Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
1. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгласно чл. 29, ал. 1 от ПОДНС.
2. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 902-01-48/18 септември 2019 г.
3. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 054-01-9/7 февруари 2020 г.
4.Разни.
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по вътрешна сигурност и обществен редПРОТОКОЛ
№ 4


На 11 март 2020 г., сряда, се проведе редовно заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгласно чл. 29, ал. 1 от ПОДНС.
2. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 902-01-48/18 септември 2019 г.
3. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 054-01-9/7 февруари 2020 г.
4.Разни.

Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията – господин Пламен Нунев.* * *
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Имаме кворум. Давам начало на днешното заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред при следния дневен ред:
1. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгласно чл. 29, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 902-01-48/18 септември 2019 г.
3. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 054-01-9/7 февруари 2020 г.
4.Разни.
Дневният ред беше изпратен предварително по имейлите Ви.
Имате ли други предложения към дневния ред? Няма.
Моля, гласувайте.
За – 18, против и въздържали се – няма.

Преминаваме към първата точка:
ИЗСЛУШВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 29, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
По точка първа гостите от Министерството на вътрешните работи са: министърът на вътрешните работи Младен Маринов; Михаил Златанов – началник на политическия кабинет; гладен комисар Ивайло Иванов – главен секретар; главен комисар Христо Терзийски – директор на Главна дирекция „Национална полиция“; главен комисар Ивайло Спиридонов – директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“; главен комисар Николай Николов – директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“; главен комисар Светлан Кичиков – директор на Главна дирекция „Гранична полиция“.
Започваме с първия кръг въпроси от парламентарната група на ГЕРБ.
Господин Министър, миналата седмица се проведе Европейският съвет на министрите на вътрешните работи, като главната, основната тема беше за миграционната политика.
Моля да запознаете Комисията с: основните акценти от Съвета, на който присъствахте, мерките, които са предприети в европейския мащаб и това, което касае балканите. Моля да ни запознаете със ситуацията по българо-турската и българо-гръцка граница и с мерките, които се предприемат към настоящия момент. Имаме ли констатирани случаи за увеличение на миграционен натиск? Каква е като цяло ситуацията? Благодаря.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги!
Това беше извънреден Съвет във връзка със ситуацията по турско-гръцката и турско българската граница и е във връзка с рязко увеличения миграционен натиск, като той е по инициатива на председателството, в случая на Хърватия. Единствената тема беше за обсъждане на ситуацията и приемането на декларация по отношение на ситуацията в този регион.
Всички изказали се министри на вътрешните работи и членове на Съвета определиха ситуацията като изключително тревожна, тъй като след 2015 – 2016 г., тоест след миграционната криза, това е може би най-голямата криза, която се развива във връзка с миграционните процеси. Наистина до голяма степен тя е изненадваща, тъй като информацията за такива процеси дойде сравнително късно.
Знаете, че в случая по-засегната е гръцката граница, там се развиват основните действия. Всички страни членки и представители на страните членки изразиха подкрепа за Гърция и за България, а по наше настояване беше включена декларацията за подкрепата за Гърция и за България, тъй като в определен момент може…
По нашата граница засега нещата са спокойни и няма някаква промяна, която да е тревожна, а това като че ли успокоява Европа, че ние нямаме проблем. Затова държахме да се включим като страна, която във всеки един момент може да попадне в същата ситуация, тъй като събитията се развиват на 30 км от нашата граница. Така че това влезе в декларацията, с която излезе Комисията и Съветът Съветът по правосъдие и вътрешни работи.
Знаете, че беше предложена финансова помощ на Гърция в рамките на 700 млн. евро, като най-вероятно ще се раздели на два транша – 350 милиона за първия транш и при необходимост следващия. Ние от наша страна заявихме помощ, която да ни бъде оказана в рамките на 130 млн. евро по-различните дейности, които извършваме във връзка със сигурността на границата. Надявам се да бъде прието това наше предложение за тази помощ.
Завърши Съветът с една декларация, в която имаме спор по отношение на позицията за действията на Турция. Първото предложение беше, че се осъждат действията на Турция, но след изказване на германския вътрешен министър, след нашето изказване, тъй като знаете, че нашите отношения с Турция са на добро ниво – държим политически диалог и взаимодействие, може би това е причината да нямаме такъв сериозен проблем на границата.
Нашата позиция беше тази дума да отпадне и да се използва дума, която не е толкова остра, което беше прието. Декларацията беше приета във вида, в който става ясно, че освен солидарността към Гърция и България, и мерките, които се предприемат, трябва да се търси политически диалог с Турция. Виждате и последвалите действия – разглеждане на изявлението от 2016 г. между Европейския съюз и Турция с цел неговата актуализация. Това се разгледа на Съвета и това беше решението.
По отношение на нашата граница, пак казвам: нямаме някакви сериозни увеличения на опитите за преминаване. Има такива опити, но те са в рамките на нормалните. Естествено, ние сме предприели действия и бяха командировани още в началото на ситуацията сили от жандармерията, Граничната полиция и близките регионални дирекции на вътрешните работи. Направихме бърза комуникация с Министерството на отбраната и те също имаха готовност за реакция в кратки срокове.
На този етап не се налага да използваме Въоръжените сили по границата, но имаме такава готовност. Продължаваме да наблюдаваме обстановката там. Имаме предислоцирани гранични полицаи по българо-гръцката граница, защото, пак казвам, там е много близко разстоянието и също е възможно да има движение във всички посоки. Засега можем да определим ситуацията като нормална и под контрол. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря Ви.
От група на БСП – господин Иванов, заповядайте.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаемо Министерство на вътрешните работи, уважаеми колеги! Моят въпрос е свързан с новосъздалата се ситуация, предизвикана от установените случаи на COVID-19, или така наречения коронавирус, в България и мерките, които се вземат в тази посока.
Конкретно въпросът ми е: каква е ролята и функцията в момента на Министерството на вътрешните работи по овладяване на ситуацията с неразпространението на вируса? Какви мерки е взело Министерството по защита на служителите на Министерството на вътрешните работи и не само, които са въвлечени в тази ситуация, но и тези, които осъществяват контрол по движението на пътищата в България?
Тези дни имаше акция и доста хора минаха през тях по време на тези акции. Тези служители, които са дислоцирани по границата, защото те са също така в рисковата група, имат ли досег с бежанците, които са преносители на вируса? Общо-взето това е въпросът ми. Вие ще отговорите. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Иванов.
Господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Иванов, дами и господа народни представители!
Още с първите новини от Китай за появата на този вирус ние предприехме и първите действия. Знаете, че действията първоначално бяха предприети по въздушните граници, по летищата, свързани със съвместни действия с Министерството на здравеопазването и регионалните инспекции по здравеопазване, където бяха инсталирани термокамери с оглед проверка на пътниците, които идват от дестинации, където има установени, заболели от коронавируса.
С развитие на ситуацията, тя се разви много бързо, като постепенно се включваха допълнително държави, които установяваха заболели лица, а впоследствие след констатациите на заболели от вируса на територията на Европа, то се включиха и сухоземните граници, и граничните пунктове.
Виждате, че ситуацията се развива изключително динамично. България може би е една от първите държави, които взеха по-сериозни мерки в Европа. Когато ние бяхме взели мерки – италианците не правеха почти нищо, но не че това е причината да се развие оттам вирусът, но искам да кажа, че мерките, които взехме, може би доведоха и до това по-късно, и по-бавно да стигне до нас.
Беше създаден Кризисният щаб, който се оглавява от генерал Мутафчийски, членовете на този щаб са от страна на Министерството на вътрешните работи – член е заместник-главният секретар, и естествено са включени всички структури на Министерството по реакция и овладяване на ситуацията. Функциите на Министерството са в рамките на нашите законови компетентности, но и чисто логистични функции там, където трябва да се действа бързо – било с транспорт, било с оповестяване, издирване и така нататък. Въобще ситуацията е толкова динамична, че всички са в готовност и работим според дадената ситуация. Мисля, че към момента успяваме да отработим всички сигнали и всички случаи своевременно. Имахме затруднения с личните защитни средства.
При срещата на премиера Борисов с турския президент Ердоган, той изрично беше помолен, тъй като всички държави, които произвеждат такива средства, естествено, в тази криза си затвориха износа, за да си задоволят вътрешните нужди, и ни бяха отпуснати такива средства. Мисля, че в днешния ден вече се раздават, така че да осигурим за по-дълго време защита на персонала, който работи в заразените зони и с болните.
Тези средства ще се раздават съобразно спецификата на дейност и в зависимост от това в каква зона се работи. Не е необходимо пътните полицаи, които регулират движението, да са оборудвани с такива предпазни средства, които са необходими на хората, които работят в инфекциозните учреждения, така че това се преценява от щаба. Към момента знаете, че правителството предприе действия с местните предприятия, с българските предприятия с индустрията да се организира производство, защото перспективата е по-дълго време да има необходимост от такива средства.
Знам, че вчера се направиха първите тестове на собственото производство – защитни средства, и днес продължават тестовете. Оказа се, че те задоволяват изискванията за сигурност. Надявам се с усилията на индустрията, на бизнеса и на правителството да успеем да произвеждаме сами такива средства, за да не зависим в тази ситуация от страни, които имат същия проблем. Бяха предприети действия за забрана за износа на такива продукти.
Имаме и първите резултати: от „Гранична полиция“ задържаха два опита за контрабанден износ на маски, задържаха близо 30 хиляди бройки и продължаваме да следим спазването на тази забрана. Другите мерки ги знаете от заповедта, която издаде Щабът.
Сега във всичките си действия всички трябва да се стремим наистина да не създаваме паника, а да действаме рационално, защото в такива ситуации хората са уплашени. Получават информация по-различни канали. Неслучайно Щабът дава официални брифинги два пъти на ден – сутрин и вечер, с идеята да излиза актуална информация от първоизточника, от правителството, за да няма паника в населението. Знаете, че от последния ден имаме два случая в Пирогов и там са взети мерките, които взехме в Габрово и в Плевен, изолирано е отделението, което е за инфекциозно болни. Днес продължава установяването на лицата, които са контактували със заболелите по първа линия на контакти, и по втора, така че да бъдат изследвани и те.
Това е, което може до момента да се каже. Наистина е много важно да не предизвикваме паника, защото тя може би ще нанесе повече щети отколкото самият вирус, тъй като икономиката може да бъде сериозно засегната от една такава паника – не само българската, естествено, тя зависи от световната икономика. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Министър.
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, искрено се надявам да не е закъсняло раздаването на тези лични предпазни средства на служителите на Министерството на вътрешните работи.
Апелирам към Вас и от името на служителите, с които съм разговарял от Вашето Министерство, които са от засегнатите райони – ако не са раздадени такива, да стане час по-скоро. Както самият Вие казахте, ако, не дай боже, се стигне до такава паника, ще падне на плещите именно на Министерството на вътрешните работи овладяването на ситуацията. Ако бъдат засегнати именно тези редови служители, Вие сам знаете, какво ще се случи. Ако трябва дори и тези задържани лични предпазни средства, за които Вие споменахте, то да се отнемат и да се дадат първо на крайно нуждаещите се – на лекари, на служители на Министерството на вътрешните работи, защото мисля, че от думите Ви разбрах, че участват и в издирването, и в установяването на тези лица, които са били контактни с вече установените случаи, а това е изключително опасно.
