Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 902-01-17, внесен от Министерски съвет на 05.04.2019 г., първо гласуване.
2. Общ законопроект на приетите на 12.12.2018 г. на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 802-01-50, внесен от Министерския съвет на 05.11.2018 г., и Законопроект за изменение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 854-01-74, внесен от Александър Сиди и група народни представители на 09.10.2018 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, второ гласуване.
3. Разни.
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
ПРОТОКОЛ
№ 9


На 18 април 2019 г., четвъртък, се проведе редовно заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред при следния


ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 902-01-17, внесен от Министерски съвет на 05.04.2019 г., първо гласуване.
2. Общ законопроект на приетите на 12.12.2018 г. на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 802-01-50, внесен от Министерския съвет на 05.11.2018 г., и Законопроект за изменение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 854-01-74, внесен от Александър Сиди и група народни представители на 09.10.2018 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, второ гласуване.
3. Разни.

Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Пламен Нунев.
* * *

ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Уважаеми колеги народни представители, уважаеми гости! Можем да започнем редовното заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
За протокола – имаме кворум. Трима от колегите са на паралелното заседание, което се провежда по същото време, на Комисията по отбрана. Част от тях ще се присъединят към нас, след като там приключи разглеждането на основната, най-важна точка от дневния ред там.
Предлагам на вниманието Ви днешния дневен ред на заседанието:
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 902-01-17, внесен от Министерски съвет на 05.04.2019 г., първо гласуване.
2. Общ законопроект на приетите на 12.12.2018 г. на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 802-01-50, внесен от Министерския съвет на 05.11.2018 г., и Законопроект за изменение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 854-01-74, внесен от Александър Сиди и група народни представители на 09.10.2018 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, второ гласуване.
3. Разни.
Има ли други предложения? Ако няма – моля, гласувайте така предложения дневен ред.
Гласували: за – 10, против и въздържали се – няма.
Дневният ред се приема.

Преминаваме към точка първа от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ, № 902-01-17, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА 05.04.2019 Г., ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ.
При разглеждането на тази точка ще присъстват: от Министерството на вътрешните работи – заместник-министър Красимир Ципов, госпожа Райна Димова – главен юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна дейност“, и Йото Василев – началник сектор „Държавен противопожарен контрол“ в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
По точка първа давам думата на господин Ципов, за да представи Законопроекта.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Миналата година Министерският съвет със свое решение одобри мерки за трансформация на модела за административно обслужване, като самото решение предвижда да бъдат направени съответните нормативни промени, за да се преодолеят възникнали проблеми, свързани с предоставяне на административните услуги от страна на Министерството на вътрешните работи.
На Вашето внимание е Законопроект за промени в Закона за българските лични документи.
В Преходните и заключителните разпоредби се изменя Закона за Министерството на вътрешните работи.
След направен анализ на действащия Закон за българските лични документи и с цел да се определи кои данни следва да се посочват в заявлението за издаване на документ за самоличност на българските граждани, бяха предприети действия за промени на Закона за българските лични документи.
Сроковете за предоставянето на административните услуги, уважаеми дами и господа народни представители, са определени в чл. 57 от Административно-процесуалния кодекс и когато конкретна административна услуга технологично не може да бъде предоставена в тези срокове, те следва да бъдат уредени на ниво закон. Тъй като към настоящия момент сроковете за издаване на българските лични документи са уредени в Правилника за издаване на българските лични документи, е необходимо да се направи промяна в Закона, която промяна да бъде съобразена с Административно-процесуалния кодекс.
Създава се нова разпоредба в чл. 31а от действащия Закон за българските лични документи, в която се посочва какви документи следва да представи български гражданин при подаване на заявление за издаване на лична карта.
Предлагат се нови разпоредби в чл. 26 и чл. 41 от Закона, съгласно които данните за родителя, съпруга или съпругата, законния представител или указ на Президента на Република България за промяна на гражданството, ще се посочват от заявителя само и единствено в случай на първо издаване на документ за самоличност.
В членове 31 и 48 от Закона се въвеждат сроковете за издаване на лични карти и паспорти. При обикновена услуга – до 30 дни, при бърза услуга – до три работни дни, а при експресна услуга – до осем работни часа от приемането на заявлението.
Към заявлението за издаване на паспорт или заместващ документ се предвижда да се прилага удостоверителен документ за раждане на лица под 18 години, в случай, че заявителят не притежава валиден документ за самоличност, с който да се идентифицира.
В чл. 55 се въвеждат срокове за издаване на документ за самоличност на чужденец. При обикновена услуга – до 30 дни, при бърза услуга – до 10 работни дни.
В чл. 70 от Закона се въвежда и срок за предоставяне на данни от информационните фондове за българските лични документи – до 14 дни от регистрирането на искането или подадено писмено заявление.
С промените в Закона за Министерството на вътрешните работи се променят текстове, които са свързани с издаването от органите по пожарна безопасност и защита на населението становища или сертификати в съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност.
В чл. 125, ал. 5 от Закона за МВР е регламентирано изрично влизане в сила на положителни становища към момента на издаването им. Отказите за издаване на становища влизат в сила от друг момент. Същевременно, съгласно практиката на Върховния административен съд, становищата по чл. 125, ал. 1, т. 9 от Закона за МВР попадат в обхвата на чл. 21, ал. 5 от АПК и не са индивидуални административни актове. Поради съществуване на вероятност от подаване на евентуални жалби по оспорване на откази за издаване на становища и сертификати по чл. 125, ал. 1, точки 9 и 10, следва да бъдат оставени без разглеждане като недопустими, поради липса на годен предмет на оспорване, индивидуален административен акт и именно във връзка с това следва да се регламентира редът за издаване на становища и сертификати.
