Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 854-01-67, внесен от Славчо Атанасов и група народни представители на 06 юли 2018 г. – второ гласуване
2. Разни
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред


П Р О Т О К О Л
№ 16


На 25 юли 2018 г. се проведе редовно заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 854-01-67, внесен от Славчо Атанасов и група народни представители на 06 юли 2018 г. – второ гласуване
2. Разни.

Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 15,02 ч. и ръководено от председателя на комисията господин Цветан Цветанов.

ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Колеги, имаме кворум.
Ще предложа на гласуване така предложения дневен ред. Това е последното ни заседание преди лятната ваканция.
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 854-01-67, внесен от Славчо Атанасов и група народни представители на 06 юли 2018 г. – второ гласуване.
2. Разни.
За днешния дневен ред има представители от Министерството на Вътрешните Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, Райна Димова – главен юрисконсулт в Дирекция „Правно-нормативна дейност“, от Министерство на младежта и спорта Ваня Колева – заместник-министър на младежта и спорта Ива Сиракова главен юрисконсулт в Министерство на младежта и спорта.
Гласувайте така предложения дневен ред. За 13, против и въздържали се няма.

Можем да започнем с т. първа:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ, № 854-01-67, внесен от Славчо Атанасов и група народни представители на 06 юли 2018 г. – второ гласуване.
В началото да кажа: всеки един от нас получи Законопроекта и дейността на работната група, така че няма смисъл да четем всички тези поправки, които са направени. Всички текстове са пред Вас. Ще се придържаме само към гласуване на параграфите там, където са необходими съответните гласувания.
Искам да благодаря на Комисията, която работи изключително ползотворно и на работната група, която беше създадена, Присъстваха и представители от Министерството на вътрешните работи, Министерството на младежта и спорта и действително по доста от тестовете са направиха редакции, които да могат да създадат по-добрата устойчивост на Законопроекта, който се надявам да бъде приет на второ гласуване в нашите комисии и утре в пленарна зала.
Доклад – проект за второ гласуване „Закон за изменение допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Моля, гласувайте наименованието на Закона. За 13, против и въздържали се няма.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1. Гласуваме § 1 с направената редакция от работната група. За 11, против няма, въздържали се 2.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2. Гласуваме § 2 с направената редакция от работната група. За 10, против няма, въздържали се 2.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 3.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4. Гласуваме § 3 по вносител и § 4 с направената редакция от работната група. За 11, против няма, въздържали се 2.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 5.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6. Гласуваме § 5 по вносител и § 6 с направената редакция от работната група. За 11, против няма, въздържал се 1.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 7.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8.
Гласуваме § 7 по вносител и § 8 с редакцията от работната група. За 11, против няма, въздържал се 1.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9. Гласуваме § 9 с редакцията на работната група.
По § 10 има предложение от народния представител Иван Ченчев. Работната група подкрепя по принцип предложението. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10.
Гласуваме § 10 с редакцията от работната група. Колеги, нека да подкрепим предложението на господин Ченчев. За 14, против и въздържали се няма.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 11.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 12.
Гласуваме § 11 и 12 по вносител. За 13, против няма, въздържал се 1.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 13, като в чл. 20, ал. 1, т. 1 думата „документ“ се заменя с „документ/знак“ и в т. 5 думите „водещи към тях“ се заменят с „които водят към него“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 14, като в него в т. 1 и т. 14 думите „както и всички такива, забранени в нормативните актове на съответните спортове организации“ се заличават и в т. 2 думите „спортната проява“ се заменят със „спортното мероприятие“.
АХМЕД АХМЕД: Имам предложение по чл. 82.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Слушам Ви, господин Ахмед.
