Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
1. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгласно чл. 29, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 902-01-25, внесен Министерския съвет на 30 май 2019 година.
3. Разни.
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред


ПРОТОКОЛ
№ 12


На 5 юни 2019 г., сряда, се проведе редовно заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред при следния


ДНЕВЕН РЕД:
1. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгласно чл. 29, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 902-01-25, внесен Министерския съвет на 30 май 2019 година.
3. Разни.
Списъците на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Пламен Нунев.

* * *


ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Давам начало на днешното редовно заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Добре дошли на колегите, ще бъдем оттук нататък заедно. Предполагам, че ще работим, както сме работили и досега.
Предлагам на вниманието Ви дневния ред за днешното заседание:
1. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгласно чл. 29, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 902-01-25, внесен Министерския съвет на 30 май 2019 година.
3. Разни.
Други предложения по отношение на дневния ред? Няма.
Моля, гласувайте така предложения дневен ред.
За – 17, против и въздържали се няма.

Преминаваме към точка първа:
1. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгласно чл. 29, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание.
По точка първа гости от Министерството на вътрешните работи Младен Маринов – министър на вътрешните работи, Красимир Ципов –заместник-министър на вътрешните работи, главен комисар Ивайло Иванов – главен секретар на Министерството на вътрешните работи, главен комисар Ивайло Спиридонов – директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, главен комисар Светлан Кичиков – директор на Главна дирекция „Гранична полиция“, старши комисар Тодор Гребенаров – заместник-директор на Главна дирекция „Национална полиция“ и старши комисар Асен Игнатов – заместник-директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
Процедурата по чл. 29 от Правилника за организация на Народното събрание за блицконтрола е ясна на всички. Апелирам да я да я спазваме – до две минути задаване на въпрос, до три минути за отговор.
От политическа партия ГЕРБ – заповядайте, господин Манев.
МАНОИЛ МАНЕВ: Господин Министър, колеги! Аз искам да Ви задам един въпрос във връзка с дай Боже отминалите вече природни бедствия, които се случиха в страната през последните няколко дни. Въпросът ми е следният: как преценявате готовността и реакцията на Министерството по време на това, което се случи, как преценявате готовността, ако продължат тези бедствия и провежда ли се в момента проследяване на процесите, които вървят с отстраняването на бедствията и може ли тези затруднения да бъдат причина за по-тежки евентуално? Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми колеги! По отношение на последните дни, по-скоро по отношение на метеорологичната обстановка в последните дни, сами знаете, че тя беше доста изострена в някои населени места, валежите обхванаха почти цяла България, в определени територии бяха изключително интензивни, мога да посоча като пример Пловдив, Велико Търново, Горна Оряховица. От вчера реално кризата беше в Тутраканци, Провадийско, област Варна, така че още от самото начало, следейки прогнозите, сме в непрекъснат контакт с професор Брънзов, който основно се занимава с прогнозирането, следим обстановката и това показват и бързите действия, и бързата реакция. Наистина в тези места беше изключително усложнена обстановката, но на практика стана ясно, че структурите и институциите, които са ангажирани, работят в синхрон и се намесват навреме. В Пловдив се наложи да привлечем за съдействие сили от пожарната и аварийна безопасност от Кърджали, от София, общо около 400 човека участваха в реакцията, като от тях 150 служители на Министерството на вътрешните работи, останалите бяха общински служители и служители на различни общински структури и предприятия, и много доброволци.
Искам още един път от тази трибуна да благодаря на всички, които се включиха, основно и на доброволците. Знаете, че там имаше няколко критични зони, свързани с наводнения на едно болнично заведение, детски градини, подлези, където водата свари преминаващи граждани и се наложи евакуация. Благодарение на тези действия мисля, че щетите бяха минимизирани, като оставаме в готовност на база прогнозите да реагираме отново.
По отношение на вчерашния случай с микроязовира в Тутраканци, оказа се, че стената на язовира не е в необходимата техническа изправност, в смисъл изпускащото съоръжение не е профилактирано и не е годно за действие, което наложи действия при криза. Наложи се да евакуираме част от къщите, които бяха в зоната на евентуална приливна вълна при падане на язовирната стена, бързо пренасочихме сили, които да изпомпват принудително водата от язовира, което вече доведе до нормализиране на обстановката. В днешния ден компетентните институции са предприели действия по цялостно източване на язовира и най-вероятно ще се премине към неговото премахване, тъй като стената е компрометирана и не може да изпълнява вече функциите си.
Към този момент нямаме сигнали някъде в страната да има интензивни валежи и градушки, но сме в пълно очакване, навсякъде са приведени в действие плановете за действие при такива ситуации, имаме комуникация с всички, с общинските власти, областните управители и готовност за действие. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Министър.
Заповядайте, господин Манев.