Това са, уважаеми народни представители, общо взето промените, които са на Вашето внимание.
Готови сме с експертите да отговаряме на Вашите въпроси.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Ципов.
Уважаеми колеги, чухте становището и представянето на Законопроекта от заместник-министъра на вътрешните работи.
Имате думата за становища, позиции. Няма такива.
Колеги, подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 902-01-17, внесен от Министерския съвет на 5 април 2019 г., първо гласуване.
Гласували: за – 10, против и въздържали се – няма.
Законопроектът е приет на първо гласуване. Благодаря.

Продължаваме с:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ.
Уважаеми колеги, имате раздаден Доклад за второ гласуване, така че предлагам от текстовете да четем само това, което се предлага, а текстовете на работната група да не ги четем, защото ги имате пред себе си и можете да ги следите.
„Доклад относно Общ законопроект на приетите на 12.12.2018 г. на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 802-01-50, внесен от Министерския съвет на 05.11.2018 г., и Законопроект за изменение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 854-01-74, внесен от Александър Сиди и група народни представители на 09.10.2018 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Общ проект!“.
Тук да отворя само една скоба. По тази точка от дневния ни ред присъстват от:
- Министерство на вътрешните работи: господин Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, Ева Венева – главен юрисконсулт в Дирекция „Правно-нормативна дейност“, Валентин Венков – инспектор в Сектор КОС, Главна дирекция „Национална полиция“, Иван Джерахов – инспектор в Сектор „КОС“, Главна дирекция „Национална полиция“;
- Министерството на младежта и спорта: господин Асен Марков – главен секретар, и Ралица Мутафчиева – парламентарен секретар;
- Национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“: господин Даниел Тошков – главен секретар, и инж. Георги Младенов – експерт-координатор;
- Национално дружество „Традиция“: господин Тодор Предов;
- Международна асоциация по стрелба с предно-пълнещо оръжие: господин Христофор Йонов и господин Иван Савов;
- НС „Единение“ и още осем организации: господин Георги Маринов;
- КВИР „Братя по оръжие“: господин Здравко Илиев;
- Българска федерация по динамична стрелба: господин Живко Антонов. Благодаря Ви.
Продължаваме.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
По § 1 работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1. Стана ясно, че текстовете, включени в Доклада, няма да ги четем.
Гласуваме наименованието на Закона и § 1 в редакцията на работната група.
Гласували: за – 10, против и въздържали се – няма.
Предложението се приема.
По § 2 – предложение на народния представител Милен Михов.
Работната група подкрепя по принцип предложението по точки 1 и 3 и не го подкрепя по т. 2.
Гласуваме неподкрепената от работната група т. 2 от предложението на народния представител Милен Михов.
Гласували: за и против – няма, въздържали се – 10.
Предложение на Иван Иванов и група народни представители.
Работната група не подкрепя предложението.
Гласуваме неподкрепеното предложение на Иван Иванов и група народни представители.
Гласували: за и против – няма, въздържали се – 10.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2.
Гласуваме § 2 в редакцията на работната група.
Гласували: за – 10, против и въздържали се – няма.
Предложението се приема.
По § 3 – предложение на Иван Иванов и група народни представители.
Работната група не подкрепя предложението.
Гласуваме неподкрепеното предложение на Иван Иванов и група народни представители.
Гласували: за и против – няма, въздържали се – 10.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 3, като в него думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
Гласуваме § 3 в редакцията на работната група.
Гласували: за – 10, против и въздържали се – няма.
Предложението е прието.
По § 4 – предложение на народния представител Милен Михов.
Работната група подкрепя по принцип предложението по точки 1, 2, 5 и 6 и него подкрепя по точки 3 и 4.
Гласуваме неподкрепеното предложение на народния представител Милен Михов по точки 3 и 4.
Гласували: за и против – няма, въздържали се – 10.
Предложение на народния представител Спас Панчев.
Работната група подкрепя по принцип предложението по точки 1 и 2 и не го подкрепя по т. 3.
Гласуваме неподкрепеното предложение на народния представител Спас Панчев по т. 3.
Гласували: за и против – няма, въздържали се – 10.
Предложение на Иван Иванов и група народни представители.
Работната група не подкрепя предложението.
Гласуваме неподкрепеното предложение на Иван Иванов и група народни представители.
Гласували: за и против – няма, въздържали се – 10.
Предложение на народните представители Александър Иванов и Маноил Манев.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4.
Гласуваме § 4 в редакция на работната група.
Гласували: за – 10, против и въздържали се – няма.
Предложението се приема.
Предложение на Иван Иванов и група народни представители.
Работната група не подкрепя предложението.
Гласуваме неподкрепеното предложение на Иван Иванов и група народни представители.
Гласували: за и против – няма, въздържали се – 10.
Господин Манев – предложение.
МАНОИЛ МАНЕВ: Господин Председател, колеги!
По реда на чл. 83 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание искам да внеса предложение.
Първо ще прочета текста и ще се обоснова с няколко думи.
Предлагам в § 4а, в чл. 6, ал. 3 да се направят следните изменения и допълнения:
„1. В т. 2 съюзът „и“ преди думата „дългоцевни“ се заличава и накрая се добавя „и късоцевни огнестрелни оръжия – пистолети и револвери с дължина на цевта до 30 сантиметра и до 50 броя боеприпаси за всяко оръжие“.
2. Създава се т. 6:
„6. огнестрелни оръжия за учебни цели – всички видове разрешени от закона късоцевни и дългоцевни оръжия и боеприпаси за тях, необходими за осъществяване на съответната учебна дейност“.“
Две са причините да предложа това.
Първата е, че в рамките на всички експертни становища, които получихме, към момента съществува много често явлението да се доубиват животни по време на лов с нарезните карабини и това води до опасност от нараняване на ловците, на участващите в лова. В тази връзка го предлагаме.
