Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
1. Разглеждане на Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г., № 002-00-3, внесен от Министерския съвет на 27 януари 2020 г.
2. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, № 054-01-9, внесен от народния представител Славчо Атанасов и група народни представители на 7 февруари 2020 г.
3. Разни.
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
ПРОТОКОЛ
№ 3


На 19 февруари 2020 г., сряда, се проведе редовно заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред при следния


ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г., № 002-00-3, внесен от Министерския съвет на 27 януари 2020 г.
2. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, № 054-01-9, внесен от народния представител Славчо Атанасов и група народни представители на 7 февруари 2020 г.
3. Разни.


Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Пламен Нунев.* * *

ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Имаме кворум, можем да започнем днешното заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Предоставен е на вниманието Ви дневният ред:
1. Разглеждане на Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г., № 002-00-3, внесен от Министерския съвет на 27 януари 2020 г.
2. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, № 054-01-9, внесен от народния представител Славчо Атанасов и група народни представители на 7 февруари 2020 г.
3. Разни.
Други предложения по дневния ред имаме ли? Няма.
Моля, гласувайте.
За – 11, против и въздържали се няма.

Започваме с първа точка от дневния ред:
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УЧАСТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2020 г., № 002-00-3, внесен от Министерския съвет на 27 януари 2020 г.
Гости по точка първа по дневния ред: от Министерството на вътрешните работи Снежина Маринова – директор на дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество“, Николай Дановски – експерт в дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество“.
Заповядайте.
СНЕЖИНА МАРИНОВА: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! В годишната програма на Република България в процеса на вземане на решения на ЕС през 2020 г. са включени два приоритета в областта на вътрешните работи. Първият от тях е управлението на миграцията. Този въпрос продължава да бъде сред ключовите и чувствителни въпроси в европейския дневен ред, по който държавите членки имат силно изразени позиции, които очакваме да продължат да отстояват. Същевременно новата Европейска комисия подхожда с високо ниво на амбиция за намиране на решения по тези въпроси и се очаква да представи нов Пакт по миграцията и убежищата, като очакванията са това да се случи през април.
България ще продължи да отстоява своята национална позиция със следните ключови елементи: необходими е силен координиран, структуриран и комплексен общоевропейски отговор на миграционните предизвикателства; следва да продължи работата по трите направления, а именно укрепване на външните граници, засилена външна дейност и мерки във вътрешен план с фокус върху външното измерение; трябва да се осигури стабилен баланс между солидарност и отговорност без държавите на първа линия да бъдат натоварвани с допълнителни отговорности; и България е категорично против въвеждането на задължителни гранични процедури и за запазването на доказали се като ефективни и национални мерки, които се прилагат в управлението на миграцията.
Вторият приоритет се отнася до членството на България в шенгенското пространство. По този приоритет в България ще продължи активно да участва в развитието на процесите и при всяка възможност ще предостави аргументи в подкрепа на готовността си за пълноправно членство в Шенген. България прилага всички инструменти на шенгенското сътрудничество, без издаването на шенгенски визи, и по този начин гарантира ниво на сигурност еднакво на това осигурявано от страните в Шенген. С приоритет за България е присъединяването на първо място по въздушни и морски граници. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, госпожо Маринова.
Уважаеми колеги, имате думата за становища, мнения. Не виждам.
Ще подложа на гласуване Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г., № 002-00-3, внесен от Министерския съвет на 27 януари 2020 г.
За – 9, против няма, въздържали се – 5.
Благодаря Ви за участието.

Ние продължаваме по дневния ред с точка втора:
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ, № 054 01-9, внесен от народния представител Славчо Атанасов и група народни представители на 7 февруари 2020 г.
По точка втора от дневния ред гости са: от Министерството на младежта и спорта Асен Марков – главен секретар на Министерството на младежта и спорта, Борислав Попов – изпълнителен директор на Българския футболен съюз, Христина Грозева – директор на дирекция „Инвестиционна политика и обществени поръчки“ в Министерството на младежта и спорта, Сабина Кръстанова – директор на дирекция Правно и административно осигуряване в Министерството на младежта и спорта, от Министерството на вътрешните работи старши комисар Антон Златанов – заместник-директор на Столична дирекция на вътрешните работи… Тук са ми написали „ще се включи при възможност“. Няма го. Главен инспектор Пламен Колев – началник сектор „Масови мероприятия“ в Столична дирекция на вътрешните работи, Георги Иванов – инспектор в сектор „Национален център по сигурността на спортни мероприятия“ в Главна дирекция „Национална полиция“.
Законопроекта ще го представи народния представител Маноил Манев.
МАНОИЛ МАНЕВ: Благодаря, господин Председател.
Аз като един от вносителите на този законопроект ще се опитам да го представя кратко и ясно. Основният акцент от нас във внесения законопроект е да се допълнят, променят леко и да се изпълнят изисквания, които да важат за спортните съоръжения, тук специално за стадионите. Съгласен съм, че в законопроекта сме се постарали да изброим подробно, ясно, категорично какви са изискванията, какви са тези мерки, които трябва да се вземат. Няма да ги изброявам пред Вас, пред всички е законопроектът, само ще кажа, че всички неща, които сме посочили като критерии, първо са международни критерии, второ са критерии, съобразени с Българския футболен съюз, с МВР, с Министерството на спорта, в дълги дебати сме ги мислили и правили.