МАНОИЛ МАНЕВ: Искам да Ви благодаря, господин Министър, и да отбележа нещо много важно, тъй като Стара Загора – регионът, от който съм народен представител, беше един от много тежко засегнатите региони и имам директни и лични впечатления от всичко това, което направиха служителите на Министерството на вътрешните работи в целия си спектър, тоест и в охраната, и в регулирането на движението след тези природни катаклизми, и в охраната на гражданите, и други неща, но най-важното за мен и затова искам отново да Ви благодаря и да го подчертая тук, пред всички, беше това, че има едно човешко отношение към гражданите. Аз мога да дам един обикновен пример – това, което стана в Пловдив, регистрационните табели на всички тези автомобили, които бяха събрани, активно Министерството на вътрешните работи и служителите звъняха и търсиха гражданите да им кажат, че са намерени техните табели, което е отношение, това е много важно за мен. Затова отново Ви благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Господин Министър.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Пропуснах да кажа, че в Стара Загора специално за реакцията бяха използвани армейски части, тъй като за кратко време имаше над 60 сигнала за паднали дървета, които препречваха и възпрепятстваха придвижването по улицата, така че благодаря и на Армията за бързото включване. Техните инженерно-технически части или как се водят, за справяне с такива ситуации, се намесиха и до сутринта, най-късно до към 10 часа, беше разчистена цялата пътна мрежа.
По отношение на тези табели, за които казвахте, наистина в първия ден, когато ги обявихме, над 60 граждани дойдоха и си получиха табелите, всъщност това е сериозна помощ за тях, защото изгубването на тази табела води след себе си куп административни и финансови проблеми. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Министър.
Въпрос от парламентарната група на БСП. Господин Андреев, заповядайте.
ГЕОРГИ АНДРЕЕВ: Благодаря, господин Председател.
Господин Министър, въпросът ми е свързан с евроизбори и най-вече за телевизионните предавания, които бяха излъчени след изборите. Дойдат ли избори, един призрак винаги броди из страната, това е призракът на купуването на гласове.
От телевизионни предавания си сведох информация, че примерно в дадено населено място, където евродепутатът не е от този край, не е от този район, деветдесет и колко процента… Въпросът ми конкретно е каква беше превенцията, имаше ли извършена такава за предотвратяване и прекратяване на това явление купуване на гласове? И ако може да ми отговорите ориентировъчно, колко са полицейските проверки, констатации, дознания или полицейски, или прокурорски преписки на територията за страната за купуване на гласове, защото считам, че това явление не трябва да съществува и ние трябва да бъдем борци срещу тази практика? Благодаря Ви, господин Министър.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! В процеса на подготовка и в самия ден на изборите са получени и отработени общо 307 сигнала за нарушения на изборния процес. Като разпределение в Областна дирекция на МВР Варна сигналите са 29, което е най-много за всички областни дирекции, следват Плевен с 25, Монтана с 22, Бургас 20, Пловдив 19, Велико Търново 18, Видин 17, Враца 17, Хасково 16, СДВР 14 и Стара Загора 14, което е средното ниво, и като пример ще дам Габрово, Шумен, Силистра, Смолян, Перник, Кърджали, където са между един и три сигнала.
През 2019 г. за тези избори се наблюдава намаление на стигналите с 46,3 процента в сравнение с предходните избори за членове на Европейски парламент през 2014 година, когато са били 572.
Спрямо 2014 г. се наблюдават няколко области от първите седем по-високи нива на регистрирани сигнали, които показват устойчивост на данните и през 2019 г. Това са областите Плевен, Монтана, Враца. На Единен телефонен номер 112 са получени 168 сигнала, съотносими към дейността на Министерството, които са предадени за проверка по компетентните структури. На откритата линия в ситуационния център на МВР са получени 66 сигнала, за които са изготвени телеграми за проверка от компетентните структури на МВР. За периода 7 май 2019 г. до 30 май 2019 г. са образувани общо 25 наказателни производства, от които 15 досъдебни производства по общия ред и 10 бързи полицейски производства. От образуваните 25 досъдебни производства 22 са за престъпления против политическите права на гражданите по чл. 167 и 169 от НК и 3 са по чл. 216 от Наказателния кодекс. Преобладаващата част от тях – 22 или 88% от всички досъдебни, са за нарушаване на политическите права на гражданите, а най-разпространеното престъпление, за което има образувани досъдебни производства, е купуването на гласове, предлагане или даване на имотна облага с цел упражняване на избирателно право.
По отношение на превенцията, която извършвахме, още в подготовката са направени необходимите координационни срещи между Министерството на вътрешните работи, Прокуратурата на Република България, изготвени са ответните организационни заповеди и е указан редът, по който се действа при получаване на всеки сигнал. Мога да Ви заявя, че няма непроверен сигнал и невзето отношение по подаден такъв срещу лица, за които в предишни случаи сме имали данни, че са извършвали престъпления против политическите права на граждани, съответно ако към този момент нямаме конкретни данни, същите са били предупредени с предупредителен протокол на база на предишни техни прояви.
Като анализ мога да кажа, че МВР и Прокуратурата работиха в пълен синхрон, имаше определени проблеми по отношение на самата организация, свързана с извозването на машините за електронно гласуване, но това бяха чисто организационни проблеми, които бяха изчистени и не бяха причините в Министерството на вътрешните работи. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Министър.
Господин Андреев, реплика?
