Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г.,
№ 802-01-49, внесен от Министерския съвет нa 29 октомври 2018 г.
2. Разни.
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред


П Р О Т О К О Л
№ 21


На 31 октомври 2018 г., сряда, се проведе редовно заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г.,
№ 802-01-49, внесен от Министерския съвет нa 29 октомври 2018 г.
2. Разни.
Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, и гости, се прилага към протокола.
Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред господин Цветан Цветанов.

* * *

ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Колеги, имаме кворум.
Ще предложа дневения ред за гласуване, а той е:
1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерския съвет нa 29 октомври 2018 г.
2. Разни.
Ако сте съгласни с така предложения дневен ред, моля да гласуваме.
За – 16, против – няма, въздържали се – няма.
Приема се.

Преминаваме към точка първа:
ПРЕДСТАВЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г., № 802-01-49, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НA 29 ОКТОМВРИ 2018 Г.
Ще представя и гостите, които присъстват на днешното заседание:
- от Министерството на вътрешните работи:
Младен Маринов – министър на вътрешните работи; Михаил Златанов – началник кабинет на министъра на вътрешните работи; Красимир Ципов – зам.-министър на вътрешните работи; Боряна Цветкова – директор на Дирекция „Планиране и управление на бюджета“;
- от Министерството на финансите:
Илияна Владова – началник отдел, дирекция „Държавни разходи“; Светлана Тропчева – държавен експерт, дирекция „Държавни разходи“;
- от Комисията за защита на личните данни:
Венцислав Караджов – председател на Комисията за защита на личните данни; Юлия Манова – главен счетоводител;
- от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия:
Евтим Костадинов – председател; Василка Стефанова – финансов директор;
- от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“:
Станимир Пеев – председател.
Също така има представители на КНСБ:
- Венцислав Станков – председател на национален синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец“ към КНСБ; Христо Христов – председател на Национален синдикат на гражданската администрация в МВР; Любослав Костов – Институт за социални и синдикални изследвания на КНСБ.
Колеги, да започнем с Министерството на вътрешните работи.
Господин Министър, Вие ли ще представите Проектобюджета, или господин Ципов?
Заповядайте, господин Ципов.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми народни представители, уважаеми господин Председател! Председател уважаеми народни представители уважаеми господин председател! Предвидените общо приходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г. са в размер на 175 милиона и те са на нивото на разчетените с разработения проект от страна на Министерството на вътрешните работи, като същите са увеличени спрямо приходите в бюджета за 2018 г. със 17 млн. 600 хиляди. Увеличението на приходите е във връзка с преизпълнението на приходите от глоби, санкции и наказателни лихви спрямо годишния план за тази година.
Предвидените общо разходи са в размер на 1 млрд. 514 млн. 790 хиляди и са със 116 млн. 90 хил. 200 лв. над утвърдения с Решение на Министерския съвет № 264 от 2018 г., разходен таван за 2019 г., като увеличението е по показател „Персонал“.
Предвиденото увеличение на средствата за „Персонал“ в системата на Министерството на вътрешните работи е, както споменах преди малко, в размер на 116 милиона и с цел продължаване на стартиралата през 2018 г. политика за укрепване капацитета на Министерството и в съответствие с политиката за повишаване възнагражденията в бюджетната сфера.
С предвидените разходи по Проекта на бюджет на Министерството на вътрешните работи за 2019 г. по показател „Издръжка“ са разчетени 119 млн. 509 хил., като сумата е на нивото от 2018 г.
Последният показател е „Капиталови разходи“. По показател „Капиталови разходи“ с Проекта на бюджет на Министерството за следващата година са разчетени 14 млн. 947 хиляди. Те са също на нивото от 2017 г., като предвидените средства са за извършване на строително-монтажни работи, за закупуване на компютърни фигурации друг хардуер, за изграждане на сграден фонд Министерството на вътрешните работи, за придобиване на други видове оборудване, машини и съоръжения, за доставки на леки автомобили за нуждите на Главна дирекция „Национална полиция“ и областните дирекции на МВР и СДВР. Разчетени са средства и за лицензиране и внедряване на Интегрираната информационна система за управление на ресурсите в Министерството на вътрешните работи.
От Министерството на финансите, ако желаят нещо да добавят?
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря, господин Ципов.
Представителят на финансите?
Заповядайте.
ИЛИЯНА ВЛАДОВА: Господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости! Единственото, което искам да допълня, е, че реално увеличението спрямо Закона за бюджета за тази година на разходите за персонала е 216 милиона, тъй като с § 16, който е в Преходните и заключителни разпоредби на Проекта на закон за държавния бюджет за 2019 г., се предвижда актуализация на бюджета на Министерството на вътрешните работи, с което разходите за персонал се завишават 100 млн. лв. и реалното увеличение спрямо базата за 2018 г. е 216 млн. лв., като в актуализиранията единствено се предвижда увеличение на разходите за персонал в бюджета на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на правосъдието. Благодаря.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря, госпожо Владова.
Колеги, имате думата.
Заповядайте.
ГЕОРГИ АНДРЕЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! Аз и моите колеги, след като разгледахме материалите по бюджета, решихме да гласуваме „против“. Казвам: защо? Наистина има увеличение – говоря за разходната част на бюджета. Не се съмнявам, че бюджетът е балансиран, изпълним и така нататък.
В разходната част – като видим разходната част и изкараме за персонал и за заплати, виждаме, че там увеличението е съществено, не остава нищо друго. Вземаме в процентно отношение и виждаме какво остава за капиталови разходи и основни ремонти. Не е тайна за никой от тук присъстващите, влизали сме в полицейски районни управления. Трябва да Ви кажа за полицейското управление в Девня, а смятам, че на много места в страната са такива, където има крещяща нужда от основни ремонти.
Разберете, уважаеми колеги, навремето във Варна имаш така наречените виетнамски общежития. Те бяха добри за виетнамците, защото идваха от такава страна, където начинът им на живот е бил такъв. В момента в голяма част от районните управления, смятам, че трябва да бъдат сериозно ангажирани средства в тяхното възстановяване.
За мен беше удоволствие, когато, господин Председател, ни поканихте на изнесеното заседание, което се проведе в Школата, и какво трябва да представлява едно полицейско управление. Пожелавам в следващия бюджет да има средства и наистина така да изглеждат полицейските управления.
Има крещяща нужда от финанси. Смятам, че тези средства са крайно недостатъчни. Поради тази причина ние ще гласуваме, както Ви казах, „против“ този бюджет. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря Ви, господин Андреев.
