Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
07/02/2018 първо гласуване

  Становище на МВР
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ  Рег, N812100-1494, екз. N 2
  24.01.20l8 г.  ДО
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ
  И ОБЩЕСТВЕН РЕД
  ПРИ 44-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Г-Н ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
  На Ваш ИЗХ. NQ KC-853-06-4/l2.01.2018 г.

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦВЕТАНОВ,
  Министерство на вътрешните работи подкрепя по принцип внесения под N 754-01-85 в Народното събрание Законопроект за доброволчеството и предлага при обсъждането му да бъдат взети под внимание следните предложения и препоръки:
  Считаме за уместно в чл. 1, ал. 3 думата "особен" да се замени със "специален", предвид че създаването и организирането на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации са регламентирани в Закона за защита при бедствия.
  Обръщаме внимание, че съгласно §2 от допълнителните разпоредби изготвеният законопроект въвежда разпоредбите на Директива 2004/l14/EO относно условията за прием на граждани на трети страни с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение или доброволческа дейност. Тази Директива е отменена с Директива 801/2016/EC относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно
  изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми "аu раir".
  В § З от заключителните разпоредби е предвидено изменение на Закона за чужденците в Република България. В тази връзка напомняме, че с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, внесен в Народното събрание с ВХ №. - 802-01-1 от 02.01.2018 г., със заключителните разпоредба е предвидено изменение в Закона за чужденците в Република България, с което се въвеждат разпоредбите на Директива 801/2016/ЕС.
  В §4 от заключителните разпоредби е предвидено изменение на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани и членовете на техните семейства и в тази връзка отбелязваме, че този закон въвежда в българското законодателство единствено Директива 2004/38/ЕО,относно правото на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки, а така предложените промени в него може да доведат до разширяване на приложното му поле.
  Предлагаме да бъдат прецизирани нормите, регламентиращи взаимоотношенията между държавата и общините от една страна и доброволческите дейности от друга като отбелязваме, че нормите би следвало да регламентират взаимоотношенията не с „дейностите“,а с доброволческите организации, които я организират и/или доброволците, които я осъществяват.
  Също така нормите свързани с възстановяването на разходите при извършване на доброволческа дейност следва да бъдат допълнени като бъде разписан редът 'за възстановяване и за кого възниква задължението за възстановяване или да се предвиди делегираща норма за издаването на подзаконов нормативен акт, който да уреди тази материя.
  Считаме, че критериите по отношение на лицата, осъществяващи доброволческа дейност, които са граждани на трети страни, следва да бъдат прецизирани. тъй като въвеждането на по-занижени критерии може да породи рискове, свързани с опазване на обществения ред и сигурността на страната.
  Форма за търсене
  Ключова дума