ГЕОРГИ АНДРЕЕВ: Господин Министър, на всички е ясно, а на вас още по-ясно, защото Вие имате аналитични служби, където изследват тези процеси, купуването на така наречения вот е главно в секции, където преобладава ромско население. И според мен работата на полицията в тези секции и райони не беше уплътнена изцяло със съдържание. Знае се къде се купуват гласовете, години наред в тези секции се купуват гласове и смятам, че там трябва да направите един сериозен анализ и тези неща да бъдат прекратени.
Купуването на гласове не може да бъде прекратено, но да бъде сведено на минимум това порочно явление главно в тези ромски секции. И затова смятам, че там би трябвало Министерството на вътрешните работи след анализа, който смятам, че имате, да обърне сериозно внимание. Като препоръка, както искате така го възприемайте. Благодаря, господин Министър.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Отново искам да Ви уверя, че Министерството на вътрешните работи е взело абсолютно всички мерки в рамките на компетентността, която има, и на база на конкретни данни и получени сигнали. Сами виждате колко темата е в обществения фокус и всяко наше непремерено действие може да доведе до нарушаване на други права на конкретни граждани, така че Министерството на вътрешните работи се е съобразявало изцяло със закона. И, пак повтарям, ние нямаме сигнал, който да не е проверен. Голяма част от тях са чисто злонамерени стигнали и решаване на междуличностни проблеми и така нататък. Твърдо и отговорно заявявам, че сме предприели абсолютно всички мерки, за да не допуснем нарушаване на политическите права на гражданите, включително и в районите, които смятаме, че са уязвими. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Министър.
Следва парламентарната група на ДПС, няма ги колегите.
От Обединени патриоти – господин Касабов, заповядайте.
ВАЛЕНТИН КАСАБОВ: Здравейте! Колеги, господин Министър! Моят въпрос е в тази посока – купуването на гласовете. Говорите за профилактика, изкарахте някакви данни, но кратки данни искам да Ви дам. Примерно във Видинско никога ДПС не са имали гласове, или са имали много малко. В момента имат 4700! Как ще го обясните? Балчишко – няма турски гласове, но ДПС е първа политическа сила! Плевенско – в едно село, Буковлък, където има две секции, едната е на ДПС и има 226 от 297, другата е 470 – цигани! Цигани!
Това е само много малка част от действителността. Тоест върви се към ескалация. Какво трябва да правим? Явно мерките, които говорим и преди малко обявихте, не са достатъчни, защото видимо е, че голяма част от партиите купуваха, но най-вече са купили ДПС и са купували едно към едно! Пак Ви казвам: Видинско 4700! Никога не са имали гласове! А Балчишко? Там пък няма никакви турски гласове. Как ще го обясним, освен с мерките, които не са достатъчни?
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Касабов.
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Аз правя анализа като министър на вътрешните работи и стъпвам на факти и обстоятелства. По отношение на политическите резултати мисля, че анализите трябва да са на политиците, така че няма какво да кажа повече. Политическата ситуация винаги се променя. Пак казвам, за да направя анализа, трябва да стъпя на конкретни факти и обстоятелства. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Министър.
Реплика.
ВАЛЕНТИН КАСАБОВ: Тук говорим за политически действия, които обаче са в разрез на закона! А законът сте Вие и МВР. Вие ми говорите за отвлечени приоритетите, ала-бала! Това са конкретни данни – секции, където масово са купувани от ДПС – една от партиите. Аз питам тогава какво са правили през това време служителите?
Втори въпрос: Трябва ли според Вас да има отделен закон, който да визира отделна полиция, която се занимава с купуването на гласовете… (реплика) Тя не е политическа.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Господин Председател, дами и господа народни представители! Пак казвам, че за да предприемем конкретни действия трябва да имаме конкретни сигнали и конкретни данни. Ще посоча пак, че имаме 25 образувани досъдебни производства, това са за конкретни данни с извършените съответно процесуално-следствени действия, имаме задържани 19 лица, които са докладвани в прокуратурата и към тях са приложени съответните мерки за неотклонение. Така че, пак казвам, не можем по презумпция да смятаме, че МВР има отношение към конкретни изборни резултати. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Министър.
От парламентарната група на ВОЛЯ няма, колегите отсъстват.
Започваме втория кръг от въпроси. Парламентарната група на ГЕРБ – заповядайте, госпожо Саватева.
ДИАНА САВАТЕВА: Благодаря, господин Председател.
Господин Министър, моят въпрос е свързан с един инцидент, доста неприятен, който стана на 31 май в Силистра, по време на демонстрация с 3 шестгодишни дечица. Министерството обяви, че е започнала проверка по случая. Предполагам, че тя все още не е приключила, но съм сигурна, че вече имате някаква събрана информация относно причините за случилото се – дали става въпрос за грешна лична преценка или за нарушаване на общоприета процедура. Ако може да ни информирате малко повече за този конкретен случай. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, госпожо Саватева.
Заповядайте, господин Министър.
ДИАНА САВАТЕВА: Ако позволите, мисля, че случаят придоби голяма популярност и е обществено значим и аз запазвам правото да направя обобщение в малко по-широк план при репликата. Благодаря.
