Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 854-01-32 от 3 май 2018 г., внесен от Валентин Касабов и група народни представители.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 854-01-29 от 27 април 2018 г., внесен от Иван Миховски и група народни представители.
3. Разни.
П Р О Т О К О Л
№ 11

На 16 май 2018 г., сряда, от 14,34 ч. се проведе редовно заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред при

ДНЕВЕН РЕД:
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 854-01-32 от 3 май 2018 г., внесен от Валентин Касабов и група народни представители.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 854-01-29 от 27 април 2018 г., внесен от Иван Миховски и група народни представители.
3. Разни.

Списъкът на присъстващите народни представители – членове на Комисията, и на гостите се прилага към протокола.
Заседанието бе ръководено от председателя на Комисията господин Цветан Цветанов.
* * *

ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Колеги, имаме кворум.
Започваме днешното заседание. Ще Ви прочета дневния ред, който ще подложа на гласуване.
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 854-01-32 от 3 май 2018 г., внесен от Валентин Касабов и група народни представители.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 854-01-29 от 27 април 2018 г., внесен от Иван Миховски и група народни представители.
3. Разни.
Моля, гласувайте така предложения дневен ред. Приема се единодушно.
Господин Касабов, Вие ли ще представите законопроекта? Заповядайте.
ВАЛЕНТИН КАСАБОВ: Ще Ви прочета мотивите.
„Мотиви
към Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи

I. Причини, които налагат приемането на Законопроекта
С предлаганото изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи се цели създаването на възможност за мобилност на държавните служители, работещи в структурите на сектора „Сигурност“. С промените в Закона за МВР от 2015 и 2016 г. се уреди правната възможност за мобилност на държавните служители, работещи в различните структури, като бяха приети разпоредби, в съответствие с които се предвидиха процедури за преминаване от една структура в друга, включително и чрез сключване на споразумение между служителя и ръководителите на съответните структури.

II. Цели на проекта
Основната цел на законопроекта е да се уеднакви регламентацията за назначаване от една в друга служба за сигурност или служба за опазване на обществения ред, тогава когато служителят е бил обучен например в Академията на МВР, сключил е договор за служба за определен срок, след което преминава на друга служба при спазване на определени изисквания от действащото законодателство. Чл. 172 и 173 от ЗМВР предвиждат, че курсантите, завършили редовно обучение в Академията на МВР, са длъжни да служат в МВР за срок, не по-кратък от 10 години, въз основа на подписан при приемането им за обучение договор с Министерството, а стажантите се задължават да служат в МВР не по-малко от 5 години след завършване на обучението, от които поне три години в структурата, за която са кандидатствали, въз основа на подписан при започване на обучението договор с Министерството на вътрешните работи.
В чл. 174 от Закона са уредени хипотезите, в които курсантите в Академията на МВР, стажантите в центровете за първоначална професионална подготовка към Академията и държавните служители дължат възстановяване на разходите за обучение и издръжка, когато им е прекратено правоотношението по тяхно собствено желание и след наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ преди изтичането договора за служба в МВР. В същия текст е предвидено, че тези разходи не се възстановяват от държавните служители тогава, когато служебното им правоотношение е прекратено по тяхно желание и в срок до един месец след прекратяването са назначени като държавни служители в службите за сигурност или за обществен ред или в други ведомства и институции, за които се прилагат разпоредбите на Закона за МВР, но и в тези случаи разходите се възстановяват от съответната структура, в която е назначен държавният служител.

III. Основни нови положения
Съществуването на подобни норми само в Закона за МВР се явява пречка за реализирането на създадения принцип за мобилност в държавната служба в структурите в сектора „Сигурност“, поради което се предлага нейното отпадане, тъй като обучението в Академията на МВР не следва да се явява препятствие за кариерното развитие на държавния служител в подобни структури. Предлагат се и съответните промени с идентично съдържание и в Закона за Държавната агенция „Национална сигурност“ и Закона за Национална служба „Охрана“ с цел да се регламентира по идентичен начин преминаването от една структура в друга без да са налице задължения за приемащата структура да възстановява разходите за приетия новоназначен служител, който е получил своето образование или професионална подготовка в учебно заведение на изпращащата структура.“
Това беше – кратко и ясно. Благодаря.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря Ви, господин Касабов.