Но по отношение на критериите съм длъжен да заявя нещо пред Вас, колеги народни представители, че от самото начало, когато аз участвах в работата на работните групи и правенето на този законопроект и до ден днешен, а и утре, и вдругиден в зала, и между първо и второ четене на този законопроект, аз ще отстоявам това, че точно тези критерии, точно по този текст ще се отнасят само до, в пълния си вид искам да кажа, международните срещи и лицензирането от УЕФА. Няма да се отнася до всички стадиони, много от Вас сигурно сте получили информация, че голяма част от всички стадиони не могат да ги изпълнят и ние нямаме за цел да пречим на спорта, на футбола като вносители, напротив, ние искаме да подсигурим сигурността на българските граждани, които посещават, да могат да ходят спокойно там и да са спокойни за здравето си всички, които са служебно или като фенове там, да е гарантирано тяхното здраве. Но, пак казвам, трябва да се съобразим с реалните условия. Мое лично убеждение, изказвам го пред Вас, е, че нито крачка не трябва да се отстъпва от темата „сигурност на спортните съоръжения“, ама нито крачка по никакъв начин, само че те трябва да бъдат такива, че да могат да бъдат изпълнени, да я ясно, че могат да бъдат изпълнени и затова, пак казвам, ще направим така, че тези критерии в този им вид, в тази им цялост, в тази последователност да важат само за международните футболни срещи, свързани с лицензиране на стадионите от УЕФА.
А сега по втората част на Законопроекта, която е много по-важната според мен, защото критериите, изпълняването на критериите са онова нещо, което трябва да стане като резултат след този наш законопроект. Това трябва да се случи като резултат, но за това трябва да има процедура, да има как да стане. Това беше голямата мъка и в работните групи, и в дебатите – как да стане, кой да е този орган, който да проверява, да изисква, да следи за това и да разпише накрая, че е изпълнено това, което ние предлагаме в законопроекта, и което трябва да стане. И след дълги дебати ние се спряхме с пълната увереност, подкрепата, между другото, на всички участници в работната група, че това трябва да стане при областните управители, не при общините, както беше дълго време. Няма да изказвам сега пред Вас целия куп доводи, само ще кажа, че голяма част примерно от тези стадиони са собственост на общините и как собственикът на общините ще контролира сам себе си дали е изпълнил изискванията за инвестиции примерно във видеонаблюдение с лицево разпознаване? Примерно говоря. И в тази посока се спряхме на това да направим комисията и органа, всъщност издаващ крайния разрешителен, уверителен документ, че са изпълнени изискванията да бъде областният управител… Предварително искам да кажа, за да не се налага да отговарям после на въпроси, областните управители имат тази възможност, имат този капацитет, тъй като към тях действат отдавна, много отдавна, комисиите, които се занимават и с рисковата инфраструктура, тоест с всички онези части на инфраструктурата, които се водят рискови, в тази комисия са представени и МВР, и общините, и представителите на Пожарната. И всички останали са така или иначе в тези комисии и тези комисии могат да поемат този ангажимент.
Така че това са двата аспекта на Законопроекта. Мисля, че по отношение на спорта можем съвсем спокойно и убедено да сме заедно и да не търсим никакви разделителни линии. Ако има някаква идея, нещо, което всеки като опит може да сподели, имаме процедурата между първо и второ четене. Апелирам обаче това да го направим максимално бързо, защото трябва да се случи и да имаме готова процедура. Без тази процедура не е добре, няма да може да се справим. Благодаря Ви, господин Председател.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Манев.
Сега ще дадем думата първо на нашите гости за становищата и позициите, след това на колегите, ще дебатираме по Законопроекта. Има получени становища от Министерството на спорта и от Министерството на вътрешните работи, които са качени на сайта на Комисията. Господин Марков, заповядайте.
АСЕН МАРКОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, Министерството на спорта подкрепя предложението на народните представители. Тъй като и господин Манев е вносител на закона, няма какво да го преразказвам отново. Тези критерии идват най-вече и от УЕФА, защото те искат издаване на тъй наречения Сертификат за сигурност и безопасност, който трябва да бъде от държавен орган. Ние подкрепяме и предложението само този сертификат да се издава от областните управители само когато става дума за международните срещи, за вътрешния шампионат БФС има достатъчните компетенции и лиценз да извършват тази дейност и, съобразявайки се, разбира се, с абсолютно всичките специфики на съответните групи, в които те провеждат шампионатите, тъй като обхватът на спорта е много голям – от Висша лига до долни групи деца. Те са най-компетентните в тази област. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
МВР? Заповядайте.
ВЕСЕЛИН МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господа народни представители! Казвам се Веселин Младенов и съм началник на отдел „Охранителна полиция“ в ГД „Национална полиция“.