На първо място, безопасността на тези, които работят на първа личния, е изключително важна, за да не се стигне дотам, че да нямаме недостиг на служители. Искам по-скоро го разберете като апел от наша страна, защото всички сме загрижени в тази ситуация и да не се стига до крайности, за да може съвсем нормално и спокойно, разбира се, колкото е възможно да протече целият този процес, колкото и да е неприятен за страната, и за Европа и тези, които са на фронтовата линия, да не бъдат засегнати от ситуацията, която се развива в страната. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Иванов.
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Иванов, дами и господа народни представители! Искам да Ви уверя, че всички служители от Министерството на вътрешните работи, които работят в зони, които са с различна степен на опасност за заразяване, са окомплектовани към момента и дори още от самото начало Гранична полиция и служителите по летищата бяха първите, които бяха с маски.
Тук искам да отворя обаче една скоба. Това го казват и професионалистите, които неслучайно са и шефове на Щаба, защото ние искахме този щаб да се ръководи от хора, които са професионалисти, а ние да приемаме техните предложения и да ги организираме. Те самите казват, че маската не е решението на проблема. Това хората трябва да го знаят, защото е много по-опасно да си мислиш, че си предпазен и да имаш безотговорно поведение, отколкото да имаш отговорно поведение с мисълта, че маската не пази на 100%.
Това се отнася също и за тестовете и не всички тестове в определен момент дават 100% информация. Така че по-скоро мерките и препоръките са за много силна лична хигиена и ограничаване доколкото е възможно на социалните контакти. Ако има такива, да са на определена дистанция, която да не позволява – знаете това става по въздушно-капков път, заразяването. Всичките тези неща трябва да се спазват, но гаранция няма. Знаете, че най-застрашени са възрастните хора и трябва да внимаваме, когато контактуваме с тях, за да не пренасяме и ние заразата.
Точно това не искам да се случва – да се стига до някаква паника, но наистина маските не са решение на проблема. Служителите на МВР, а и здравните служители – всичките са оборудвани с необходимата степен на защита, а действията, които предприемаме, са за гарантиране на идващите месеци, че ще има такива средства. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Министър.
От групата на „Обединени патриоти“ – господин Касабов.
Заповядайте.
ВАЛЕНТИН КАСАБОВ: Уважаеми господин Министър, господин Председател, колеги! Моят въпрос е като на колегата, на господин Председателя, само че искам малко по-разширено обяснение, малко повече информация, като говорим за българо-турската граница.
Знаем, че гърците започват да строят лагер. Имате ли оперативна информация, че след време гърците може би ще насочат умишлено мигрантите в посока към България? Вторият ми въпрос е в тази връзка: имате ли в момента с колко хора пазите границата? Имате ли готовност моментално да реагирате, за да спрем тази евентуална вълна от Гърция, защото там нямаме ограда? Това е моят въпрос. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Касабов.
Господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Касабов, дами и господа народни представители! Вчера проведох разговор с министъра по миграцията на Гърция – той ме потърси по негова инициатива. Тя беше свързана с изказване на нашите политици и те са се почувствали засегнати и е по отношение на това, че по българо-гръцката граница ще се изкарва армия и така нататък. Той ме запозна с техните намерения официално за този център, за който говорите.
Центърът ще е от закрит тип, което означава, че хората, които са настанени вътре, няма да имат право на свободно придвижване и ще стоят в центъра под охрана. Попитах го как е определено мястото. Той съвсем логично ми отговори, че мястото е там, където те се намират в момента, тъй като не искат тези хора да навлизат по-навътре. Това е, както казах, че действията се развиват някъде на 20 – 30 км от нашата граница. Наистина в тази ситуация Гърция е страна – членка на Европейския съюз, съседна страна, приятелска страна, членка на НАТО и ние трябва да сме солидарни с нея.
Естествено, ние си гледаме за сигурността на нашата граница, така че господин Каракачанов е взел мерки. Пак казвам: ние не отчитаме някакъв засилен опит за преминаване към момента. Трябва много да внимаваме с позициите си, с изказванията си, тъй като ситуацията наистина е сложна.
Този център от затворен тип и това, което казвате Вие: дали има опасност да минават групи през гръцко-българската граница, то в този случай това ще е така нареченото „вторично движение“, което означава, че там се прилагат правилата на държава, която, първо, е регистрирала тези незаконно преминали, така че те ще бъдат върнати отново на Гърция. Мисля, че към момента няма такава опасност, ако се изгради такъв център от затворен тип, да имаме някакви вторични движения от Гърция. Напротив, ако тези лица не бъдат вкарани или не бъдат върнати в Турция, стоейки там свободно, има по-голяма вероятност да тръгнат в различни посоки. Най-добрият вариант е да се стигне до споразумение с Турция и те да бъдат върнати, но докато не се случи това, Европейският съюз трябва да вземе съответните мерки. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
От парламентарната група на ДПС и на ВОЛЯ не виждам представители.
Минаваме към втория кръг въпроси.
Заповядайте, господин Радев.
ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, господин Председател!
Уважаеми господин Министър, господин Главен секретар, главните комисари.
Моят въпрос щеше да бъде свързан с взрива в „Арсенал“, но само го маркирам. Вие знаете какво да направите там и да внимавате с такива неща да не се случват, защото една година прескочихме и тази година очевидно ще имаме статистика. Но искам да Ви върна пак за коронавируса.
Явно темите са две: миграцията – от това се вълнуваме ние, народните представители и хората, и какво правим с коронавируса. Слушах и неговите въпроси и отговори – на министъра, между другото, доволен съм от това, което чух. Аз си мисля, че няма друга система в държавата, която да е в толкова рисково състояние, колкото е МВР, дори и на здравните работници.
Помислете малко тук, всичките Вие, главните комисари: пожарната ли няма допир с тях, полицията ли, включително и БОП, включително граничната, да не говорим? Всеки един сектор от МВР всеки ден ще има досег с такива, вероятно някъде заразени и преносители, и това го чувам от Оперативния център, май няма да продължи два – три дни, че ако минело лятото – какво щяло да стане септември месец?
И нещо много важно: полицаите не са лекари, те са най-неподготвени, като всички нас, разбира се, гражданите, но те са всеки ден отпред, всеки ден са с някого в контакт и се замислих, че това е много опасно.
И моят въпрос е: има ли някои да се отказват още, надали има, искам да го кажа по друг начин – да се колебаят от дежурства, говоря за полицаите, въпреки маските, въпреки подготовката, за която министърът докладва? Има ли някакво такова колебание? Ако няма, аз Ви моля да продължавате така, да им обяснявате на тези хора – не зная кой точно, но може би Оперативният щаб. По принцип Оперативният щаб се ръководеше от министъра на вътрешните работи, а сега решението е друго, но сигурно е по-добро. Но, ако това нещо продължи, тези 50 хил. души всеки ден, заедно със семействата им, са в рискова ситуация.
Аз няма да забравя, че жертвите са повече от МВР, отколкото от Отбраната, а това, което правихме като статистика, когато бях министър, да не се случи същото тук. Не плаша полицаите в момента и съвсем друга ми е мисълта, а просто искам да обърна внимание и да използвам това, че всички сте тук, Вие самите да се съсредоточите върху това нещо да се направи – чрез Пресцентъра ли, помислете, може би е мислено в Оперативния щаб?! Хората, които ще отнесат тежестта, отново са от Министерството на вътрешните работи. Така че, това ми е апелът и въпрос е: има ли все пак? Ако има, не е нужно много да говорим в тази посока, но отговорете. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, Главен секретар, господа главни директори, господин Началник на кабинет. В контекста на питането на господин Радев ще опитам да отправя една препоръка към господин министъра. Парите, които сте поискали с апликационната форма миналата седмица в Брюксел, по отношение на противодействие на засиления миграционен натиск и според Ваши изказвания, включват предвидени средства за лични предпазни средства.
Една препоръка: на следващото заседание на Съвета на вътрешните министри защо да не отправите подобна препоръка и към колегата Ви здравен министър, за да видим какви са възможностите? Тъй или иначе изтече информация, че се отпускат значителни средства за противодействие на коронавируса, да поискаме лични предпазни средства, целеви и за служителите на Министерството на вътрешните работи, тъй като прав е господин Радев, че те наистина във всеки един момент например, издирвайки контактните лица от първа, втора или трета линия на вирусоносителите, са в риск.
В този контекст, приемете това мое изказване като някаква препоръка, да видим какви са възможностите и допустим ли е един такъв разход и да поискаме допълнително за нашата страна от Брюксел.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Ципов.
Господин Министър.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: И по двата въпроса?
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Не, на втория господин главния секретар.
Заповядайте.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Ципов, уважаеми господин Радев, дами и господа народни представители! Аз пак казвам: полицаите, които работят в зоните, където работят интензивно с граждани, те имат необходимите предпазни средства, в случая маски. В същото време се извършва и дезинфекциране на помещенията, и на местата, където се приемат граждани, плюс това честотата на тази дезинфекция е увеличена с оглед на ситуацията.
По отношение на средствата, които България би получила от Европейския съюз, сутринта при премиера – той постави същата задача, така че се работи в тази посока. Но проблемът тук е, че всички държави са затворили, ако имат производство, то е само за вътрешния пазар, а ако имат наличност, я ползват за вътрешния пазар. Поради тази причина и най-доброто решение беше това, което се взе – да си изградим способност да произвеждаме, тъй като не се знае колко време ще продължи тази криза.
По отношение на бързата реакция беше проведено и едно извънредно заседание на Комисията за възстановяване при бедствия и аварии, с които бяха отпуснати средства за закупуване на тези предпазни средства, които идват от Турция, естествено, че вече се планират финансови средства за по-продължително време, така че действията в тази посока са предприети.
Ще дам думата на Главния секретар.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Заповядайте, господин Иванов.
ИВАЙЛО ИВАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Радев, дами и господа народни представители. Министърът Ви каза какви мерки са взети в МВР. Аз само искам да го допълня.
Още в самото начало на появата вируса и навлизането му в Европа всички препоръчителни мерки от Световната здравна организация за профилактика и евентуално предпазване бяха сведени до знанието на абсолютно всички наши звена, всеки един служител е запознат с това нещо.
Предприети са мерки, както се вижда, в държавата се прави по-честа дезинфекция за спазване на лична хигиена, осигурени са такива дезинфекционни материали. Министърът каза още в началото – на служителите на Гранична полиция, които са първите хора с досег с лица, пътували в чужбина, да бъдат раздадени маски и ръкавици. Такива са раздадени на служителите, които имат пряк досег с гражданите, където по-точно се обслужват гражданите. Ние действително преценяваме кои имат най-голяма нужда от тях и кои служители, даваме им ги, на първо време при потвърждаване на случаите на коронавирус в България, това са хората, които извършват охрана в болничните заведения, които извършват издирване на контактно болните, на контактните лица.