КРАСИМИР ЯНКОВ: И ние ще се подготвим за конкретни случаи.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Непосредствено след инцидента с моя заповед е назначена проверка и е назначен дисциплинарно разследващ орган по отношение на директора на Областна дирекция Силистра, тъй като той е отговорен за всички действия и организацията, която е била създадена по време на тази демонстрация. Поводът за демонстрацията е в изпълнение на програма, свързана с работа с училищата и учениците. За съжаление на тази демонстрация трябвало да присъстват ученици от пети и седми клас, мисля, че на силистренските училища. Впоследствие от конкретната детска градина са изразили желание да присъстват.
По време на демонстрацията е била използвана светлинно- звукова граната. Назначена е също така и проверка от главния секретар, която да установи тактиката, при която е използвана тази граната и съответните експертизи, които са вече в реда на процесуално-следствените действия, тъй като има образувано и следствие под надзора на Окръжна прокуратура Силистра, за да се изяснят с експертизи ясно причините дали не става въпрос за дефектна граната, вследствие на което пораженията са били в по-голям обсег. Нека да изчакаме да приключат проверката, още повече има следствено дело, всички експерти и ще покажат дали нашите служители имат… Най-вероятно има пропуски, тъй като имаме щета, но да кажат конкретно каква е тя и към кого конкретно да бъде наложена отговорността. В хода на следственото дело ще стане ясна тази отговорност, може и да е наказателна, но по отношение на дисциплинарната отговорност аз съм разпоредил проверка, която трябва да приключи в едномесечен срок, тъй като ще обхване действията и организацията на директора. Съгласно закона той е временно отстранен, за да не пречи на обективното разследване.
За съжаление от една добра идея се стигна до много трагичен резултат.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Министър.
Реплика.
ДИАНА САВАТЕВА: Благодаря, господин Председател.
Използвам конкретния случай за да Ви попитам дали е необходимо да се направи някаква промяна в реда и начина, по който се провеждат тези демонстрации, защото това очевидно е част от дейността на полицията и на МВР от гледна точка на популяризиране на дейността. Този тип демонстрации се посрещат много добре сред подрастващите и те имат значение за положителния имидж на Министерството и въобще на полицейската професия, но е важно те да се провеждат така, че да няма риск за никого. Дали смятате, че трябва да има някакви промени в реда? Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Господин Министър.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Незабавно с моя заповед съм забранил използването на пиротехнически изделия и подобен вид гранати в демонстрации, така че ние ще продължим с тази програма, но просто няма да използваме такива средства, а ще използваме други начини за демонстриране на дейностите и уменията на нашите служители, тъй като смятам, че това би застрашило живота и здравето на други граждани. Практиката показа. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
От парламентарната група на БСП – заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ИВАНОВ: Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър, уважаеми гости! Моят въпрос е свързан с един друг инцидент, който приключи наскоро, имам предвид именно случая в Костенец. Само да припомня, че в последните три години преди това имаме два почти аналогични случая – единият в Нови Искър, другият в Ботевград и сега в Костенец, като ми прави впечатление не само на мен, но и на гражданите, и на колегите, че имаме почти идентично развитие на събитията и по възникване на инцидента, убийствата и след това проточило се издирване на извършителя. Та въпросът ми е в тази посока по време на самото издирване на лицето, слава богу, приключило без повече жертви, освен тези, които бяха първоначално, установиха ли се някакви слабости в организацията на издирването, които сте установили и при предните случаи, и вземате ли някакви мерки и, разбира се, не дай Боже да възникне подобен инцидент за в бъдеще, да не се поставя под такова напрежение както населението, така и близките на пострадалите, разбира се, защото тук, доколкото си спомням, имаше случай, в който се наложи лица да бъдат изселвани, скривани и така нататък, за да не се стига до по-сериозни резултати от престъпната дейност на това лице? Така че моля да ми отговорите по-общо, не Ви задаваме конкретно, установени ли са някакви слабости при предните случаи и при този, при които Вие, разбира се, би трябвало и най-вероятно имате желание, просто да ни кажете, да ги отстраните за в бъдеще, за да не изпадаме в подобни ситуации? Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Иванов.
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Господин Председател, дами и господа народни представители! Вие направихте аналогия с други предишни случаи, да, те много си приличат. За съжаление решението на извършителите не зависи от нашата воля и ние във всичките случаи, които посочихте, правейки анализ след събитията, няма как да въздействаме на тяхното поведение преди да извършат престъплението, тъй като в тези случаи става въпрос наистина за престъпление от ревност, където действията на извършителите наистина са непредвидими. Смятам, че в последния случай МВР направи всичко необходимо и това, което бяхме длъжни да направим, включително и с тази изключително масирана акция, тъй като данните бяха, че извършителят най-вероятно е в района. Районът е изключително сложен, гъст, горист, планински терен, пресечен, с гъста растителност. Извършителят познаваше терена отлично, това го доказаха и фактите, които станаха известни след като приключи случаят. Така че ние бяхме длъжни да направим всички тези действия.
По отношение защита на близките и на евентуално застрашени лица също бяхме длъжни да направим това, което направихме, включително и те да бъдат поети за охрана от Бюрото по защита при главния прокурор, тъй като наистина мотивите на извършителя бяха породени най-вероятно от ревност и бяха насочени към кръг лица, които са имали някакви отношения с убитата.
