Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 854-01-67, внесен от Славчо Атанасов и група народни представители на 6 юли 2018 г.
2. Информация във връзка с конституиране на Народното събрание на Република България като заинтересована страна по к.д. №5/2018 и присъединеното към него к.д. № 6/2018 и Разпореждане на Председателя на Народното събрание, № 850 01-184 от 6 юли 2018 г. за обявяване на противоконституционност на норми, свързани с охраната на урбанизирани територии по Закона за частната охранителна дейност.
3. Разни.
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред


П Р О Т О К О Л
№ 15


На 18 юли 2018 г. се проведе редовно заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 854-01-67, внесен от Славчо Атанасов и група народни представители на 6 юли 2018 г.
2. Информация във връзка с конституиране на Народното събрание на Република България като заинтересована страна по к.д. №5/2018 и присъединеното към него к.д. № 6/2018 и Разпореждане на Председателя на Народното събрание, № 850 01-184 от 6 юли 2018 г. за обявяване на противоконституционност на норми, свързани с охраната на урбанизирани територии по Закона за частната охранителна дейност.
3. Разни.

Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 14,35 ч. и ръководено от заместник-председателя на комисията господин Пламен Нунев.

* * *

ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Имаме кворум, откривам заседанието на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Предлагам на вниманието Ви следния дневен ред:
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 854-01-67, внесен от Славчо Атанасов и група народни представители на 6 юли 2018 г.
По тази точка в работата на Комисията ще участват господин Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, господин Асен Марков – главен секретар на Министерството на младежта и спорта.
2. Информация във връзка с конституиране на Народното събрание на Република България като заинтересована страна по к.д. №5/2018 и присъединеното към него к.д. № 6/2018 и Разпореждане на Председателя на Народното събрание № 850-01-184 от 6 юли 2018 г. за обявяване на противоконституционност на норми, свързани с охраната на урбанизирани територии по Закона за частната охранителна дейност.
3. Разни.
Има ли други предложения по дневния ред?
Господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми гости! Правя предложение за изменение в така предложения дневен ред, а именно втора точка да отпадне от днешното заседание по няколко причини.
Първо, установена практика е в последните няколко народни събрания, говоря в последните четири, Народното събрание да не изпраща свое становище, когато е конституирано като страна пред Конституционния съд, още повече, че нашата комисия е помощен орган на така действащото Народно събрание. Ние не можем нито да взимаме, нито да даваме някакви становища по тази тема. Това е право единствено на председателя на Народното събрание.
Не е работа нито на нас като членове на Вътрешната комисия, нито на който и да е народен представител да се занимава с това конституционно дело. Това е ангажимент на председателя на Народното събрание. Да не се занимаваме с нещо, с което не би трябвало и което е установена практика в работата на Народното събрание.
Предлагам да отпадне тази точка. Ние така или иначе нямаме право нито да дадем становище, нито да обсъждаме, нито каквото и да било, затова моля да бъде прието това предложение. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Иванов.
Колеги, това е разпореждане на председателя на Народното събрание и ние трябва да изразим становище.
Подлагам на гласуване предложението на господин Иванов.
За – 3, против – 10, въздържали се – няма.
Предложението не се приема.