По отношение на становището на Министерството на вътрешните работи ние принципно подкрепяме Законопроекта за изменение и допълнение на Закона, като в нашето становище имаме някои допълнения. Едно от нещата беше споменато и миналата седмица на другата комисия, това е да конкретизираме видеонаблюдението с цел да избегнем формалното изпълнение на текстовете, които са заложени в приложението. Искаме да добавим да бъдат съобразно чл. 16 от Закона, както и в другите точки имаме някои допълнения с оглед да детайлизираме текстовете, за да избегнем пак формалното изпълнение, например в т. 3 искаме да добавим оградите да са здраво закрепени и не по-ниски от два метра; в т. 9 да бъде добавено след края „като при прекъсване на общественото електрозахранване следва да се осигури аварийно осветление със собствено независимо електрическо захранване с автоматично превключване“; в т. 10 да добавим освен помещенията – тези, които са изброени, и помещения за работа със задържаните лица; т. 11 вече я споменах.
Ако е възможно в т. 12 – Оперативен координационен център – трябва да бъде снабден с цветни монитори, свързани с камерите за видеонаблюдение, които да имат възможност за запис на видео материали, управление на камерите и за отпечатване на снимки; т. 15 на входовете да се осигури контролна апаратура за претърсване на лица и предмети и да се предвидят места за приемане и съхранение на вещи; в т. 17 освен охраната да бъде добавено с възможност за отваряне на същите към игралното поле с дистанционно и ръчно или само с ръчно управление. Завърших.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Младенов.
Да чуем и Българския футболен съюз. Господин Попов, запазвайте.
БОРИСЛАВ ПОПОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители от Комисията по вътрешен ред? Българският футболен съюз подкрепя приемането на такова изменение в Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия. Критериите, които са предложени, са в съответствие с изискванията на международните федерации при провеждане на международни спортни прояви, като е посочено и ние го приемаме, че това е за международните спортни прояви, и се изисква така нареченият сертификат за безопасност, издаден от публичните власти, който да удостовери, че стадионът отговаря на изискванията за безопасно провеждане на спортни мероприятия, в случая футболен мач. Тези критерии, които са заложени, са взети от Международната централа, те досега се издаваха от едни комисии към общините, както спомена и господин Манев, които вече нямат правно основание да действат, така че ние сме съгласни и подкрепяме Проекта на изменение на Закона по становището на Министерството. Допълнително ще изложим становища, мога и сега да кажа някои неща, но може би не е моментът.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Предполагам, че ще се включите в дискусията. Благодаря.
Колеги, имате думата за мнения, за въпроси към вносителите, и към Министерството на спорта, и към Министерството на вътрешните работи и Футболния съюз.
РОСЕН МАЛИНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми гости! Аз лично не можах да разбера и от думите на вносителя, и от откъслечните становища на отделните министерства и ведомства каква е истинската цел. Това, което остана в съзнанието ми, е, че ние трябва да приложим един донякъде безпринципен или двоен стандарт. В правото принципът е в основата на всички, той или важи за всички, или не важи за никого. Доколкото разбирам, идеята на вносителите, подкрепена и от Футболния съюз, и от другите, е: дайте сега да направим стадионите, да не се излагаме пред чужденците, пък нашите да се трепят по стадионите, което е абсолютно некоректно и неподходящо. Или законът и стандартът е един за всички, или не се прилага. Няма как. Значи ще играят националният отбор, или да кажем „Лудогорец“ с някой английски отбор ще играе на стадион „Васил Левски“, там стандартът важи, а когато „Ботев Пловдив“ и „Локомотив Пловдив“ играят в Пловдив, този стандарт не важи! Някой може ли да ми обясни това ново направление в правото какво е? (Реплика: „Може!“.)
Не, за можене може, само че това не е истина. Така че това първото като принцип категорично е неприемливо и не работи.
Второто, имал съм нещастието да бъда областен управител и то на София и искам да Ви кажа, че начинът да се прехвърли поредната отговорност върху областния управител с този режим е крайно непродуктивен. Специално в София има най-много стадиони, имам категоричен поглед и върху собствеността, и върху състоянието им, да кажем, това отпреди четири години, но за четири години съм сигурен, че нищо не се е подобрило в положителна посока. А ако това важи за областния управител на Силистра, може би има възможности и капацитет да реализира тези лицензионни дейности. Но областният управител и областната администрация в София нямат този капацитет, гарантирам Ви го! И когато им вменим едно такова задължение, искам да Ви кажа, че им възлагаме задача, която те няма да изпълнят и когато, не дай си боже, стане някой сакатлък, както се говори на чист български език, областният управител ще трябва да носи отговорност за нещо, което той не е в състояние да реализира.