Колеги, на днешното заседание присъства и Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, на когото ще дадем думата да вземе отношение по така предложения Законопроект. Има и становище, което е постъпило в Комисията, с което становище МВР и ДАНС по принцип подкрепят Законопроекта.
Тук искам само да добавя, че от страна на Националната служба за охрана е постъпило становище, с което предлагат нова редакция на § 3 от Законопроекта, за да се постигне целта за пълно и систематично уреждане на материята, отнасяща се до Националната служба за охрана. Аз смятам, че това ще може да бъде възможно от народни представители, които ще могат действително да се възползват от възможността между първо и второ четене да внесат съответното предложение, с което да се направи и съответната реакция. Ако не възразявате, можем да осъществим връзка с Националната служба за охрана, за да видим какви са техните виждания по този параграф и вече в диалог с референтите в Комисията ще може действително да прецизираме текстовете там, където е необходимо.
Заповядайте, господин Ципов.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! В свое писмено становище сме заявили подкрепа за Законопроекта. Позволете ми да внеса кратки разяснения.
Става дума за това, че към настоящия момент когато има изявено желание от някои от структурите в сектор „Сигурност“ да приемат служител от друга администрация, той следва да заплати разходите, които съответната структура е дала за неговото обучение, след като напусне. Едното от условията за прекратяването на правоотношението е именно това да се заяви готовност да се изплатят тези разходи, свързани с обучението на служители. Многократно сме били изправяни пред подобни примери. Разбира се, това е относимо в случаите, когато от МВР се отиде в друго министерство, където държавната служба цивилна, ако мога така образно да се изразя, но при положение че служителят желае да премине на по-висока, да речем, ръководна длъжност в друга структура – в ДАНС, в НСО, той следва да заплати тези разходи, които са направени във връзка с обучението.
Искам да дам пример, че 2013 година – тогава, когато се създаде ДАТО, всичките служители, които са били служители на Министерството на вътрешните работи и са били обучавани в Академията на Министерството на вътрешните работи, не заплатиха по силата на новия Закон за Министерството на вътрешните работи тези разходи и поради тази причина би било резонно да се обмисли една такава промяна да бъде приета въобще, за да се спазва принципът за мобилност в структурите от сектора „Сигурност“, доколкото от 2015-та и 2016-та година се уреди в Закона за Министерството на вътрешните работи възможността за преминаване в друга структура от сектор „Сигурност“, включително и със споразумение.
Така че смятаме, че има резон в приемането на такива промени в Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за ДАНС и Закона за НСО.
И между другото, такива текстове има действащи в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, да направя това уточнение.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря, господин Ципов.
Колеги, имате думата по така предложения законопроект от колегата Касабов.
Заповядайте.
ИВАН ИВАНОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Ципов!
Първо, господин Председател, имам процедурно предложение преди да започна. Съгласно Правилника за дейността на Народното събрание и Правилника за дейността на Комисията трябва да получаваме материали с които да се подготвяме за работата на Комисията. В тази връзка бих желал да напомня тези материали да бъдат своевременно изпращани като цитираното становище, което господин Ципов спомена, разбира се, и съответните законопроекти да бъдат прикачени към имейлите, които ни изпращат, за улеснение на народните представители, не за нещо друго.