Също така се извършват прекалено големи нарушения при носенето на лично оръжие за самоохрана по време на лов и в ловните полета. В тази връзка предлагаме да бъде разрешено носенето и придобиването от ловците и то само от специфична категория ловци на късоцевно оръжие.
Що се отнася до втората част на предложението, тя е свързана с огнестрелното оръжие за учебни цели. Мотивите за предложението са, че липсва този вид оръжие в Закона. Пропуск е, който съществува, въпреки посочените във видовете дейности възможности за ползване на оръжие за обучителни цели, а обучителните организации не могат да придобиват оръжие за такива цели.
Този нонсенс ние предлагаме да бъде решен с промяната на чл. 6, ал. 3 от Закона. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Манев.
Колеги, подлагам на гласуване предложението по чл. 83 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, направено от господин Манев.
МАНОИЛ МАНЕВ: Преди гласуването за протокола искам да направя уточнение, че по този начин не се легализира или не се прехвърля от една категория в друга категория оръжието за самоохрана. Тук се кандидатства по отделен ред и това е предвидено в Закона. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Подлагам на гласуване предложението на господин Манев, направено по реда на чл. 83 от ПОДНС.
Гласували: за – 10, против и въздържали се – няма.
Предложението се приема.
По § 5 – предложение на народния представител Александър Сабанов.
Работната група не подкрепя предложението.
Гласуваме неподкрепеното предложение на народния представител Александър Сабанов.
Гласували: за и против – няма, въздържали се – 10.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5.
Гласуваме § 5 в редакцията на работната група.
Гласували: за – 10, против и въздържали се – няма.
По § 6 има предложение – заповядайте.
ЕМИЛ ТОНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Заместник-министър, уважаеми колеги, уважаеми гости! Правя предложение по силата на чл. 83, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание с мотиви: намаляване на административната тежест при издаване на разрешителни:
„В § 6 се прави следното допълнение:
В чл. 11, ал. 2 се създава т. 12:
„12. данни за лицата преминали курс и успешно положили изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие, данни за номер, дата на издаденото удостоверение и издаващата структура“.“ Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Гласуваме направеното предложение по чл. 83 от Правилника.
Гласували: за – 10, против и въздържали се – няма.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6.
Гласуваме § 6 в редакцията на работната група.
Гласували: за – 10, против и въздържали се – няма.
Работната група предлага да се създаде нов § 6а.
Работната група предлага да се създаде нов § 6б.
Гласуваме създаването на нови параграфи 6а и 6б.
Гласували: за – 10, против и въздържали се – няма.
По § 7 работната група подкрепя текста на вносителя, като в него думата „гражданин“ се заменя с „граждани“.
По § 8 – работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8.
Работната група предлага да се създаде нов § 8а.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 9.
Гласуваме § 7 и § 8 в редакцията на работната група, създаване на нов § 8а и § 9 по вносител.
Гласували: за – 10, против и въздържали се – няма.
По § 10 – предложение на народния представител Милен Михов.
Работната група не подкрепя предложението.
Гласуваме неподкрепеното предложение на народния представител Милен Михов.
Гласували: за и против – няма, въздържали се – 10.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага средната редакция на § 10.
Гласуваме § 10 в редакцията на работната група.
Гласували: за – 10, против и въздържали се – няма.
По § 11 – работната група подкрепя текста на вносителя за § 11, като в него думите „Директива 91/477/ЕИО“ се заменят с „Директива (ЕС) 2017/853“.
По § 12 работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция.
По § 13 – работната група подкрепя текста на вносителя, като в него след думите „ал. 2“ се добавя „в текста преди т. 1“.
По § 14 – работната група подкрепя текста на вносителя, като в него думата „гражданин“ се заменя с „граждани“.
По § 15 работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 17 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като нов § 6а.
Гласуваме параграфи 11, 12, 131 14, 15 и 16 с направените редакции на работната група и отхвърления § 17.
Гласували: за – 10, против и въздържали се – няма.
По § 18 – предложение на народния представител Милен Михов.
Работната група не подкрепя предложението.
Гласуваме неподкрепеното предложение на народния представител Милен Михов.
Гласували: за и против – няма, въздържали се – 10.
На основание чл. 83 от ПОДНС аз искам да направя предложение за отпадане на възможността за отнемане, заради актове. Предложението ни е базирано на няколко съществени основания – на първо място, по отношение на наказването с административно решение за отнемане на права, придобити от граждани вследствие на получени от тях административни наказания за техни простъпки е несправедливо. Според нас понасянето на повторно наказание за вече наказана постъпка е нелогично и несправедливо.
Това наше убеждение ни дава основание да предложим отпадането на текста, визиран в чл. 58, ал. 1, т. 7 от Закона.
Що се отнася до отпадането на текста по чл. 58, ал. 1, т. 6, то тук става дума за чисто формална отмяна на текст, основната хипотеза на който е нерелевантна с действителността. С наредба за отменяне на Наредба № 1з 1935 от 2006 г. за организацията, функциите и дейността на заведенията за отрезвяване, тези заведения формално вече не съществуват и следователно хипотезата на т. 6 вече е безпредметна.
По отношение на промяната в т. 10 смятаме, че пропускането на едно от основанията, предвидени във всички останали текстове, за учебни цели… (Реплики.)
Предложението е:
„В § 18 относно чл. 58, ал. 1 се правят следните изменения:
1. точки 6 и 7 да отпаднат;
2. в чл. 58, ал. 1, т. 10 след думите „спортни цели“ се добавя „учебни цели“.“
Подлагам на гласуване направеното предложение по чл. 83 от ПОДНС.
Гласували: за – 10, против и въздържали се – няма.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18.
