Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
ДНЕВЕН РЕД:
1. Изслушване на ръководството на МВР във връзка с предприетите мерки относно организацията за провеждане на изборите на 26 май 2019 г.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, № 954-01-30, внесен от народните представители Пламен Нунев, Менда Стоянова, Маноил Манев и Александър Иванов на 23 април 2019 г. – второ гласуване.
3. Разни.
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред


ПРОТОКОЛ
№ 11


На 15 май 2019 г., сряда, се проведе редовно заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред при следния


ДНЕВЕН РЕД:
1. Изслушване на ръководството на МВР във връзка с предприетите мерки относно организацията за провеждане на изборите на 26 май 2019 г.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, № 954-01-30, внесен от народните представители Пламен Нунев, Менда Стоянова, Маноил Манев и Александър Иванов на 23 април 2019 г. – второ гласуване.
3. Разни.
Списъците на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Пламен Нунев.

* * *

ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Уважаеми колеги, обявявам началото на заседанието на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Имаме кворум.
Колеги, предлагам на вниманието Ви днешния дневен ред: (Изчита дневния ред.)
Имате ли други предложения по дневния ред, колеги? Няма.
Моля да го гласуваме.
За – 9, против и въздържали се – няма.
Дневният ред е приет.

По точка първа от дневния ред:
ИЗСЛУШВАНЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА МВР ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ НА 26 МАЙ 2019 Г.
Гости са: Младен Маринов – министър на вътрешните работи, Красимир Ципов – заместник-министър, и Михаил Златанов – началник на политическия кабинет.
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги! Ще сведа до знанието Ви информация по създадената организация за дейността на Министерство на вътрешните работи във връзка с подготовката и провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
През април 2019 г. в МВР започна подготовката за изборния процес. Създаден е Оперативен щаб с ръководител главният секретар на МВР. Определени са срокове за стартиране на основните дейности в организацията за провеждане на изборите. Изготвен е План относно подготовката и провеждането на изборите с конкретни отговорни структури и срокове за изпълнение.
В главните, регионалните и областните дирекции на МВР са сформирани оперативни щабове и са утвърдени планове за дейността в процеса на изборите.
За ефективно противодействие и разследване на престъпления против политическите права на гражданите при подготовката и провеждането на изборите целенасочено се събира, систематизира и проверява оперативна информация и сигнали относно подготвяни и осъществени противоправни деяния и други престъпления, свързани с нарушаване на изборния процес.
Изготвени са конкретни указания до столичната и областните дирекции на МВР за гарантиране на сигурността, опазване на обществения ред и охрана на изборните секции и изборни помещения, както и съгласуване на маршрутите за движение на моторните превозни средства, превозващи изборни материали до и от избирателните комисии и общините.
Столичната и областните дирекции на МВР изготвят точен разчет на необходимия брой служители, които ще бъдат ангажирани с охраната на избирателните комисии по време на предстоящите избори. Въз основа на разчетите ще се прецени необходимостта от допълнително командироване на служители от Дирекция „Жандармерия“, ГД „Гранична полиция“ и ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“.
Подава се информация относно провеждани масови мероприятия, полицейските служители, ангажирани с опазването на обществения ред и безопасността на движението, регистрираните нарушения и престъпления и предприетите мерки.
Извършват се тематични проверки в СДВР и областните дирекции на МВР по създадената организация за гарантиране сигурността, опазването на обществения ред и ефективното противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите, както и осъществяване на контрола за спазване законността на действията на полицейските служители преди и в процеса на провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
От Дирекция „Миграция“ своевременно се обслужват гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства, ускорено се издават лични карти в дните до изборите и удостоверения за упражняване правото на глас в изборния ден.