Преминаваме към първа точка от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ.
Давам думата от името на вносителите на господин Славчо Атанасов.
СЛАВЧО АТАНАСОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Заместник-министър, уважаеми представители на Министерството на младежта и спорта! Ще представя Проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия.
Каква цел преследват вносителите с тези изменения?
Към настоящия момент спортното и най-вече футболното хулиганство се явява съществен проблем за обществото. Множеството инциденти преди, по време и след провеждането на спортни прояви, свързани с тежко пострадали лица и груби нарушения на обществения ред, принуждават обществото и институциите да обърнат особено внимание на този социален проблем.
Целта на Законопроекта е:
- предприемане на адекватни мерки за превенция на противообществените прояви при провеждане на спортни мероприятия;
- прецизиране на функциите на собственика на спортния обект, чрез отговорника по сигурността на спортния обект;
- прецизиране на отговорностите на организатора на спортното мероприятие;
- гарантиране на персонализацията и извеждането от анонимност на посетителите, като превантивен механизъм или в друг случай по-бързо разкриване на извършилия противообществено деяние; и
- да осигури бързо правосъдие.
Какви промени предлага Законопроектът?
В общата част в параграфите 1, 2 и 3 се дефинира „спортно мероприятие“ и видовете такова за нуждите на този закон, тоест от гледна точка на осигуряване на безопасност и сигурност по време на спортното мероприятие, както и лицата, които определят степента на риск от противообществени прояви.
В § 4 се прецизират отговорностите на „отговорника по сигурността“, който е представителното лице на собственика или ползвателя на спортния обект относно съоръжението и техническото оборудване в него по време на спортното мероприятие.
В параграфи от 5 до 10 се конкретизират отговорностите на организаторите на спортните мероприятия, както следва:
1. взаимодействие с полицейските органи;
2. режимът на достъп до спортния обект;
3. регламент за продажба на билети;
4. организира пропускането на привържениците на различните отбори;
5. контрол върху осъществяване на достъпа;
6. контрол на достъпа на непълнолетни посетители;
7. недопускане на продажба на спортни напитки в спортния обект;
8. подсигуряване на техническо оборудване със съдействието на отговорника по сигурността на спортния обект, тоест разполагане на видеокамери;
9. допълнителни изисквания към монтирането и използването на видеокамерите в спортната зона;
10. информират се гражданите чрез информационни табла и или озвучителна уредба за използването на видеотехниката.
В чл. 11, ал. 3 и 4 се въвежда задължение за персонализация и извеждането от анонимност на посетителите, като условията и редът на този режим за достъп ще бъдат регламентирани в Наредба на Министерския съвет. Този режим на достъп ще бъде отговорност както на организаторите на спортните мероприятия, така и на собствениците на спортния обект.
Във връзка с необходимото време и финансови средства за неговото въвеждане в Преходните и заключителните разпоредби е предвидена отлагателна разпоредба от една година от влизането в сила на този закон.
В чл.13, ал. 3 в случаите на придружаване на непълнолетно лице до 16 години, дееспособният придружител декларира отговорността си с декларация по образец, съгласувано с предложеното от Държавната агенция за закрила на детето.
В § 14 новата редакция на формулировката на понятието „спортно хулиганство“, тоест чл. 21, предвижда ясно разграничаване на различните хипотези, в които определени действия следва да се квалифицират като „спортно хулиганство“. По този начин се постига конкретизиране на понятието, разширявайки приложното поле на закона.
В § 15, тоест чл. 25, се завишават налаганите санкции, като се предвижда диференциация на наказанията в зависимост от тежестта на противообществената проява. Въвежда се възможността за някои от проявите на спортно хулиганство – в точка от 1 до 10 от чл. 21 началникът на Районното управление на МВР по местоизвършване на деянието, да издава наказателно постановление и да налага глоба и принудителна административна мярка „забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и чужбина“. Това води до бързо правосъдие.
В останалите точки от 11 до 15 наказанията се налагат от съда.
В § 20 се въвежда възможността да се протестира решението на районния съд от прокурора.
В Параграфи от 22 до 33 относно налаганите наказания нарушението на наложената забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и чужбина се квалифицира като спортно хулиганство и се налагат ново наказание и принудителна административна мярка, а при следващ случай се изпълнява специалната разпоредба на Наказателния кодекс. Предвидена е възможност за обжалване на наложените наказания и принудителните административни мерки.
В процедурата по налагане на принудителна административна мярка по чл. 41, т. 2 – спиране използването на спортния обект за провеждане на спортни мероприятия се въвежда предварително съгласуване с министъра на вътрешните работи;
Завишени са санкциите за нарушенията на организаторите на спортни мероприятия и собствениците или ползватели на спортни обекти .
Извод: мерките изискват бързо приемане във връзка със започването на сезона на шампионатите, особено на футболния шампионат, който започва, колеги, от 20 юли, тоест от събота тази седмица. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Атанасов.
От гостите?
Заповядайте, господин Ципов.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми народни представители, уважаеми колеги от Министерството на младежта и спорта, в свое становище Министерството на вътрешните работи подкрепи така внесения законопроект. Смятаме, че той ще допринесе за осъществяването на повече превантивни действия, свързани с противодействието на нарушенията на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия и адекватни санкции спрямо нарушителите на действащото българско законодателство. Благодаря за вниманието.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря на господин Ципов.
От Министерството на младежта и спорта – господин Марков.
АСЕН МАРКОВ: Добър ден!
Дами и господа народни представители, Министерството на младежта и спорта, също както и Министерството на вътрешните работи, подкрепя внесения законопроект. Благодаря на всички, които участваха идеологично за подготвянето в тези кратки срокове.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Марков.
Колеги, откривам дебатите. Имате думата за предложения, за становища, за мнения по представения законопроект.
Господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Благодаря, господин Председател.
За да мотивирам начина, по който ще гласуваме, безспорно футболното хулиганство е един от най-сериозните проблеми, които съществуват в момента в сферата на обществения ред. Свидетели сме на редица противообществени прояви, които включително завършваха с телесни повреди, с наранявания както на лицата, които охраняват тези масови спортни прояви, така и на самите участници в тях. Действително трябва да се вземат мерки в тази посока.
Тъй като имаме достатъчно представители на спортните среди в тази група, ние консултирахме с тях така внесения законопроект за мерките, които се вземат и това, което беше предложено в разговорите с тях, е на този етап да бъдем „въздържали се“ по така внесения законопроект. Разбира се, ще внесем своите предложения между първо и второ четене, защото считаме, че има такива поправки, които могат да бъдат внесени. Мотивите на този етап да сме „въздържали се“ и на колегите, с които дискутирахме, са, че като спешни мерки могат да се направят промени в подзаконови нормативни актове, които да имат същия ефект до приемането на цялостен закон, който да урежда тази материя, който се готви в момента, и не е необходимо да се прехвърля тази отговорност и този ангажимент към народните представители. Надяваме се в скоро време този закон да бъде готов, най-малко нашите представители да участват в неговото писане, тъй като мисля, че техният опит и възможности в организирането на спортни мероприятия са доста сериозни.
Поради тези мотиви, като сме се съобразили именно с тези наши представители, ще бъдем „въздържали се“ по Законопроекта. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Иванов.
Надявам се след предложенията между първо и второ четене при второто гласуване всички да подкрепим законопроекта, защото е изключително важен.
Други колеги има ли? – Няма.
Закривам дебатите.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 854-01-67, внесен от Славчо Атанасов и група народни представители на 6 юли 2018 г.
За – 10, против – няма, въздържали се – 4.
Законопроектът е приет на първо четене.
Уважаеми колеги, искам да кажа само няколко думи относно важността на този закон. Смятам, че между първо и второ четене трябва някои от нормите да бъдат съобразени с действащото законодателство, затова ще помоля в кратък срок експертите да могат бързо да подготвят Законопроекта и след направените предложения, за да може действително той да е работещ и като цяло да помогне за противодействието на футболното хулиганство.