АХМЕД АХМЕД: Става въпрос за т. 8, където само да се допълни след запетаята: „както и изрази, скандиране, насаждащи омраза на расова, етническа или религиозна основа.“
Уважаеми колеги, това го правя във връзка най-вече със ситуациите, които съм гледал по нашите стадиони. Аз съм депутат от Разградска област, знаете, когато „Лудогорец“ бие, сме „българи юнаци“, когато в Разград се играе футболен мач, било с обичайните заподозрени – големите „Левски“ и ЦСКА, винаги сме турци. Това прави много сериозно впечатление на нашата публика, публиката на „Лудогорец“ е една от най-възпитаните публики. Държа това да се запише.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Представителите от Министерството?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Не възразяваме, стига да се направи добавката „ако не съставлява престъпление“, защото насаждането на расова дискриминация и омраза ли казахте, господин Ахмедов, е престъпление по смисъла на НК.
АХМЕД АХМЕДОВ: Зачитам цялата т. 8:
„8. отправянето на ругатни и други неприлични изрази, жестове, поведение, които са особено вулгарни, както и изрази и скандиране, насаждащи омраза на расова, етническа или религиозна основа.“
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Заповядайте, господин Касабов.
ВАЛЕНТИН КАСАБОВ: Според мен това е някак си абсурдно. Какво означава „жестове“? Всеки един жест може да бъде изтълкуван по всякакъв начин. Аз съм против това, което предлагате.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: За жестовете го има в точката и то си седи като текст.
АХМЕД АХМЕДОВ: Колеги, трябва да говорим с децата си, трябва да ги възпитаваме.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Господин Ахмедов, само добавката, която добавяте, като запетайка и след това какво е съдържанието?
АХМЕД АХМЕДОВ: След запетайката: „както изрази и скандирания, насаждащи омраза на расова, етническа и религиозна основа“.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: И да се добави, ако може „ако извършеното не съставлява престъпление“. (Реплики.)
АХМЕД АХМЕДОВ: Това е достатъчно.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Подлагам на гласуване това, което е в § 13 и § 14 с редакцията на работната група и редакционната поправка, която беше предложена от господин Ахмедов, която се възприема и от Министерството на вътрешните работи. За 13, против и въздържали се 1.
По § 15 има предложение от народния представител Иван Ченчев. Работната група подкрепя предложението. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15.
Гласуваме § 15 с редакцията на работната група. За 14, против и въздържали се няма.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 16.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17.
Гласуваме § 16 по вносител и § 17 с редакцията на работната група. За 14, против и въздържали се няма.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 18.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19.
Гласуваме § 18 по вносител и § 19 с редакцията на работната група. За 12, против и въздържали се 2.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 20, като в него в т. 3 думите „ал. 3-8“ се заменят с „ал. 3-7“.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21.
Гласуваме § 20 и § 21 с редакцията на работната група. За 12, против няма, въздържали се 2.
Работната група предлага да се създадат нови § 22 и 23. Гласуваме новите параграфи 22 и 23, предложени от работната група. За 11, против няма, въздържали се 2.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 24. За 11, против няма, въздържали се 2.
Работната група не подкрепя текста на вносителя и предлага § 23 да бъде отхвърлен. Гласуваме отхвърлянето на § 23. За 10, против няма, въздържали се 3.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 25. Гласуваме § 24, който става 25, с редакцията на работната група. За 11, против няма, въздържали се 2.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 26, като в него в ал. 2 думите „Глава трета, Раздел І“ се заменят с „чл. 7а, ал. 1 и чл. 16“.
Гласуваме § 25, който става § 26 с редакцията на работната група. За 11, против няма, въздържали се двама.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 27. Гласуваме. За 11, против няма, въздържали се 2.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 28. Гласуваме. За 11, против няма, въздържали се 2.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 29. Гласуваме. За 11, против няма, въздържали се 2.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 30. Гласуваме.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 31. Гласуваме § 29 по вносител, който става § 30, и § 30, който става § 31 с редакцията от работната група. За 10, против няма, въздържали се 2.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става § 32.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 33. Гласуваме § 31, който става § 32, и § 32, който става § 33, с направените редакции от работната група. За 11, против няма, въздържали се 2.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 34. Гласуваме. За 11, против няма, въздържали се 2.