По отношение на финансовото и ресурсно осигуряване с Постановление № 52 на МС от 27 март 2019 г. са гласувани общо 32 млн. 400 хил. лв. разходи по подготовка и провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., като от тях за МВР са одобрени 4 млн. 700 хил. лв. Одобрените средства са разпределени по структурите, ангажирани в изборния процес, за различни дейности. Осигурени са средства за комуникация, консумативи и технически средства за процеса по осъществяване на ефективен обмен и обобщаване на информация при подготовка в деня на провеждане и след приключване на изборите.
По отношение на координацията и взаимодействието с други институции, съвместно с Прокуратурата и Държавна агенция „Национална сигурност“ е създадено Национално междуведомствено звено. В състава на звеното са включени: главният секретар на МВР, представители на ГД „Национална полиция“, Държавна агенция „Национална сигурност“ и прокурори от Върховна касационна прокуратура.
Беше направена първоначална среща, предстоят и периодични срещи с ръководството на ЦИК, като се обменя информация за организацията на изборния процес с областните управители и кметовете на общините.
По информационния обмен. В структурите на МВР, ангажирани с подготовката и провеждането на изборите, са сформирани информационни групи. Цялата информация ще се събира от една информационна група, която ще работи в ситуационен център, разположен в МВР, със съответните възможности за комуникация. Обобщени справки ще се изготвят на 10 и 17 май, а през последната седмица преди изборите – ежедневно.
От 7 май тази година започна работа и денонощна телефонна линия и имейл адрес за подаване на сигнали, свързани с нарушения на изборния процес. Към 10 май 2019 г. няма получени обаждания и сигнали.
Към днешна дата като резултат можем да кажем, че има брой получени сигнали за нарушения на изборния процес 4 бр.; брой образувани досъдебни производства – 1; брой задържани лица – 1; брой предупредителни протоколи по Закона за МВР – 293.
Образувани производства. Във ІІ Районно управление – Добрич, е образувано бързо полицейско производство по чл. 216, ал. 1 от Наказателния кодекс срещу лице от село Крушари, счупило с камък и парче тухла витрина от стъкло на клуб на политическа партия поради неодобрението си за залепените на витрината плакати. Лицето е задържано за срок от 24 часа. Има повдигнато обвинение. Случаят е докладван на Районната прокуратура.
По отношение организацията и действията на „Гранична полиция“, оперативната обстановка в зоните за отговорност е нормална. Трафикът през отделните ГКПП-та е съобразен със спецификата им. Не е констатирано трайно увеличаване на интензивността на пътникопотока.
С оглед трите почивни дни преди провеждането на изборите е създадена допълнителна организация с оглед бързо обслужване на българските граждани, които пътуват и се прибират, за да упражнят правото си на глас.
По отношение на пожарната безопасност, за осигуряване на пожарната безопасност на обектите, свързани с подготовката и провеждането на избори, са извършени проверки в общо 2443 обекта, в това число и избирателни секции. Констатирани са нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност в 417 обекта и са връчени 177 писмени разпореждания за отстраняване на несъответствията.
Съставени са 2 акта за установяване на административни нарушения и 1 констативен акт за нарушение на правилата и нормите за пожарна безопасност.
По отношение на приети молби за български лични документи за периода от 7 до 9 май са приети общо 8695 заявления и са издадени 8509 лични карти. Благодаря. Това беше обобщената информация.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Министър. Колеги, чухте справката на министъра на вътрешните работи относно готовността на МВР, респективно готовността на областните дирекции на МВР във връзка с провеждане на изборите на 26 май.
Искам да Ви уведомя, че по Правилник това не е блицконтрол, а е само изслушване. Ако колегите народни представители имат някакви неясноти по регионите, могат да попитат.
Имате думата.
Господин Радев.
ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Аз благодаря за това, което чухме, както и за инициативата да чуем какво въобще става с изборите, въпреки че я няма опозицията да зададе своите въпроси, ако има такива.
Прав сте, господин Председател, че регламентът е такъв. Все пак, ако има нещо неясно, да питаме.