Гласуваме § 18 в редакцията на работната група.
Гласували: за – 10, против и въздържали се – няма.
По § 19 – предложение на Иван Иванов и група народни представители.
Работната група не подкрепя предложението.
Гласуваме неподкрепеното предложение на Иван Иванов и група народни представители.
Гласували: за – 10, против и въздържали се – няма.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19.
Гласуваме § 19 в редакцията на работната група.
Гласували: за – 10, против и въздържали се – няма.
По § 20 – работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20.
Работната група предлага да се създаде нов § 20а.
Гласуваме § 20 в редакция на работната група и създаването на нов § 20а.
Гласували: за – 10, против и въздържали се – няма.
По § 21 – предложение на народния представител Милен Михов.
Работната група подкрепя по принцип предложението по т. 1 и подкрепя по т. 2.
Предложение на народния представител Стефан Апостолов.
Работната група подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Спас Панчев.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народните представители Александър Иванов и Маноил Манев.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Александър Сабанов.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
МАНОИЛ МАНЕВ: Господин Председател, искам да внеса предложение по чл. 83 от Правилника. То е свързано с вече приетия преди малко текст, като в § 21 относно чл. 77 се създава нова т. 2:
„2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При кандидатстване за разрешение за придобиване на дългоцевно ловно нарезно оръжие и късоцевно нарезно оръжие за ловни цели, физическите лица представят и удостоверение за подборен лов“.
Досегашната т. 2 да стане т. 3“.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Манев.
Гласуваме предложението по чл. 83 на народния представител Маноил Манев.
Гласували: за – 10, против и въздържали се – няма.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21.
Гласуваме § 21 в редакция на работната група.
Гласували: за – 10, против и въздържали се – няма.
По § 22 работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22.
Гласуваме § 22 в редакцията на работната група.
Гласували: за – 10, против и въздържали се – няма.
По § 23 – заповядайте.
МАНОИЛ МАНЕВ: По § 23 искам да внеса предложение по чл. 83 от ПОДНС.
Предлагаме създаването на § 22а:
„Създава се § 22а:
§ 22а. В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата „членка“ се добавя „спортни организации по чл. 11 от Закона за физическото възпитание и спорта“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) След получаване на разрешение по реда на ал. 3, спортни организации по чл. 11 от Закона за физическото възпитание и спорта може да съхраняват огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за спортни цели.“.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.“
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Манев.
Колеги, подлагам на гласуване предложението на народния представител Маноил Манев.
Гласували: за – 10, против и въздържали се – няма.
По § 23 работната група подкрепя текста на вносителя за § 23, като в ал. 1 думите „по линия на организирания“ се заменят с „при провеждането на организиран“, а в ал. 3 думите „по реда на“ се заменят със „съгласно“.
Гласуваме § 23 в редакция на работната група.
Гласували: за – 10, против и въздържали се – няма.
По § 24 – господин Манев.
МАНОИЛ МАНЕВ: По реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС предлагам следната промяна:
„В § 24 относно чл. 81 се създава нова т. 1:
„1. В ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Извън случаите по чл. 78, за получаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България, и граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, получили разрешение за придобиване и съхранение, подават заявление по образец до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по постоянен адрес, в което отразяват информация за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие – за служебни цели или самоотбрана, или прилагат билет за лов – за ловни цели, или документ за членство от съответната спортна организация по смисъла на Закона за физическото възпитание и спорта – за спортни цели. Към заявлението се прилагат:“.
б) точка 1 се отменя.“
Това е промяната, която предлагам.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване предложението на господин Манев.
Гласували: за – 10, против и въздържали се – няма.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24.
Работната група предлага да се създаде нов § 24а.
Гласуваме § 24 в редакцията на работната група и създаване на нов § 24а.
Гласували: за – 10, против и въздържали се – няма.
По § 25 – заповядайте, господин Манев.
МАНОИЛ МАНЕВ: Предлагам по реда на чл. 83 от ПОДНС следното изменение:
„В § 25 се правят следните допълнения:
В чл. 87, ал. 1 се създава нова т. 3:
„3. документ от стрелбищен комплекс за проведени минимум веднъж за срока на действащото разрешително, учебни стрелби по програма, включваща не по-малко от 50 броя боеприпаси за всяко от огнестрелните оръжия по чл. 6, ал. 3, т. 1 вписани в разрешителното“.“
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря за предложението.
Подлагам на гласуване предложението на господин Манев по чл. 83 от нашия Правилник.
Гласували: за – 9, против – 1, въздържали се – няма.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25.
Работната група предлага да се създаде нов § 25а.
Гласуваме § 25 в редакция на работната група и създаването на нов § 25а.
Гласували: за – 10, против и въздържали се – няма.
По § 26 – предложение на народния представител Милен Михов.
Работната група подкрепя по принцип предложението… (Шуми реплики на изключени микрофони.)
Работната група предлага да се създаде нов § 26в.
Гласуваме § 26 в редакция на работната група и създаването на нови параграфи 26а, 26б и 26в.
Гласували: за – 10, против и въздържали се – няма.
Има предложение по реда на чл. 83 от ПОДНС.
ТАНЯ ПЕТРОВА: Уважаеми господин Председател, искам да направя предложение по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
„Създава се § 26г:
„§ 26г. В чл. 101, т. 3 се изменя така:
„3. декларация от превозвача, че използваните превозни средства имат валидни ADR удостоверения за превоз на съответните изделия, когато такива се изискват съгласно международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна;“. (Шум и реплики.)
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Ще прочета, колеги, отново § 26 – предложение на народния представител Милен Михов.
Работната група не подкрепя предложението.
Гласуваме неподкрепеното предложение на народния представител Милен Михов.
Гласували: за и против – няма, въздържали се – 10.