„Заключителна разпоредба“. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението да се измени така: „Преходни и заключителни разпоредби“. Гласуваме наименованието на подразделението с редакцията на работната група. За 11, против няма, въздържали се 2.
Работната група предлага да се създаде § 35. Гласуваме. За 11, против няма, въздържали се 2.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 34, който става § 36. Гласуваме. За 11, против няма, въздържали се 2.
Колеги, с това Законопроектът е приет и се радвам, че действително имахме възможност да работим в една добра работна атмосфера, да бъдат чути различните мнения, да бъдат взети предвид и предложенията, които бяха направени и от колегите – и от БСП, и от ДПС, с което, господин Атанасов, убеден съм, че с този законопроект изпълняваме един от ангажиментите и приоритетите, които има във Вашата комисия. За нас беше удоволствие, че беше разпределена като водеща да бъде Вътрешната комисия, но без Вашата активна роля нямаше как да се случи това.
СЛАВЧО АТАНАСОВ: За мен беше чест, господин Цветанов, че за няколко месеца работехме в перфектни отношения и с общи усилия мисля, че решаваме един толкова важен обществен проблем на България в момента. Благодаря на всички, които през тези месеци плътно работеха по този законопроект. Надяваме се и новия закон в края на годината да го приемем с такъв консенсус.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Колеги, това бяха краткосрочните неотложни мерки, които като желание и на спортната общественост, и на футболните фенове, и, разбира се, трябва да успокоим обществеността, че действително държавата може да се намеси там, където е необходимо. А що се касае до законопроекта, който ще даде изцяло подобряване на работата и взаимодействието между службите, отнема малко повече време, по-добре е действително да дадем възможност за дискусия между експертите и съответните заинтересовани лица, за да можем когато го гласуваме, да знаем, че сме приели един законопроект, който е устойчив и ще бъде дълги години прилаган.
Благодаря на всички гости!
Преминаваме към т. втора: Разни.
Колеги, имате ли някакви въпроси?
Ще прочета едно писмо, което е изпратено от Славчо Атанасов:
„Уважаеми господин Цветанов, каня Вас, заместник-председателите и членовете на парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред на 26 юли 2018 г. от 14,30 ч. в Зала 3 в сградата на площад „Княз Александър І“ на презентация „Законова рамка за безопасност и сигурност при провеждане на спортни събития – добрите европейски практики“. Тя ще бъде представена от господин Дейвид Боанан – председател на Експертната група на ЕС по въпросите на футбола, който е в България по покана на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
Покани за участие са изпратени на министъра на вътрешните работи господин Валентин Радев и министъра на младежта и спорта Красен Кралев и до президента на Българския футболен съюз.“
Това е за информация, който иска и има възможност, хубаво би било да се чуят добрите практики на ЕС, които ще ни бъдат представени на тази презентация.
СЛАВЧО АТАНАСОВ: Колеги, тя ще бъде при затворени врати, ще бъде само за депутати и за представители на министерствата, защото там ще има някои неща, които не са за медиите.
От 16 ч. обаче, дай боже да мине Законът, ще има пресконференция, на която ще бъде изключително благодарен на господин Цветанов да присъства, господин Марешки също, защото двете партии твърдо подкрепихте Закона и сте като едни от съвносителите. Аз даже се учудвам защо го водят „Славчо Атанасов и група народни представители“, то е „Славчо Атанасов, Цветан Цветанов, Боряна Георгиева и група народни представители“.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря, господин Атанасов.
Колеги, ако няма други въпроси, закривам днешното редовно заседание и пожелавам успешен и хубав ден.
Утре ще се постараем да изготвим доклада, за да бъде внесен за гледане в пленарна зала Законопроектът, както е обявено по седмичната програма. Благодаря.
(Закрито в 15,23 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Цветан Цветанов
Форма за търсене
Ключова дума