Искам да Ви уверя, че всички служители се отнасят много отговорно. Досега не е имало сигнал и аз не вярвам, познавайки служителите на Министерството на вътрешните работи, че някой ще се поколебае да изпълни своето задължение. В Министерството работят такива хора, които знаят за какво получават заплатата, знаят каква е им каузата и въобще нямам никакви притеснения, че някой от нас ще отстъпи крачка назад или ще изпита страх. Ние ежедневно попадаме в такива ситуации, в които рискът за нас е много по-голям, отколкото конкретната. Мисля, че в това отношение не трябва да има никакво опасение.
Естествено, ние се грижим за тези служители, всички са наясно, стремим се като получим нова информация веднага да бъде сведена до тяхното знание и се надяваме, че всеки служител постъпва отговорно и взима лични мерки, за да се предпази от евентуална зараза. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Иванов.
Заповядайте.
СМИЛЯНА КРЪСТЕВА: Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги, гости!
Моят въпрос е свързан със случилото се днес в „Арсенал“. Той, господин Радев, спомена преди малко, но моля, да ни информирате за случилото се в „Арсенал“. Установени ли са причините за взрива, в резултат на нещастен случай ли е, или е неспазване на технологичните правила и изобщо информацията, с която разполагате по този повод? (реплики.)
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Да, господин Манев, продължение.
МАНОИЛ МАНЕВ: За колежката само да уточним, че за това става въпрос за един изнесен цех в Мъглиж …
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Заповядайте, господин Иванов.
ИВАЙЛО ИВАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Да, в действителност днес сутринта в склад в района на Мъглиж, в който са се съхранявали, уточнявам: готова продукция, това не е производствен цех, капсулдетонатори, и се е случил взрив. Взривът е доста голям, материалните щети действително са много големи.
По първоначалната информация, която ми беше подадена, самият склад липсва, но за щастие няма жертви. Има шест човека, които са леко пострадали, трима от тях са освободени след оказване на първа медицинска помощ. Трима души са насочени за наблюдение в хирургията, но няма никаква конкретна опасност за живота и здравето.
Случаят е поет от Националната следствена служба и те вече са на място. Нашата работа беше да отцепим района, да окажем първа помощ, да окажем съдействие на служителите, а пряка опасност за живота и здравето на никой няма към момента. Мисля, че огледът започна преди не повече от час и е много рано да се каже каква е причината – дали е небрежност, дали е правилата за съхранение и така нататък. Това ще може да се каже на по-късен етап. Действително от снимките, които ми бяха изпратени, то липсва и само знаем къде е било мястото.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Иванов.
От групата на Обединени патриоти? Няма.
С това приключихме първата точка, която е за изслушване на министъра на вътрешните работи. Благодаря Ви за участието.

Преминаваме към точка втора от дневния ред:
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.
Нашите гости са от: Министерството на вътрешните работи – министър Младен Маринов; Росица Грудева – директор на дирекция „Правно-нормативна дейност“; Ирена Дамянова – началник на отдел „Нормотворческа дейност и Право на ЕС“ в дирекция „Правно¬нормативна дейност“; Петър Тошков – главен юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност и Право на ЕС“ в дирекция „Правно-нормативна дейност“; Биляна Стойкова – главен юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност и Право на ЕС“ в дирекция „Правно-нормативна дейност“.
Уважаеми колеги народни представители, на имейлите Ви сме Ви изпрати Доклада и има разпечатани два екземпляра от Доклада. Ще чета само параграфите, защото ще отнеме много време и вече по съответния текст ще давам думата за предложения и становища, с цел по-бързо протичане на дневната точка.
„Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 902-01-48, внесен от Министерския съвет на 18 септември 2019 г., приет на първо гласуване на 29 ноември 2019 г.“
Проект за второ гласуване на Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Мнения, становища, предложения? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на Закона.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Предложение от народния представител Искрен Веселинов и група народни представители.
Работната група не подкрепя предложението.
Заповядайте, господин Сиди.
АЛЕКСАНДЪР СИДИ: От името на вносителя – оттегляме предложението.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Добре. Правя процедурно предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 се създава нов § 1:
„§ 1. В чл. 14 се правят следните допълнения:
В ал. 2 се създава т. 10:
„т. 10. Охрана на лица.“
2. Създава се ал. 4.
„(4) Охрана по ал. 2, т. 10 се осигурява и осъществява при условията, по ред, определени с Наредба на министъра на вътрешните работи.“
Мнения, становища?
Господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, господин Председател, уважаеми народни представители!
Необходимостта това предложение да бъде направено е свързано с внесените предложения между първо и второ гласуване по § 5 от група народни представители от ГЕРБ, начело с Валентин Радев.
Тъй като включваме като вид охранителната дейност и охраната на лица в § 5, функциите и правомощията на органите на новата главна дирекция „Жандармерия, специализирани операции и борба с тероризма“, е необходимо в текста, който урежда охранителната дейност като основна дейност на Министерството на вътрешните работи, да бъде направена тази корекция и да бъде включена възможността да се извършва като вид охранителна дейност и охраната на лица.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Ципов.
Други колеги?
Заповядайте.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Господин Председател, категорично се противопоставям, още повече че ние ще изразим своето становище по така направеното предложение от колегата Радев по отношение на охраняването на лица.
Не знам откъде да почнем, да запитам ли министъра на вътрешните работи какво е становището на самото министерството в тази посока, дали има готовността, изобщо, желанието, възможността да изпълнява функции, които са присъщи към този момент на Националната служба за охрана? Да, има специално разработен закон, ред, кадри и така нататък. Сега не знам – Министерството на вътрешните работи, необходимо ли е да се превръща в една охранителна агенция? (Реплики.)
Господин Манев, дирекцията е част от Министерството на вътрешните работи. (Реплика от Маноил Манев.)
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Господин Манев, ако обичате не влизайте в диалог.
ИВАН ИВАНОВ: Господин Председател, ако обичате, въведете ред в залата и да не се репликираме народните представители.
Говоря с господин Председателя, господин Манев, не говоря с Вас!
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Успокойте се!
ИВАН ИВАНОВ: Дръжте се възпитано!
Затова не знам, министърът да прецени – сега ли да зададем въпроса или…
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: В следващите текстове.
ИВАН ИВАНОВ: Да, може в следващите текстове да зададем този въпрос. Добре, но в този случай категорично се противопоставям.

ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Заповядайте, господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Иванов, искам да Ви обърна внимание, че и към настоящия момент по реда на Наказателно-процесуалния кодекс и с Постановление на прокуратурата и по реда на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство, Министерството на вътрешните работи охранява така наречените защитени свидетели – не само на НСО е присъща една такава функция, предвидена в Закона.
Искам да Ви обърна внимание, че има и други разпоредби, и други специални закони, като Законът за съдебната власт, който изрично предвижда: служителите на главна дирекция „Охрана“ към Министерството на правосъдието да охраняват магистрати тогава, когато има налице конкретна застрашеност, така че ние не правим някакво изключение от общото правило тук. И преди – по действащите закони до 2006 г., Националната служба „Жандармерия“ като основна структура на Министерството на вътрешните работи охраняваше застрашени лица от страна на МВР.
Народните представители са внесли предложение, което не се различава по никакъв начин от подобни функции, които са имали в Министерството на вътрешните работи, и основно тяхната структура по отношение на охраната на лица.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Ципов.
Заповядайте – втора реплика, господин Радев.
ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Моята реплика е свързана с това, господин Иванов, че където ГЕРБ се появи, въвеждаме ред в законодателството, в тази сфера на сигурността.
Това, което правим в момента, е ред, за нещо което, както каза и колегата Ципов, и досега се е изпълнявало. Сега го описваме точно, а Вие сигурно сте обърнали внимание – погледнете текстовете, че там е изписано точно какво се прави: да бъде регламентирано, да бъде казано от кого се взима това решение, кои са тези хора, които ще бъдат охранявани, има разграничаване, както Вие се опасявахте, от другите служби и от НСО най-вече.
Така че това сме направили и не искам да влизам в подробности. Това е в помощ на тези служители, за които говорихме преди малко и които са на фронта буквално всеки ден и имат до голяма степен незащитеност. Не е само в тази посока, но включително и в тази, че МВР може да има права, да има описани неща в Закона как да се действа. Това е моята реплика.
Надявам се, че ако го прочетете още веднъж подробно и чуете това, което аз казвам и колегата Ципов, може пък да си промените мнението. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Радев.
Заповядайте, господин Иванов – дуплика.
ИВАН ИВАНОВ: Аз се съгласявам с Вас, че основната дискусия трябва да я направим за тази част от предложенията, където е целият текст. Под формата на дуплика ще Ви кажа, че действително разбираме какво сте предложили и че Вие по-добре от нас знаете какво сте предложили.
Както се казва, пътят към Ада винаги е постлан с добри намерения и нека да не превръщаме Министерството на вътрешните работи в структура, която не би трябвало да се занимава с това. Разбирам, че се опитвате да ме убедите, че това са функции, които така или иначе ще ги изпълнява Министерството, но текстовете говорят за друго. Истинската дискусия нека да я направим, когато дойде този текст, така че нека да продължим напред. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Иванов.
Други мнения, становища? Няма.
Ако няма, колеги, подлагам на гласуване предложението, което направих по чл. 83, ал. 5, т. 2.
За – 18, против и въздържали се – няма.
По § 1 има предложение от народния представител Иван Иванов и група народни представители.
Работната група не подкрепя предложението.
Мнения, становища, предложения?
Господин Иванов.
ИВАН ИВАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги!
Аз си направих труда да направя едно предложение, което беше консултирано, беше изпратено като апел от Синдикалната федерацията на служителите от МВР и техния интерес, който представихме пред Комисията, с оглед на това да се подобрят техните условия на труд. Тяхното становище няма да го предавам сега, защото Вие най-вероятно сте запознати с него. Ако можем, да чуем мотивите, защото най-вероятно Министерството се е отказало да подкрепи подобен текст, за да влезе.
Аз лично не виждам причината защо трябва да бъде отхвърлен, но тъй като това подобрява техните условия на труд и не е нещо, което ще натовари с допълнителни разходи Министерството. Ако може, да чуем: защо се отхвърля този текст? Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Иванов.
От народните представители има ли предложения, становища? От Министерството?
Господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми народни представители, уважаеми господин Министър и представители на Министерството на вътрешните работи, това предложение е правено през последните две – три години няколко пъти от представителите на Синдиката.
Става дума, на първо място, за наредба, която определя реда за пожарогасителната и спасителната дейност. Тази наредба никога през годините назад не е уреждала условията.