Предложение на народните представители Александър Иванов и Маноил Манев.
Работната група подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в нов § 26б.
Работната група не подкрепя текста на вносителя, тъй като е отразен на систематичното му място в нов § 26б и предлага следната редакция на § 26.
Работната група предлага да се създаде нов § 26а.
Работната група предлага да се създаде нов § 26б.
Предложение на Валентин Николов и група народни представители.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Работната група предлага да се създаде нов § 26в.
Гласуваме § 26 в редакция на работната група и създаването на нови параграфи 26а, 26б и 26в.
Гласували: за – 10, против и въздържали се – няма.
Сега отново предложението по чл. 83 от ПОДНС, направено от народния представител Таня Петрова.
ТАНЯ ПЕТРОВА: Отново ще го представя:
„Създава се § 26г:
„§ 26г. В чл. 101, т. 3 се изменя така:
„3. декларация от превозвача, че използваните превозни средства имат валидни ADR удостоверения за превоз на съответните изделия, когато такива се изискват съгласно международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна;“.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Гласуваме направеното предложение.
Гласували: за – 10, против и въздържали се – няма.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 27.
Гласуваме § 27 по вносител.
Гласували: за – 10, против и въздържали се – няма.
Има предложение по чл. 83 от ПОДНС.
ТАНЯ ПЕТРОВА: Отново по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събранието правя предложение:
„Създава се § 27а:
„§ 27а. В чл. 112, ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. декларация от превозвача, че използваните превозни средства имат валидни ADR удостоверения за превоз на съответните изделия, когато такива се изискват съгласно международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна;“.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Гласуваме предложението на народния представител Таня Петрова.
Гласували: за – 10, против и въздържали се – няма.
Има ново предложение по чл. 83 от ПОДНС.
ТАНЯ ПЕТРОВА: Отново по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
„Създава се § 27б:
„§27б. В чл. 113, ал. 2 думата „извършва“ се заменя с „организира извършването на“.“
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Таня Петрова.
Гласували: за – 10, против и въздържали се – няма.
ТАНЯ ПЕТРОВА: Отново предложение по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
„Създава се § 27в:
„§27в. В чл. 114, ал. 4 думата „извършва“ се заменя с „организира извършването на“.“
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Таня Петрова.
Гласували: за – 10, против и въздържали се – няма.
ТАНЯ ПЕТРОВА: Още едно предложение по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
„Създава се § 27г:
„§27г. В чл. 115, ал. 4 думата „извършва“ се заменя с „организира извършването на“.“
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Подлагам направеното предложение.
Гласували: за – 10, против и въздържали се – няма.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 28.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 29.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30.
Гласуваме параграфи 28 и 29 по вносител и § 30 с направената редакция от работната група.
Гласували: за – 10, против и въздържали се – няма.
По § 31 – предложение по чл. 83 от ПОДНС.
ТАНЯ ПЕТРОВА: Пак по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
„В § 31 относно чл. 121 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 т. 7 се изменя така:
„7. декларация от превозвача, че използваните превозни средства имат валидни ADR удостоверения за превоз на съответните изделия, когато такива се изискват съгласно международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна;“.
2. Създава се ал. 9:
„(9) Лице, което е получило разрешение за внос, не по-късно от три дни преди извършване на конкретно транспортиране представя на РУ на МВР, на чиято територия ще бъдат транспортирани взривните вещества, пиротехническите изделия, огнестрелните оръжия и боеприпасите, заявление по образец, което съдържа име и адрес на управление на получателя, адрес на обекта, до който ще се извършва транспортирането, количеството и идентификационни данни на изделията, които се транспортират, превозното средство и маршрут на доставката.“.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували: за – 10, против и въздържали се – няма.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31.
Гласуваме § 31 в редакцията на работната група.
Гласували: за – 10, против и въздържали се – няма.
Предложение на народния представител Александър Сабанов.
Работната група не подкрепя предложението.
Гласуваме неподкрепеното предложение на народния представител Александър Сабанов.
Гласували: за и против – няма, въздържали се – 11.
Колежката има ново предложение.
ТАНЯ ПЕТРОВА: Предложение по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
„Създава се § 31а:
„§ 31а. В чл. 128, ал. 2, т. 2 и 3 се изменят така:
„2. декларация от превозвача, че използваните превозни средства имат валидни ADR удостоверения за превоз на съответните изделия, когато такива се изискват съгласно международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна;
3. при автомобилни превози – декларация от превозвача, че водачите имат валидни ADR свидетелства, когато стоките са включени в международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна;“.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Гласуваме направеното предложение на Таня Петрова.
Гласували: за – 11, против и въздържали се – няма.
Има ново предложение по чл. 83 от ПОДНС.
ТАНЯ ПЕТРОВА: Предложение по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
„Създава се § 31б:
„§ 31б. В чл. 132, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 накрая се поставя тире, добавя се „от лица получили разрешение за производство на съответния вид боеприпаси“.
2. Създава се т. 3:
„3. маркиране на основни компоненти по ред, посочен в наредбата по чл. 91, ал. 3.“.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Таня Петрова.
Гласували: за – 11, против и въздържали се – няма.
По § 32 – предложение по чл. 83 от ПОДНС.
ТАНЯ ПЕТРОВА: В редакцията на работната група за § 32 думите „чл. 132, ал. 1, т. 1“ се заменят с „чл. 132, ал. 1, т. 1 и 3“.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували: за – 11, против и въздържали се – няма.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32.
Гласуваме § 32 в редакция на работната група.
Гласували: за – 11, против и въздържали се – няма.
По § 33 работната група подкрепя текста на вносителя, като в него думата „гражданин“ се заменя с „граждани“.
По § 34 работната група подкрепя текста на вносителя.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 35.