Направи ми хубаво впечатление това, което спомена министърът: видели са особеностите на летния период, трите почивни дни, много важно е да се внимава там, защото много хора ще пътуват, да се надяваме, че ще гласуват след пътуването.
Моят единствен въпрос е следният. Предполагам няма да сбъркате. В ситуационния център ще бъде ли някой от професионалното ръководство, неполитическо лице? Кой ще бъде шеф на този ситуационен център, защото там ще я има информацията? Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Благодаря, господин Председател.
Щабът се ръководи от главния секретар на Министерството, съответно на сменен режим в ситуационния център ще работят служители от МВР, но цялата информация ще минава през сформирания щаб, който всъщност е и контактната точка с Прокуратурата, ДАНС и всички други институции.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Колеги, други въпроси? Няма.
Аз да задам един принципен въпрос. Извадил съм всички задължения, свързани със взаимодействието на Министерството на вътрешните работи с останалите институции по отношение на Изборния кодекс, които произтичат от Изборния кодекс. Част от тях чухме от справката. Предполагам, че Министерството има готовност над всичко, фиксирано в Изборния кодекс, да може да реагира?
Колеги, нямате въпроси.
Един въпрос извън темата. Преди време разговарях и с министъра и заместник-министъра на вътрешните работи, с началника на кабинета, за подготовката и провеждането на изнесено заседание на КВСОР във връзка с региони и населени места с отчетено най-високо ниво на криминална престъпност и региони и населени места, където разкриваемостта е най-ниска. Моля тази тема да стои на вниманието Ви и да ни предоставите справка къде Комисията може да се ориентира да проведе изнесеното заседание. Къде ще бъде най-продуктивно и ще има съответен ефект? Давам Ви това като тема. Разговаряли сме с Вас.
Благодаря Ви за участието! Пожелавам Ви лек ден!

Преминаваме към точка втора от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ, № 954-01-30, ВНЕСЕН ОТ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПЛАМЕН НУНЕВ, МЕНДА СТОЯНОВА, МАНОИЛ МАНЕВ И АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ НА 23 АПРИЛ 2019 Г. – ВТОРО ГЛАСУВАНЕ.
Гости от МВР са: Красимир Ципов – заместник-министър, главен инспектор Явор Серафимов – началник-сектор „Изпиране на пари“, ГД „Борба с организираната престъпност“; от Държавна агенция „Национална сигурност“: Димитър Георгиев – председател, Георги Попиванов, Цветелина Стоянова; Висш адвокатски съвет – Ралица Негенцова – председател, Йордан Цветанов; от Министерство на финансите: Калоян Симеонов и Росица Петкова – държавни инспектори в дирекция „Регулация на финансовите пазари“; от Комисията за финансов надзор: Милен Милев – началник отдел „Нормативна дейност и методология“, дирекция „Правна“, и Михаела Денева – началник-отдел „Правоприлагане“ към управление „Застрахователен надзор“; от Българска народна банка: Десислава Деянова – съветник от кабинета на управителя, и Калинка Димитрова – директор на дирекция „Специфични надзорни дейности“; от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България: Любка Георгиева Василева-Карапанова; от Български център за нестопанско право: Любен Панов; от Електроенергийния системен оператор“ ЕАД: Мартин Величков – ръководител управление „Правно“.
„Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, № 954-01-30, внесен от народни представители Пламен Нунев, Менда Стоянова, Маноил Манев и Александър Иванов на 23 април 2019 г., приет на първо гласуване на 25 април 2019 г., второ гласуване.
„Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
Гласуваме наименованието на Закона и § 1 по вносител.
За – 9, против и въздържали се – няма.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
Гласуваме §§ 2, 3 и 4 по вносител.
За – 9, против и въздържали се – няма.
По § 5 има предложение от народни представители Пламен Нунев, Маноил Манев, Александър Иванов и Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
Гласуваме § 5 с направената редакция и § 6 по вносител.