Целта на предложението, направено от синдикатите и внесено от господин Иванов, е свързано именно с това да се определи броят на служителите в един екип от пожарникари и спасители. Само че мястото на условията по принцип, уважаеми народни представители, и специално в Закона за Министерството на вътрешните работи – по отношение на пожарогасителната и спасителната дейност, и по отношение на броя на служителите, не е в Наредбата. Към настоящия момент законодателният подход е определяне на броя на служителите в Закона за Министерството на вътрешните работи, така че едно такова предложение е абсолютно нелогично.
На второ място, те искат да бъде заличен чл. 17 от действащия текст – изключението за определен брой населени места с под 5000 жители като население, да може в тези екипи да се включват двама служители пожарникари или спасители. Към настоящия момент Министерството продължава с тенденцията за запълване на щата на главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
Доколкото зная – господин Министърът да ме поправи, в началото на тази година е започнало провеждането на конкурс за запълването на целия щат на Главната дирекция в настоящия момент. Когато имаме информация, че е запълнен целият щат по отношение на пожарогасителната и спасителната дейност, ще предприемем инициатива за отмяна на това изключение.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Ципов.
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Благодаря, господин Председател
Аз ще направя реплика. Въпросът ми беше зададен към Министерството, но господин Ципов се включи. Не можах да разбера той ли отговоря вместо Министерството?
Господин Ципов, логиката на Вашите разсъждения не води към този резултат, който виждаме тук – да се отхвърли текста. Очевидно е започнал процесът по попълване на незапълнените бройки. Искате да кажете, че ще отнеме още парламентарно време – и на Комисията и на Народното събрание, за да коригираме текста, когато се попълнят бройките. Това е несериозно, защото днес е шансът това нещо да се направи, да не го внасяме втори път и да гледаме един и същи Закон за едно и също нещо.
Синдикатите считат, че това е наистина тази тема е дъвчена много отдавна и сме дискутирали неведнъж този текст. От Вашите думи разбирам, че вървим към попълване на този щат и най-вероятно към преразглеждане на ситуацията и попълване на екипите. Какъв е проблемът сега да се направи това нещо и да се даде възможността да се уреди с Наредба от страна на министъра и когато се попълнят бройките, министърът да промени Наредбата? Вместо да се занимаваме и да минаваме целия законодателен процес наново, то да дадем правомощия на министъра. На практика Вие бламирате собствения си министър и така разбирам това искане на служителите на Министерство на вътрешните работи.
Не виждам някой, който е от тази зала, да тръгне да работи против служителите. Ако го потвърдят от Министерството, ще Ви помоля да подкрепете тези изменения, за да може да спестим най-малкото законодателно време за в бъдеще. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Иванов.
Дуплика, заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Иванов, в момента екипите са от по трима човека, а изключението за двама човека, мисля, че последно беше за 10 пожарни участъци и даже не става дума за районни служби или за регионални дирекции.
Към момента условията са в Закона и това е предприел като подход законодателя и моля Ви се не спекулирайте. Никой не иска да бламира министъра на вътрешните работи, защото това е основно негово правомощие по Закон, а не по подзаконов нормативен акт, както предлагате Вие. (Реплика.)
Не, не виждам абсолютно никакъв проблем, тъй като процесите, свързани с конкурсните процедури, не могат да се прогнозират, а не виждам във Вашето предложение да има разумен отлагателен срок. Ако се приеме това предложение, Пожарната и Министерството трябва да го изпълнят веднага. Изпълнят ли го веднага, това означава те да назначат мисля, че беше малко повече от няколко стотин служители – 1150 служители, със съответните възнаграждения и осигуровки.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Ципов.
ИВАН ИВАНОВ: Тоест предложенията влизат в сила една година след влизането в сила на Закона – отлагателно условие.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Нека да чуем становището на Министерството.
Заповядайте.
РОСИЦА ГРУДЕВА: Благодаря, господин Председател.
Изказването на народния представител господин Ципов беше достатъчно изчерпателно, но просто едно пояснение: предложението за промяна на чл. 17, ал. 5 и промяната на понятието „екип“ не е придружено със задълбочена оценка на въздействието и няма финансова обосновка.
В допълнение само искам да Ви кажа, че ако евентуално едно такова предложение бъде възприето, ще бъде необходим допълнителен човешки и финансов ресурс. По разчети на структурите ще бъдат необходими около 1150 щатни бройки на държавни служители със средно образование. Издръжката на един старши пожарникар възлиза на 32 716 лв. годишно, в което не са включени разходите за обезщетение при прекратяване на служебното правоотношение.
На базата на тези данни може да се направи изводът, че увеличаването на щата с посочените бройки ще доведе до допълнителни годишни разходи за издръжката на персонал в размер на 38 млн. лв., така че такова и предложение наистина трябва да бъде много внимателно задълбочено обмислено и няма как да бъде възприето към този момент без да имаме съответната финансова обосновка.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Колеги, други мнения, становища? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Иван Иванов и група народни представители, което работната група не подкрепя.
За – 7, против – 11, въздържали се – 0.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 1.
По § 2 има предложение от народния представител Валентин Радев и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 3, като в т. 2 от него абревиатурата „НИКС“ се заличава.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 4.
Мнения, становища, предложения по предложените текстове? Няма?
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 1, § 2; § 3 с направената редакция; и текста на вносителя за § 4.
За – 11, против – няма, въздържали се – 7.
По § 5 има предложение от народния представител Валентин Радев и група народни представители.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 5, като в ал. 5 думите „от закона за МВР“ се заличават.
По § 5 правя предложение на основание чл. 83, ал. 5, т. 2.
„В § 5 се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 1 предложената нова ал. 5 се правят изменения и допълнения:
аа) създава се нова т. 13: осъществява охрана на служители в администрацията на органи на държавна власт;
бб) досегашната т. 13 - 16 стават т. 14 - 17;
б) създават се ал. 8 и ал. 9:
(8) Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ може да охранява и лицата по чл. 20 или чл. 22 от Закона за НСО след решение на Комисията по чл. 23 от закона за НСО, въз основа на заявление от съответното лице.
(9) Извън случаите по ал. 8 видът, обхватът и срокът на охраната на лица се определя от Комисия с председател гл. секретар на МВР и членове и директорите на Национална полиция, ГДБОП и борба с тероризма.“
Колеги, мнения и становища?
Заповядайте.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Нормално е, когато се въвежда такава дейност, това да бъде изцяло в ръцете на законодателя. В момента пишем Наредба и отделно преди малко говорихте, че не е направена финансова обосновка за екипите на пожарникарите.
Имате ли финансова обосновка в момента за това колко ще струва, колко души ще бъдат заети в тези екипи, с каква подготовка ще бъдат тези екипи, кой ще ги обучава, с каква екипировка ще бъдат, ще бъде ли досегашния специализиран отряд за борба с тероризма ли? Какви ще бъдат разходите по формирането на такъв екип за охрана и колко лица ще бъдат прехвърлени към него и така нататък? С колко ще се утежни бюджетът на Министерството на вътрешните работи?
Не знам дали можете да ми отговорите, а вносителят очевидно не е внесъл такава мотивировка. Министерството знае ли и има ли яснота, защото в крайна сметка този Закон ще влезе в сила, като се приеме в този вид? Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Иванов.
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Господин Председател, господин Иванов, дами и господа народни представители!
Аз искам само да кажа, че Комисията, която ще го решава, е същата Комисия, която е по чл. 23 от Закона за НСО. Тя е изцяло представена от професионалното ръководство на Министерството на вътрешните работи, председателя на ДАНС и началника на НСО, което е достатъчна гаранция, че условията за възникване и нуждата от охрана ще са достатъчно сериозни и Комисията ще го реши. Тук дори няма никакъв политически елемент, защото се касае единствено и само за сигурността на застрашените лица.
По отношение на финансовата обосновка, пак казвам, че към момента ние изпълняваме такива ангажименти. Ще Ви дам пример със служители, които не са станали обществено достояние, но служители от Министерството на вътрешните работи, които са заплашени, се охраняват, или лицата, които са в различно качество в досъдебни производства и са застрашени, също се охраняват, така че към момента изпълняваме такива функции, но не са достатъчно ясно регламентирани. Те не са незаконни, но е необходима по-сериозна регламентация по отношение на обучението, с оглед и на близки случаи, мисля, че МВР трябва да обучава, а не нас да ни обучават, така че ние си имаме подготвени кадри. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Министър.
Господин Манев, заповядайте.
МАНОИЛ МАНЕВ: Уважаеми колеги, господин Министър! Уважаеми господин Иванов, обръщам се към Вас, за да Ви се извиня и за това, че няколко пъти си разменихме реплики – просто защото сме запознати достатъчно добре с материята – и Вие, и аз, и това ни пали от време навреме. Аз съм абсолютно убеден, че Вие много добре разбирате и особено колегата добре разбира какъв е смисълът на този текст, а опитите да го обясняваме професионално защо е необходим, то са безпредметни.
Мненията, които чуваме, са продиктувани от една политическа конюнктура, на която не ѝ е мястото във Вътрешната комисия. Въобще никой не подлага на съмнение факта, че на МВР ѝ се налага да охранява лица, които не са предвидени в Закона за НСО. И това го знаем от години, а всички, които имат някакъв професионален поглед върху него, знаят много добре, че това се случва и се налага. То трябва да има своята законова обосновка!
Всеки от нас може да посочи много примери, но тъй като се изказвам, сега да не кажете пък, че не знам, то да кажа един пример. Ако един данъчен инспектор работи по данъчно престъпление, свързано с милиони, десетки милиони или стотици милиони, каквито случаи напоследък имаме, неговия живот, неговата сигурност не са ли застрашени?! Застрашени са, разбира се. Разрешава ли Законът за НСО такова нещо? Не разрешава. По никакъв начин не разрешава да бъде поета охраната му. Ето сега има възможност това да се случва законово и затова предлагаме това да се случва законово.
На второ място, по темата с обученията и по темата с капацитета на МВР, преди няколко дена един началник на служба в НСО – генерал, се оправда с това, че не може да действа, защото не му помага МВР. Какъв довод поведе да търсим и какви доводи повече да търсим имат ли капацитета, имат ли познанията, имат ли знанията и колко могат да се справят със ситуациите?! Няма да влизам в подробности за психолозите и за другите неща.
Министерството на вътрешните работи може да го върши! МВР го върши и сега, и е въпрос на нормално политическо, практическо, професионално отношение това да го направим закон. И аз съм сигурен, че господин Иванов, ако не трябваше да го оспорва на всяка цена, а трябваше да дава практични предложения, той щеше да ги дава и те щяха да са много по-полезни от сегашните. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря Ви.
Реплика – заповядайте.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Благодаря, господин Председател, радвам се, че се спазва редът в залата вече и че през Вас вървят комуникациите.
Господин Манев, все пак разберете, че ние сме опозиция и не сме длъжни да се съгласяваме с всяко едно предложение, което са направили управляващите. Нашата гледна точка е, разбира се, прекарана през призмата на парламентарната група на БСП и това, което счита за удачно и нормално за функционирането на Министерството на вътрешните работи. След една година са изборите и, дай Боже, ако избирателят ни даде, нашата философия ще я приложим по друг начин, нали разбирате? Така че в момента по този начин ние си изразяваме виждането.