Така че по тези две принципни възражения аз лично ще се въздържа. Има възможност за тези неща, като промени в Закона е необходимо да се направят, трябва да се направят, но нещата трябва да се изпипат. Тук от това, което чух по материалите и чета, всеки си гледа собствената колиба и къщурка, може да направи неговото си. Особено ме впечатли местата за задържане, по един трамвай ли ще сложим в мазето на стадиона? Като близкото районно е на 10 минути пешком при това. Говоря за стадион „Васил Левски“. Трябва да се гледа общо, ако искаме да решим въпроса и тук, според мен, мястото, ролята и отговорността най-вече на Футболния съюз, е много по-голяма, отколкото това е разписано в предложения законопроект. Много, много по-голяма. Аз имам чувството, че те са инициаторите, тъй като този принцип „дайте да не се излагаме пред чужденците“, който искате да ни въведете, пак Ви казвам, няма да доведе до нищо добро. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря Ви за принципната позиция. Имате право между първо и второ четене да направите предложения, така че те да бъдат, както казахте, в правилната посока.
Господин Манев поиска думата.
МАНОИЛ МАНЕВ: Въпреки че много ме тегли да почна първо от Вашето мнение, но ще почна по ред, ще почна с МВР.
РОСЕН МАЛИНОВ: Ама давайте, щом Ви тегли!
МАНОИЛ МАНЕВ: Аз не Ви прекъсвах и да не влизаме в такъв тон!
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Може ли само аз да Ви давам думата! Предупреждавам всички народни представители, думата я давя председателят!
МАНОИЛ МАНЕВ: Колегите от МВР са изключително прави да теглят винаги в тази посока да искаме завишаване на мерките, завишаване на стандартите, завишаване на възможността. Само че това, което сега ще кажа на колегите от МВР, то се отнася и до последните забележки: колеги, ние трябва да сме абсолютно реални в това, което предлагаме!
А пък към Вас, към МВР, към Министерството на вътрешните работи, към институцията МВР, ами като ги имате всичките тези виждания, защо не вкарате един законопроект от Министерството, който ние да го обсъдим и да го приемем, а не ние да тръгваме да правим законопроект, който трябва да реши наболели проблеми, и в него да почваме да натрупаме… Аз се пошегувах преди малко, но ще го кажа и за протокола – да направим полицейски участъци в стадионите. На Вас ще Ви е удобно, така съгласен съм, само че не може така! Дайте да направим един законопроект, който да си мине съгласуването, да видим колко пари ще струва това и на кого, и да го направим! Няма лошо. Това е по отношение на забележката на МВР.
Да, между първо и второ четене част от тези неща, примерно – видеонаблюдението, има логика за това, което казвате, окей.
Плюс това точно Вие знаете много добре, големият закон… Аз не се крия зад него, смятам, че той много се забави, много дълго време го тупаме този закон, но големият Закон за спортното хулиганство е в работни групи и там тези неща, за които говорим тук, могат да бъдат внесени. И са дебатирани част от тях!
Така че, пак казвам, между първо и второ четене ще се съобразим при всички положения с част от нещата, които казвате, но аз като носител не бих подкрепил пълния обем на това всичко. Трябва да се съобрази с много неща.
А сега, колега, аз няма как да не Ви отговоря, завърших изказването си с една молба: да не слагаме политическа окраска на това, обаче налага се явно да отговоря. И започвам. Дали го правим за да замажем очите на чужденците или как беше, да се представяме добре пред чужденците, пък вътрешните ни такива да ги унищожим. Това нещо хубаво звучи в залата на Народното събрание на жълтите павета и в Партийния дом. Отивайки обаче в град Силистра, макар че не е правилният пример, давам го така, или в град Мъглиж. Там имат футболен отбор, имат футболен стадион, участват в някакви първенства от някакъв кръг. Кажете им, че трябва да изпълнят изискванията на УЕФА!
Хайде сега да говорим конкретно как да стане това. Не ги делим, за да има за чужденците едно, а за българите друго. Разделяме ги затова, защото започват, някой от колегите, който се изказа, го каза, мисля, че от Министерството на спорта, турнирите започват от детските групи и от групите на регионален принцип на селските отбори и свършват с националните ни срещи, международните ни срещи на националните ни отбори. Не можем да поискаме всички стадиони в България да инвестират по 20 милиона или по 10 милиона, или по два милиона за това нещо! Това не може, няма как да стане. Затова говорихме за разделянето, а не за разделянето по някакъв безпринципен или някакъв друг начин, или спасяване на някаква друга визия пред чужденците.
Що се отнася до другата част, която ми е любима – за къде трябва да бъдат комисиите, Вие сте бил областен управител, вероятно за кратко, аз също съм бил заместник-областен управител за кратко, и смея да твърдя, първо, че областните управители имат ресурса – и софийския, и всички останали, защото тези комисии, за които ние говорим, са действащи и към момента. Да не почвам сега с язовирите, ама цялата критична инфраструктура минава през тези комисии така или иначе. Шест, осем стадиона, два от които ще кандидатстват по тези критерии, максимум в София, не са проблемът на областните управители.
И накрая все пак да се заям и аз, казвате в изказването си: „Не може да делим спортните състезания на по-малки и по-големи, на села и на София, обаче като стигнем до областните управители, ще ги делим. Софийският областен управител не може да работи по това, а пък силистренският ще работи, защото той е в Силистра“.