За – 9, против и въздържали се – няма.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
Гласуваме §§ 7 и 8 по вносител.
За – 9, против и въздържали се – няма.
Има ли предложения по § 9?
Заповядайте.
ТАНЯ ПЕТРОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги и гости! Правя следното предложение за § 9:
„В чл. 43 се създават ал. 3 и 4:
„(3) В случаите по ал. 2 преди пристъпване към изплащане на суми по полицата се уведомява служител на висша ръководна длъжност на лицето по чл. 4, т. 5. В тези случаи лицето по чл. 4, т. 5 преценява дали да уведоми дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ по реда на чл. 72.
(4) Алинеи 1-3 се прилагат съответно от кредитните институции по чл. 4, т. 1 и лицата по чл. 4, т. 3 при получаване на информация по реда на чл. 19, ал. 6.“
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Мнения, становища?
Заповядайте.
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ: Господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители – членове на Комисията! Ние подкрепяме предложението. В тази връзка сме дали наше становище на референтите, така че не виждаме някакви затруднения по така предложения текст. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Моля да гласуваме така направеното предложение от госпожа Петрова за § 9.
За – 9, против и въздържали се – няма.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
Моля да гласуваме § 10 по вносител.
За – 9, против и въздържали се – няма.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.
Гласуваме § 11 и 12 по вносител.
За – 9, против и въздържали се – няма.
По § 13 има предложение от народните представители Пламен Нунев, Маноил Манев, Александър Иванов и Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13.
Предложение от народните представители Пламен Нунев, Маноил Манев, Александър Иванов и Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 14.
Гласуваме § 13 с направената редакция и създаването на нов § 14.
За 9, против и въздържали се – няма.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 15.
По § 15 – предложение от народните представители Пламен Нунев, Маноил Манев, Александър Иванов и Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 16.
Гласуваме § 14 по вносител, който става § 15, и § 15 с направената редакция, който става § 16.
За – 9, против и въздържали се – няма.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 17.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 18.
Гласуваме текста на вносителя за § 16, който става § 17, и § 17 по вносител, който става § 18.
За – 9, против и въздържали се – няма.
По § 18 има предложение от народните представители Пламен Нунев, Маноил Манев, Александър Иванов и Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 19.
Гласуваме § 18 с направената редакция, който става § 19.
За – 9, против и въздържали се – няма.
По § 19 – предложение от народните представители Пламен Нунев, Маноил Манев, Александър Иванов и Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 20.
Гласуваме § 19 с направената редакция, който става § 20.
За – 9, против и въздържали се – няма.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 21.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 22.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 23.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 24.
Гласуваме § 20 по вносител, който става § 21; § 21 по вносител, който става § 22; § 22 по вносител, който става § 23; и § 23 по вносител, който става § 24.
За – 10, против и въздържали се – няма.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 25.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 26.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 27.
Гласуваме § 24 по вносител, който става § 25; § 25 по вносител, който става § 26; и § 26 по вносител, който става § 27.
За – 10, против и въздържали се – няма.
По § 27 има предложение.
Заповядайте, госпожо Саватева.
ДИАНА САВАТЕВА: Господин Председател, уважаеми колеги! Предлагам в § 27, т. 5 думите „а думата „агенти“ се заменя с „посредници“ да се заличи.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Предложение от народните представители Пламен Нунев, Маноил Манев, Александър Иванов и Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Становище на ДАНС?
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ: ДАНС подкрепя направеното предложение от народния представител Диана Саватева.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Диана Саватева.
За – 10, против и въздържали се – няма.
Моля да гласуваме целия § 27 с направената редакция, който става § 28.
За – 10, против и въздържали се – няма.
По § 28 – предложение от народните представители Пламен Нунев, Маноил Манев, Александър Иванов и Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 29.
Предложение от народните представители Пламен Нунев, Маноил Манев, Александър Иванов и Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 30.
Гласуваме § 28 с направената редакция, който става § 29; и създаването на нов § 30.