По отношение на слабости, които може би сме имали по време на провеждане както на оперативните мероприятия, така и на чисто охранителните, след всеки такъв случай се прави анализ на цялостните действия на силите, които са работили на терен. Този анализ се извърши под ръководството на главния секретар на Министерството на вътрешните работи, така че, ако не възразявате, ще дам думата да каже няколко неща по отношение на направените изводи. Но смятам, че в тази конкретна ситуация трябваше да действаме по такъв начин, независимо от това, че наистина за МВР беше сериозен ресурс, но пък бяхме длъжни да дадем сигурност на гражданите. Бях там, на място, и знам, че хората наистина бяха притеснени до момента, в който не се получи развръзката. Благодаря.
ИВАЙЛО ИВАНОВ: Благодаря, господин Председател.
Дами и господа народни представители! Министърът изтъкна причините, аз също искам да го допълня. Аналогията в двата случая с Нови Искър е единствено местността, теренът, в който се издирваше евентуалният извършител, и с това, че за съжаление и двата случая завършиха със самоубийство на заподозрените. Искам да Ви кажа, че това, въпреки че случаят е приключен, не е добър резултат, защото за нас е много важно да изследваме мотивите, които са довели до извършването на тези тежки престъпления. В първия случай в Нови Искър бяхме принудени да работим в ситуацията, в което имахме извършено масово убийство и нямахме евентуален извършител. Много бързо тогава се ориентирахме и стигнахме до евентуалния заподозрян. Тук, в случая в Костенец, при първото убийство нямахме никакъв мотив. От данните, които притежавахме до момента за евентуалния заподозрян, той беше, ако мога така да се изразя, дребен крадец. Не е имало данни да е извършвал тежки криминални престъпления. Неговият профил на криминални прояви е влизане в домовете и извършване на дребни кражби, повтарям, най-вече на хранителни продукти. Какво е станало в неговата глава, кой е бил факторът от крадец да се превърне в двоен убиец, само можем да гадаем в момента и да анализиране данните, които продължават да постъпват при нас и продължаваме да събираме. Както каза и Министърът, при нас в никакъв случай не може да се говори за подценяване на ситуацията, тъй като още след първото убийство в издирването на евентуалния заподозрян беше включен Специализираният отряд за борба с тероризма.
След второто убийство абсолютно всички специализирани тактически звена на МВР, включая СДВВР, Главна дирекция „Национална полиция“, дирекция „Жандармерия“, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Главна дирекция „Гранична полиция“ заедно със своите колеги от СОБТ бяха на терен извършваха заградителни и оперативно-издирвателни мероприятия.
В понеделник беше направен този анализ. Събрах всички ръководители на звена, чиито служителите са участвали по някакъв начин в тази операция, беше проследена цялата хронология, която я има при нас от подаването на първия сигнал за убийството до заключителното събитие вечерта, което завърши със самоубийството на евентуалния заподозрян, той е извършител, защото вече имаме безспорни данни, че той е извършител на двете убийства, които са доказани със съответните веществени доказателства, експертизите излязоха. Сега за конкретното самоубийство са назначени допълнителни, те се обработват в момента, когато има яснота, ще бъде дадена гласност до по-широк кръг хора да разберат.
Съществени слабости не мога да кажа, че сме имали, тъй като да, неминуемо 20 дни ни струваха, но все пак историята помни много други случаи, в които хора с подобен профил, тук не искам да изпадам в подробности, имаме много подобни извършители в България, са се укривали години и са вършили множество престъпления през това време, а въпреки тежката ситуация, в която бяха, тежкия терен, който трябваше да бъде прочистен, ако така мога да се изразя, локализиран и да бъде извършена проверка, въпреки трудностите, които имахме, защото за широката публика остава скрит фактът, казват: ама те са там, не могат ли да проверят всичко? Ами не, защото ние сме длъжни да спазваме закона. Има множество вили, които ако не са видимо необитаеми или нямаме достъп до тях, ние нямаме право да влезем, защото ако влезем, ще бъде извършено нарушение. Така или иначе сме направили всичко възможно и за мен като пряк ръководител, въпреки че с моя заповед имаше сформиран временен щаб под ръководството на директора на областната дирекция, бях в повечето време там на място, искам да кажа, че постигнахме две много важни неща.
Първо, не допуснахме инцидент с някои граждани, и, второ, което беше също много важно за мен, да не допусна инцидент със служител, защото, не дай си Боже, ако имаше ранен или прострелян полицай, сега щеше да има други въпроси към мен. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Реплика, господин Иванов.
ИВАН ИВАНОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, благодарим Ви за изчерпателната информация, разбира се.
Този въпрос го задавам с една единствена цел: дали МВР има готовност и възможност, не дай си Боже, да се случи следващ такъв инцидент, да реагира далеч по-подготвено, за да не се удължава във времето издирвателната дейност на такива лица, защото очевидно социално-битовият начин на живот на български граждани до голяма степен води до подобен род престъпления. В крайна сметка ние сме водили разговор на тази тема, включително за тези лица, които се издирват, защото единият случай беше такъв – лице, което се издирва, в единия случай беше избягало от затвора лице, после са установени извършителите, така че гражданите да се чувстват по-спокойни за в бъдеще, че при възникване на подобна ситуация в много по-кратки срокове, разбира се, ще може да се реагира и да не се налага блокадата на цели населени места, както беше в този случай.