Гласуваме § 33 в редакция на работната група и параграфи 34 и 35 по вносител.
Гласували: за – 11, против и въздържали се – няма.
По § 36 има предложение по чл. 83 от ПОДНС.
Господин Манев, заповядайте.
МАНОИЛ МАНЕВ: Във връзка с това, че в чл. 148, ал. 2 на Закона има, според мен, един пропуск, предлагам да се създаде § 36а със следния текст:
„§ 36а. В чл. 148, ал. 2 след думата „мини“ се добавя „авиационни бомби, бойни части за ракети“ и се поставя запетая.“
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Манев.
Подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували: за – 11, против и въздържали се – няма.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 36.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 37.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 38.
Гласуваме параграфи 36, 37 и 38 по вносител.
Гласували: за – 11, против и въздържали се – няма.
По § 39 – предложение на народните представители Александър Иванов и Маноил Манев.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39.
По § 40 – предложение на народните представители Александър Иванов и Маноил Манев.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 40.
Работната група предлага да се създаде нов § 40а.
Гласуваме параграфи 39 и 40 в редакцията на работната група и създаване на нов § 40а.
Гласували: за – 11, против и въздържали се – няма.
По § 41 – предложение на народния представители Милен Михов.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Спас Панчев.
Работната група подкрепя предложението по т. 2 и не го подкрепя по т. 1.
Гласуваме неподкрепеното предложение на Спас Панчев по т. 1.
Гласували: за – 11, против и въздържали се – няма.
Предложение на народния представител Иван Иванов и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Александър Иванов и Маноил Манев.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Александър Сабанов.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 41.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 43.
Работната група предлага да се създаде нов § 43а.
Гласуваме параграф 41 и 42 в редакция на работната група, § 43 по вносител и за създаване на нов § 43а.
Гласували: за – 11, против и въздържали се – няма.
Работната група предлага да се създаде подразделение на Закона с наименование „Допълнителни разпоредби“.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 44.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 45.
Гласуваме създаването на подразделение с наименование „Допълнителни разпоредби“, параграфи 44 и 45 в редакция на работната група.
Гласували: за – 11, против и въздържали се – няма.
„Преходни и заключителни разпоредби“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на Закона.
Работната група предлага да се създаде нов § 45а.
Гласуваме наименованието на подразделението на Закона и създаването на нов § 45а.
Гласували: за – 11, против и въздържали се – няма.
Предложение на народния представител Милен Михов по § 46.
Работната група не подкрепя предложението.
Гласуваме неподкрепеното предложение на народния представител Милен Михов.
Гласували: за и против – няма, въздържали се – 11.
Предложение на народния представител Иван Иванов и група народни представители.
Работната група не подкрепя предложението.
Гласуваме неподкрепеното предложение на народния представител Иван Иванов.
Гласували: за и против – няма, въздържали се – 11.
Предложение на народния представител Александър Сабанов.
Работната група подкрепя по принцип предложението по точки 1 и 3 и не го подкрепя по т. 2.
Гласуваме неподкрепеното предложение на народния представител Александър Сабанов.
Гласували: за и против – няма, въздържали се – 11.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 46.
Работната група предлага да се създаде нов § 46а.
Гласуваме § 46 в редакция на работната група и създаването на нов § 46а.
Гласували: за – 11, против и въздържали се – няма.
Предложение на народния представител Милен Михов.
Работната група не подкрепя предложението.
Гласуваме неподкрепеното предложение на народния представител Милен Михов.
Гласували: за – 1, против – няма, въздържали се – 10.
Предложение на народния представител Валентин Николов и група народни представители.
Работната група не подкрепя предложението.
Гласуваме неподкрепеното предложение на народния представител Валентин Николов и група народни представители.
Гласували: за и против – няма, въздържали се – 11.
Предложение на народния представител Милен Михов.
Работната група не подкрепя предложението.
Гласуваме неподкрепеното предложение на народния представител Милен Михов.
Гласували: за и против – няма, въздържали се – 11.
Предложение на народния представител Спас Панчев.
Работната група не подкрепя предложението.
Гласуваме неподкрепеното предложение на народния представител Спас Панчев.
Гласували: за и против – няма, въздържали се – 11.
Предложение на народния представител Димитър Лазаров и група народни представители.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Работната група предлага да се създаде нов § 46б.
Работната група предлага да се създаде нов § 46в.
Гласуваме създаването на новите параграфи 46б и 46в.
Гласували: за – 11, против и въздържали се – няма.
Предложение.
ДИАНА САВАТЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Заместник-министър, уважаеми колеги! Моето предложение също е по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрани и е свързано с текстове от Закона за мерките срещу изпиране на пари.
Става въпрос за две предложения. Аз първо ще Ви ги представя и след това ще представя и мотивите към тях. Първото е:
„Създава се § 46г:
§ 46г. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 27 от 2018 г.; изм., бр. 94 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 63 ал. 5 се изменя така:
„(5) Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, с изключение на едноличните търговци, са длъжни да заявят за вписване съгласно ал. 1 действителните си собственици по § 2 от допълнителните разпоредби, ако същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им. Когато като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани юридически лица или други правни образувания, задължението по предходното изречение възниква:
1. ако действителните собственици по § 2 от допълнителните разпоредби не са вписани в регистрите по ал. 1 като съдружници и/или еднолични собственици на капитала по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания, учредени на територията на Република България, или
2. ако тези юридически лица или други правни образувания не са учредени на територията на Република България.“
2. В § 6 от преходните и заключителните разпоредби:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата по чл. 4, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането в сила на този закон, привеждат вътрешните си правила в съответствие с изискванията на чл. 101 в срок до шест месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност”. За публикуването на резултатите се изпраща и съобщение до средствата за масово осведомяване.“
б) в ал. 2 думите „и изпращат“ се заличават.“
Накратко мотивите за така предложените изменения.