Това не може така! В София, в България законите важат за всички! Тук нямаме за какво да спорим. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Манев.
Реплика? Заповядайте.
РОСЕН МАЛИНОВ: С най-голямо удоволствие ще репликирам. Или аз изразявам недобре, или колегата слуша избирателно. (Реплика.) Хубаво, чудесно.
Първо това, което казах за областните управители, не важи нито за София, нито за Силистра, важи общо за принципа, говорим за принцип, и че това е едно вменяване на задължения, което е в повече. Един областен управител мога да Ви кажа, че отговаря по 106 закона. Ако Вие, като сте били заместник областен управител, можете да ги изброите кои са, аз лично ще си обръсна мустаците!
По 106 закона отговаря. Сега ще му вменим още едно задължение. Не че няма капацитет, той може да събере Комисията, може да възложи задачата, но защо трябва да му го вменяваме, дали и това е негово задължение? Това по първия въпрос.
Не се съмнявам в капацитета, най-малкото пък деля София и Силистра, нали използвате това. Не, не е това. Аз говорих за принципа.
Колкото за другото, основното, което е, не казах да обидим или това, а да не се излагаме, има една такава приказка от българската класическа литература, пред чужденците. Ако ще правим промени в Закона за един или два стадиона, които трябва да лицензираме, за да има международни мачове, да го кръстим така законопроекта, а не да включваме всичките стадиони и отбори. Естествено, че не може нито детско-юношеското футболно първенство, нито регионалното, нито областното да отговарят на тези изисквания. В България има един или два стадиона, които отговарят на тези изисквания. Дайте да се концентрираме върху тях, но трябва ли да правим промяна в Закона заради два стадиона, след като има съвсем друг, голям, Вие го казахте и коректно го казахте, специализиран Закон, в който тези неща могат да се гледат. Това са моите реплики.
Нещо не се разбрахме, но в това няма нищо ново, нито нещо ненормално. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Дуплика? Няма.
Господин Радев, заповядайте.
ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители, уважаеми гости! Колегата Манев като вносител първо браво, че се занимава с темата. Очевидно е, че някой трябва да направи нещо. И аз като министър и участвах там в едни събития, раниха даже едно момиче и така нататък и там усетих нещо много важно, че тук нещо трябва да се направи. Има голям Закон, не знам защо колегите Славчо Атанасов и още трима ли бяха, го правят така, той ще отговори защо, сигурно има някаква причина да бързат, но браво за инициативата. Оттам нататък аз не мога да разбера. Вие тук, дето седите срещу нас, участвали ли сте в работната група или не? (Реплики: „Не.“)
И ако не сте, днес работна група ли правим, защото с някакви детайли се занимаваме, дето са въпроси за работна група? Примерно Златанов къде е? Кой го представлява? Вие ли? (Реплики.) Аз знам, че има… Вие сте за Златанов? Той зад това ли е, знае ли, защото той е един от най-добрите специалисти, който се занимава с…
След това, много добре си спомням, че имаше един проблем между БФС, едни стюарди и МВР, които трябва да свършат другата половина от работата, горе-долу. Предполагам, че колегата е участвал. След като е участвал, дано сте направили баланс. Защото натискът от спортната общественост чрез БФС е дайте там МВР да свърши работата. Да, ама аз, доколкото разбрах тогава, предполагам, че има знания повече от мен и хората тук, от Вас и колегите, този баланс е много крехък. И затова питам: защо сега го внасяме?
След това нещо важно ми направи впечатление: този чл. 7б – спорните мероприятия на стадионите се провеждат само след като са изпълнени изискванията за обезпечаване на сигурността и безопасност съгласно Приложение 1. Колега, значи това важи за всички, според мен? А заедно с това вносителите ни обясняват, че да, ама няма да важи за всички, а само за тези, които го изпълнят, и те не са много. Някак си на мен това не ми е ясно. Или го запишете тук, че важи само за някакво ниво, което го обясняваше колегата точно, или така казано важи за всички. А пък те не можели да го изпълнят. Затова Ви попитах работната група къде е.
И завършвам с това, че ако ще има голям закон и няма някаква причина да се бърза, защото забелязвам, че това е сурово, въпреки доброто желание на колегите, защото не чакахме големия закон, него да го забързаме, онзи закон, който Славчо Атанасов ли размахваше, а го правим сега? Хубаво, критериите, Вие казвате, колегата от БФС, са международни и ние трябва да ги изпълним. Ама международните критерии са заплатата колкото в Англия, ама не го изпълняваме! Няма да стане.
И накрая завършвам с особеностите на МВР, слушайте ги внимателно. Те може да искат, ама общо взето те отнасят накрая по тези мероприятия всичко. Така че тук само отварям скоба, защото тези критерии може би не включват това, което той казва, да не отиваме със стаята, арести и така нататък, но има национални особености, още се развиваме в тази област, не сме като онези държави. Критериите там може да са такива, ама ние искаме някакви особености, защото, отново казвам, за разлика от стюардите, от МВР-то накрая някой няма око или нещо друго се е случило.