Иначе аз не се съмнявам в думите Ви, че професионализмът на служителите е бил на изключително ниво, за да се защитят здравето и животът на гражданите, които са били застрашени, разбира се.
Въпросът е дали за в бъдеще ще имате възможността да подобрите начина на работа, за да не се удължава в такъв период? Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Иванов.
Господин Министър.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Благодаря, господин Председател.
Господа народни представители зададения! Така зададеният въпрос предполага, че сме се забавили, но аз не мога да кажа, че сме се забавили, напротив, реагирахме незабавно с пълната отговорност и без да подценяваме случая. Да, може би в последно време наложихме мнението, че бързо се справяме с всеки случай, но има и такива, с които по-трудно се справяме.
Хубавото нещо, което не го спомена главният секретар, е, че в тази ситуация имахме възможност да проверим това и да сработим на терен екипи, които по принцип никога не са работили заедно. Това са различните тактически звена… Не са работили заедно, защото не се е налагало при такава ситуация, но са обучавани при едни и същи условия. Проверката на терен показа, че политиката, която водим – да ги обучаваме по едни и същи стандарти, води до тяхната взаимна окомплектовка на дадена ситуация.
Без да разкривам подробности, мога да Ви кажа, в тази операция бяха използвани технически средства, като и начинът, по който бяха използвали, е прецедент в издирването в такива операции, включително използване на видеосигнали на мобилния щаб, който е на Главна дирекция „Национална полиция“, с който разполага за събиране на тази информация, на тези сигнали взимане на решения от ръководителите, използване. На практика тествахме неща, които в реална ситуация и в учебни занятия няма как да се изпитат на практика. Смятам, че сме в готовност да реагираме при всеки един такъв случай. Дано да няма такива, тъй като, пак казвам, това са случаи, в които мотивите са такива, че ние не можем да предвидим действията на конкретния извършител. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Продължаваме с въпросите на парламентарната група на ДПС. Отсъстват.
Господин Касабов? Благодаря. ВОЛЯ ги няма, така че приключихме с днешния блицконтрол.
Благодарим на министъра на вътрешните работи и на заместник-министъра, на професионалното ръководство.

Колеги, продължаваме с точка втора от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ, № 902-01-25, внесен от Министерския съвет на 30 май 2019 година.
Гости: от Министерството на външните работи Юрий Щерк – заместник министър, Румяна Йорданова – началник отдел Консулско-правни въпроси, Европейски съюз и Шенген“ в дирекция „Консулски отношения“, Деница Костадинова – Мотева – главен юрисконсулт в отдел „Консулско правни въпроси, Европейски съюз и Шенген“, дирекция „Консулски отношения“, от Министерството на вътрешните работи господин Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, Цветомир Панчев – началник сектор „Правно обслужване и мерки за административна принуда“, дирекция „Български документи за самоличност“, Биляна Стойкова – главен юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност и право на Европейския съюз“ в дирекция „Правно-нормативна дейност“.
От МВнР кой ще кой ще представи законопроекта?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЮРИЙ ЩЕРК: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Ще бъда абсолютно кратък.
Само ще подчертая, че целта на Законопроекта е действително да подобри административното обслужване и да улесни българските граждани при получаване на нови документи за самоличност или подновяване на стари, тоест в замяна на стари документи. Става въпрос преди всичко за български граждани, постоянно пребиваващи в чужбина. Знаете, че в държави с по обширна територия пътуването до населените места, където се намират посолства със съответната консулска служба или консулски представителства на България, може да бъде доста сериозно натоварване за нашите сънародници, включително и финансово и затова целта на законопроекта е да се сведе до минимум необходимостта от лично присъствие в българските задгранични представителства на българските граждани при издаване на нови документи за самоличност или подмяна на стари.
Смисълът на новите допълнения е, че се създава възможност българските граждани само веднъж да се появят лично в българското задгранично представителство в случай на издаване на нови документи. Това е моментът на подаване на заявление за издаване на документ за самоличност, като получаването при желание от страна на българския гражданин може да стане със съответния лицензиран доставчик, разбира се, при условие, че тази услуга бъде предварително заплатена от българския гражданин.
Що се отнася до издаване на документи за самоличност при подмяна на стари такива с изтичащ срок, моментът на получаване на документа може да бъде единственият път, когато българският гражданин трябва да се появи лично в задграничното представителство. Подаването на заявление може да стане по електронен път чрез съответната система за електронно подаване на документи на Министерството на външните работи. Накратко това е основното улеснение за българските граждани. Отделно Законът предвижда и съкращаване на сроковете за издаване на документи. Практически два пъти се съкращава срокът за редовно издаване на документ от 90 на 45 дни и съответно при ускорено, при бърза услуга – от 60 на 30 дни.
Също така се създава възможност валидността на българските документи за самоличност, специално на задграничните паспорти, да бъде 10 години, вместо сегашните 5. Единственото изключение са документите, които си издават на непълнолетни лица, тъй като там поради физиологически особености, промяна на даденостите или лицето съответно на гражданите този срок се запазва за пет години, тъй като там се налага по-честа промяна на снимката, която фигурира върху документа за самоличност. Накратко това е смисълът на промените и смятаме, че те действително ще бъдат от значителна ползва и улеснение за българските граждани за нашите сънародници, живеещи в чужбина. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря Ви, господин заместник-министър.