Предлаганите изменения в Закона за мерките срещу изпирането на пари имат за цел намаляване на административната тежест за посочените в чл. 4 от Закона лица, както и за юридическите лица и други правни образования, за които по сега действащия закон е налице задължение за заявяване на вписването на обстоятелства за действителните собственици в Търговския регистър, Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и Регистър БУЛСТАТ.
С цел гарантирането на достатъчно време на задължените по Закона субекти за привеждане на вътрешните им правила в съответствие с изискванията на Закона и осигуряване на възможност за отразяване на заключенията от Националната оценка за риска в тези правила в § 6, който Ви представих, от Преходните и заключителните разпоредби на Закона е предвидена редакция за обвързване на началната дата, от която започва да тече срокът за привеждане на вътрешните правила в съответствие с изискванията на Закона с публикуване на резултатите от Националната оценка на риска.
Отново с цел намаляване на административната тежест е и предложената редакция на чл. 63, ал. 5, касаеща случаите, в които обстоятелствата относно действителните собственици не се заявяват за вписване в поддържаните от Агенцията по вписванията регистри, тъй като същите вече са вписани на друго основание и са достъпни за потребителите на регистъра. Както казах в началото – основната цел е намаляване на административната тежест. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Подлагам на гласуване направеното предложение от госпожа Саватева.
Гласували: за 11, против и въздържали се – няма.
Заповядайте.
ДИЛЯН ДИМИТРОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Заместник-министър, уважаеми колеги! Правя и аз едно предложение по чл. 83, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, касаещи току-що приети текстове на Законопроекта, като в Преходните и заключителни разпоредби да бъде създаден § 46г, който да бъде свързан със Закона за лова и опазване на .
Моето предложение е:
„§ 46г. В Закона за лова и опазване на дивеча, в чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Ловуването се извършва с гладкоцевно, дългоцевно нарезно огнестрелно ловно оръжие и късоцевно нарезно огнестрелно оръжие за ловни цели. Когато оръжието е полуавтоматично, то не може да бъде заредено с повече от един плюс два патрона в магазина, с изключение на късите нарезни оръжия за ловни цели. Ловните оръжия не могат да бъдат автоматични.
(2) Ловно огнестрелно оръжие е това оръжие, което конструктивно е пригодено за тази цел, с изключение на късоцевните нарезни оръжия за ловни цели. Всички ловни оръжия и оръжия за ловни цели трябва да отговарят на техническите изисквания за безопасност.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Подборното ловуване се извършва с дългоцевно нарезно ловно оръжие, късоцевно нарезно оръжие за ловни цели или с гладкоцевно ловно оръжие с куршум. Право на придобиване, носене и употреба на ловно нарезно оръжие и късоцевно нарезно оръжие за ловни цели имат само лицата, придобили квалификация по реда на чл. 26.“
3. Създава се ал. 9:
„(9) При извършването на ловуване и подборно ловуване на дългоцевните нарезни ловни оръжия могат да бъдат монтирани и използвани суппресори“.“ Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Димитров.
Подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували: за – 9, против и въздържали се – няма.
По § 47 работната група подкрепя по принцип текста на вносителя.
Гласуваме § 47 в редакция на работната група.
Гласували: за – 10, против и въздържали се – няма.
Колеги, да отбележа само за протокола, че референтите ще направят необходимите правно-технически корекции, следствие направените много предложения по време на заседанието на Комисията.
Искам да благодаря на всички за труда, който беше положен в множеството работни групи.
Сега ще дам думата на всеки, който пожелае да сподели впечатленията си от това, което се случи днес.
Заповядайте, първо е Министерството на вътрешните работи.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, господин Председател.
Благодаря на народните представители.
Благодарим и на представителите на неправителствените организации и сдруженията.
Смятам, че постигнахме един добър баланс между интересите, които преследваше Министерството с приемането на така внесения Законопроект и всички допълнителни предложения, които бяха обсъдени, които бяха внесени от представителите на неправителствените организации и сдружения.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Ципов.
Заповядайте.
ГЕОРГИ МАРИНОВ: От името на нашите патриотични организации благодарим на народните представители и на Вас лично за търпението, с което ни изслушахте и за това, че се направи, според нас, една много сериозна крачка напред по отношение на решаването на някои проблеми, които досега не бяха решени. Например, за черния барут.
Решаването, регламентирането на този въпрос за нас беше изключително важно.
Разбира се, ние имаме все още какво да желаем по отношение на копията на оръжията, но това все пак е на този етап достатъчно. Благодарим за това.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Заповядайте.
ЖИВКО АНТОНОВ: Аз съм представител на спортните организации.
Уважаеми господин Председател, господин Заместник-министър, госпожи и господа народни представители! Искаме да благодарим за изключително добрата работа, която беше свършена от всички в работната група от страна на законодателната, на изпълнителната власт, за подкрепата, която имахме от страна на нашите колеги.
Ние сме изключително доволни от начина, по който протече работата по този законопроект и имплементирането на разпоредбите на Директивата в българското законодателство.
Изрично искам да благодаря на МВР за няколко много елегантни решения. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Заповядайте, господин Илиев.
ЗДРАВКО ИЛИЕВ: Благодаря, господин Председател, за предоставената дума.
Искам и аз да изкажа, като колегите си, задоволство и благодарност от работата на работната група и вниманието, което отделиха към предложенията, които внесохме и се намериха работещи текстове за всички заинтересовани страни.
Надявам се, че ще намерите политическа воля за в бъдеще да се реши проблемът с историческите оръжия, да се намери начин за тяхното узаконяване и да влязат на режим.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Господин Марков, моля.