Да Ви припомня, че Законът за НСО мина под много сериозни дебати именно на тази тема – кръгът на охраняеми лица и така нататък, и знаете, че обществеността ще ги задава тези въпроси. Ние затова ги задаваме тук и не толкова остро, защото самият ред, начинът на регламентация и обхватът на лицата, които се охраняват, не е ясен. На практика тук с един параграф ние създаваме втори Закон за НСО, който е от страници.
Разбирате ли защо, господин Манев, аз и колегите сме доста придирчиви по отношение на този текст? Начинът, по който това трябва да се осъществява, трябва да бъде изключително внимателно прецизиран! В крайна сметка говорим не само за подготовка на кадрите на МВР, които аз не се съмнявам, че са подготвени и ще бъдат подготвени, но става въпрос за разходите, а най-вече за обществения интерес. За това нещо става въпрос. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Иванов.
И аз искам да направя реплика.
Господин Манев, във Вашето изказване не споменахте, че терминът „конкретна застрашеност“ е заимстван от Закона за Националната служба за охрана. Мисля, че на всички трябва да стане ясно, че по принцип охрана се осигурява не заради заеманата длъжност, а заради конкретна заплаха към: директори на дирекции в службите, оперативни работници, служители от Националната агенция по приходите. Как да го разбирам – за тези хора не трябва да бъде регламентиран начинът за техния вид охрана? Това трябваше да кажете.
Има ли друга реплика?
Господин Манев, заповядайте за дуплика.
МАНОИЛ МАНЕВ: Аз съм съгласен с това, което каза колегата Иванов, а и с Вас, господин Председател.
Хайде да кажа това, което мисля и много държа да споделя пред цялата аудитория, Комисията и обществеността, защото господин Иванов често говори от името на обществото. Ако вменяваме оттук още глупости в говоренето си, то няма как обществото да не се настрои срещу такъв текст. Аз съм сигурен, че Вие не го допускате като възможност, а просто го казвате, защото звучи добре – някой да осъмне с охрана. Значи, че някой решава и той осъмва с охрана! И Вие, и аз, и всички тук знаят, че това е противозаконно лишаване от свобода и няма как да бъде извършено от органите на МВР! Не е вярно!
Застрашеността и охраната не са форма на престъпление и в никой закон не могат да бъдат форма на престъпление, защото Вие виждате какво е написано. Като кажем това пред обществеността, като развием едни страховити тези, то е нормално да има реакции, само че това, което се предлага, е законовата форма – това, което каза и председателят господин Нунев. Хората, които вършат добросъвестно работата си и заради това, че вършат добросъвестно работата си, са подложени на застрашеност, то тяхната сигурност да бъде гарантирана от Министерството на вътрешните работи по законов ред. Няма друга теза, а другото е за приказване, за да убием идеята да направим нещо.
Вие го казахте: като дойдем ние на власт, това може да е вярно, но тогава ще сме ние на власт, тогава ще е друго, а сега сме в опозиция и защо да не наплюем една добра идея?! Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Заповядайте, господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Министър и представители на Министерството на вътрешните работи!
Окончателната формулировка – да, донякъде мога да се съглася, че „служители в органа на власт“ не беше достатъчно прецизно като формулировка, но това, което предложихте, уважаеми господин Председател, мисля, че е достатъчно ясно и конкретно, а именно „служители в администрацията на органите на държавната власт“. По-ясна формулировка от тази аз не виждам, а не виждам и смисъл да тръгнем да изброяваме дали се касае за служителите на приходни агенции, дали се касае за разследващите полицаи от Министерството на вътрешните работи, защото винаги ще пропуснем някой важен.
Друго е по-важно: всичките тези форми на охрана се осъществяват при наличие на конкретна застрашеност и след сигнал от съответния застрашен, ако мога така да се изразя. Така е и в Закона за НСО, но преди да има Закон за НСО имаше и Закон за лицата, застрашени във връзка с наказателно производство. Там моделът е същият, уважаеми народни представители – има лице, което придобива качеството на защитен свидетел, а след акт на прокуратурата има постановление за назначаване на такава охрана. Това лице допринася за противодействието на престъпността.
Какво по-логично от това – преди да има образувано едно наказателно производство и едно лице да придобие качеството „защитен свидетел“, след като има постъпил сигнал за застрашеност на това лице, особено както даде господин Манев пример със служител в органите на приходната администрация, които следва да се занимават с ревизия за милиони, или пък служител на Агенция „Митници“, който трябва да събере митнически сборове и акцизи за милиони, защо това лице да не получи подкрепата на държавата, когато подаде сигнал, че има заплахи за живота и здравето му или за живота и здравето на неговите близки и роднини? Какво по-логично това да се случва със съдействието на полицейските органи? Те са призвани по Закон да охраняват обществения ред и да противодействат на престъпността.
И в момента Дирекция „Жандармерия“ в Главна дирекция „Национална полиция“ осъществява охраната на обекти. Елементарната логика сочи, че звеното, което се занимава с охрана на обекти, че би следвало да се занимава и с охрана на лица. Обектите, които охранява и по смисъла на Закона за МВР, и по смисъла на Постановление за стратегическите обекти на национална сигурност, са поне няколко десетки – да ме поправи министърът, ако бъркам. Какво пречи тези служители да се занимават с един такъв вид охрана?
Уважаеми народни представители, нека да разсъждаваме първо логически, а после – политически. Нормално е всеки да заяви своята политическа позиция, но с приемането на едно такова предложение, аз смятам, че ще дадем един много ясен политически знак към всички служители, работещи в администрацията, че държавата ще стои до тях и ще им оказва подкрепа тогава, когато те получат конкретна заплаха за живота си и за здравето на тях и на техните близки. Това е, уважаеми народни представители!
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Ципов.
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Аз се извинявам, но ако може да ме освободите, тъй като има промяна в обстановката, за да може да реагираме.
Екипът ми остава, ние сме дали мненията.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Да, добре.
Други колеги?
Заповядайте.
РОСЕН МАЛИНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, гости! Аз мисля, че след подробното изслушване на различните позиции и главно от съдържателна гледна точка, дистанцирам се от политическата, защото това не е политическа такава, а има по-друг характер, но неприемането идва по следния начин и категорично няма да го приема, ако остане в този си вид.
Първо, първоначалният текст с общото понятие „държавни служби“ – ами те и пощите са държавни служби, то това е категорично неприемливо. Да, държавните служители, които са застрашени при изпълняване на служебните си действия в защита на националния, обществения и публичния интерес, и така нататък, трябва да бъдат защитени. Никой не може да бъде против това нещо и никой не е против, но под общото понятие „държавна служба“ какво защитаваме? Донякъде с редакцията, която предлагате, това се изчиства. Съжалявам, че излезе господин министърът и ще попитам още веднъж за нещо, което не чух като отговор на питането на колегата Иванов – какъв е обхватът? Какъв е обхватът!
Говорихме за държавни служби, за държавни служители и в един момент даже и за техните семейства, добре всичко това е хубаво, но какъв е обхватът? Това трябва да бъде разписано, за да може всеки един да бъде спокоен, че няма да има злоупотреби в тази посока и това е целият проблем. Ако текстът бъде изчистен и има такава гаранция, мисля, че този ненужен дебат може да бъде изчистен и в залата. Ако се продължава по този начин с такива уклончиви, хлъзгави текстове, някак си няма как да ги приемем.
Много интересен пример даде господин министъра за Италия. Да се надяваме, че в никакъв случай няма да стигнем до такава ситуация каквато е била през 80-те и 90-те години в Италия. Никой не е против да бъдат защитавани, но дайте обхвата, хората и причините. Когато бъде ясен законовият текст, тогава няма да има проблеми! Това е!
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Господин Манев – реплика.
МАНОИЛ МАНЕВ: В тона на добро сътрудничество Вие какво разбирате, колега, под „обхвата“? Да ги посочим с имена и с ЕГН-та ли? Ние сме казали до кои служители се разпростира това, написано е. Как да определим по друг начин „обхвата“? Ако имате някаква идея, кажете я.
РОСЕН МАЛИНОВ: Не, нищо съдържателно не чух и няма да правя дуплика.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Други колеги?
Заповядайте, господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Обхватът е ясен, уважаеми народни представители и служители в администрацията на органите на държавната власт – при наличие на конкретна застрашеност и след заявление от тяхна страна, тоест сигнал, че има заплаха по отношение на тях. Какъв обхват по-ясно трябва да изброим? Какво да направим – един изчерпателен списък с приложения ли? Кои служители, във всички администрации?
Разбира се, че става ясно за какво иде реч. Става дума за служители, които при изпълнение на служебните си задължения могат да получат заплаха за живота и здравето си. Едва ли всеки един служител в администрацията на централната или на местната изпълнителна власт е в такъв риск. Ясно е какви са звената и неслучайно дадохме пример. Това може да бъде един разследващ полицай, който осъществява разследване, това би могъл да бъде служител на НАП или на Агенция „Митници“, който се занимава с данъчни ревизии или със събиране на митни сборове и акцизи, това би могъл да бъде включително и служител от друга администрация, която примерно издава разрешения и лицензи за сериозни инвестиционни проекти например, господин Малинов. Но как да направим едно такова изчерпателно изброяване, каквото искате Вие, използвайки термина „обхват“?
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Други колеги? Няма.
Подлагам на гласуване предложението, което направих, по чл. 83, ал. 5, т. 2.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против няма, въздържали се – 7.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 5 с редакцията на работната група.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против няма, въздържали се – 7.
Подлагам на гласуване предложение от народния представител Валентин Радев и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението.
Който е „за“, моля да гласува.
За –11, против – няма, въздържали се – 7.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 6.
Мнения, становища? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за § 6.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против – няма, въздържали се – 7.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7.
Тук правя предложение по чл. 83, ал. 5, т. 2: „в § 7, чл. 44, ал. 1 след думата „риск“ се поставя запетая и се добавя „както и звена за осъществяване на охрана на лицата“.
Мнения, предложения, становища по това предложение, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване направеното предложение.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против – няма, въздържали се – 7.
Гласуваме текста на вносителя с редакцията на работната група за § 7 и предложението, което направих.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против няма, въздържали се – 7.
Предложение от народния представител Красимир Ципов и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група предлага да се създаде нов § 8.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 9.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10.
Предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 11.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 12.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 13.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 14.
Предложение от народния представител Валентин Радев и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група предлага да се създаде нов § 15.
Предложения, становища?
Заповядайте.
СМИЛЯНА КРЪСТЕВА: Уважаеми господин Председател! Моля, вносителите да пояснят какво е наложило, какви са мотивите за замяна на думите „органите на досъдебното производство“ с „държавните органи, осъществяващи наказателното производство“ – Параграф 15.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: От Министерството, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Целта на предложението е да бъдат обхванати случаите за наличие на лица, при които не е извършена полицейска регистрация своевременно. Това е целта на предложението, конкретно тук, в първа точка, целта е да се обхванат не само прокуратура и разследващи полицаи и органи на досъдебно производство, а и съдът.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Господин Радев, заповядайте.
ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Оттегляме това предложение. Ние в работната група го обсъждахме.
Съгласен съм с това, да не казва защо, ние сме го казали в работната група. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Колеги, гласуваме създаването на нов § 8, текста на вносителя за § 8, който става § 9; текста на вносителя за § 9 с редакция на работната група, който става § 10; текста на вносителя за § 10 с редакция на работната група, който става § 11; текста на вносителя за § 11, който става § 12; текста на вносителя за § 12, който става § 13; и текста на вносителя за § 13, който става § 14. (Реплики.) Без създаване на § 15.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против няма, въздържали се – 7.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 16.
Предложения, становища имате ли по текста?
Гласуваме текста на вносителя за § 14, който става § 16.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против няма, въздържали се – 7.
Тук правя предложение по чл. 83, ал. 5, т. 2:
„Създава се § 14а: в чл. 100 се създава точка 4 – 6:
„т. 4 Прогнозират и разкриват заплахи за безопасност на охранявани лица.
т. 5 Предоставят и пресичат посегателства срещу охраняваните лица.
т. 6 Осигуряват безопасността на охраняваните лица, местата на тяхното пребиваване, както и по време на придвижването им.“
Редакционна?
Да, заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Господин Председател, в основния текст, тъй като в § 1 беше създадена нова точка 10, след думите „т. 4“ да се добави и „точка 10“ – в текста преди точка 1.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Подлагам на гласуване направеното предложение от мен по чл. 83, точка 5, ал. 2.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против няма, въздържали се – 7.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 17.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 18.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17 по вносител.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 18 по вносител.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 19 по вносител.
Мнения, становища, предложения по тези параграфи? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 15 по вносител, който става § 17; параграф 16 с редакцията на работната група, който става § 18; § 17 с редакция на работната група, който става § 19; § 18 по вносител, който става § 20; § 19 по вносител, който става § 21.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против няма, въздържали се – 7.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 22.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 23, като в него са думите „чл. 115 се добавя в текста преди т. 1“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 24.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 25.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 26, като в него след думите „чл. 118“, се добавя текстът „преди т. 1“.
Предложение от народния представител Валентин Радев и група народни представители.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Работната група предлага да се създадат нови параграфи 27, 28, 29 и 30.
Предложения, становища по така предложените параграфи? Няма.
Подлагам на гласуване § 20 по вносител, който става § 21; § 21, който става § 23, като в него след думите „в чл. 115 се добавя текста „преди т. 1“; § 22 по вносител, който става § 24; § 23 по вносител, който става § 25; § 24 по вносител, който става § 26, като в него след думите „чл. 118“ се добавя „в текста преди т. 1“; и създаването на нови параграфи 27, 28, 29 и 30.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против няма, въздържали се – 7.
Предложение от народния представител Искрен Веселинов и група народни представители.
Работната група не подкрепя предложението.
Заповядайте, господин Сиди.
АЛЕКСАНДЪР СИДИ: Благодаря Ви, господин Председател.
Оттегляме това предложение и предлагаме ново.
Ще Ви го изчета – малко да Ви отменя в четенето.
„Създава се нов § 25: в част 2, глава 5 се създава Раздел 6 – от чл. 140в до чл. 140л.“
„Раздел VI – Взаимодействие с гражданите
Чл. 140в:
(1) За оказване на съдействие при осъществяване на дейността си, полицейските органи могат да привличат доброволци.
(2) Доброволците могат да съдействат на съответните органи чрез участие в доброволни формирования.
Чл. 140г. (1) Доброволец може да е способно пълнолетно лице, което е вписано в регистъра на доброволците и което има придобито най-малко основно училищно образование, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, както и да не е освобождавано от наказателна отговорност за извършено умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК.
3. Не е привлечено като обвиняем или не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер.
4. Не е било наказвано по административен ред по Указа за борба с дребното хулиганство или Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия.
5. Е физически и психически здраво.
(2) Когато дейността изисква, могат да се предвиждат и допълнителни изисквания или ограничения за лицата, които искат да бъдат доброволци за осъществяването на съответната дейност.
Чл. 140д. Не може да бъде доброволец:
1. лице, което не отговаря на изискванията за доброволец.
2. държавен служител от службите за сигурност или службите за обществен ред.
Чл. 140е. За съдействие на полицейските органи и при необходимост директорът на ОД МВР или упълномощено от него длъжностно лице може да създава доброволни формирования.
(2) В доброволно формирование могат да участват лица, които са вписани в регистъра на доброволците и участието им е безвъзмездно.
(3) Условията и редът за създаване на доброволните формирования се определя с Наредба по чл. 140л, ал. 1.
Чл. 140ж:
(1) Доброволецът има право да подпомага дейността на полицейските органи, има право и на достоверна, разбираема и своевременна информация за дейността във връзка с която е необходимо съдействието му, включително за възможните рискове за живота и здравето му, на равни възможности, недискриминационно отношение, зачитане на личните му убеждения при осъществяване на съдействието, на съответно обучение за дейността, в която се изразяват осъществяваните от него действия, на осигуряване на съответните здравословни и безопасни условия за осъществяване на съдействието, включително при необходимост – осигуряване на екипировка за извършване на дейности, в които се изразява съдействието, на идентификационна карта на доброволец.
Чл. 140з:
(1) Доброволецът, който подпомага дейността на полицейските органи, има право и да подпомага дейността на полицейските органи по осъществяване на охранителна дейност по опазване на обществения ред, да извършва проверка за установяване на самоличност, да предупреждава устно лице, за което има достатъчно данни и се предполага, че ще извърши престъпление или нарушение на обществения ред.
(2) При упражняване на правата по ал. 1 доброволецът има право да задържи лице в района на територията, в която осъществява съдействието, когато лицето:
1. е извършило престъпление в района на същата територия;
2. с действията си създава опасност за живота и здравето на намиращите се в района на същата територия лица или уврежда имуществото им.
(3) При задържане на лице по ал. 2, доброволецът незабавно уведомява съответните полицейски органи и изпълнява техните разпореждания. При предаване на задържаното лице на съответните полицейски органи, се съставя протокол, който съдържа три имена, ЕГН, постоянен или настоящ адрес на доброволеца, който го съставя, дата на съставяне на протокола, дата и място на задържането, описание на обстоятелствата, при които е било задържано лицето, три имена на задържаното лице, ЕГН, постоянен или настоящ адрес, описание на видимото състояние на задържаното лице, обясненията или възраженията на задържаното лице, ако е направило такива, три имена, ЕГН, постоянен или настоящ адрес на другите доброволци, които участват в екипа, извършил задържането, и техните писмени показания.
(5) Протоколът се подписва от съставителя и се предава на полицейските органи.
(6) По преценка на полицейските органи или по искане на задържаното лице се извършва медицински преглед.
Чл. 140и. 1. Доброволецът е длъжен да изпълнява добросъвестно възложените му задачи.
2. Да уведоми незабавно полицейските органи при получаване на сигнали за извършени или при установяване на извършени нарушения на обществения ред.
3. Оказва съдействие на полицейските органи при охрана на мястото, където е извършено престъпление или нарушение на обществения ред.
4. Да уведоми по съответния ред, когато установи наличието на пострадали или лица, които се намират в безпомощно състояние.
5. Работи в сътрудничество и разбирателство с останалите доброволци, като им съдейства и ги подпомага в съответствие с дадените му указания.
6. Участва в обучение, когато това се изисква във връзка с оказваното от него съдействие.
7. Опазва имуществото, което му е предоставено във връзка с оказваното от него съдействие.
8. Опазва чуждото имущество, доколкото това е възможно, при осъществяване на съдействието.
9. Се легитимира с идентификационната си карта при осъществяване на съдействието.
Чл. 140к. Доброволецът отговаря по общия ред за вредите, които виновният е причинил при или по повод оказване на съдействието.
Чл. 140л:
(1) Условията и редът за създаване на доброволните формирования по чл. 140е, съдействието, което оказват на полицейските органи и контрола върху тях за вписването и воденето на регистрите на доброволците и доброволните формирования, и достъпа до данните в тях, за организацията на дейността на доброволните отряда и формирования, обучението на доброволците и формата и съдържанието на идентификационната карта на доброволеца се определя с наредба на министъра на вътрешните работи.
(2) Видовете разходи във връзка с осъществяване на съдействие от доброволци и размерите, в които подлежат на възстановяване, се определят с акт на Министерския съвет.“ Благодаря.
(Хххххххххххххххххххххххххххххххххххх

ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Мнения, становища?
Господин Манев, заповядайте.
МАНОИЛ МАНЕВ: Уважаеми колеги, уважаеми господин Сиди! Моето твърдо становище е, че така предложената инициатива за създаването на доброволните формирования за доброволчеството в МВР е една много добра инициатива. Тя е много добре облечена и нормативно в момента – това, което четете.
Естествено, аз пред всички ще изкажа мое мнение, че имам някакви съмнения по отношение на границите на правата на тези доброволни формирования, и то най-вече в правото да задържат лица. Аз казвам сега в момента моето становище.
Запазвам си правото да не подкрепя тази част на Вашето предложение, поради простата причина, че все пак редът, по който предвиждате, както чувам, е да се работи в екипи с представители на Министерството на вътрешните работи, и тази функция по задържането, тя отпада като такава по смисъла на това, че там ще има лице от Министерството на вътрешните работи, което ще може да извършва тези си функции. Като идея обаче Вие ще получите пълната ми подкрепа, предполагам, че и на колегите, но с това не мога да се ангажирам.
Време беше доброволното подпомагане на работата на МВР да се върне в действителността, и то в такава форма, каквато го предлагате, а не като доброволно формирование на трудещите се, в никакъв случай, защото това не бих могъл да приема дори на сън. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Манев.
Други колеги?
Заповядайте, господин Сиди – реплика.
АЛЕКСАНДЪР СИДИ: Господин Манев, благодаря Ви за подкрепата.
Наистина сме предвидили в Закона да се случва изцяло под контрола за тези доброволни формирования на МВР, заедно с представители от Министерството на вътрешните работи. Единствената причина, поради която оставихме този текст и настояваме за него, е, че при ситуация, в която имаме един служител на реда и още двама, трима или четирима доброволци с него, когато трябва да задържат по-голяма група хора, тяхното участие в тази акция трябва да бъде по някакъв начин описано. Това е единствената причина да настояваме да остане този текст. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Други колеги?
Заповядайте.
РОСЕН МАЛИНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!
Нито е нова, нито е безумна идеята. Правено е, имало е своето време и своя обхват. Не съм сигурен, че точно сега е моментът и времето това да се възобнови, но, така или иначе, като съдържание и като идея не е лошо. Вие предлагате някаква форма на граждански сдружения, национална гвардия или както искате да го наречем, четническо движение – въпрос на интерпретация.
Тук, колкото и да е странно, аз ще се присъединя към правомощията – това, за което говори колегата Манев. Тук има неща, извинявайте, но те са противозаконни. Аз искам просто да ми обясните как виждате Вие, може би не съм уловил цялостно текста, бързо го прочетохте, аз бавно възприемам, но чух едно изречение, че те имат право да изискат документ за самоличност на гражданите.
