице.“

  § 32. В чл. 133, ал. 1 думите „и физически и юридически лица, регистрирани като търговци по националното законодателство на държава членка“ се заменят с „и регистрираните по националното законодателство на държава членка юридически лица и еднолични търговци“.

  § 33. В чл. 135 т. 6 се изменя така:
  „6. документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че срещу управителя/управителите или членовете на управителните органи на лицето по чл. 133, ал. 1 няма обвинение за умишлено престъпление от общ характер; за български гражданин обстоятелството се проверява служебно;“.

  § 34. В чл. 140, ал. 1, т. 3 думите „части или” се заличават.

  § 35. В чл. 141 думата „части” се заменя с „основни компоненти”.

  § 36. В чл. 145, ал. 1, т. 3 думата „части” се заменя с „компоненти”.

  § 37. В чл. 151 се създава ал. 4:
  „(4) Всички отпадъчни барути, взривни вещества, празни опаковки, черни и цветни метали, които могат да се получат в резултат на утилизацията на боеприпаси на въоръжените сили на Република България, както и всички постъпления от продажбата на отпадъчни барути, взривни вещества, празни опаковки, черни и цветни метали, получени в резултат на утилизацията на боеприпаси, преминават в собственост на лицата по ал. 3 и се считат за отчетени в цената на предоставената услуга, залегнала в договора за утилизация.“

  § 38. В чл. 185 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „чл. 60, ал. 1“ се добавя „т. 1-4, 5 и 6“ и се поставя запетая.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Който извърши нарушение на чл. 60, ал. 1, т. 4а, се наказва с отнемане на разрешението за срок до една година.“

  § 39. В чл. 190, ал. 1 думите „спортни или“ се заличават.

  Предложение на н.п. Александър Иванов и Маноил Манев:
  В чл. 190, ал. 2 да се промени „за срок до една година" на „срок от една година".

  § 40. Създава се чл. 190а:
  „Чл. 190а. (1) Който не изпълни изискванията на чл. 95, ал. 1-3 за употреба и носене на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за спортни цели, се наказва с глоба 500 лв. или с имуществена санкция 5000 лв.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба 1000 лв. или имуществена санкция 10 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.“

  Предложение на н.п. Александър Иванов и Маноил Манев:
  В § 40, чл. 190а, ал. 2 да се промени „за срок до една година" на „срок от една година".

  § 41. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 8 се изменя така:
  „8. „Предупредително и сигнално оръжие“ е устройство, което е проектирано само за изстрелване на халосни боеприпаси, на боеприпаси с дразнещи вещества и други активни вещества или на пиротехнически сигнални изделия и което не може да бъде видоизменяно така, че да произвежда изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество.“
  2. Създава се т. 8а:
  „8а. „Салютно и акустично оръжие“ е огнестрелно оръжие, специално видоизменено единствено за използването му за изстрелване на халосни боеприпаси, с приложение например в театрални представления, фотографски сесии, заснемане на филми и телевизионни продукции, възстановки на исторически събития, шествия, спортни събития и обучения.“
  3. Точка 15 се изменя така:
  „15. „Идентификационни данни на огнестрелни оръжия“ са:
  а) типът, марката, моделът, калибърът и серийният номер на всяко огнестрелно оръжие, както и на маркировката, нанесена върху неговата затворна рама или цевна кутия, като уникалната маркировка по чл. 26 или маркировката съгласно Конвенцията относно взаимното признаване на контролните щемпели върху преносимите огнестрелни оръжия, подписана на 1 юли 1969 г.;
  б) серийният номер или уникалната маркировка по чл. 26, нанесена върху основните компоненти, когато се различават от маркировката върху затворната рама или цевната кутия на огнестрелното оръжие.”
  4. Точка 22 се изменя така:
  „22. „Основен компонент на огнестрелно оръжие“ е цев, затворна рама, цевна кутия, включително, когато е приложимо, както горната, така и долната й част, затвор, барабан, ударен механизъм или затворен блок, които като отделни предмети са включени в категорията на огнестрелните оръжия, на които са монтирани или са предназначени да бъдат монтирани.”
  5. Точка 33 се изменя така:
  „33. „Музей“ е трайно установена институция, действаща в полза на обществото и неговото развитие, която придобива, съхранява, проучва и излага на показ огнестрелни оръжия, основни компоненти или боеприпаси за исторически, културни, научни, технически, образователни, свързани с историческото наследство, или развлекателни цели, и е призната за такава по реда на Закона за културното наследство.“
  6. Точка 35 се отменя.

  Предложение на н.п. Милен Михов:
  В § 41, § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. В точка 22 думите „включително, когато е приложимо, както горната, така и долната й част; барабан, ударен механизъм" да отпаднат.
  2. Точка 33 да отпадне.

  Предложение на н.п. Спас Панчев:
  1. В § 41, т. 4 Текста на директивата да се преведе от лицензиран преводач с необходимите технически познания и да се прецизират компонентите на огнестрелните оръжия както и други текстове.
  2. В § 41, т. 5 Точка 33 да отпадне.