АСЕН МАРКОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! От името на Министерството на младежта и спорта искам да благодаря на всички, които участваха в изготвянето на този законопроект.
Още веднъж искам да благодаря за това, че обърнахте внимание на проблемите на спорта и те са решени с него. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Заповядайте.
ДАНИЕЛ ТОШКОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Заместник-министър! От името на ръководството на Съюза на ловците и риболовците в България искам да Ви благодаря за комуникацията и доброто взаимодействие по промените в Закона за оръжията и да изразя една надежда, че в бъдеще ще имаме ползотворна работа, която да бъде в интерес на ловците. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: И аз благодаря.
Искам да дам думата на господин Радев, който се включи в последния етап от работата на Комисията.
ВАЛЕНТИН РАДЕВ: И ще кажа защо, господин Председател.
Първо, благодаря! Радвам се да чуя толкова благодарности – 130 хиляди човека ни благодариха в момента. Ловците, толкова ли сте? Може би сте повече, защото и аз съм ловец.
Аз не дойдох тук в началото, защото бях в Комисията по отбрана, но съм тук, като разбрах, че доц. д-р Маринов е тук. Възпитаник е на Военния институт. Много е запознат. Четете „24 часа“. Там пише за оръжията много интересни работи, аз ги чета.
Искам да ви кажа нещо сериозно, защото до тук това беше като на шега, макар че е истина! Ние ще продължим това, което правеше Комисията и господин Цветанов – широко обсъждане на всички такива въпроси. Така се прави! Опитваме се да чуем всички, за да няма грешни решения и това, което чувам сега от Вас, за което благодаря на Председателя, че Ви даде думата на всички, Вие сте доволни от това, което е станало.
Чути са всички мнения, но сигурно може още нещо да се поправи, но важното е, че Министерството на вътрешните работи дава ход, правим закон и добри неща. И ако и Вие, както казвате, сте доволни, това е добре, така че и аз съм доволен, макар и накрая от това, което чух. Благодаря, господин Председател.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Накрая искам да дам думата на господин Манев, който изнесе тежестта от работата на 99%. Той може да носи! (Весело оживление.)
МАНОИЛ МАНЕВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Аз искам да благодаря на всички от работната група, от работните групи, за заседанията на колегите от Правния отдел, най-вече на колегите народни представители, които не са членове на Комисията, за всички мнения и становища на експертите и накрая само ще кажа, че подкрепяйки думите на колегата Радев, аз имам вече с една степен по-големи познания по темата. Работих с такива хора, които ме обогатиха още малко, но и много още имам да уча от тях. Имам и две книги за четене от тази работна група… (Оживление.)
Ще ги прочета! Много Ви благодаря.
Това беше едно голямо предизвикателство. Надявам се всичко в залата да мине благополучно, за да се поздравим накрая с един Закон, който наистина намери баланса, според мен.
Благодаря и на МВР, на Служба „КОС“. За първи път през живота си благодаря на Служба „КОС“ искрено! (Смях. Оживление.)
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: И аз да благодаря на всички. Смятам, че заслужихме доверието. Имаше малко нотка на недоверие дали ще мине на второ гласуване на Комисия. Сега вече можете да бъдете убедени, че и в залата ще се случи същото. Благодаря Ви за участието.
Колеги, имаме точка трета:
РАЗНИ.
Колеги, знаете, че възприехме практиката да Ви запознаваме с всички документи, с кореспонденцията, която идва в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Просто искаме да има пълна прозрачност.
Сега ще Ви запозная с няколко документа, които са пристигнали в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Постъпиха молби от Спаса Иванова Георгиева от град Ямбол, с които тя моли да се възобнови наказателното производство, свързано със смъртта на майка й и на брат й на 2 март 2012 г.
Към молбите са приложени заверени копия на документи, общо 12 на брой. От приложените документи е видно, че Прокуратурата на Република България е отговорила на молителката с писмо № 7202/2013 г. от 10.10.2018 г., с което заключава, че няма основание за възобновяване на делото.
В отговора е посочено също, че главния прокурор с резолюция от 25.08.2014 г. е приел, че липсват процесуални предпоставки за неговата намеса за възобновяване на наказателното дело, както и че срокът, в който може да се намеси по реда на възобновяването на наказателни дела, е изтекъл на 27 ноември 2013 г.
Молбите не са от компетентността на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, тъй като изнесеното в тях няма отношение по законодателната дейност на Народното събрание.
Предвид гореизложеното и поради факта, че компетентните органи вече са били сезирани с конкретния казус и са се произнесли относно искането на молителката, предлагам преписката да бъде прекратена и да бъде приложена към дело, за което молителката да бъде уведомена.
Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.
Гласували: за – 10, против и въздържали се – няма.
Другото: в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред постъпи отворено писмо от Елена Светлозарова Цветкова с адрес: град София-1632, кв. Овча купел 2, ул. Сребърни звънчета, 4, предоставено ни с резолюция на Председателя на Народното събрание и регистрирано с вх. № ПГ 7194 Е-17 на 10 април 2019 г.
Отвореното писмо е адресирано и до Президента на Република България, до Министър-председателя на Република България, до Омбудсмана на Република България, до Главния прокурор на Република България и до директора на СДВР.
Отвореното писмо не е от компетентността на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, тъй като изнесеното в него няма отношение по законодателната дейност на Народното събрание.
Предвид това и на основание чл. 112 от Административно-процесуалния кодекс предлагам то да бъде изпратено на министъра на вътрешните работи по компетентност.
Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.
Гласували: за – 10, против и въздържали се – няма.
Колеги, имате ли някакви други мнения, предложения по тази точка? Няма.
Благодаря на всички за участието в работата на Комисията.
Закривам заседанието.

(Закрито в 16,50 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПЛАМЕН НУНЕВ
Форма за търсене
Ключова дума