От МВР – господин Ципов.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Ще бъда съвсем кратък. На вниманието на Комисията преди около месец беше предложена също промяна в Закона за българските лични документи именно по отношение на мерки за трансформация на модела за административно обслужване, именно намаляване на административната тежест. Този законопроект е подкрепен от Министерството на вътрешните работи, подпомогнали сме в изработването му предишния, вече касае изцяло компетентността на Министерството на вътрешните работи, с едно малко допълнение: внесохме една кратка промяна в Закона за Министерството на вътрешните работи по отношение на становищата и процедурите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ по отношение на издаването на тези становища в контекста на тези мерки за намаляване на административната тежест. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Колеги, откривам обсъжданията по представения законопроект.
Заповядайте, господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ: Към господин Ципов. Така предложените промени ще се отразят ли на кадровото обезпечаване на дирекцията?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Не. Ако желаете да обясня, ще обясня защо. Има нов модел, господин Янков, за централизирана персонализация на българските лични документи и този модел ще спести необходимостта от изричен човешки ресурс, който се занимава с тази дейност, наречена персонализация на българските лични документи. Това, че ще има нови образци на българските лични документи, какъвто е 10-годишният паспорт… В предишни обсъждания стана дума и за една карта на натовски служители за пребиваване на територията на Република България и имаме още една идея да въведем временна карта за самоличност на тези обвиняеми и подсъдими, на които е наложена мярка за процесуална принуда за забрана за напускане пределите на страната, именно с цел да се ограничат случаите на отклоняване от правосъдието.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Ципов.
Колеги, закривам разискванията. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 902-01-25, внесен от Министерския съвет на 30 май 2019 година.
За –17, против и въздържали се няма.
Благодарим на вносителите, благодаря на колегите. Законопроектът е приет на първо четене. Благодаря Ви за участието!

Колеги, преминаваме към точка РАЗНИ.
Искам да Ви запозная съвсем накратко с няколко анотации, свързани с получени сигнали, жалби и молби в Комисията.
Първо, сигнал от Иван Тодоров Иванов от град Хасково, в който се твърди, че двама братя от град Кърджали са част от група за „мокри поръчки“ и са ангажирани със събиране на парични средства от лихварство, изнудвания и рекет. Информиран бил, че братята събирали информация за кмета на община Минерални бани, председател на общинския съвет на Минерални бани, на служител в общината, както и за техните деца. Твърди, че опасенията му за готвена разправа са основателни, тъй като братята са известни с противоправните си действия. Сигналът незабавно е изпратен в Министерството на вътрешните работи за проверка.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Получен е и е възложен.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Второ, отворено писмо от Сдружение „Орион – грижа за лидери и авторитети“ и още осем неправителствени организации. Получено е на електронната поща на Комисията и е отправено до кмета на община Габрово и комисиите в Народното събрание. В писмото се изразява недоволство от неадекватната и контрапродуктивна реакция за погромите, нанесени над ромските семейства в Габрово. Задават въпроси и настояват за отговори как са компенсирани бездомните, прави ли се нещо за предотвратяване тормоза в училище над ромските деца, има ли осъдени за палежите и атаките над къщи на улица Батак и какви мерки са предприети за превенция и гарантиране безопасността на жителите от бъдещи подобни атаки? Отвореното писмо ще бъде изпратено до Министерството на вътрешните работи за проверка и отговор в частта, която е от компетентността на Министерството.
Третия: получено е отворено писмо, подписано от председателя на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към „Държавна сигурност“ и разузнавателните служби на Българската народна армия. В писмото си коментира практиката на Върховния административен съд, съгласно която Комисията има право да постанови второ решение за едно и също физическо лице, независимо от това в какво качество е проверявано, само в случай, че се явят нови доказателства по смисъла на чл. 28. Счита се, че по този начин се ограничават правомощията на Комисията и проверката е сведена до еднократност, независимо дали лицето е имало различни публични длъжности и дейности.
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред не е компетентен орган по този сигнал. Отвореното писмо е на разположение на народните представители в Комисията, които желаят и искат да се запознаят.
И четвъртото: препратено ни е от председателя на Народното събрание предложение за създаване на Национална стратегия за семействата и децата, изготвено от Националната асоциация „Поход за семейството“. Предложението е изпратено до органите на Държавната власт и парламентарните групи в Народното събрание и е на разположение на членовете на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Проектът „Национална стратегия за семействата и децата“ ще бъде изпратен на МВР за становище относно защитата на сигурността и обществения ред.
Това са, колеги, получените сигнали, жалби и молби в комисията.
Господин Андреев.
ГЕОРГИ АНДРЕЕВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, аз преди малко загатнах нещо, искам сега да си го доизкажа цялото какво си мисля.
Смятам, господин Председател, че е редно да направим едно завещание на Комисията в удобно за вас време и за всички народни представители, където наистина да обсъдим тези неща, свързани със Закона за полицията и по-точно промените, и по-точно: не може при едно такова голямо престъпление, тежко криминално престъпление, когато органите на полицията полагат неимоверни усилия за разкриването на извършителя, във всички медии да се появяват лица политолози, бивши полицаи, журналисти, социолози… Това не е добре, това трябва да бъде облечено в някаква законова форма, може би в даден период от време… (Реплика от народния представител Валентин Касабов.)