Така ли е? Това как си го представяте, че ще стане? Спира ме на улицата дадения четник, Барльо да кажем, спира ме и казва: аз съм доброволен сътрудник, дайте си документите за проверка. Как си го представяте, че ще стане? Ще плъзнат едни Барльовци и ще започнат да искат документите за проверка.
Първо, на какво основание? Второ, откъде накъде ще му показвам документ за самоличност, който в края на краищата е документ, който е лична собственост, съдържа данни, които не са за Барльо и така нататък? Извинявам се за историческата препратка, но мисля, че господин Сиди ме разбра за какво говоря. Така че това е категорично неприемливо! Ами ще Ви кажа за 30-те години и за Бърльо войвода и преди това какво са правили, а господин Сиди ме разбра. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Заповядайте, господин Сиди.
АЛЕКСАНДЪР СИДИ: Благодаря Ви за въпроса.
Наистина може би поради причината, че го прочетох бързо, не сте доразбрали, но това няма да се случва. Тези доброволци няма да работят самостоятелно, няма да имат тези правомощия извън конкретна полицейска операция, в която директорът на ОД – МВР, събира доброволно формирование от списъка с лица, които са подали документи за доброволци, а при конкретна полицейска операция те биха могли да спомагат тази полицейска операция. Тоест едва в рамките на дадените им правомощия за конкретна дата, час и място те могат да извършват тази своя дейност.
Това е предложението, което сме направили, с оглед на това да няма някой с една карта, да ходи, да обикаля по селото и да пита: „Вие кой сте и какво правите тук?“
Така че помислили сме в тази посока и затова е предвидено точно в такъв случай. Да, представям си го да отиде и да попита: „Вие кой сте и какво правите тук“, със своята карта на доброволец, със заповед на директора на РПУ или на директора на ОД – МВР, по отношение и по повод конкретно извършена полицейска акция. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Други?
Заповядайте.
СМИЛЯНА КРЪСТЕВА: Благодаря.
Уважаеми господин Сиди, казахте преди малко, че само шефът на полицията ще дава определени правомощия на определени лица. Ами вижте, само Законът дава определени правомощия на определена категория лица.
Уважаеми господин Манев, подкрепям Ви! (реплика.) Не, не вдигайте ръце! Подкрепям Ви в тази част на изказването относно задържането. Не може да се вменят права на доброволните отряди да задържат граждани при каквито и да е обстоятелства, тъй като ще се стигне до противозаконно лишаване на граждани от права. Това категорично е в тази част на предложението, която ние няма да подкрепим, защото са противозаконни тези действия.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря Ви.
Господин Манев, заповядайте.
МАНОИЛ МАНЕВ: В процедура на предложение взимам думата по същество, тъй като чух и Вашите доводи, тъй като и аз казах някакви доводи по темата, първо, за установяването на самоличността да Ви обясня. Смисълът на това е, защото го четох много подробно, смисълът на това установяване на самоличността не е на служителите, тоест не е на доброволните сътрудници, а на доброволното формирование, когато изпълнява дейност. То я изпълнява само със служител на МВР. Това е за установяването на самоличността. (Реплика.)
Точно така, в рамките на това доброволно формирование, когато е на улицата и когато извършва дейност по определения ред, имам предвиден ред за план и така нататък, само тогава. Той няма служебна функция извън извършването на дейност по плана. Например, ако в 6 ч. следобед започва дейността на доброволното формирование с плана от Министерството на вътрешните работи, изготвен със служителя на Министерството на вътрешните работи, от този момент нататък – от 6 до 20 ч. примерно, той е това. В другите часове той си е лицето Иван Петканов Драганов и нищо повече. Това е по отношение на тази функция.
По отношение на функцията „задържане“ обаче имам едно предложение, което сега трябва да направя, защото после в никакъв друг вариант не можем да направим разделно гласуване. За да подкрепим целия текст на идеята и на предложението за доброволни формирования, аз предлагам в Комисията да гласуваме за отпадането на правомощията по задържане и свързаните с нея текстове, за предаването на протоколите и така нататък.
Тук се съгласявам с колегите, и това е мое убеждение, че сме на границата на това да блокираме цялата добра идея и добра функция, която я има с този елемент със задържането. Въпреки че аз съм убеден, че в работата си, тъй като там присъства служител на Министерството на вътрешните работи, този служител ще може да осъществява тази функция, която му се полага и по закон, и по право. Той има това право да го прави.
Предлагам формално да гласуваме отпадането на текста със задържането сега.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря Ви.
Господин Сиди, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР СИДИ: Благодаря Ви.
Първо, наистина не съм казвал, че началникът на РПУ-то или директорът на ОД – МВР, ще оправомощава. Наистина оправомощаването става със закон и затова го предлагаме в Закона за МВР, където е описано всичкото това нещо, а и така го прочетох.
Слагаме го в Закона, в нашето предложение и съответно вече Законът дава тази възможност. Прави се план, в който участват тези лица, сформира се доброволно формирование, а то не всеки път е едно и също. Ако в конкретното населено място имаме 10 доброволци, а по отношение на конкретната цел и задача, която си е поставило в момента Районното полицейско управление, има нужда от трима доброволци, то ще създаде формирование от трима доброволци от тези 10, регистрирани в селото или в населеното място, което и да е то.
Така че със Закона ги даваме тези правомощия, а не просто началникът на РПУ-то да решава какво и как да прави.
По отношение на „задържането“, вече Ви казах каква е целта на нашето предложение. Идеята на тези доброволни формирования е да подпомагат служителите на Министерството и съответно при една ситуация, при която служителят е един и с него има двама или трима доброволци, те да подпомогнат неговата дейност при задържането на повече лица. Това според нас и според нашите юристи не влиза в противоречие дори с Конституцията, където пише, че е възможно с отделен закон да се дадат такива правомощия. Така че според нас не влиза в противоречие, но, разбира се, най-разумно е да бъде подложено на гласуване. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Сиди.
Заповядайте, господин Малинов.
РОСЕН МАЛИНОВ: Благодаря, господин Председател.
хххххххххх
МАНОИЛ МАНЕВ: Уважаеми колеги, уважаеми господин Сиди! Моето твърдо становище е, че предложената инициатива от Министерството на вътрешните работи за създаването на доброволните формирования, за доброволчество е много добра инициатива. Тя е много добре облечена нормативно – това, което в момента четете.
Пред всички тук ще изкажа мое мнение: имам съмнения по отношение на границите на правата на тези доброволни формирования, и то най-вече в правото им да задържат лица. В момента казвам моето становище и си запазвам правото да не подкрепя тази част на Вашето предложение, поради простата причина че все пак редът, който предвиждате, както чувам, е да се работи в екипи с представители на Министерството на вътрешните работи, и функцията по задържането отпада като такава по смисъла на това, че там ще има лице от Министерството на вътрешните работи, което ще може да извършва тези си функции.
Като идея обаче Вие ще получите пълната ми подкрепа, предполагам, че и на колегите, но с това не мога да се ангажирам. Време беше доброволното подпомагане работата на МВР да се върне в действителността, и то във форма, в каквато го предлагате, а не като доброволни формирования на трудещите се. В никакъв случай! Това не бих могъл да приема дори насън. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Манев.
Други колеги?
Заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР СИДИ: Господин Манев, благодаря Ви за подкрепата.
Наистина сме предвидили в Закона да се случват изцяло под контрола на МВР тези доброволни формирования, заедно с представители от Министерството на вътрешните работи. Единствената причина, поради която оставихме този текст и настояваме за него, е, че при ситуация, в която имаме един служител на реда и още двама, трима или четирима доброволци с него, когато трябва да задържат по-голяма група хора, тяхното участие в тази акция трябва да бъде по някакъв начин описано. Това е единствената причина да настояваме да остане този текст. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Други колеги?
Заповядайте, господин Малинов.
РОСЕН МАЛИНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Нито е нова, нито е безумна идеята. Правено е, имало е своето време и своя обхват. Не съм сигурен, че точно сега е моментът и времето това да се възобнови, но така или иначе като съдържание, като идея не е лошо. Вие предлагате някаква форма на граждански сдружения, национална гвардия, или, както искате да го наречем, четническо движение, бърльовци – въпрос на интерпретация.
Колкото и да е странно, аз ще се присъединя към правомощията – това, за което говори колегата Манев. Тук има неща, които, извинявайте, но те са противозаконни! Аз искам да ми обясните как виждате Вие – не съм видял цялостно текста, бързо го прочетох, аз бавно възприемам, приемете, че е така. Чух изречение, че имат право да изискат документ за самоличност на гражданите. Така ли е? Как си представяте, че ще стане това? Спира ме на улицата даденият четник и казва: „Аз съм доброволен сътрудник, дайте си документите за проверка!“
Как си представяте, че ще стане? Ще плъзнат едни бърльовци и ще започнат да искат документите за проверка. Първо, на какво основание? Второ, откъде накъде ще му показвам документ за самоличност, който в края на краищата е документ, който е лична собственост, съдържа данни, които не са за бърльо и така нататък. Извинявам се за историческата препратката.
Мисля, че господин Сиди разбра за какво говоря. Това е категорично неприемливо! (Реплики.) Ще Ви кажа: 30-те години Бърльо войвода и преди това какво са правили. Категорично няма да го подкрепя, както и „задържане“. Благодаря.

ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Господин Сиди.
АЛЕКСАНДЪР СИДИ: Благодаря Ви за въпроса.
Наистина може би поради причината, че го прочетох бързо, не сте доразбрали. Това няма да се случва, тези доброволци няма да работят самостоятелно, няма да имат тези правомощия извън конкретна полицейска операция, в която директорът на Областна дирекция на МВР събира доброволни формирования от списъка с лица, които са подали документи за доброволци. При конкретна полицейска операция те биха могли да спомагат тази полицейска операция, тоест едва в рамките на дадените им правомощия за конкретна дата и час, и място те могат да извършват тази своя дейност. Това е предложението, което сме направили именно с оглед на това да няма някой, който с една карта да обикаля селото и да пита: „Вие кой сте и какво правите тук?“ Помислили сме в тази посока и е предвидено точно в такъв случай. (Реплики.)
Да, представям си го да отиде и да попита: „Вие кой сте и какво правите тук?“ със своята карта на доброволец, със заповед на директора на РПУ или на директора на ОД – МВР по отношение и по повод на конкретно извършвана полицейска акция. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Други колеги?
Заповядайте.
СМИЛЯНА КРЪСТЕВА: Уважаеми господин Сиди, казахте преди малко, че шефът на полицията ще дава определени правомощия на определени лица. Вижте, само Законът дава определени правомощия на определена категория лица.
Уважаеми господин Манев, подкрепям Ви в тази част на изказването относно задържането. Не може да се вменят права на доброволните отряди да задържат граждани при каквито и да е обстоятелства, тъй като ще се стигне до противозаконно лишаване на граждани от права. Тази част на предложението ние категорично няма да подкрепим, защото тези текстове са противозаконни.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Господин Манев, заповядайте.