  Предложение на н.п. Иван Иванов и гр.н.п.:
  В § 41, т. 2 в създаваната нова т. 8а думата „изстрелване" се заменя с „употреба".

  Предложение на н.п. Александър Иванов и Маноил Манев:
  В Допълнителни разпоредби да се създават нови точки:
  1. "Боеприпас с Експанзивно действие" е този, който е снаряден с куршум или снаряд специално проектиран да се разширява при удар, увеличавайки диаметъра си, за да ограничи проникването и/или да причинява рана с по-голям диаметър.
  2. „стрелкови спортове" са тези спортове, които в своята спортно тренировъчна дейност използват огнестрелни оръжия попадащи в обхвата на закона.
  3. „Зарядно устройство" е устройство или механизъм предназначено за подаване на боеприпаси от зарядното устройство към патронника на оръжието под въздействие на автоматично или полуавтоматично действие на частите и механизмите на оръжието. Зарядните устройства биват неразделна част от оръжието или отделяеми/заменяеми. Такива са пълнители, ленти, пачки, пластини, клипсове и др.

  Предложение на н.п. Александър Сабанов:
  В § 1 от Допълнителните разпоредби:
  1. Точка 22 да се измени така:
  т. 22. "Основен компонент на огнестрелно оръжие" е затворен механизъм, патронник и цев на огнестрелно оръжие, суппресор , които като отделни предмети са включени в категорията на огнестрелните оръжия, на които са монтирани или са предназначени да бъдат монтирани.
  2. Точка 35 да се измени така
  т. 35 "Част на огнестрелно оръжие" е всеки компонент или резервен компонент, специално проектиран за огнестрелно оръжие и основен за неговото функциониране, включително цев, затворна рама или цевна кутия, затвор или барабан, ударен механизъм или затворен блок, и всяко устройство, което е предназначено или пригодено да заглушава звука от изстрел с огнестрелно оръжие, да намалява звука от изстрела с не повече от 45 децибела, а също така, може да има предназначение за разсейване на звуковата вълна и отвеждане на звука от изстрела в направление различно от стрелящия.
  3. Създава се нова точка 36
  т. 36 Суппресор е всяко едно устройство предназначено за намаляване на звука от изстрел на дългоцевно нарезно оръжие, като намалението на звука е с не повече от 45 децибела, а също така, може да има предназначение за разсейване на звуковата вълна и отвеждане на звука от изстрела в направление различно от стрелящия.

  § 42. В § 4 от Допълнителните разпоредби след думите „ОВ, L 50/18 от 23 февруари 2012 г.“ се поставя запетая и се добавя „изискванията на Директива 2013/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на пиротехнически изделия (ОВ, L 178/27 от 28 юни 2013 г.), изискванията на Директива 2014/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара и надзор на взривните вещества за граждански цели (ОВ, L 96/1 от 29 март 2014 г.), изискванията на Директива (ЕС) 2017/853 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие“.

  § 43. Параграфи 12 и 13 от Преходните и заключителните разпоредби се отменят.

  § 44. Навсякъде в закона думите „категория 1“, „категория 2“, „категория 3”, „категория 4” и „категории 2 и 3” се заменят съответно с „категория F1“, „категория F2”, „категория F3”, „категория F4“ и „категории F2 и F3”.

  § 45. Навсякъде в закона думите „газово“, „газови“ и „газовите“ се заменят съответно с „предупредително“, „предупредителни“ и „предупредителните“.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 46. Физически лица, които притежават регистрирани предупредителни и сигнални оръжия, които не отговарят на техническите спецификации, посочени в чл. 4, ал. 7, могат да ги съхраняват, носят и употребяват по досегашния ред, без да прехвърлят собствеността върху тях.

  Предложение на н.п. Милен Михов:
  В § 46 от ПЗР да отпадне израза за физическите лица „без да прехвърлят собствеността" който да бъде заменен с израза „с право на разпореждане съгласно изискванията на закона. Новите собственици са задължени да уведомят в 7 дневен срок съответното РПУ, за включването им в автоматизирания регистър, съгласно чл. 11, ал.1 от закона".

  Предложение на н.п. Иван Иванов и гр.н.п.:
  В Преходни и заключителни разпоредби, § 46 думите „ал. 7" се заменят с „ал. 6".