Не да ги разстрелваме, не може… Така просто ескалираме обществото. Това, господин Касабов, според мен е неправилното. Би трябвало само да се дава някаква информация, да не бъдат скрити процесите. Всичко трябва да има прозрачност, за тези процеси трябва да бъде информирано обществото, но за догадките на различни хора как те смятат, че трябва да действа Министерството на вътрешните работи, смятам, че това нещо е във вреда на обществото и във вреда на Министерството на вътрешните работи.
Според мен би следвало да помислим сериозно, да седнем и да обсъдим. (Реплика от народния представител Валентин Касабов.) Не, защо член едно? Нещо Вие, господин Касабов, не може да разберете за какво говоря, може би грешката е моя, аз не се изказвам…
ВАЛЕНТИН КАСАБОВ: …да запушим устата на политолози, журналисти и така нататък…
ГЕОРГИ АНДРЕЕВ: Господин Касабов, говоря за тежки криминални престъпления, които са с обществено отзвук, за да няма манипулации. Някой трябва да носи отговорност, не може да се насаждат манипулации в обществото и то да ни разкъсва. Господин Радев преди малко каза: „Радвам се, че Вие, опозицията…“
Господин Радев, ние сме конструктивна опозиция, пък утре може да сме в управление! Но това нещо трябва да се промени. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Заповядайте, господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ: Преценете, уважаемо ръководство на Комисията и така направеното предложение от колегата Андреев, преценете и предложението, което ще направя сега съвместно с ръководството на МВР.
Мисля, че е удачно и с оглед на така незатрудняващия ни дневен ред в предстоящите заседания да преминем към една практика, която да предостави възможността в детайли се запознаем с работата на Министерството по отделните звена – главни дирекции, СДВР, областни дирекции, което да изглежда във формата на изнесено заседание в отделните главни дирекции, да бъдат запознавани членовете на комисията и с работата, и със звената, взаимовръзките между звената. Мисля, че е добре да използваме тази възможност с оглед на конструктивно отношение и към бъдещи законодателни промени, защото, запознавайки се в детайли с работата на главни дирекции, СДВР, областни дирекции и, разбира се, публично оповестяване на това, мисля, че гражданите ще повишат доверието към Народното събрание, към ангажираността на народните представители конкретно със сектор сигурност. Тази практика е въведена в работата на някои други комисии с оглед на детайлизиране, запознаване със същността на работата в други сектори. До този момент не е правено, затова казвам: помислете съвместно с ръководството, не е задължително министърът да присъства на тези изнесени заседания, мисля че господин Ципов или господин Балабанов, съответно според ресорите ще ни удовлетворят, но вникване в същността на работата на отделните звена ще даде възможност и ние да имаме адекватен поглед, и в дълбочина на погледнем законодателството. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Янков.
Само за сведение на колегите, че съм направил предложение до ръководството на Министерството на вътрешните работи, че имаме намерение да направим изнесено заседание в областна дирекция с тежка оперативна обстановка, да могат да ни дадат данни.
РЕПЛИКА: СДВР е близо.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Да. Така че не възразявам и за изнесени заседания в отделните служби, но сме предприели стъпки в тази посока.
Господин Ципов.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Разбира се, че няма да възразим срещу едно такова предложение и ще адмирираме една такава инициатива от страна на Комисията. Смятам, че ще бъде полезно и за народните представители, и за професионалното ръководство на Министерството в един такъв формат не само да се обсъди оперативната обстановка, господин Янков, или какви са конкретните резултати по различните направления на дейност, а, разбира се, и да чуят народните представители защо не и конкретни проблеми от страна дали на ръководството на съответната основна структура на Министерството на вътрешните работи, дали на нейните служители.
КРАСИМИР ЯНКОВ: Ако не възразявате, ние от „БСП за България“ ще помислим и за типов въпросник към съответните ръководители, които да детайлизират и окомплектоването, и същността на работата.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Разбира се, че не възразявам. Даже може и да Ви окажем помощ и съдействие по отношение на изработването на този въпросник.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Ципов.
Господин Манев.
МАНОИЛ МАНЕВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Съвсем искрено и учудено дори, тази атмосфера, която цари в момента в комисията в тази точка 3 „Разни“ за мен е нещо изключително положително. Тръгнахме с предложение от колегата за принципно отношение към бъдещи законови промени, те да се случат на заседание, на обсъждане на Комисията предварително, така разбирам. След това е предложението на колегата Янков по отношение пък на колаборацията и на работата с МВР и запознаването ни с темата на работа в МВР, което пък да бъде крачка към правилните и добри, и действащи законови промени. Ответната реакция на Министерството на вътрешните работи… Колеги, ако това нещо се случва и не само в Комисията, а и в пленарна зала, аз направо ще Ви вдигна ръката! Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Манев.
Имаме ли други въпроси? Благодаря.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.
(Закрито в 15,33 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Пламен Нунев
Форма за търсене
Ключова дума