Преминаваме към втора точка от дневния ред:
ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С КОНСТИТУИРАНЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА ПО К.Д. №5/2018 И ПРИСЪЕДИНЕНОТО КЪМ НЕГО К.Д. № 6/2018 И РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, № 850-01-184, ОТ 6 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ НА НОРМИ, СВЪРЗАНИ С ОХРАНАТА НА УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ ПО ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ.
Колеги, искам да Ви информирам, че с Разпореждане № 850-01-184 от 6 юли 2018 г., председателят на Народното събрание госпожа Цвета Караянчева ни изпраща получените от Конституционния съд преписи от исканията за обявяване на противоконституционни на разпоредбите от Закона за частната охранителна дейност, свързани с охрана на урбанизираните територии и определението за конституирането на Народното събрание като страна по к.д. № 5/2018 г. и ги предоставя на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. В чл. 94, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е предвидена правна възможност, а не задължение за съответната водеща комисия да приеме становище до Конституционния съд по образуваното конституционно дело.
Предвид тази разпоредба от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, изхождайки от позицията, че законодателят изразява волята си чрез своите актове, като Народното събрание формира тази воля при разглеждане на акта във водещата комисия и при тяхното обсъждане и приемане на две гласувания както в Комисията, така и в пленарната зала, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред не следва да изготвя становище по присъединените конституционни дела – № 5/2018 и № 6/2018.
Уважаеми колеги, изразеното в становището е в резултат на практиката на Народното събрание.
Подлагам го на гласуване.
Който е съгласен да не се изготвя становище по к.д. № 5/ 2018 г., към което е присъединено к.д. № 6 за общо разглеждане, да гласува.
За – 13, против – няма, въздържал се – 1.
Предложението е прието.

Уважаеми колеги, преминаваме към трета точка от дневния ред:
РАЗНИ.
Някой колега има ли нещо да предложи? – Няма.
Благодаря Ви за експедитивността.
Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието.

(Закрито в 14,55 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Пламен Нунев
Форма за търсене
Ключова дума