Сега да се върнем към законопроекта. Има известна логика в направеното предложение, защото е характерно, разбира се, и не са изключения преместването на служители в системата от една служба в друга. Има обаче известни възражения, които аз ще направя и ще възразя. Знаете, че по своята структура и система Министерството на вътрешните работи до голяма степен има и плановост по разпределение на кадрите. На всички е известно, и господин Ципов може да цитира, колко недокомплекта има и в кои служби, най-вече на МВР. Нашите опасения са, че отваряйки така широко вратата за преместване без особени санкции, ще остави изключително сериозен въпроса за недокомплекта в местата като служби и длъжности, които са неатрактивни към днешна дата и служителите по този начин ще бъдат мотивирани да търсят всички възможни начини да напуснат тези места и да се прехвърлят на други служби. Ако се приеме такъв закон, той трябва да бъде изключително много прецизиран, защото в момента дава на общо основание на всички служители в структурата на МВР да напускат службите си без да търпят необходимите санкции, каквито са предвидени в момента. Това касае, както виждаме, ДАНС, НСО и така нататък. Опасенията ми са, не само моите, а и на колегите, че по този начин действително ще оставим такива атрактивни места, за които трудно се намират желаещи да ги заемат и при първоначален подбор, и при разпределение, а все пак МВР е един вид военизирана структура и там трябва да се спазва строгата йерархия. Тоест предсказуемостта и плановостта трябва да бъдат водещи в този случай. По тази причина ще се въздържим. Благодаря.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря и аз.
Тук искам само да спомена, че възможността е служители от МВР да отиват към ДАНС, тук говорим за единични кадри, които биха могли да отидат. Спецификата в НСС е да се взимат възможно най-високо квалифицираните служители в сектора за сигурност и това е една възможност натрупалият опит в оперативната работа в МВР, където имат много по-голяма численост, ако има възможност, да бъде в интерес на националната сигурност. Ние го правим само и единствено водени от интереса на националната сигурност и да можем действително да създадем условия високите професионалисти да отиват там, където биха могли да работят. Съгласен съм с Вас и с Вашата логика, защото в МВР сме свидетели многократно, когато се обявява конкурс за едно място, то е само за да може да кандидатства и да влезе в системата на МВР и вътрешната мобилност, която позволява със съответните процедури за конкурси, дава възможност за преназначаване на един служител, който е кандидатствал тук за работа, в София, да речем, след това може в родното си място, да речем в Шумен, или обратното, вече в зависимост от възможността, която се предлага на дадения служител. Смятам, че между първо и второ четене ще се съобразим и с това, което НСО са имали предвид, но смятам, че няма да се получи голям срив в системата на МВР при тази правна възможност, която може да възникне. Защото, ако влезем в хипотезата за 5 човека годишно, които могат да отидат и да създадат по-добри професионални качества и да работят за националната сигурност, защо трябва да ги ограничаваме с една разпоредба? Всичко това – и МВР, и ДАНС, и НСО е част от общия комплекс на национална сигурност на структурата в държавата. Разбира се, че всеки има право да изрази своето мнение и да си го защити.
Заповядайте.
ИВАН ИВАНОВ: Разбира се, имате основание за това, което ме репликирахте, и това, което е записано в закона, но, все пак, според мен предложените промени допускат известна масовост в тази посока. Ако ще се правят такива промени между първо и второ четене, те трябва да бъдат съобразени и да се въведат известни рестрикции в тази посока, защото касае не само да те преминат в ДАНС и НСО, но и на всяка друга държавна служба, свързана със сигурността, под формата на държавни служители, може би след необходимите атестации, нещо трябва много да се прецизира, защото в момента така предложеният законопроект отваря вратата изключително широко, тоест дава възможност на всеки един от служителите при първа възможност да се премести, без да се налага да плаща тези разходи в обучението и неустойката, която му се дължи. Благодаря.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Заповядайте, господин Ципов, да вземете отношение.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Уважаеми господин Иванов, направих си труда да направя статистика. За миналата година 17 служители на Министерство на вътрешните работи, от които 15 държавни служители с висше образование, са заявили желание да се преместят на работа след приключил конкурс, отбелязвам – след приключил конкурс, на който те са се явили, или след процедура за сключване на споразумение по смисъла на чл. 156, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, тоест в случаите трябва да има изразено съгласие от приемащата администрация, в случай на споразумение и от Министерството на вътрешните работи. В обратния случай от НСО, от ДАТО и от ДАНС имаме назначени 11 служители в Министерството на вътрешните работи, така че не смятам, че на първо място трябва да говорим за масовост.