За – 10, против и въздържали се – няма.
По § 29 – предложение от народните представители Пламен Нунев, Маноил Манев, Александър Иванов и Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 31.
Гласуваме § 29 с направената редакция, който става § 31.
За – 10, против и въздържали се – няма.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 32.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 33.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 34.
Гласуваме § 30 по вносител, който става § 32; § 31 по вносител, който става § 33; и § 32 по вносител, който става § 34.
За – 10, против и въздържали се – няма.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 35.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 36.
Гласуваме § 33 по вносител, който става § 35; и § 34 по вносител, който става § 36.
За – 10, против и въздържали се – няма.
По § 35 – предложение от народните представители Пламен Нунев, Маноил Манев, Александър Иванов и Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35, който става § 37.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 38.
Гласуваме § 35 с направената редакция, който става § 37; и § 36 по вносител, който става § 38.
За – 10, против и въздържали се – няма.
По § 37 – предложение от народните представители Пламен Нунев, Маноил Манев, Александър Иванов и Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 39, като в т. 7 думата „национален“ се заличава.
По § 38 – предложение от народните представители Пламен Нунев, Маноил Манев, Александър Иванов и Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38, който става § 40.
Гласуваме § 37 с направената редакция, който става § 39; и § 38 с направената редакция, който става § 40.
За – 10, против и въздържали се – няма.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39, който става § 41.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 42.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41, който става § 43.
Гласуваме § 49 по вносител, който става § 41; § 40 по вносител, който става § 42; и § 41 по вносител, който става § 43.
За – 10, против и въздържали се – няма.
По § 42 – предложение от народните представители Пламен Нунев, Маноил Манев, Александър Иванов и Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42, който става § 44.
Гласуваме § 42 с направената редакция, който става § 44.
За – 10, против и въздържали се – няма.
„Заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43, който става § 45.
Гласуваме наименованието на подразделението и § 43 по вносител, който става § 45.
За – 10, против и въздържали се – няма.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44, който става § 46.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45, който става § 47.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става § 48.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 49.
Предложение от народните представители Пламен Нунев, Маноил Манев, Александър Иванов и Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 50.
Гласуваме § 44 по вносител, който става § 46; § 45 по вносител, който става § 47; § 46 по вносител, който става § 48; и § 47 по вносител, който става § 49; както и създаването на нов § 50.
За – 10, против и въздържали се – няма.
Колеги, за протокола искам да отбележа, че референтите ще направят необходимите правно-технически корекции вследствие на направените предложения по време на днешното заседание на Комисията.
Благодаря на всички. Смятам, че съгласуванията бяха на ниво и приехме Законопроекта на второ гласуване. Благодаря на всички за участието.
Господин Манев, заповядайте.
МАНОИЛ МАНЕВ: Уважаеми господин Председател, колеги! Искам да се присъединя към думите на председателя на Комисията.
Много ми се искаше на тази наша среща след поредицата от други дълги срещи, господин Председател, да дадем думата на участниците в работната група да кажат по няколко думи, защото благодарение на дълъг и упорит труд в работната група смея да твърдя, че този път заедно, като продължение на традиция във Вътрешната комисия, която председателят следва и която се надявам да продължи и занапред, в работните групи да правим изчистени и балансирани закони, така че да вършат работа, както и да са продукт и резултат от съвместната работа на всички ведомства, а и да има ефективен резултат, така че да няма напрежение от прилагането им. Затова благодаря на всички хора, които участваха в работната група.
Господин Председател, предлагам протоколно да дадем думата на всеки от представителите в работната група, за да кажат по няколко думи.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Манев.
Надявам се да се възползвате от направеното предложение.
Господин Георгиев.
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ: Благодаря, господин Председател.
Искам да благодаря на всички, които участваха при подготовката на текстовете по този Законопроект в работната група. В крайна сметка ние сме най-ангажирани от гледна точка на това, че голяма част от приложението на Закона попада в компетентностите на Държавна агенция „Национална сигурност“, по-специфично върху Дирекция „Финансово разузнаване“.