Господин Министър, да попитам: програмите, които са свързани от „Региони в растеж“ и всичко това, което се прави с допълнителните възможности за модернизиране, за саниране на сградния фонд на Министерството, също така трансграничното сътрудничество, знаем, че много от сградния фонд минава по тази програма – предвидени ли са тези разходи тук, или това са допълнителни като добавена стойност към общите усилия на ръководството на Министерството за по-добри условия на работа за българските полицаи и за автомобилите, които се закупуват?
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, колеги! Това са допълнителни разходи. Над 25 сгради на Министерството на вътрешните работи на територията на цялата страна са санирани по тези програми. Естествено, там където трябва да има съфинансиране от Министерството на вътрешните работи, това е предвидено по отношение на материално-техническото обезпечаване. Основно ползваме и административният ресурс е насочен към по-ефективното усвояване на средствата по спешните мерки от 160 милиона, които основно касаят пограничните областни дирекции и гранична полиция, но и там имаме висок процент на усвояемост – близо 70% са усвоени, което е допълнителна възможност за обезпечаване на дирекциите, които влизат и могат да участват по тази Програма. Така че ползваме и всички възможни външни механизми за финансиране и за подобряване на материално-техническото осигуряване. Благодаря.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря.
Заповядайте господин Андреев.
ГЕОРГИ АНДРЕЕВ: Господин Министър, аз не мога и не съм убеден, че Вие сте съгласен и одобрявате този бюджет, защото Вие сте човек от системата. Вие знаете как работят оперативните работници. Има голям недостиг на компютри, на техника. Не говоря за експертите с какво ниво на оборудване са. Това е видимо от всички. Говоря, че всички тези хора, където трябва да заслужат гарант и обществото да застане зад тях, да получи доверието им, тези хора трябва да работят в пò други условия. Трябва да направим всичко възможно, за да се развие тази база, за да имат самочувствие самите полицаи. Благодаря, господин Председател.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря и аз.
Убеден съм, че всеки един министър иска повече пари, които да осигури бюджетът. Всеки един служител иска да получава повече. Все пак ние трябва да се съобразяваме и с възможностите на държавата и да оценяваме това, което се прави като усилие от страна на държавата, защото за 2019 г., за цялата бюджетна сфера, а не само за Министерството на вътрешните работи, ще бъде увеличено перото за заплати в размер на 1 млрд. 100 млн. лв. Това трябва да бъде оценено.
Разбира се, че ние също искаме да се подобри тази материална база, както казахте и дадохте за пример Академията на МВР, и това което се полага като усилие от ръководството на Министерството, да се търсят възможните механизми както с европейското финансиране, така също и по другите сектори на оперативните програми, които се реализират. Това, което видяхме в Академията на МВР, мисля, че беше по Швейцарската програма. (Шум и реплики извън микрофоните.)
Смятам, че всичко това се експлоатира в момента и минават съответните обучения.
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Имаме програма и по Норвежкия финансов механизъм, което също не е малко като възможност за усвояване. Така че от там основно укрепваме капацитета на Института по криминалистика и на Главна дирекция „Национална полиция“ по линия на апаратура за експертизи и развиване на експертен капацитет за откриване, изземване и изследване на веществени доказателства.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря.
Други коментари?
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми гости, уважаеми колеги! В допълнение на казаното от колегата Андреев, ще кажа няколко неща. Ще започна оттам, че всеки сектор иска увеличение на средствата, разбира се. В този бюджет привидно имаме увеличение на средствата. Да припомня, че миналата година подобно увеличение предлагахме ние в нашия алтернативен бюджет. След протеста на служителите на Министерството същата сума беше дадена. Сега виждам, че е залегнала в бюджета.
Прави ми впечатление, че продължава всяка година да се вдига бюджетът на Министерството на вътрешните работи, без да имаме функционален анализ, който чакахме от предходния министър господин Радев. Той е тук, обещаваше ни, че рано или късно ще го видим. До днешна дата още нямаме такъв функционален анализ. Слушали сме многократно и представители на синдикатите и на професионалното ръководство, където постоянно се говори за една диспропорция по отношение на разпределението на ангажиментите в Министерството на вътрешните работи, различните видове служби и в крайна сметка потърпевшият е гражданинът, към когото трябва да е насочена именно работата на Министерството на вътрешните работи. Не виждаме никакво предложение за реформа в този сектор, което означава, че твърде вероятно е тази година – не знам синдикатите тук ще кажат – както тези на служебно правоотношение, тези и на трудово правоотношение – какви са очакванията им и дали покриват бюджета тези очаквания.
Още повече, имаме една заявка – аз не знам дали тя ще се осъществи, за промени в Закона за държавния служител, с която ще се наложи служители от Министерството на вътрешните работи, които са в пенсионна възраст, да напуснат или да се търси друга форма за тяхното наемане, което със сигурност ще създаде немалко напрежение в системата. Искам да чуя и министъра на вътрешните работи в тази посока, какво е неговото становище, защото тя не касае само МВР, и колко служители попадат в обхвата на тази поправка.
Виждаме, че тук за различните политики са предвидени известни увеличения, но не виждам това увеличение да е свързано със заложени прогнозни индикатори за дейността на Министерството на вътрешните работи. Въпросът е какво очакваме накрая, когато се правят годишните отчети, дали са съобразени с миналогодишните и така нататък.
Не виждаме нито крачка напред в така наречената дигитализация на Министерството на вътрешните работи, защото колегата Андреев спомена, че действително работят на някои места в ужасяващи условия, а знаете, че е изключително необходимо за провеждането на едно добро разследване, на един качествен процес, да има връзка със системите, да имат контакти помежду си, да работят с качествена техника и така нататък.
Фрапиращо е намаляването на капиталовите разходи. Много е притеснително това нещо. Така че едно увеличаване на бюджета на калпак, без да са заложени ясни приоритети в тези средства, сме със сериозни опасения, че напражението в Системата няма да стихне. Миналата година след протеста се дадоха тези 100 милиона, но не знам тази година какво ще се случи и как ще се развият нещата. Чакаме предложение от ръководството на Министерството. Вече има министър, който излиза от професионалните среди, нека да чуем една обосновка.
Чухме и главния прокурор, който каза, че този функционален модел на Министерството на вътрешните работи вече не е актуален, не е способен да покрие нуждите от защита на населението, на база на увеличаващата се битова престъпност. Какво се прави в тази посока? Ако се прави реформа през 2019 г., това заложено ли е в този бюджет, вижда ли се вътре в него, защото на първо четене така написаните показатели не ни убеждават в подобни неща. Именно това ще бъде една от причините, освен това, което каза колегата, да гласуваме „против“ този бюджет. Благодаря.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря.
Господин Ципов.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Ако ми позволите да отговоря на господин Иванов. Разбира се, господин Иванов, изпълнението на бюджета се прави по показатели. Разбира се, че бюджетът за следващата 2019 г. е въз основа на изпълнението на показателите на бюджета за тази година. Освен тези 100 милиона, за които говорите Вие, през тази година, да Ви напомня, че през 2017 г. под формата на увеличение на допълнителните възнаграждения, на награди, които успяхме да дадем на служителите в края на 2017 г., и на промяната в Закона от лятото на 2017 г., когато се обезщетиха служителите с униформи, които не са получили през годините униформи, са раздадени допълнително около 60 млн. лв. И това го има на документи.
Да, през последните пет години съотношението в бюджета – разходи за персонал, издръжка и капиталови разходи е силно стеснено – над 90% са средствата, предвидени като разходи за персонал и около 10% са разходите за издръжка и капиталови разходи, но ние сме длъжни да се съобразяваме с тази бюджетна рамка.
Искам да уверя народните представители, че правим всичко необходимо, включително и по линия на това да търсим други възможни финансови източници, каквито се явяват структурните фондове на Европейския съюз, оперативните програми, Норвежкия финансов механизъм и Швейцарската програма. Това ни дава възможност да си набавим необходимото като техническо оборудване и да извършим някои ремонти, които са належащи, така че правим всичко възможно и необходимо, за да създадем нормални условия за работа на служителите.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря.
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Благодаря, господин Цветанов.
Господин заместник-министър Ципов наистина ни връща към стари периоди. Тук говорим за бъдещето – за 2019 г., за нов бюджет, за нови политики, които трябва да се реализират. В крайна сметка аз не съм убеден, или някой тук от присъстващите, че примерно с това увеличение на бюджета ще подобрите условията при започване на работа. Мога да Ви цитирам десетки места, в които няма кандидати за свободните места, които се обявяват за първоначално постъпване на работа в системата.
Не може да ме убедите, че с тези показатели на бюджета, които сте заложили тук, ще се промени практиката двама души в една стая да работят на един компютър, което се случва. Аз съм свидетел на подобни неща. Не може да ме убедите, че привличането на средства от Европейския съюз до голяма степен ще реши проблемите, защото, аз бидейки член на Комисията по европейски въпроси получавам доклади от Европейската комисия, които стигат до нас, в които се казва, че средствата по оперативните програми, най-вече тези, които бяха целево отпуснати за преградното съоръжение за поддръжката, за охраната на границите, не се харчат по правилния начин. Имаше забележки, не знам дали сте ги отстранили. Имаше официално… (Шум и реплики извън микрофоните.)
Аз притежавам доклад, ще Ви дам доклада от Европейската комисия. (Шум и реплики извън микрофоните.)
Искате да го извадя ли, да го прочета?! Добре, изчакайте само момент. Господин Манев, реагирате много остро, но ще Ви прочета доклада. (Шум и реплики извън микрофоните.)
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Колеги, само да напомня…
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Господин Председател, Вие сте в ролята си и не позволявайте да бъда прекъсван и да водя диалог с него.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Моля, господин Манев да не прекъсва говорещите колеги.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Малко възпитание да прояви, направете му забележка.
Аз мисля, че господата от МВР знаят за какво говоря и ще трябва да отговорят.
Така че трудно бихме могли да бъдем убедени в правилността на посоката, в която се работи. Пак казвам, че не виждаме никакъв намек дори за реформа тук, за което се говори от години, и то реформа, която е в правилната посока.
Така и не чухме колко служители ще бъдат засегнати от това предложение – не дай боже, да не става реалност – за съкращаване, защото съм сигурен, че има достатъчно дупки, които трудно ще бъдат запушени после. Има ли подготовка на кадри, които да заемат тези места, които би трябвало да се освободят, ако се приемат тези промени в Закона за държавния служител? Благодаря.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря, господин Иванов.
За отношение?
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Господин Иванов, искам само да взема отношение по част от въпросите.
Да, наистина материално-техническата база не е такава, каквато трябва да бъде, но пък е истина, че това е натрупван дефицит с години, наистина с години. Смятам, че към този момент имаме напредък по отношение на подобряване на материално-техническата база.
По отношение на кандидатите за работа. Преди две години, преди увеличението на заплатите, нямаше достатъчно кандидати, но мога да Ви уверя, че към настоящия момент за всеки конкурс има доста сериозен интерес, особено по малките населени места, където за три-четири свободни бройки има сериозна конкуренция. Така че вследствие на повишаване на заплащането и на статута, може би ставаме и по-привлекателни като кандидатстване за работа, но това е много дълъг процес.
Вие говорехте за реформа, но смятам, че трябва малко успокоение, специално в професионалната част на системата, за да можем да наваксаме този кадрови дефицит и хората да се почувстват малко по-стабилни, за да могат да гледат в бъдещето и да имат възможност за израстване.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря.
Други колеги?
Заповядайте, господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ: Господин Председател, нали в рамките на обсъждане на бюджета нямаме ограничения на въпросите, защото искам да задам няколко въпроса с желанието за много кратки отговори с „да“ и „не“ към министъра?
Първо, към финансите. Увеличение на средствата за МВР: откъде са средствата за 2019 г.? Нали има увеличение на средствата? Откъде са те?
ИЛИЯНА ВЛАДОВА: Милиард и сто има увеличение общо за бюджетната сфера на разходите за персонал. Имаме по-висок брутен вътрешен продукт…
КРАСИМИР ЯНКОВ: Откъде са средствата? Увеличени данъци, от очакване на приходи повече, ДДС, мита, акцизи?
ИЛИЯНА ВЛАДОВА: Абсолютно увеличение има в резултат на вдигане на БВП-то.
КРАСИМИР ЯНКОВ: Заповядайте, по-обстоятелствено отговорете – да. То това важи сигурно и за всички пера, които са увеличение на бюджет, а не само за МВР.
Господин Председател, нека да чуем по-обстоятелствено.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Господин Янков, смятам, че всичко е разписано в проектобюджета, който е представен.
Всичко, което е направено като възможност за преразпределение…
КРАСИМИР ЯНКОВ: Да не спорим, господин Цветанов. Ясно!
Сега към господин министъра.
Господин Министър, с този бюджет, който е внесен за обсъждане, Вие гарантирате ли по-високо качество на услугата „сигурност“? Ще помоля да отговорите с „да“ или „не“.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Господин Министър.
КРАСИМИР ЯНКОВ: Гарантирате ли по-високо качество на услугата „сигурност“ със завишените средства и така предложения бюджет?
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Аз смятам, че към момента се стремим към високо качество на обслужването и на противодействие на престъпността. Даже бих показал и статистиката, защото говорим за увеличение на престъпността, но всъщност статистиката показва други резултати. Мога да Ви кажа, че за периода на 2018-та с 2017-та ние имаме спад по всички основни престъпления, която статистика се базира не само на статистиката на МВР, но и на такава, която е свързана с прокуратурата и с други институции.
КРАСИМИР ЯНКОВ: Тоест, разбирам от отговора Ви, че ще имаме по-високо качество на услугата „Сигурност“ за 2019 г.
По отношение на Вашия коментар, може ли да ми предоставите Доклада, който сме коментирали във Ваше присъствие, поискан от предшественика Ви господин Валентин Радев, за работата на районните управления на полицията по места, в който има констатации, че не са включени в статистиката голяма част от жалбите като заявителски материали. Или трябва да Ви пиша отново по Закона за достъп на информация – и на Вас, както на господин Радев, въпреки че аз поисках всички договори за външни услуги от господин Радев и те не ми бяха предоставени? Готов ли сте Вие да ми предоставите този доклад? (Шум и реплики извън микрофоните.) Не, не е предоставен.
Ще приема, че ще ми го предоставите.
Заплатите на МВР за 2019 г. Достатъчно ли са средствата, с оглед на окомплектоване на звената и съобразно задачите, които има МВР? Ще ви помоля пак с „да“ и „не“.
Достатъчно ли са според Вас средствата?
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Господин Янков, моля Ви, нека да се придържаме към рамката за Проектобюджета за 2019 г. Всички тези въпроси, които задавате, сте в правото си като парламентарист да ги зададете като писмени или като устни въпроси, отправени към министъра на вътрешните работи. Защото, знаете, че в някои от тези въпроси има доста експертно мнение, което трябва да бъде изложено от съответните професионалисти в отделите и в звената на Министерството на вътрешните работи. Нека да бъдем коректни и да се отнасяме с необходимото уважение.
Говорим за рамката за бюджета, която е свързана с тези показатели, които са представени, както от Вътрешно министерство, а така също и коментара, който правим всички ние тук, в тази зала.
КРАСИМИР ЯНКОВ: Разбира се, господин Цветанов, за това говорим. И аз питам министъра: той защитава ли средствата, предвидени за Фонд „Работна заплата“ за 2019 г., с оглед на окомплектоване на отделните звена?
Дали са предвидени средства за допълнително окомплектоване, или тези средства са предвидени съобразно задачите, които предстоят? То е подвъпрос на първия ми въпрос, по отношение на качеството на услуга „сигурност“.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Господин Янков, аз пак Ви връщам към това, което е заявявано и в предишното ръководство на Министерство на вътрешните работи – 1700 са служителите, назначени за година и половина при 600 служители, които са напуснали системата на МВР, с което е увеличен численият състав на служителите на Министерство на вътрешните работи, извършващи и предоставящи услугата „сигурност“ на българските граждани с полицейски функции. Това ще продължи и за следващата година. Има възможност и капацитет на съответните учебни заведения в Министерство на вътрешните работи да подготвят необходимите новопостъпващи служители, след което да могат да се впишат в разстановките и за охраната на обществения ред и сигурността.
Това, което се предприема от ръководството на Министерството на вътрешните работи и от правителството, е, да се осигури повече ресурс, както за разходната част на бюджета и това, което беше един от проблемите в Министерство на вътрешните работи, но с волята на правителството беше осигурено като допълнителен финансов ресурс за полицейските автомобили, които да могат да правят съответните обходи и да имат достатъчно ресурс, за да изпълняват служебните си задължения.
Моля Ви, дайте да се концентрираме върху нещата, които са свързани по бюджета, който трябва да приемем днес. Благодаря.
КРАСИМИР ЯНКОВ: Ще помоля, господин Председател, да не ме прекъсвате. Въпросите ми са към министъра на вътрешните работи. И за да Ви облекча, след като смятате, че те не са по бюджета, ще направя цялостно изложение на въпроса, тоест оттеглям желанието си да имаме блиц разговор с министъра на вътрешните работи.
Господин Министър, започнах да Ви задавам въпроси, които са свързани с мотивацията на служителите и Вие пропуснахте въпрос, зададен от колега от парламентарната група, който е свързан с обявеното от финансовия министър, служителите от администрацията по Закона за държавния служител, които са на пенсионна възраст, ще бъдат освободени.
В МВР – Вие знаете ли колко са те, имате ли план, с който Вие ще реагирате на евентуално, защото то не е прието това предложение на финансовия министър, планът за изпълнение на задачите на тези служители, които ще бъдат освободени, чрез попълване на щата или преструктуриране на отделните звена и задачите, които имат те? Всичко това е свързано с координирани действия на Министерството на вътрешните работи и Финансите. Ако министърът на финансите не Ви е предупредил и сте научили заедно с нас от неговото изявление, то явно, господин Цветанов, в правителството има някаква липса на диалог между отделните министерства. Но след като Вие твърдите, че няма, то аз питам много точно: имате ли план, с който ще реагирате така, че да няма пропуските в работата на Министерството?
Ако ще го отхвърлите, господа от управляващото мнозинство, кажете го сега, че предложението на финансовия министър е просто, за да има какво да се съобщава по медиите, а Вие ще го отхвърлите. Благодаря Ви. (Шум и реплики извън микрофоните.)
Господин Цветанов имам въпрос към министъра на вътрешните работи. Господин Манев след това да коментира. (Шум и реплики извън микрофоните.)
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Дамам думата на министъра на вътрешните работи, господин Янков.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаеми господин Янков, по отношение на предвидените разходи за персонал. В сега действащия бюджет те са предвидени за 46 хиляди численост, щатна заетост на Министерството. За следващия бюджет предвиждането е за 47 хиляди и 500 служители. С планираните средства смятаме да се покрият заплащанията, възнагражденията и възникналите обезщетения през този период на служителите, които служат, както по ал. 1, така и държавни служители и лица, работещи по трудови правоотношения.
По отношение на приемането на Закона и възникване на необходимост от освобождаване на държавни служители. Направен е разчет колко са те за Министерство на вътрешните работи, в кои звена работят и съответно имаме и план при приемане на този закон, тъй като той не касае само служителите на Министерството на вътрешните работи, той касае цялата администрация. Имаме план как да реагираме, за да не се отрази това на основните дейности на Министерството. Благодаря.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодарим.
Коментар, господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ: Благодаря, господин Министър.
Това исках да чуя. Не знам защо цял авангард застана между моите въпроси и Вашия отговор, в лицето на господин Цветанов и господин Манев.
Сами разбираме всички това пропагандно изявление на министъра на финансите как звучи в ушите на хората: как работещите пенсионери ще бъдат освободени, но по-специално в МВР? Този въпрос е много сериозен и може да се отрази на работата на звената. Затова Ви ѝ попитах. След като Вие имате готовност и план, то ще разчитаме, че няма да се отрази на изпълнението на поставените задачи.
Последен въпрос, макар че някои от присъстващите може да го приемат като провокация. Има ли заложени средства за някакъв анализ за дейността на работата на Министерство на вътрешните работи в бюджет 2019 г., с оглед на спряната от Вас процедура за функционалния анализ, поискан от предшественика Ви? Вие имате ли нужда от такъв външен анализ за дейността на МВР за 2019 г.? Или…
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Господин Янков, много Ви моля.
КРАСИМИР ЯНКОВ: Приключвам, господин Цветанов.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Господин Янков, това е…
КРАСИМИР ЯНКОВ: Или смятате, че МВР с бюджета, който е предложен и структурата, с която работи, ще се справи с задачите, вменени в Закона?
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Господин Янков, това беше въпрос, който беше зададен на блицконтрола и отговорът беше даден от министъра на вътрешните работи. Не смятам, че когато обсъждаме бюджета, трябва да се връщаме към въпроси, които са били на блицконтрол. Така че, благодаря Ви.
Господин Марешки първи вдигна ръка – още преди господин Янков да вземе думата.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Надявам се, че след моето изказване ще станете по-конструктивни.
Вижте, господа, най-вече от ГЕРБ и от БСП. Ако не бях влязъл в залата, спокойно можеше да си разигравате този евтин театър от рода на днешния, в който Вие отлюспвате един депутат, за да бъде златен пръст за крепеж сутринта за започване на работата на парламента. Сега, също.
Да задаваме с някакъв назидателен тон такива елементарни въпроси, на които всяко дете би отговорило. Аз преди малко на всеки въпрос, без да съм капацитет, веднага щях да кажа: има ли пари? Има. По-добре ли ще бъде? По-добре ще бъде. И веднага бих Ви контрирал: във „Визия за България“ – ако влезе, по-добре ли ще бъде? И Вие ще кажете, че по-добре ще бъде. Така че, когато ме няма, Вие си го разигравайте това за пред камерите, а сега нека да бъдем по-сериозни.
Единственото нещо, което е концептуално, което всъщност ние в срещата с много хора на по-ниски нива, които вършат черната работа – и в МВР, в армията и в други такива военизирани служби, трябва да Ви кажа, че едно е финансовата мотивация, а тя е много важна и виждам, че правителството, а и МВР казаха, че ние повишаваме – има вече конкуренция и така нататък, но това, което ни казаха хората отдолу е, че всъщност извън финансовата мотивация, много важна е и мотивацията за кадровото развитие на всеки един човек, който влезе в тези системи. Всъщност основно двете системи – и МВР, и армията, са запушени точно от такива хора, които стоят много над пенсионна възраст и на практика обезсърчават хората. Хората казват: ние за какво да влизаме в армията, когато ние не можем да стигнем никъде, защото отгоре стои една тапа, която запушва развитието.
Така че ние с много ръце – всъщност ние в парламента сме с 24 ръце, ще подкрепим това нещо и не знам Вие защо се противопоставяте. Вие слизали ли сте долу при хората, за да ги питате те защо не искат да влизат в армията и в МВР и дали това не е точно проблемът, който основно ги спъва, извън доскоро не толкова доброто заплащане, извън наистина спартанските условия, в които работят. Всички сме за това те да се подобряват, но нека да им дадем перспектива на тези хора, за да могат да се развиват тези, които са по-добри и по-подготвени, да вървят нагоре, за да дърпат и системата напред. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря Ви, господин Марешки.
Искам да благодаря за това, че действително искаме да направим повече конструктивен диалог, отколкото да бъде с повече емоция. Молбата ми е към колегите от „Българска социалистическа партия“ – присъствайте в пленарните заседания в залата, за да можете донякъде да разхвърляме тази негативна енергия, която концентрирате тук.
Благодаря и за това, че господин Красимир Янков, който изказва мнението си, направи доста приповдигната темата в днешното заседание, но пък прояви разум и сам се оттегли от по-нататъшното си участие в днешното заседание, защото предстоят и бюджетите на другите.
Колеги, ако няма други въпроси...
Заповядайте, господин Христов.
ХРИСТО ХРИСТОВ (председател на Националния синдикат на гражданската администрация в МВР): Господин Председател, позволете ми с два куплета да подкрепя и аз Проекта за бюджета:
„Ще имаме обаче удовлетворение, ако се предвиди в него и увеличение за подобряване на условията на труд и гласът на синдиката да бъде чут. Но бих искал да предложа тактично едно допълнение прагматично – в § 16 по възможност да има, да се допълни думата „несъвместима“, като в новата осма точка се предвиди малка отсрочка и след достигане на възрастта за пенсиониране за служителите от трета категория, това предлагам на парламентарната аудитория.“ (Частини ръкопляскания.)
С две думи да споделя, че наистина подкрепяме бюджета, защото ще има увеличение и за служителите, както и тази година имаше, хората са доволни от това, но трябва да Ви кажа, че всяка година не достигат за подобряване на условията на труд и това, което са предложили нашите колеги – имаме писмено за това, тези допълнително два милиона, действително полезно би било да бъдат отпуснати, за да подпомогнат това подобряване на условията на труд.
Колкото до § 16, споделям това, което колегите са споделяли. Нека да се потърси разумна възможност или тези, които останат да работят, да се откажат от пенсията, което ще пълни пенсионния фонд, защото специфичното в МВР е това, че има много млади хора и под 50 години, които са придобили условия за пенсия по Закона за МВР.
Знаете, че миналата година по силата на Закона за държавния служител бяха преобразувани. Там всъщност са специфични проблемите, има различни случаи. Аз ще оставя конкретни предложения за текстове, ако прецените за необходимо, да бъдат взети под внимание. Благодаря.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря.
Господин Министър, може би трябва да се ориентирате някой път да издадете някоя стихосбирка и да подпомогнете издаването на стихосбирка на господин Христов. (Реплики.)
Има ли други?
Заповядайте, господин Стоянов.
ДИМИТЪР СТОЯНОВ: Господин Министър, аз имам въпрос към Вас. Ясно е, че като основна опозиционна сила в парламента няма да подкрепим бюджета и като цяло. Това е разбираемо и е част от парламентарната игра, така че не можете да очаквате от нас нещо друго.
Въпросите, които искам да Ви задам, са малко по-особени. Те няма да бъдат свързани, въпреки че би следвало да вземете някакви мерки – няма да бъдат свързани с това, че голяма част от служителите в МВР работят със собствените си компютри и принтери в системата. Няма да Ви кажа, че разследващите полицаи работят по двама, трима в кабинет и разпитват едновременно по двама, трима заподозрени свидетели и така нататък, което изключително затруднява работата и не е правилно, откъдето и да се погледне.
Въпросът ми е свързан с оперативната работа дотолкова, доколкото оперативната работа е основната и водещата в едно министерство – в Министерството на вътрешните работи по-специално. Аз няма да искам закрито заседание, но ще Ви го задам по следния начин, понеже не е видно тук в перата.
Предвидени ли са суми за оперативна работа, за работа със сътрудниците по-специално, достатъчни ли са тези суми? С „да“ или „не“. Това ще доведе ли до повишаване на разкриваемостта на престъпленията и колко бихте очаквали като процент? Това е въпросът ми? Ако можете да отговорите.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря.
Господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Благодаря.
Общо за политика в областта на противодействие на престъпността са предвидени в бюджета 877 млн. 714 хил. лв. В тази сума влизат средствата, които са предвидени за работа със сътрудници и за финансиране на звеното в ГДБОП, което работи със служители под прикритие.
Смятаме, че с тези средства ще продължим и ще укрепим това, което към момента е постигнато, тъй като на база на минал бюджет и на сегашен, смятаме, че тези средства ще дадат възможност за добра работа със секретните сътрудници и за развитие точно на това звено, което дава много добри резултати. Смятам, че там трябва да са насочени усилията ни по отношение на оперативната работа.
Като проценти не бих се ангажирал, тъй като бих искал да бъда точен, но не мога да се ангажирам с процент. Общите усилия са, както казах и статистиката го показва, към потискане и намаляване на общата престъпност. Благодаря.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря.
Господин Радев.
ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър, Заместник-министър, колеги! Аз вземам повод и от думите, с които Вие започнахте – опозицията, че няма да подкрепите бюджета. Хубаво е, че казахте: такава е играта. Ако това е така, и ние така сме го правили, но понеже се опитахте да сложите аргументи на масата и да обясните защо няма да го подкрепите, с това няма как да се съглася.
Вие и ние говорим, че най-важното нещо в полицията са хората, мотивацията, кадровото развитие, обучението. Аз се радвам, че и министърът го спомена. Да, обучение – там ще наложим нещата, а мотивацията означава и битовото осигуряване включително, ако искате да го изразя и него.
Само да Ви припомня, че една от последните заповеди, които подписахме, докато бях аз там, бяха по 150 хил. лв. на всяка областна дирекция на МВР точно заради това. И устно бях разпоредил, тук е и главният секретар – тогава беше, никой да не купува – това, което Вие казвате. Двама души работят с един компютър, носят си от вкъщи лаптопи, тоалетната хартия си купуваха някъде, а да не говорим за консумативите. Съгласен съм с Вас – и ние, и Вие говорим едно и също. Това не трябва да бъде. Той трябва да мисли само как да гони лошите престъпници. Това е направено по този начин.
Освен това, най-важното нещо за мотивацията са заплатите. В прав текст Ви го казвам. Аз съм правил проучване – Ципов си спомня, защото беше по-близо до мен – тогава главният секретар се занимаваше професионално с нещата и питахме: какво да направим с тези 50 милиона – за едни пари, които се дават? Не може ли – питал съм ги – дайте да не ги раздаваме, а да ги дадем по областните дирекции на МВР? Знаете ли какъв беше отговорът? По-добре малко, ама към заплатата. И ние това го направихме. От първото правителство, когато беше и господин Цветанов, досега не са давани такива пари. Средно между 15 и 20% увеличихме тези 155 милиона, които дадохме, и с помощта на синдикатите – те ходиха и при премиера, спомняте си, извън това дадохме 55 милиона – преди това сме дали, които се дават по един друг механизъм. Общо над 200 милиона са раздадени към заплатите. И така трябва да бъде, това е първото нещо.
Второто са битовите условия, кариерното развитие. Ние за първи от много време насам, да не казвам седем или осем години, че няма да съм точен, направихме Стратегия за кадрово развитие. Това го има сега. И министърът говори, ако сте го чули, за обучение. Това е много важно. Да, привлякохме ги, назначихме ги – казва председателят, над 1000 постоянно – точно такива жандармеристи полицаи, които ще ходят поне полицаи във всяко населено място постоянно, в момента ги има и може би на сайта вече да са го сложили. Това са възловите неща, които правим.
И Вие и ние говорим за едно и също! Въпросът е тези пари, които са отделени в бюджета, достатъчни ли са и добре ли са насочени? Всеки министър – и аз ще Ви кажа: да, ако може повече. Да, ама ние с Вас сме една комисия, а има още една комисия, която отговаря за отбраната, има едни служби, които също отговарят – целият сектор сигурно трябва да бъде подпомогнат и правителството това е направило. Казало е, че този бюджет, ще го разпределим по този начин. А Вие, господа от Министерството на вътрешните работи, внимавайте къде ще го разпределите.
Чухте за външните пари, които има в МВР. Тук е новият директор на дирекция „Финанси“. Аз него го смених, само защото не можеше да ми обяснява и всеки път казва, че пари няма. Не е вярно – грешно ги управлявахме или недобре, хайде така да се изразя. Виждам, че сега новото ръководство в тази посока се вглеждат и дано го правят така. Така че с Ваша помощ би трябвало, ако играта Ви е такава – гласувайте „против“, но вътрешно убеждение е да кажете: абе, добре им дадохме, този път пак им увеличихме и всъщност уцелваме шестицата.
Даваме парите за заплатите, за да привлечем хората, защото нивото на тези, които кандидатстват, как да се изразя, не е това, което искаме. Да, Министърът го каза, че има все повече желаещи и аз го виждам, но и качеството трябва да бъде по-добро, за да привлечем качествени хора – особено за IT технологиите, за ГДБОП и на други места. Трудно ги събираме тези хора, които очакваме да се борят с киберпрестъпността, което беше предмет на разговор само преди два, три дни.
Според мен –и Вие, и ние, чукаме на отворена врата. Да, знаем проблема и Вие го подчертавате. Ако искате ни подкрепете в залата, но това са възможностите и трябва да погледнем върху целия сектор „Сигурност“, а колегите да бъдат добри да управляват добре вътре парите, които им даваме. Това е много, много важно. Благодаря.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря и аз.
Други изказвания? Няма.
Колеги, подлагам на гласуване бюджета за Министерството на вътрешните работи.
За – 10, против – 6, въздържали се – няма.
С това бюджетът на Министерството на вътрешните работи е приет.
Можем да благодарим на представителите от Министерството на вътрешните работи.
Продължаваме с гледане бюджета на Комисията за защита на личните данни.
Заповядайте, господин Караджов.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми народни представители, ще бъда максимално конструктивен. За първи път, действително за 2019 г. имаме съществено увеличение, то се дължи основно на показател „Персонал“. Това перо е увеличено с 250 хиляди, от общо 400 хиляди за Комисията. Сто хиляди за първи път имаме увеличение на издръжката си, откакто аз съм председател последните пет години. Имаме капиталови разходи още 50 хиляди за целево изграждане и комплексно оборудване на „Система за конферентна връзка“. Като цяло този бюджет ни позволя екзистенц-минимум да функционираме като Комисия.
Ние, естествено, направихме своите разчети. Ще Ви кажа защо са ни допълнително необходими средства.
Първо, персоналът, който работи в специализираната администрация в Комисията, са около 50 човека. От тях последните три години напуснаха 28 поради ниско възнаграждение. Знаете, че при нас това е изключително специализиран персонал. В момента ние наемаме младши експерти, за да можем да запълним тези места, но те не могат да дадат това качество на услугата.
Второ, да, показател издръжка е увеличен със 100 хил. лв., но на нас са ни необходими поне още 150 хил. лв., защо? Защото новият регламент – ние сме в нова ситуация от 25 май, имаме многократно разширени компетенции, и новият регламент изисква ние вече да правим проверки – не както досега бяха 50% на място и 50% по документи, а вече 80 – 90% от проверките, трябва да бъдат извършвани на място, и то специализирани проверки с IT специалисти, с които ние не разполагаме, защото нямаме пари да ги наемем, а тези, които имат капацитета, желаят да получат адекватно възнаграждение.
Тези 100 хил. лв. са добре дошли след като те ще покрият проверките на територията на Република България, но новият регламент вече казва, че всяка една фирма – българска, която предлага услугите си в повече от една държава членка, подлежи на контрол от българския орган, но ако се подадат жалби от други държави членки, където тя предлага своите услуги, тези жалби ще бъдат насочени при нас, ние трябва да ги гледаме. Тези надзорни органи, които са в другите държави членки, се присъединяват в производството и ни наблюдават какво правим. Същото е и за нас, когато става въпрос за друга държава членка.
Тези средства – 150 хиляди, които ние искаме допълнително, са именно за това – за тези допълнителни проверки и процедури, които трябва да се извършват, в които ние трябва да участваме, независимо дали искаме или не, като надзорен орган. Те не са предвидени и не могат да бъдат покрити с тези 100 хил. лв. в издръжката. Затова ние пледираме, ако е възможно да се разгледа нашето предложение такова, каквото е направено, да ни се предоставят още 150 хил. лв., за да можем да си вършим работата с тези нови изисквания.
Няма да се спирам на новите задължения – да разглеждаме и да акредитираме сертифициращи органи, етични кодекси да разглеждаме, все работа, която трябва да се върши от експерти.
Капиталовите разходи с 50 хиляди – действително адмирации, че ни бяха дадени, защото те са ни крайно необходими. В новите условия в Европа се създава борд по защита на данните. Този борд по защита на данните вече като европейски орган може да има решаващо въздействие върху националните органи тогава, когато взимат решения по конкретни казуси. Именно тези 50 хил. лв. са ни необходими, за да изградим конферентната връзка и да вържем нашата система с тази на Борда. Без това връзване ние не можем да обменяме информация, своевременно да четем класифицираната информация, която е налице в тази система, и да участваме в обсъжданията на решенията. Това обаче мисля, че няма да е достатъчно.
Ние многократно сме обсъждали проблема с липсата на компетентност в областта на защитата на личните данни. Предложихме и, за съжаление, не се подкрепи предложението от Министерския съвет да се създаде Национален обучителен център.
Крайно необходимо е и ние направихме много сериозна разяснителна кампания – няма капацитет в публичния сектор, хайде да не кажа много силно дума – няма капацитет, има необходим капацитет, който трябва да се надгради, но липсва такъв в частния сектор. Санкциите са много големи. В момента масово се извършва обучение от консултантски фирми, които не е ясно каква практика имат изобщо по прилагане на Закона за защита на личните данни и Регламента, по-скоро със свои теоретични разбирания се опитват да въвеждат неправилна практика в Сектора по защита на личните данни. Убеден съм, че ако не се вземе решение за държавна политика – за сериозно обучение в тази област, съвсем скоро, когато започне да се прилага по-активно Регламентът, ще бъдат наложени много сериозни санкции.
Искам да Ви кажа, че например днес на заседание в Комисията на една голяма фирма наложихме санкции – 100 хил. лв., на нейния подизпълнител също. Това наистина за мен е проблем, тъй като нашата цел е не да ги санкционираме, а да създаваме превантивна среда за това как да се обработват данните на физическите лица. Благодаря Ви, господин Председател.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря и аз.
От Министерството на финансите.
ИЛИЯНА ВЛАДОВА: Няма какво да допълня.
Средствата, които допълнително са дадени, господин Председателят ги обяви, и за разлика от други комисии, които са първостепенни разпоредители с бюджет, за тях беше осигурен ръст – дори минимален, на издръжката и на капиталовите, докато за много структури единственото завишение е в „Персонал“, съобратни възможностите бяха заделени тези 150 хил. лв. допълнително.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Смятам, че и господин Караджов отчита повечето средства, които са осигурени за бюджета. Разбира се, ние в момента сме в процес на работна група, която обсъжда Закона за личните данни, където да може действително да приемем законодателство, което да съответства точно на тези европейски директиви.
Убеден съм, че това е взето предвид от Министерството на финансите и от Министерския съвет, за да може да се осигурят повече средства и те са в доста по-голям процент като завишение, и това, което казахте Вие, съпоставимо с другите агенции.
Колеги, дебат?
Който е „за“ приемането на бюджета, поради липса на въпроси по темата, нека да гласува.
За – 10, против – 6, въздържали се – няма.
Благодаря, с което Законът е приет.
Благодаря на господин Караджов.
Преминаваме към Проектобюджета на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
Заповядайте, господин Костадинов.
ЕВТИМ КОСТАДИНОВ (председател): Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Председател! Ние като Комисия сме предоставили в писмен вариант нашия анализ за бюджета на Комисията – 2017 г., 2018 г. и 2019 г.
Бих споделил, че не са желаните средства, но в крайна сметка са достатъчни, с които ние можем да реализираме нашата задача, нашата програма в рамките на 2019 г. Включени сме в това решение за десетпроцентното увеличение на Фонд „Работна заплата“.
Намираме изключително балансирано отношението на Министерството на финансите и като цяло решението на Проекта на Министерския съвет за бюджета за 2019 г..
Дори бих споделил, виждате и нашето разпределение на бюджетните средства в съответните параграфи и фонд „Издръжка“, „Работна заплата“, фонд „Капиталови разходи“, са съразмерно разпределени. Може би прави някакво впечатление, че в рамките на фонд „Издръжка“ сме малко по-пестеливи, но в крайна сметка това беше и обръщението на срещата ни в Министерството на финансите, ако има възможности и финансовите механизми го разрешават, разполагат и дават тази възможност – тези икономии, които се получават от фонд „Издръжка“, да има възможност по някакъв начин съразмерно, в зависимост от политиката на държавата и на правителството, да бъдат поощрявани, съответно и администрациите.
В крайна сметка тези икономии, които реализираме в разходите на енергия или в разходите на други материални вложения, се постигат в резултат на едно контролирано отношение на всеки един работещ в Комисията. Ако има такава възможност, това да бъде и виждане на Министерството на финансите – да имаме възможност икономиите, ако не всичките, а някаква част от тях, да разпределяме като някакво, бих казал, допълнително стимулиране. Не казвам, че това не се прави в Комисията, но това е в рамките на планираните средства за издръжка , за работната заплата. Аз говоря за икономиите, които ние реализираме във фонд „Издръжка“.
Всичко, което сме планирали, надявам се, че през 2019 г., както и през настоящата година, се движим в изпълнението на докладваните в докладите пред Народното събрание задачи и предстоящи задачи.
Смятам, че за нас бюджета е ралистичен на фона на цялата финансова рамка на цялата държава и ние ще можем да си изпълним задачите. Благодаря, господин Председател.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря и аз.
В тази ситуация, мисля, че и Финансите няма какво да добавят, при положение че има съгласие и само някакви акценти, които бяха споменати, но все пак трябва да оценяваме и това, което е направено в Проектобюджета и увеличаването на перата, които са за Комисията.
Колеги, дебат? Няма.
Подлагам на гласуване Бюджета за 2019 г. на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
За – 10, против – 6, въздържали се – няма.
Преминаваме към последния бюджет, който трябва да гледаме, това е на Държавния резерв.
Заповядайте, господин Пеев.
СТАНИМИР ПЕЕВ (председател): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! За 2019 г. за Държавния резерв е предвидено общо 121 млн. 468 хил. лв. По какво се различава тази сума, този бюджет, от миналогодишния. Основно по това, че правителството е преценило, че трябва да се вземат сериозни мерки по отношение на капиталовите ремонти в Държавния резерв и там са предвидени 80 млн. 762 хил. лв.
По отношение на „Персонал“ със 762 хиляди е завишението, което е свързано с десетпроцентното увеличение на заплатите, което е предвидено, а също така и с увеличенията на минималните работни заплати, като се има предвид, че в Държавния резерв средната заплата е с около 25% по-ниска от средната за държавния сектор. Имаме доста длъжности, които са на минимална работна заплата, така че това влиза и се покрива от тази сума.
Като цяло сме изключително доволни от това, че се обърна внимание по отношение на материалната база, което е изключително важно за нас. Независимо от това ние методично и систематично уведомяваме Министерството на финансите и за другите ни нужди, които разбираме, че не могат в пълна степен да бъдат удовлетворени, но до края на годината ще продължим да им пишем, че имаме нужда от 45 милиона за допълване на задължителните запаси и евентуално за следващата година – около 100 милиона, за донатрупване на някои държавни резерви и военновременни запаси. Това е всичко.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря.
Миля, че това беше най-добрата оценка за Проектобюджета, само накрая дето завършихте с необходимите 45 милиона за попълване на Държавния резерв.
Аз смятам, че трябва да оценим – както и за Вашата агенция, така също за останалите и за цялата бюджетна сфера – разходите, които ще направи държавата, е с увеличаване на 1 млрд. 100 млн. лв., което, смятам, че действително трябва да бъде поощрено и да бъде подкрепено. Убеден съм, че дори и опозицията в един момент осъзнава, че това е една изключително добра стъпка, защото винаги във всеки един проектобюджет, който сме гледали досега в българския парламент, винаги се говори за повече разходи за възнагражденията и за увеличаване на доходите на служителите, работещи в държавния сектор. Това, когато го имаме като факт, вече, разбира се, пренасочваме вниманието си и към други пера от бюджета. Убеден съм, че Министерството на финансите с Проектобюджета се е постарало да отговори солидарно към всяка една от секторните политика, в това число и към Вашата институция.
Заповядайте.
СТАНИМИР ПЕЕВ: Само искам да изкажа своята благодарност като цяло за тази комисия, с която от дълги години работим и винаги съм намирал разбиране по всеки един въпрос. Благодаря за помощта Ви.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Колеги, преминаваме към гласуване на Бюджета за Държавния резерв.
За – 10, против – 6, въздържали се – няма, с което тази точка от дневния ред е изчерпана.
Да благодарим на Министерството на финансите и на Вас, господин Пеев, и да пожелая спорен ден.

Колеги, преминаваме към точка втора от днешното заседание:
РАЗНИ.
Има ли някакви теми, които смятате, че трябва да бъдат обсъдени, да бъдат поставени на дневен ред? Няма.
С това дневният ред от редовното заседание е изчерпан.
Закривам днешното редовно заседание. Благодаря.

(Закрито в 15,45 ч.)ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цветан Цветанов
Форма за търсене
Ключова дума