На второ място, ние по никакъв начин не може да ограничим волята на конкретния служител, но изплащането на тези разходи във връзка с обучението им се явява някакво препятствие, дотолкова доколкото те продължават да служат за държавата, на първо място, на второ място, в структура от сектор „Сигурност“. Все пак те не отиват в друга администрация, отново наблягам, това не означава, че няма да се заплащат разходите, когато например от Министерството на вътрешните работи отиват в Министерския съвет или в Министерството на земеделието, да речем. Там разходите ще продължават да бъдат плащани. Идеята е да се създаде тази възможност, да не се създават такива обструкции.
Пак да е категорично да наблегна, че става дума за двустранен процес. Това не важи само МВР да се обезкърви, образно казано, а да имат възможност и служители на ДАНС, на НСО, на Военното разузнаване, на Въоръжените сили, които са завършили своето обучение в съответните структури – Академията на МВР или, да речем, Военната академия, също да могат да дойдат на работа в МВР, без да заплащат разходите, които са били давани за тяхното обучение. Категорично това трябва да стане ясно на народните представители, че процесът е двустранен, не е само от страна на МВР към другите структури.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря, господин Ципов.
Заповядайте, господин Андреев.
ГЕОРГИ АНДРЕЕВ: Благодаря, господин Председател.
Господин Ципов, поддържам това, което каза колегата Иванов, защото всяка една система се гради на планиране, особено системата за националната сигурност, било то Национална полиция. Там има разчети, давани с години, изследвания, които се анализират, за в бъдеще примерно за личния състав.
Тук само едно нещо искам да попитам: когато служебното правоотношение е прекратено по тяхно желание, по желание на служителя, не би ли трябвало тогава, когато преминава от една служба в друга, свързана също с националната сигурност, да става единствено чрез съгласуване между двете служби и даване на разрешение от едната служба за преминаване към другата, да има някаква санкция. Не може само служителят да си определя неговото движение, нали така?
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Режимът е такъв, само че ако се осъществи този режим за това съгласуване, тогава вече трябва да плати разходите.
ГЕОРГИ АНДРЕЕВ: Тогава нека съответният началник, щом той си позволява лукса…
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Господин Андреев, всичко това си го има към сега действащата нормативна разпоредба. Единственото което е, че сега искаме да извадим възможността служителят да си заплати за това, че отива в друга структура на националната сигурност в държавата, иначе съгласувателната процедура пак си върви, то не става служителят решава и трябва да бъде назначен.
ГЕОРГИ АНДРЕЕВ: И може би тази съгласувателна процедура да бъде ясно регламентирана и тогава не примерно министърът да носи отговорност защо дадена служба се оголва, а съответният директор на службата да си носи пряката отговорност, защото наистина имаме сега системи в националната сигурност, които са оголени именно поради тази причина – движение на кадри.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Има го това.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Първо да поправя господин Иванов, МВР от 2006 г. не е военизирана структура, а е йерархична, но тези навици, ако мога така да се изразя, са запазени. В крайна сметка, ако един служител реши да отиде в ДАНС например, трябва да подаде заявление до ръководителя на основната структура, в която служи, той да му разреши да се яви на конкурс или да върви към процедура за сключване на споразумение, което пък е още по-тежката процедура, при която трябва да се даде съгласието на приемащата и на изпращащата администрация, и на подписа на служителя, разбира се, който завършва процедурата. Искам да Ви уверя, че това стриктно го спазваме. За Ваше сведение към момента има тази възможност да отиде в друга структура от сектор „Сигурност“, но тогава разходите се заплащат от съответната приемаща администрация. Тоест един служител на МВР ако отиде в ДАНС, ДАНС трябва да заплати за обучението. С този бюджет ,за съжаление, пред който сме изправени през последните няколко години, от които над 90% са разходи за персонал, това създава известни затруднения на приемащата администрация. Това важи за всички структури в сектор „Сигурност“, включително ние ако искаме да вземем служител от Въоръжените сили, от Министерството на отбраната трябва в момента да заплатим разходите на Военната академия.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Колеги, мисля че изчерпахме темата.
Само в уточнение на това, което зададе като въпрос и по-специално като препоръка към Вътрешната комисия за становищата, които да бъдат предоставени на народните представители преди заседание.
И сега в момента, в който дойде становище от която и да било институция по даден законопроект, се качва на страницата на Вътрешната комисия. Ако искате, можем да променим за народните представители – членове на Комисията, ще помоля колегите, в имейла, когато се праща, да се праща и самият законопроект с мотивите. Но становището на НСО дойде само половин час преди Комисията и затова не е предоставено и не сте запознати. Но иначе становището на Министерството на вътрешните работи мисля че още от петък е качено на страницата на сайта на комисията.
ГЕОРГИ АНДРЕЕВ: Ние в тази връзка щяхме да Ви питаме дали съответните служби имат становища.
Приемаме този режим. Освен качването, за да може все пак да има публичност на всичко това, което получаваме като кореспонденция, и всеки един народен представител, независимо дали е член на Вътрешната комисия, да може да се запознава, и за колегите, които са членове на Вътрешната комисия, да бъдат изпращани на техните адреси съответните становища, законопроекти и мотиви.
ДИМИТЪР СТОЯНОВ: Искам да се върна към проектозакона, който е внесен. Ние досега разглеждаме хипотезата, при която даден служител взема разрешение на настоящото си ръководство да се премести в друга служба. Текстът трябва малко да се прецизира, защото чисто хипотетично въпросът изглежда така: аз, примерно, искам да се преместя в друга служба. Прекият ми ръководител или настоящата ми служба не ме освобождава, аз напускам и в тримесечния срок другата служба, която има интерес да ме вземе, защото съм добър служител, ме приема. Това трябва категорично да бъде отбелязвано, че става въпрос за някакво споразумение между службите и взаимно съгласие на бившата и настоящата служба.
Прав ли съм, господин Ципов?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Да, така е, отбелязвам го.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Заповядайте.
ПЕНЧО МИЛКОВ: Имам само един въпрос, породен от мотивите, в които се казва, че с предлагания законопроект се създава възможност за мобилност в сферата „Сигурност“ във ведомствата, а се изменят 2 нормативни акта. Съществуват и други структури в сферата на сигурността, видях промените в Закона за МВР, които са от предходните години. В момента се предлагат изменения по отношение на Службата за охрана и ДАНС. По отношение на другите структури в сфера „Сигурност“ предвиждат ли се текстове – ДАР, ДАТО, Служба „Военна информация“?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Има подобни текстове, за ДАТО важи законът за МВР, те са служители със статут на служителите на Министерството на вътрешните работи, по презумпция това важи за тях.
По отношение на Закона за ДАР, Закона за отбраната и въоръжени сили, и в момента има действащи сили, които дават такава възможност за мобилност. Не мога да Ви цитирам точно текстовете, ще ги прегледаме и ще Ви уведомя допълнително, господин Милков, за тези текстове от Закона за Отбраната и въоръжените сили и Закона за ДАР.
ПЕНЧО МИЛКОВ: Въпросът беше за хипотезата, в която няма да се дължи стойността на обучението за мобилността, текстовете ги видях в Закона за МВР, тук предвиждате, че няма да се дължи при преминаване в тези два специални закона по Служба „Охрана“ и ДАНС. Въпрос възникна в мен за ДАР, за ДАТО казахте, че се прилага Законът за МВР, за Служба „Военна информация“ и другите в сфера „Сигурност“.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Заповядайте, господин Ципов.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Обучаващите структури са две: Академията на МВР, която обучава и за нуждите на ДАНС, и за нуждите на Националната служба за охрана, и за други, ако примерно служителите започнат работа в МО, а са завършили Академията на МВР, респективно Военната академия. Така текстове има и в ЗМВР, и в Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България, мисля че имаше и в Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, макар че там спецификата е малко по-различна, отколкото в общия случай по отношение на военнослужещи и по отношение на полицаите и пожарникарите.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Колеги, подлагам на гласуване така предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за МВР, № 854-01-32, внесен от Валентин Касабов и група народни представители. За 10, въздържали се 6. Приет е на първо четене в Комисията.

Преминаваме към т. 2:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ, № 854-01-29, внесен от Иван Миховски и група народни представители на 27 април 2018 година.
Освен народният представител, предполагам че тук е и Иво Папазов, който е юрисконсулт в Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури, но също така ще помоля да остане и заместник-министър Ципов, защото Министерството на вътрешните работи имат становище по този законопроект и мисля, че може да се наложи да вземе отношение.
Заповядайте, господин Миховски.
ИВАН МИХОВСКИ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Поводът за направеното предложение от нас за промени в Закона за рибарството и аквакултурите са обществените обсъждания и разискванията с рибоопазващи сдружения, НПО-та, служители на ИАРА, и с рибари любители.
Със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за рибарство и аквакултури се предвиждат промени в действащото Българско законодателство в областта на рибарството и аквакултурите в няколко направления, които могат да се групират по следния начин:
Първо, изменение във връзка с любителския риболов. Промените са свързани с лицата, продаващи билети за любителски риболов, въвеждането на задължение на същите да определят част от прихода си, който да се използва за зарибяване, както и от лицата, извършващи любителски риболов, ще следва да бъде положен еднократен тестови изпит за правоспособност за любителски риболов.
Второто е увеличаване правомощията на служителите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултура. Промените са насочени към увеличаване на правомощията на служителите, породени от зачестилите посегателства върху личността и имуществото им при и по повод на изпълнение на служебните им задължения.
И третото направление е изпълнение и допълнение в административнонаказателните разпоредби. Промените са насочени към налагане на наказание лишаване от свобода, глоба и/или пробация за употреба на мрежени риболовни уреди в обекти извън разрешените за стопански риболов или при използването на забранени уреди и средства, взривни, отровни и зашеметяващи вещества или с технически средства за електроулов без надлежно разрешително или за престъпление, извършено в съучастие на служител на ИАРА.
Това е най-накратко предложението, което сме направили.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря, господин Миховски.
Само ще споделя пред Вас, колеги, че от постъпилите становища подробно становище има от Министерството на вътрешните работи с конкретни предложения за по-детайлна регламентация и прецизна дефиниция на частта от предложението текстове в Законопроекта, с което ще се подобри качеството и постигането на предвидените цели в правоприлагането.
Също така от Министерството на земеделието и храните има становище, с което принципно подкрепят Законопроекта, но прилагат и редица редакционни забележки към предложените норми, с оглед прецизиране на текстовете.
Заповядайте, господин Ципов.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Изразили сме своята принципна подкрепа в писменото становище, отправено и до Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, и водещата Комисия по земеделие и храни. Имаме няколко предложения по някои от параграфите, които смятаме за необходими с оглед прецизиране на текстовете от така внесения законопроект.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Господин Папазов, Вие ще вземете ли отношение към така предложения законопроект, защото все пак имате отношение като Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури?
ИВО ПАПАЗОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Наистина апелирам към Вас, че е крайно време да се случи нещо със сектора „Рибарство и аквакултури“.
На първо място, дори като любител риболовец, това е едно хоби, което касае около 400 хил. души в Република България, което смятам, че е вариант за развитие на туризма. 25 години по родните водоеми сме свидетели на бракониерство, което вече е достигнало всякакви граници и наистина родните водоеми, държавните водоеми са абсолютно изчерпани откъм рибен ресурс.
Към този етап Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури разполага с около 170 души служители, които са на терен, което, за жалост, е крайно недостатъчно. Давам Ви за пример язовир Искър, който е най-големият язовир откъм водна площ, това е 600 млн. см2 вода. За жалост рибният ресурс се опазва от един-единствен служител. Сами можете да си представите за какво иде реч.
От така направените промени, както и в Закона за рибарство и аквакултури, най-вече апелираме към това сдруженията, които издават любителски риболовни билети, не знам дали знаете, цената на един такъв годишен риболовен билет е 25 лв., всяко едно сдружение, което издава любителски риболовен билет, прибира в джоба си 5 лв., без абсолютно никакъв насрещен ангажимент. Предишната редакция и предишният текст на Закона за рибарство и аквакултури изискваше от държавата да отделят 20% от приходите за любителски риболовни билети и да отиват за зарибяване и опазване. И наистина, допреди десетина-петнайсет години, аз съм служител от три години, но съм риболовец от 25 години, допреди 10 години държавата наистина се грижеше за опазването на рибния ресурс, зарибяваше ежегодно. Това нещо не се прави повече от 10 години. И положението по родните язовири, реки и езера наистина откъм рибен ресурс е трагично. В тази връзка Ви моля да помислите за това.
От гледна точка на правомощия – да, наистина служителите в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури нямат никакви законови правомощия. Давам Ви примери: спират нарушители – лична карта – няма лична карта. В малко населено място, където има една полицейска кола, която отговаря за 3-4 села, не срещаме някаква подкрепа.
В тази връзка са внесени абсолютно основателно и промени, които са касаещи правомощията на нашите служители. А от гледна точка на административнонаказателните разпоредби, крайно време е бракониерството първо да намери дефиниция като израз, защото всеки борави с термина бракониерство, който никъде го няма какво означава.
Но наистина върви употребата на взривни вещества, зашеметяващи вещества, електрически уреди, както и нерегламентиран риболов с мрежи, което е най-често срещаното нарушение, дори, според мен, е вече крайно време да намери отражение в Наказателния кодекс.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря. Мисля, че има колеги, които ще вземат отношение.
Заповядайте, господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ: След така чутото обвинение към МВР и признанието за безсилието на държавата, смятате ли, че с тези промени и вменени отговорности и възможности на Агенцията ще можете да се справите с ангажиментите, които има МВР? Или разпадът в МВР Ви устройва, за да получите днес такива правомощия, утре полицейски правомощия?
Нашата парламентарна група при това признание не може да подкрепи промени, които обезкървяват и признават безсилието на МВР и ще се въздържим. Благодаря.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Янков, нека все пак да имаме уважение към институциите. Разбира се, всеки си запазва да има и съответните…
КРАСИМИР ЯНКОВ: Господин Цветанов, искам стенограмата. Това ще го цитирам в пленарната зала. Никакво съдействие от органите на МВР… Господин Ципов, как може?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Категорично не става дума за обезкървяване на Министерството на вътрешните работи, колкото и да спекулирате, господин Янков. Крайно време е да поемете своята отговорност за това, че по времето на Орешарски с новия закон за МВР бяха съкратени 5000 щатни бройки на служители на Министерството на вътрешните работи! (Оживление.)
КРАСИМИР ЯНКОВ: Колко пъти сменяхте Закона за МВР…?
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Господин Янков, нека все пак да се уважаваме и да ми дадете възможността като председател да председателствам комисията!
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ИВАНОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми гости, уважаеми колеги! Очевидно се оказа, че проблемът е доста по-сериозен, отколкото ние си го представяхме, очевидно посоката на закачане на червейчето не е в основата на проблема.
Господин Ципов, да Ви питам, ако дадем тези правомощия на служителите на Агенцията и ги засилим, за тях ще важи ли тази мобилност на служителите от МВР да ги прехвърляме по служебни правоотношения там, или няма да важи?
Много е важно, да излезем от темата, която господин Янков каза, тук има юристи и на господин Ципов му е ясно, че прекрачването на границата между административнонаказателната отговорност и наказателната отговорност е нещо изключително важно и опасно, ако мога така да се изразя. Тестовете, които се предлагат, до голяма степен може би ще решат проблема, но по начина, по който са поднесени, според мен ще се създадат известни условия за произвол, да съм честен – това, което аз видях. Проблемът наистина е сериозен и приветствам намерението и желанието на Агенцията да се пребори с бракониерството във водните басейни, както по същия начин се прави това в горите с дивеча, но пак казвам, трябва да много внимателно да се прегледа къде се прекрачва границата между административнонаказателната и наказателната отговорност. Да не стане така, че някой да бъде наказателно отговорен заради това, че притежава рачило или чадърче, както му казват, защото тези неща трябва много точно и ясно да се прецизират. Именно по тези три причини ще се въздържа сега на първо четене да подкрепя този законопроект, въпреки че има известен смисъл в него. Благодаря.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря и аз.
Заповядайте, господин Андреев.
ГЕОРГИ АНДРЕЕВ: Благодаря, господин Председател.
В едно нещо съм напълно съгласен – че борбата срещу бракониерите трябва да бъде безкомпромисна. Безкомпромисна! Явно правомощията на вашите служители не са достатъчни. Затова би следвало да се създаде добра организация с МВР. Наистина, има райони, където Вие споменахте, с малко полицейско присъствие, това нещо може да бъде изготвено с планове за работа, месечни планове, с МВР може да се създаде такава организация. Примерно част от служителите, които работят в такива райони, примерно вътрешни водоеми, големи язовири, примерно Камчия, дали не трябва да бъдат въоръжени, за да изпълняват добре своите задължения и да бъде гарантиран техният живот? Може да мислим и в тази насока. Наистина в закона има доста неща, които трябва да се пипнат. Борбата с бракониерството – да, това може да стане с добрата организация на работа с МВР, може да се създаде този добър комфорт за работа, също така и за допълнителната сигурност на служителите би трябвало да помислим, има много други служители, които използват служебно оръжие, а те са длъжностни лица, при изпълнение на служебните задължения може да се помисли нещо в закона. Благодаря.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря и аз.
Колегите Стоянов, Милков? Няма.
Заповядайте, господин Миховски.
ИВАН МИХОВСКИ: Благодаря Ви, господин Цветанов.
Искам да споделя с цялата комисия при изработването на нашите предложения взаимствахме правата, които даваме на служителите на ИАРА изцяло от правата, които са дадени на служителите от Горски стражари. Благодаря отново на цялата комисия. Изключително ми е неприятно, че пред 400 000 рибари сега ще трябва да обясня, че има народни представители, които са против борбата с…
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Нека да уточня, че народни представители казаха, че са за борбата срещу бракониерите, просто има някои неща, които трябва да прецизираме, мисля че и становището на МВР и на Агенцията… Точно това е силата на парламентаризма, че между първо и второ четене ще могат да се прецизират текстовете и аз съм убеден, че и колегите от опозицията също ще подкрепят, защото надали има народен представител, който да не е против бракониерството. Така че нека да не правим подобни внушения, защото мисля, че…
Колеги, други изказвания? Ако няма, подлагам на гласуване така предложения законопроект от господин Миховски за Закона за рибарството и аквакултурите. За 10, въздържали се 6. Законопроектът е приет на първо четене в Комисията и молбата ми е да ползваме Вашата експертиза, за да може действително да подпомогнете народните представители при прецизирането на тестовете, които трябва да се направят между първо и второ четене. Благодаря Ви.

Колеги, минаваме към т. 3:
РАЗНИ.
Мисля че в началото казах няколко думи за предстоящото ни съвместно заседание с колегите от румънския парламент и мисля че в неделя ще имаме възможност да се срещнем в Букурещ и в понеделник и вторник да си изпълним служебните задължения като парламентаристи заедно с колегите от Румъния. Благодаря.
Други въпроси нямам за поставяне, ако нямате и Вие, поради изчерпване на дневния ред закривам днешното заседание.
(Закрито в 15,16 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Цветан Цветанов
Форма за търсене
Ключова дума