  Предложение на н.п. Александър Сабанов:
  § 46 от преходните и заключителни разпоредби да бъде изменен по следния начин:
  „§ 46. т 1. Юридическите лица - търговци, които към момента на влизане в сила на този закон притежават предупредителни и сигнални оръжия, които не отговарят на изискванията на чл. 4 ал. 7 да могат да осъществяват търговска дейност с тях , до изчерпване на наличните към момента на влизане на този закон в сила складови наличности.
  т. 2. Във връзка с предходното изречение, физическите лица могат да придобиват и регистрират предупредителни и сигнални оръжия, които не отговарят на изискванията на чл. 4 ал. 7, по досегашния ред.
  т. 3. Физическите лица, които притежават регистрирани предупредителни и сигнални оръжия, които не отговарят на изискванията на чл. 4 ал. 7., могат да ги носят, съхраняват и употребяват при досегашния ред, да имат право да прехвърлят собствеността върху тях.“

  Предложение на н.п. Милен Михов:
  Създава се нов § … в ПЗР със следното съдържание : „ След приемане на закона, при преминаване на собствеността на регистрираните оръжия от категория „А","В" и „С", придобилото ги лице се ползва от правата на праводателя си и се включва в автоматизирания регистър по чл. 11, ал. 1 от закона.

  Предложение на н.п. Валентин Николов и гр.н.п.:
  Да се създаде § 46а:
  „§ 46а. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон физическите лица подават заявлението за уведомяване по чл. 98, ал. 1.

  Предложение на н.п. Милен Михов:
  Създава се нов § .. със следния текст: „Лицата, които са придобили или съхраняват огнестрелно оръжие произведено до 1945 г. предприемат действия за издаване на съответните разрешения в срока до една година от влизането на закона в сила, без да представят документ за произход. Така обявеното оръжие може да остане собственост на обявилото го лице при спазване изискванията на закона но само като „историческо за колекциониране" или за „културни цели" и бъде преведено в съответния вид и регистрирано според настоящия закон, или да бъде оставено в разпореждане на МВР без санкция за предалия го".

  Предложение на н.п. Спас Панчев:
  Предлагам създаването на нов § …:
  § …. Амнистия до края на 2019г. за притежаването на оръжие произведено до края на Втората световна война - 1945г и можещо да се използва за колекциониране или исторически възстановки. Така обявеното оръжие да остане собственост на обявилото го лице / ако то изяви желание / при спазване изискванията на закона но само като „историческо за колекциониране" или за „културни цели" и бъде преведено в съответния вид и регистрирано според настоящия Закон в КОС - МВР, или при отказ на предалия го да бъде оставено в разпореждане на МВР но без санкция за предалия го.

  Предложение на н.п. Димитър Лазаров и гр.н.п.:
  В Преходни и Заключителни разпоредби да се създаде нов §…:
  § …. В чл. 19е от Закона за специалните разузнавателни средства (Обн. ДВ. бр.95 от 21 октомври 1997г., доп. ДВ. бр.70 от 6 август 1999г., изм. ДВ. бр.49 от 16 юни 2000г., изм. ДВ. бр.17 от 21 февруари 2003г., изм. ДВ. бр.86 от 28 октомври 2005г., изм. ДВ. бр.45 от 2 юни 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 октомври 2006г., изм. ДВ. бр.109 от 20 декември 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 29 април 2008г., изм. ДВ. бр.109 от 23 декември 2008г., изм. ДВ. бр.88 от 6 ноември 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 ноември 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 декември 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 27 април 20 Юг., изм. ДВ. бр.88 от 9 ноември 2010г., изм. ДВ. бр.1 от 4 януари 2011г., изм. ДВ. бр.13 от 11 февруари 2011г., изм. ДВ. бр.61 от 9 август 2011г., изм. ДВ. бр.44 от 12 юни 2012г., доп. ДВ. бр.17 от 21 февруари 2013г., изм. ДВ. бр.52 от 14 юни 201 Зг., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 9 август 2013г., изм. ДВ. бр.111 от 27 декември 201 Зг., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 27 юни 2014г., изм. ДВ. бр.107 от 24 декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 20 февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 9 юни 2015г., изм. ДВ. бр.56 от 24 юли 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 26 септември 2015г., изм. ДВ. бр.79 от 13 октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.39 от 26 май 2016г., доп. ДВ. бр.81 от 14 октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 27 декември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 4 август 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 20 октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 19 януари 2018г., доп. ДВ. бр.56 от 6 юли 2018г.) да се направят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови ал. 3, 4, 5, 6 и 7:
  „(3) При изпълнение на служебните си задължения държавните служители по чл. 19е, ал. 1, т. 1 и служителите с възложени куриерски функции имат право да носят оръжие при условия и по ред, определени с инструкция на председателя.
  (4) Служителите по ал. 3 могат да използват оръжие, само когато това е абсолютно необходимо при въоръжено нападение или заплаха с огнестрелно оръжие.
  (5) Служителите по ал. 3 преустановяват употребата на оръжие незабавно след постигането на законната й цел.
  (6) При използване на оръжие служителите по ал. 3 са длъжни по възможност да пазят живота на лицето, срещу което е насочено, и да не застрашават живота и здравето на други лица.
  (7) След използване на оръжие служителите по ал. 3 изготвят доклад".
  2. Досегашните ал. 3, 4, 5, 6 и 7 стават съответно ал. 8, 9,10, 11 и 12.

  § 47. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 7, 8, 14, 18, § 20, т. 2 и § 33, които влизат в сила от 1 юли 2019 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
  СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:


  ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума