Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
1. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгласно чл. 29, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 902-01-5, внесен от Министерския съвет на 19 февруари 2019 година.
3. Разни.
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред


П Р О Т О К О Л
№ 6


На 13 март 2019 г., сряда, се проведе редовно заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгласно чл. 29, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 902-01-5, внесен от Министерския съвет на 19 февруари 2019 година.
3. Разни.

Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, и гости, се прилага към протокола.
Заседанието беше открито в 14,32 ч. и ръководено от председателя на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред господин Цветан Цветанов.

* * *

ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Добър ден, колеги! Имаме кворум.
Искам да благодаря на Министерството на вътрешните работи, че спазваме стриктно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и те ни помагат много в тази посока, за да може действително в първите седмици на месеца да правим съответния блицконтрол.
Колеги, предлагам на днешното заседание следния дневен ред:
1. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгласно чл. 29, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 902-01-5, внесен от Министерския съвет на 19 февруари 2019 година.
3. Разни.
Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува. За 10, против и въздържали се няма.
Гости на днешния блиц-контрол: Младен Маринов – министър на вътрешните работи, Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, главен комисар Ивайло Иванов – главен секретар, главен комисар Христо Терзийски – директор на Главна дирекция „Национална полиция“, Спиридонов виждам, че го няма, старши комисар Асен Игнатов заместник- директор в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, старши комисар Светослав Манолов – заместник директор на Главна дирекция „Гранична полиция“, Михаил Златанов – началник на политическия кабинет, Михаела Михайлова – Дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността“.
Колеги, преминаваме към точка първа.
Заповядайте, господин Нунев.
ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Председател.
Господин Министър, преди две седмици беше проведено работно съвещание в ГДБОП, ръководено от премиера. В него участвахте Вие, министърът на финансите, на транспорта, на икономиката, където беше представена нова система за наблюдение и контрол на горивата. От съвещанието стана ясно, че системата ще следи горивата от входа до изхода, тоест дадено е началото за осигуряване на едно 24 часово наблюдение на целия процес. Въпросът ми е: какви са Ви първите впечатления от работата на тази система за наблюдение, получават ли се първите резултати по отношение на ефективността, има ли необходимост от прогонване? Може би ще има необходимост от последващо надграждане. Благодаря.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Благодаря.
Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми колеги! На това заседание беше демонстрирано как действащи системи в различни институции са обединени в един център, който дава по-добра възможност за анализ на всички рискове и контрол на всяко едно разтоварване, доставка по вода – било морска или речна. Говорим за пристанищата, където се разтоварват петролни продукти. Идеята е това нещо да се обедини в един център, за да могат служителите, които работят там, да контролират целия процес от появата на танкера в териториалните води на Република България до включването му в измервателните уреди и разтоварването на петролните продукти, които превозва.
Естествено, системата ще бъде надграждана. Мисля, че е изготвена наредба от Агенция „Митници“, която цели да задължи изграждане на видеонаблюдение и в данъчните складове, така че да можем да следим и последващия процес – от доставката, превозването в данъчни складове и от данъчните складове към дистрибуторските мрежи. Това ще даде възможност да обхванем целия процес от входа на горивата до излизането им към крайните обекти и потребителите. А същевременно с това продължават и операциите, които се извършват от Координационния център за противодействие на контрабандата на цялата територия на страната.
След това правихме едно заседание с областните директори на Министерството на вътрешните работи с оглед изготвяне и картографиране на всички търговски обекти, които се занимават с разпространение на петролни продукти, с цел да хванем цялата система от вноса до клиента. Така че платформата е изготвена, предстои да се надгражда с технически средства. Хубавото е, че в момента това, което се вижда от общодостъпни системи – информационни за морския трафик, те са достъпни за всички, системите на „Пристанищна инфраструктура“, БАЦИС – системата на митниците, на данъчните, всичко това може да се контролира в този център, да се наблюдава, да се правят анализи и да се извеждат рискови обекти и товари. Благодаря.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря.
Виждаме, че от Движението за права и свободи се отказват от въпрос, виждаме че от Българската социалистическа партия просто отсъстват за пореден път от заседанията на Вътрешната комисия, те и от парламента въобще отсъстват, така че ще преминем към втория въпрос.
Има ли някой колега за въпрос? Аз бих попитал, господин министър, във връзка с предстоящите Европейски избори Министерството на вътрешните работи има ангажимент по охраната за нормалното провеждане на изборния процес. Предполагам, че правите необходимата организация заедно със структурите на Министерството на вътрешните работи, за да може действително да гарантираме нормалното провеждане на европейските избори. За голямо съжаление този период съвпада и с абитуриентските балове, така че въпросът ми е: имате ли необходимата подготовка и направени ли са съответните разчети, за да може както за мероприятията, свързани с абитуриентските балове, така също и при провеждането на съответните събития, които са свързани с представянето на евродепутатите като кандидати за предстоящата европейска кампания, да гарантираме сигурността? Благодаря Ви.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Планираме и се подготвяме както за европейските избори, така и за абитуриентските балове, знаете за тази традиция всяка година в България. В интерес на истината след системно прилагане на мерки, мисля, че сме ги дисциплинирали и абитуриентите стават все по-дисциплинирани – шествията, демонстрациите и така нататък. Надяваме се тази година да е още по-добре, но наистина взимаме всички мерки, имаме необходимия ресурс, дали сме съответните финансови разчети във връзка с изборите към Министерския съвет и Министерството на финансите, за да можем да планираме и допълнителни средства, защото, както казахте и Вие, това съвпада с три почивни дни, и с пътувания, с абитуриентски балове, и ще е необходим целият наличен ресурс, включително и полагане на извънреден труд от служителите. Но сигурни сме, че ще се справим и ще позволим изборите да преминат при един добър обществен ред и да гарантираме тяхната прозрачност.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря.
Само като препоръка, ако може, в предстоящите тук няколко седмици да представите мерките, които са свързани с абитуриентските балове, защото абитуриентите всяка година са различни и тяхното поведение винаги е доста по-… (Оживление.) Така че в тази посока трябва просто да се напомни за резултата от мерките, които са предприети миналата и по-миналата година или в годините, за да може да се търси превантивният ефект и родителите действително да участват активно в това децата им да не допускат инциденти, които могат да бъдат някой път и с фатален край, защото те са и редовни участници в пътното движение, когато се придвижват от една точка към друга. Благодаря.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Абитуриентите са различни, собствениците на автомобили са едни и същи, така че те го усещат най-добре, те провеждат основния инструктаж. Благодаря.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря.
Нямаме други въпроси, така че да пожелаем успех! Съжалявам, че за толкова кратко Ви каним в парламента, но по-добре за кратко, отколкото за по-дълго. Всичко добро, успех!

Колеги, преминаваме към точка втора от днешното заседание:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, № 902-01-5, внесен от Министерския съвет на 19 февруари 2019-а година.
Законопроектът ще бъде представен от заместник-министър Красимир Ципов. Тук присъства и Биляна Стойкова – старши юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност и право на Европейския съюз“ в Дирекция „Правно-нормативна дейност“, Атанаска Тодорова – главен експерт в КНСБ.
Заповядайте, господин Ципов.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Предложените на Вашето внимание промени в Закона за чужденците са породени от необходимостта бъдат прецизирани определени текстове във връзка със Закона за чужденците, Закона за българските лични документи, Закона за убежището и бежанците и Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, и членовете на техните семейства.
Няколко са основните теми. На първо място част от предложенията се налагат с оглед уреждане статута и пребиваването в Република България на непридружени деца чужденци. В тази връзка са предложени промени в чл. 28а, създаване на нова алинея в чл. 25, с които се предвижда на непридружени деца чужденци, както и на деца чужденци, които са влезли на територията на Република България с придружител, но са били изоставени от него, да може да се разрешава единствено и само продължително пребиваване. Предвидено е също така след навършване на съответната възраст на тази категория чужденци да може да се разрешава продължително пребиваване единствено и само по хуманитарни причини.
Втората голяма тема, ако мога да се спра на нея, е свързана с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз без споразумение. Необходимо е да бъде регламентиран статутът, който ще придобият британските граждани и мястото това да бъде извършено, е в Закона за чужденците в Република България и Правилника за неговото прилагане. Изключение от това положение ще представляват очертаните с предлаганата уредба случаи на британски граждани, които са се установили и са изградили трайни връзки с нашата страна, както и членовете на техните семейства. Целта на уредбата е да регламентира правата на пребиваване на тези лица, те да бъдат такива, каквито са към момента на оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз. За тази цел се предвижда специална процедура по пререгистрация на всички граждани. С оглед успешното й преминаване тези граждани ще придобият един специфичен статут, позволяващ при тях да бъде прилагана също уредба, която е била приложима към датата на оттегляне. Тези граждани ще трябва да отговарят на изискванията и за тях ще бъдат валидни основанията, които са били валидни към датата на оттегляне на Обединеното кралство.
Същевременно предлаганата уредба следва да се отбележи, че е изцяло реципрочна на тази, която британската страна ще предложи на гражданите на Европейския съюз, в това число и за българските граждани, които към дата на оттегляне са се установили и пребивават законно в Обединеното кралство. По реципрочен начин са уредени не само правата, но и сроковете за тяхното упражняване, също и кръгът на лицата, които ще имат право да кандидатстват за предвидения статут. Право да кандидатстват за този статут в Република България ще имат всички граждани на Обединеното кралство, които към датата на оттегляне са влезли или пребивават законно в Република България, или притежават валиден документ за пребиваване, издаден от компетентните органи на Република България. Те ще разполагат със срок до края на 2020 година за да извършат съответната пререгистрация. Тя ще се извършва лично чрез подаване на заявление в Дирекция „Миграция“ или в областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, придружени от документите изискващи се по законодателството за гражданите на Европейския съюз за съответния вид пребиваване. Предвидени са специални разпоредби за членовете на семействата на британските граждани в случаите, в които към датата на оттегляне тези техни права, свързани и със събиране на семейства, все още не са упражнения. В този случай правото ще бъде упражнено в срок до 2022 година, като условията са титулярът да е преминал успешно своята пререгистрации и семейната връзка да е налична към датата на оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз. В същия срок ще могат да подадат документи и британски граждани, които са членове на семейство на български граждани.
Последната хипотеза, уредена с предлаганите изменения при условията на реципрочност, е тази на бъдещи членове на семейства на британски граждани, които ще станат такива след оттеглянето, но преди края на 2020 г. Процедурата предвижда бъде извършвана и проверка за сигурност. Същата проверка ще извършват и британските граждани по отношение кандидатите за получаване на така наречения „статут на уседналост“ в Обединеното кралство, в това число и български граждани. Тъй като към настоящия момент обаче не е ясно коя ще е датата за оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз, ние сметнахме, че има необходимост да разпишем една такава процедура, която да залегне в Закона и затова си позволявам, уважаеми господин Председател, да отправя една молба текстовете, ако е възможно, да бъдат приети поне до средата на април месец, когато се очаква да има яснота за евентуалната дата на оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз. Завърших. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря, господин Ципов.
Колеги, въпроси, изказвания? Няма. Благодаря, господин Ципов. Някой от гостите ако иска да вземе отношение? Не.
Подлагам на гласуване Законопроект за изменение допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 902-01- 5, внесен от Министерския съвет на 19 февруари 2019 година. За 11, против и въздържали се няма.
Благодаря, господин Ципов, благодаря и на гостите.
Колеги, преминаваме към точка трета Разни.
Има ли някой, който иска да взема отношение? Ако няма, с това закривам днешното редовно заседание поради изчерпване на дневния ред. Благодаря.
(Закрито в 14,49 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цветан Цветанов
Форма за търсене
Ключова дума