Та завършвам с работната група. Като че ли карайки по тази писта обстоятелствата ги принуждават да вкарват предложения за промени в закони, като избегнем това съгласуване с министерствата, се получават ей такива неща, ако работната група не е била добра или не е била подбрана правилно. След като Вие не сте участвали, аз…
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Как, всички са участвали?!
ВАЛЕНТИН РАДЕВ: От тук кои сте присъствали…
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Всички, разбира се?
ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Тогава защо ни занимавате с такива детайли, защо не сте ги изяснили там? Извинявайте, ама тук сме депутати! Ние от детайли няма как да разбираме. Тук даже има конкретни предложения. Това не го ли изяснихте там? Всички сте съгласни, тук си записах: спортните асоциации или там какво беше – да, МВР – да, но има забележки, БФС – да. И ни карате тук, защото ние не сме много в темата, почваме да се съмняваме ние. Е как да Ви подкрепяме? Завърших.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Радев.
Заповядайте, господин Попов.
БОРИСЛАВ ПОПОВ: Понеже стана дума за областни управители, аз съм бил заместник областен управител на София пълен мандат, 4 години. Така че съм наясно със ситуацията в областните администрации. Възложено е на областния управител, тъй като това е регионален орган с обща компетентност. Той ще ползва освен част от своята аминистрация и останалите регионални структури, примерно регионалната структура на МВР, съответната община, регионалната структура на Министерството на младежта и спорта и от тази гледна точка той ще има достатъчно ясна информация дали стадионът отговаря на условията за безопасност или не. Ние сме предложили законът да се отнася за международните спортни прояви. То ще бъде добавено, като допълнително сме предложили друга алинея, четвърта, към този чл. 7б – за изискванията за безопасност на стадионите за прояви от Националния спортен календар да се поемат от лицензираната спортна федерация.
Искам сега да обясня нещо. От седем-осем години във футболния съюз действа така наречената система за национално клубно лицензиране. Освен ежегодни проверки по клубовете се проверява инфраструктурата – стадиони, тренировъчни игрища. Нашите изисквания са четири страници, не са половин страничка, както тук… Включително имаме зала за допинг контрол, зала за пресконференции, много подробни ясни изисквания. Другият път ще донеса наредбата да я видите, проверява се, който клуб не изпълни тези условия, не получава лиценз и не играе! Имаме изисквания, вкл. за осветлението. „Арда“ в момента играе в Пловдив, защото няма осветление, въпреки, че е клуб с традиции, областен център, за първи път влиза от десетилетия и играе там. Така че ние имаме достатъчно изисквания, които ще приложим за вътрешното първенство. Ние ги степенуваме: прояви на професионалния футбол, там са едни критериите в зависимост от посещаемостта, срещата, каквато ще бъде, дали е рискова или не, и така нататък. За по-нискокатегорийните групи, областните, зоналните, детските – там са исканията са други и там по същия начин проверяваме и удостоверяваме дали могат да се провеждат футболни срещи. Защото ние за тези хора, които са в тези отбори, които участват във всички тези прояви, тези деца, носим отговорност и мислим и искаме да бъдат спазени всички изисквания, за да може наистина футболната игра да бъде удоволствие, а не някакво притеснение за фенове, за футболисти, за другите участници.
Така че нашето предложение е това и се надявам да бъде прието – за международните, за утрешното първенство, нашите критерии, ние си ги спазваме.
Благодаря, господин Председател.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Попов.
Господин Марков поиска думата, заповядайте.
АСЕН МАРКОВ: Дами и господа народни представители, аз искам само да кажа, това не е международно право, това е международен принцип в спортните организации. Всяка една спортна организация сама си е решила този казус пред тях. Футболът като може би най-голямата спортна структура в света, е много тежко, затова е казала в техните изисквания, че трябва да има публичен държавен орган, който да лицензира даденото съоръжение за международните състезания, да даде този сертификат. В другите спортове, аз съм бил всъщност част от международна спортна организация и съм отговарял точно за спортното съоръжение, ходи комисия. Но във футбола знаете, че повече от половината дни от седмицата има международни мачове. УЕФА, FIFA, тя не е такава голяма структура, за да може да иска, тук няма никакво разминаване, не си мислете, че ние искаме да се натаманим, за да не се изложим пред чужденците. Не, това е международен принцип на всяка една международна федерация! Когато примерно художествената гимнастика прави международно състезание, идва комисия от международната федерация, но това международно състезание е един път в годината. Те могат да си позволят този ресурс, доколкото аз Ви казвам, във футбола повече дни от седмицата има международни състезания и затова международната спортна организация така го е решила. Затова тук не може да става дума за някакъв вид безпринципност. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Марков.
Други колеги? Заповядайте.
НИКОЛА ДИНКОВ: Философията на Закона е правилна. Естествено, че за международните мачове трябва да се изпълняват по други критерии, макар че и при лицензирането на стадиони в аматьорския футбол се допускат също много компромиси, тъй като клубовете вече в по-малките градове в аматьорския футбол… Той стана почти социална дейност и не се изпълняват на 100%. Ако погледнете примерно в аматьорската верига – Трета лига на България, ще видите, че половината стадион нямат сектори за гости, нито са обезопасени така както МВР ги иска, и когато идват лицензионните комисии, пишат едни предписания и накрая повечето не се изпълняват. Но да го оставим, толкова са им възможностите сигурно, но там и проблемите са по-малко.