Благодаря на колегите от дирекция „Финансово разузнаване“, които участваха в работната група, за тяхната експертна помощ и компетентност при коментарите и формулирането на текстовете. Също така да благодаря на референтите.
Искам да благодаря и на всички останали участници, защото в крайна сметка, когато имплементираме директиви на Европейския съюз, винаги сме изправени пред предизвикателството първо да изпълним имплементацията, но в същото време да направим Закона така, че той да бъде с максимално намалена степен на административна тежест към задължените лица, да бъде наистина работещ. Всъщност това е един жив процес, при който ние работейки, учейки се от грешките си, имаше направени такива, благодарение на работната група считам, че успяхме да постигнем много добри формулировки, които да облекчат задължените лица с по-лека административна тежест и наистина да направят Закона по-ефективен и изпълним за всички, които го прилагат, и за тези, които имат контролни функции по него. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Георгиев.
Заповядайте, госпожо Негенцова.
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Аз бих искала да изкажа благодарност на по-тясната работната група, която за нас и нашата професия беше доста широка; на представителите на ДАНС, защото мисля, че по този начин би трябвало да се работи винаги, когато се въвежда една директива в нашето законодателство.
Какво се получава? В крайна сметка всички ние, които сме тук, в залата, имаме общ интерес: да бъде защитен общественият интерес, да може да бъде защитено името на държавата ни и законодателството да бъде прилагано така, че да съответства на всички останали закони. Мисля, че ние точно това направихме. Отчетохме спецификата. Мисля, че всички, които присъстваме в залата, не искам да говоря от името на другите, всеки посочи спецификата на приложението на директивата в местното законодателство, така че да бъдат защитени интересите както на групите, които представляваме, а също така интересите на самите граждани.
Ако оттук нататък всеки път се работи така, че по такъв начин се създава нормативната уредба в страната ни, мисля, че ще бъде добре както прилагането ѝ, както няма да има никакви празноти както в приложението ѝ, от друга страна, няма да има празноти в регламентацията. Благодаря на всички. Надявам се да продължим така да работим.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Други?
МАНОИЛ МАНЕВ: Аз се присъединявам към казаното от всички Вас, защото по определени текстове имаше колизия, имаше наченки на напрежение. От името на цялата Комисия искам да благодаря на всички Вас, експертите, които предлагате на нас, народните представители, да можем да вземаме правилното решение, защото ние гледаме нещата повече от практическа гледна точка. Благодаря Ви.
Да се надяваме, че утре в залата няма да имаме проблеми и Законът ще мине на второ четене. Благодаря на всички и Ви пожелавам приятен ден!

ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Колеги, преминаваме към точка трета:
РАЗНИ.
Искам да Ви запозная, че в Комисията постъпи писмо от кмета на община Габрово Таня Христова, с регистрационен входящ № 939-00-26 от 24 април 2019 г. относно изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания. Писмото е адресирано и до председателя на Народно събрание, министър-председателя на Република България, до главния прокурор, до Омбудсмана на Република България, до изпълнителния директор на Националното сдружение на общините в Република България и до председателя на Общинския съвет в гр. Габрово. Предлагам на подателката да се отговори, че Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред към Народното събрание на Република България на 24 април 2019 г. на свое заседание е подкрепила Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания, който е в кръга на компетентност на Комисията и е относим към исканията в подписката. Законопроектът предстои да бъде приет на първо и второ гласуване от Народното събрание.
Колеги, моля да гласуваме така предложения текст за отговор.
За – 10, против и въздържали се – няма.
Имате ли по тази точка някакви предложения? Няма.
Благодаря Ви, колеги.
Закривам заседанието на Комисията.

(Закрито в 15,18 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Пламен Нунев
Форма за търсене
Ключова дума