Аз имам един въпрос към господин Попов, който е участвал в работната група, пък и господин Радев чете и приложението. Досега международните футболни срещи до определен етап на квалификациите можели да се играят на различни стадиони, които имат определени изисквания и ги изпълняват. След като приемем този закон, означава ли, че в България всички международни мачове се играят само на два стадиона?
РЕПЛИКА: Кой е вторият?
НИКОЛА ДИНКОВ: Добре, да кажем три стадиона.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Ще Ви дам думата, господин Попов.
НИКОЛА ДИНКОВ: Защото досега футболните отбори, които участваха в Лига Европа в квалификациите, и другите, играеха на собствените стадиони примерно първите два мача. Вече трети и четвърти оттам нататък отиваха да играят на онези стадиони, които изпълняваха по-високия клас изисквания. Сега как ще бъде?
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Заповядайте, господин Попов.
БОРИСЛАВ ПОПОВ: Благодаря. Неслучайно става дума за международни мачове, тъй като при международните мачове международната централа изисква сертификат от публичната власт. Ние този сертификат не можем да го издадем, ние сме сдружение с идеална цел, нямаме държавни функции. Затова трябва да бъде или община, или областен управител, или министерството. Под публични власти това разбират. От тази гледна точка затова се прави този сертификат. Футболни срещи – Национален „Васил Левски“ е подходящ за всички, четвърта категория, „Българска армия“ и „Георги Аспарухов“ за подготвителните кръгове, тъй като тази година се смени форматът на квалификациите, трета, втора, първа; плейофите – „Васил Левски“; „Лудогорец арена“ е подходящ. Проблемът на „Лудогорец“ е липсата на достатъчно хотели и отдалеченост от летище, което приема международни полети. Най-близкото е във Варна, което създава проблеми някой път. Стадионът в Стара Загора също е подходящ и след малко реконструкция подходящ също става стадион „Лазур“ за международните футболни срещи. За международни футболни срещи в София са тези трите стадиона. „Славия“ си играе на „Васил Левски“, двата други гранда си играят на собствен стадион, но това са предварителните кръгове, останалите отиват на „Васил Левски“. За тях е и по-изгодно, защото при плейофите вече интересът е по-голям, повече зрители, стадион „Васил Левски“ е 40 хиляди места. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Попов.
Други колеги?
Господин Манев.
МАНОИЛ МАНЕВ: Уважаеми колеги, представители на Министерството на спорта, на БФС и на Министерството на вътрешните работи, уважаеми гости, господин Председател! Може би видяхте, надявам се сте го усетили, как има просто недоразбиране в това, което си говорим, заради частично познаване на материята, по която говорим. Не става въпрос за противостояние, за спорове и така нататък. Става въпрос за следното. Всички видове спорт, когато провеждат примерно европейско, световно първенство, оценяват и дават лиценз на мястото, където ще се провежда. Но тъй като не във всички, ама в 90% от спортовете това се прави с домакинство, за което се кандидатства две години по-рано, отива се там, комисиите… Това, което се опитаха да обяснят от Министерството на спорта, оценяват точно тази зала и дават решението с гласуване за домакинство в тази зала. И тогава нещата са лесни и прости.
За футбола това е неприложимо. За футбола ние трябва да вземем мерки по две основни проблемчета, които аз може би сбърках като носител да не Ви ги поставя на вниманието още с първите си думи. Изискването за комисиите е това да бъде решение на орган на държавната власт. Ако Вие ми дадете съвет на нас кой да е органът на държавната власт, който да осъществи това и да не е областният управител, няма лошо. Общините не са орган на държавната власт и това го знаем всички, и няма смисъл да го говорим.
Втората част на това, което искам много да обясня, е защо се бърза. Това е отговор към колегата, дължа му го. Защото се получава един вакуум, нямаме комисиите към общините, нямаме други изградени комисии. Надявахме се, че големият закон, който го прави господин Славчо Атанасов и работната група, вече трябваше да е факт и там са изградени тези комисии. Ние сега трябва да имаме такъв орган, който да ги сертифицира, да си даде разрешението, за да може да се случват международните срещи. Затова е бързането. А в момента, в който е готов целият Закон за спортното хулиганство всички тези неща, които ние днес внасяме, и други такива, ще бъдат вътре така или иначе, включително и с нови предложения и така нататък. Някои от тях няма да бъдат, защото там ще Ви поканя да участвате в тази работна група и да го правим заедно. Защото, между другото, давам за пример Комисията по спорт, ние там говорим горе-долу на едни езици с колегите и с експертите, и имаме проблеми по производствени неща, по чисто вътре материята – какво да е видеонаблюдението, лицево, безлицево, какъв да е билетът – с таблет, без таблет и така нататък. Нямаме принципни проблеми. Затова е и отговорът към работната група защо на работна група – защото това го дебатираме в работната група, не големия закон, тук трябва да решим проблема на първо място с институцията, която ще издаде лиценза, да я има, и да издаде за големите международни срещи по най-бързия възможен начин, за да може да се случат. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Манев.
Господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми гости, уважаеми господин Манев! Да Ви обърна внимание, че когато определени изисквания се въвеждат в законодателството, освен принципа за законоустановеност, действа и принципът за целесъобразност. Така ли е? Така е. След като се касае за многофункционални спортни съоръжения, уважаеми колеги, и има конкретни международни изисквания, заложени в съответните международни актове, ние, разбира се, че трябва да отговорим на тях, господин Манев. И поради тази причина се прави това разграничение между критерии на национално ниво и критерии на международно ниво, в конкретния случай критерии за национални спортни мероприятия или критерии за международни спортни мероприятия. Нещата са съвсем прости и елементарни. Не става дума за прищевки, уважаеми дами и господа! Най-вече не става дума за прищевки.
А защо този закон се бави – Конвенцията беше ратифицирана миналата година, тя е огромна по обем и, разбира се, че изисква прекалено много работа. Ако бързаме да я претупаме тази работа, със сигурност няма да отговорим на изискванията на този международен договор.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Ципов.
Уважаеми колеги, аз мисля, че всичко това се прави само с една единствена цел: сигурност по стадионите, сигурност, която МВР, мое лично мнение изразявам, гарантираха на последното голямо спортно мероприятие – футболния двубой между ЦСКА и „Левски“. Да Ви благодарим! Така че това според мен е най-главната цел.
И тук да се обърна и към представителите на МВР, и към представителите на Министерството на спорта, Футболния съюз, когато са работните групи за следващия, големия закон, да изяснявате всички детайли и акценти, защото сега предлагате в становището неща, които не са обсъждани на работната група. Затова е тази работна група, там да си кажем всички питанки. Мисля, че това е правилният подход. Благодаря Ви.
Заповядайте, господин Данев.
ДОБРИН ДАНЕВ: Благодаря, господин Председател.
Аз имам един въпрос. След като мислим за контрола по изпълнението на закона, Вие предлагате два варианта или по-скоро е имало две възможности, едната е областният управител, мислено ли е Министерството на транспорта да бъде отговорно и да упражнява контрола? И ще Ви кажа защо.
Аз съм бил заместник-областен управител пълен мандат, бил съм и председател на такива областни комисии, знам като сбор какво представляват те, представители на различни институции, доста тромава е като организация тази комисия и тромаво взема решения. В много случаи тя е, мога да кажа, и с представителна цел. Така че мисля, че по-скоро отговорността върху Министерството на спорта като принципал е много, много по-важна и отговорна, отколкото на един областен управител с такава комисия.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Господин Манев, кратичко.
МАНОИЛ МАНЕВ: Кратко, конкретно и професионално, тоест без да влизаме в дебат.
Колега, няма как представител на Министерството на спорта да събере МВР на комисия. Мислили сме ги много вариантите – да съберем МВР, Пожарната, примерно МРРБ и други да ги събере и да има някаква над тях власт, да го кажем, държавна, административна. Областният управител може да събере всички тези представители и това на първо място; и второ, единственото представителство на Министерството на спорта по региони е към областните управители. Те имат представителност, имат служители, които са на Министерството на спорта в областните администрации, може да са на две областни администрации един човек, но има човек, който е директен представител. Така че затова сме го мислили и в подробности, а не е ей така.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Манев.
Други колеги? Няма. Закривам дебата.
Колеги, подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, № 054-01-9, внесен от народния представител Славчо Атанасов и група народни представители на 7-ми февруари 2020 г.
Моля, гласувайте.
За – 9, против няма, въздържали се 5.
Законопроектът е приет на първо гласуване. Благодаря на гостите за участието.
МАНОИЛ МАНЕВ: Благодаря на всички за подкрепата !Аз съм сигурен, че въздържалите се колеги ще имат своите предложения между първо и второ четене, и с тях ще се съобразим е задължително, за да може да стане.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Манев.

Колеги, преминаваме към точка РАЗНИ.
Искам да направя едно съобщение.
На 24 февруари, понеделник, от 11,30 до 12,15 госпожа Илва Йохансон – член на Европейската комисия, отговарящ по въпросите за вътрешните работи, планира посещение в София. Ще има срещи в Министерството на вътрешните работи и предвижда среща с представители на компетентните комисии в Народното събрание с тема Миграционната политика на Съюза. Водеща комисия на тази работна среща е нашата Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. Затова Ви отправям покана, но искам до утре да заявите кой ще присъства, понеже денят е понеделник и повечето сме си по избирателните райони. Просто трябва да знаем.
В зала Изток. Ще поканим Комисията за контрол на службите, евентуално Комисията по външна политика и по Комисията по европейските въпроси.
Закривам заседанието.
(Закрито в 15,27 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Пламен Нунев
Форма за търсене
Ключова дума