МАНОИЛ МАНЕВ: В процедура на предложение взимам думата.
Тъй като чух Вашите доводи, а и аз казах някои доводи по темата за установяването на самоличността, ако мога да обясня – четох го много подробно, смисълът на това установяване на самоличността не е на служителите. Не се дава право на доброволните сътрудници, а на доброволното формирование, когато изпълнява дейност. Той я изпълнява само със служител на МВР – това е за установяването на самоличността. (Реплики.) Точно така! Но в рамките на това доброволно формирование, когато е на улицата и когато извършва дейност по определения – има предвиден ред за план и така нататък, тогава. Само тогава!
Той няма служебна функция извън извършването на дейност по плана, тоест ако дейността на доброволното формирование започва в 18,00 ч. с плана на Министерството на вътрешните работи и със служителя на Министерството на вътрешните работи, от този момент нататък – от 18,00 ч. до 20,00 ч. примерно, а в другите часове той си е лицето Иван Петканов Драганов и нищо повече – това е по отношение на тази функция.
По отношение на функцията „задържане“ обаче имам предложение, което сега трябва да направя, защото после в никакъв друг вариант не можем да направим разделно гласуване. За да подкрепим целия текст на това предложение, на идеята за доброволни формирования, аз предлагам на Комисията да гласуваме отпадане на правомощията по задържане и свързаните с нея текстове за предаване, за протоколи и така нататък.
Тук се съгласявам с колегите и това е мое убеждение – на границата сме да блокираме цялата добра идея и функция, която има, с елемента за задържането. Убеден съм, пак казвам, че в работата си, тъй като присъства там служител на Министерството на вътрешните работи, този служител ще може да осъществява функцията, която му се полага и по закон, и по право. Той има право да прави това. Предлагам формално да гласуваме сега отпадането на текста със задържането.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Заповядайте, господин Сиди.
АЛЕКСАНДЪР СИДИ: Първо, не съм казал, че началникът на РПУ-то или директор на ОД – МВР, ще оправомощава. Наистина оправомощаване става със закон и затова го предлагаме в Закона за МВР, където е описано всичкото това. Така и прочетох нашето предложение – слагаме го в Закона и съответно вече законът дава тази възможност.
Прави се план, в който участват лицата, сформира се доброволно формирование, то не всеки път е едно и също. Ако в конкретното населено място имаме десет доброволци, а по отношение на конкретната цел и задача, която си е поставило в момента Районното полицейско управление, има нужда от трима доброволци, то ще създаде формирование от трима от тези десет доброволци, регистрирани в селото или в населеното място, което и да е то. Със закон ги даваме тези правомощия, а не просто началникът на Районното полицейско управление да решава какво и как да прави.
По отношение на задържането. Аз вече казах каква е целта на нашето предложение. Идеята на тези доброволни формирование е да подпомагат служителите на министерството и съответно при една ситуация, в която служителят е един, с него има двама или трима доброволци, да може те да подпомогнат неговата дейност при задържането на повече лица. Според нас и според нашите юристи това не влиза в противоречие дори с Конституцията, където пише, че е възможно с отделен закон да се дадат такива правомощия. Според нас не влиза в противоречие, но разбира се, най-разумно е да бъде подложено на гласуване. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Заповядайте, господин Малинов.
РОСЕН МАЛИНОВ: Благодаря, по-скоро като реплика или дуплика, както искате, така го кръстете.
От всичкото, което се каза от господин Сиди, стана ясно едно нещо – тези доброволчески формирования и най-вече доброволци ще бъдат придружени от служител от Министерството на вътрешните работи, нали така? Правилно съм Ви разбрал, нищо че бързо го прочетохте! Тогава бихте ли ми казали защо трябва да упълномощаваме извънзаконово хора да изискват документи и да извършват арест, при положение че там е законно упълномощеният орган, наречен полиция? Защо? Кому е необходимо? (Реплика: Кой има такива права?)
РОСЕН МАЛИНОВ: По закон той има права и задължения. Това ми е репликата.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря Ви.
Заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР СИДИ: С една дума ще Ви отговоря за пореден път едно и също нещо. Идеята на цялото това нещо – и в разговорите ни с ГЕРБ още при формирането на правителството, е да осигурим ред в населените места. Това са хора, които ще подпомагат… (Дискусия встрани от микрофоните.)
Отговарям Ви в момента, но ако искате, обсъдете как да гласувате, иначе Ви отговарям.
По отношение на конкретната дейност – това сме го говорили много пъти – за осигуряване на обществения ред особено в малките населени места. Когато има такава полицейска операция, разбира се, много ситуации могат да се случат: може да отиде полицай с двама доброволци и той да е в едната къща, в другата в момента да се случва допълнително някакво нарушение, тези хора да отидат до там. Тоест разстановката, каквато би могла да бъде в конкретен момент, би трябвало да може да се реагира малко по-оперативно, да се дадат повече правомощия, за да може тези хора да реагират оперативно. Полицаят няма да стои с тях във всеки един момент, включително във всяка една минута. Идеята е да има някаква разстановка и да се извършва полицейска операция в конкретен момент. За това става въпрос. Благодаря.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Господин Председател, имам допълнително предложение.
Може би наименованието на предложения Раздел „Взаимодействие с гражданите“ не е съвсем прецизно. Предполагам, че господин Сиди няма да възрази да направим предложение разделът да бъде наименуван „Доброволни формирования за оказване на съдействие на полицейските органи“. В случая не става дума за взаимодействие с граждани и с граждански организации, каквато терминология има в действащия закон, а по-добрият вариант е този.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Подлагам на гласуване предложението на господин Ципов за наименованието на Раздела на главата.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против – няма, въздържали се – 7.
Приема се предложението.
Подлагам на гласуване предложението на господин Манев.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 10, против – няма, въздържали се – 8.
Приема се.
Подлагам на гласуване предложението по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 на господин Александър Сиди с направените редакции.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 10, против – 7, въздържал се – 1.
Приема се.
По § 25 има предложение от народния представител Иван Иванов и група народни представители.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 31.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 32, като в т. 1 думите „по чл. 142, ал. 1, т. 1 – 3 и ал. 3“ се заменят с „по чл. 142, ал. 1 и 3“.
Предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Работната група предлага да се създаде нов § 33.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 34, като в него думите „изменения и допълнения“ се заменят с „допълнения“.
Предложения, мнения, становища по предложените параграфи? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за § 25 с редакцита на работната група, който става § 31; § 26 по вносител, който става § 32, като в т. 1 думите „по чл. 142, ал. 1, т. 1 – 3 и ал. 3“ се заменят с „по чл. 142, ал. 1 и 3“; създаването на нов § 33; § 27 по вносител, който става § 34, като в него думите „изменения и допълнения“ се заменят с „допълнения“.
Който е за, моля да гласува.
За – 11, против – няма, въздържали се – 7.
Приема се.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 35.
Заповядайте, господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, господин Председател.
С този текст се урежда възможността за допълнително възнаграждение на държавните служители с тяхно съгласие, да могат да се възлагат допълнителни задължения във връзка с изпълнението и управлението на проекти и програми, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове.
Моето предложение, уважаеми народни представители, е след думата „бенефициент“ да се добави „или изпълнител“ дотолкова, доколкото подобни промени бяха приети наскоро в Закона за държавния служител и Кодекса на труда. По този начин, когато структура на Министерството или самото Министерство освен бенефициент е и изпълнител по такива проекти, ще дадем възможност служителите, които работят по тези проекти, да имат възможност да изпълняват такива функции с тяхно съгласие и срещу допълнително възнаграждение.
Подобно предложение ще направя и по § 37 по вносител, където се урежда подобен случай, но когато му дойде времето.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Колеги, мнения?
Заповядайте.
РОСЕН МАЛИНОВ: Имам въпрос към вносителите, тъй като не съм наясно с тази материя, надявам се да ми я разяснят. Може би бих подкрепил този текст, ако в него пише „в извънработно време“. Някак си не ми се вижда нормално в работно време, получавайки заплата, да работиш и по проект, който е малко встрани от предмета на дейност, и да получаваш допълнително възнаграждение. Въпросът ми е: дали е така? Не съм наясно и затова искам да попитам. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Заповядайте, господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви.
Става дума за служители, които работят по проекти, това им е и работата в крайна сметка. Към настоящия момент такава възможност има само за служители, които са в статут по Закона за държавния служител, но не и за служители със статут по Закона за Министерството на вътрешните работи.
Народните представители са наясно примерно, че една структура като Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ работи по доста сериозни проекти, включително и по трансгранични проекти за сътрудничество със съседните държави. След инициативата за подпомагане присъединяването на държавите от Западните Балкани бяха сключени подобни споразумения между Пожарната с аналогичните структури в държавите от Западните Балкани, и не виждам нищо лошо в това да се даде възможност на държавни служители със статут по Закона за Министерството на вътрешните работи да работят освен по проекти на Министерството и по подобни проекти и в работно, и в извънработно време.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Ципов.
РОСЕН МАЛИНОВ: Уважаеми господин Ципов, едно уточнение: в работно или в извънработно време? Защото и в работно, и в извънработно време…
КРАСИМИР ЦИПОВ: Господин Малинов, и в настоящия момент служителите са със статут по Закона за Министерството на вътрешните работи, като имат право на допълнително възнаграждение – и в работно, и в извънработно време. Не предлагаме нищо по-различно.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Други мнения, становища? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Красимир Ципов по чл. 83, ал. 5, т. 2.
Който е за, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Приема се.
Гласуваме текста на вносителя за § 28, който става § 35, с направеното предложение на народния представител Красимир Ципов.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Приема се.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 36.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 37.
Мнения, становища и съображения по тези параграфи? Няма.
Гласуваме § 29 по вносител, който става § 36; § 30 по вносител, който става § 37.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Приема се.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 38.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 39.
Заповядайте, господин Манев.
МАНОИЛ МАНЕВ: Уважаеми колеги, във връзка с мое дълбоко убеждение, в § 32 предлагам да се направят следните промени:
„§ 32. В чл. 159а след думата „установяване“ да се добави думата „употреба“, а в ал. 2 да се добави „употребата“.“
Това е моето предложение.
Въпросът на колегата и становището – моето и на много други мои колеги, е, че трябваше да отпадне „злоупотреба“ и така нататък, и така нататък. Тъй като това е тема, по която си заслужава да се поработи, господин Председател, аз ще внеса в най-скоро време предложение за промени, с които всички тези неща ще бъдат изчистени.
Сега, за да не пропуснем възможността да стане един справедлив закон, предлагам добавянето на думата „употреба“, тоест в чл. 159а след думата „установяване“ да се добави „употреба“ и да се запазят „злоупотреба“ и „зависимост“, а в ал. 2 на същия член да се добави също „употребата“. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря Ви.
Мнения, становища, предложения по предложението на господин Манев?
Заповядайте.
ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Предложението сигурно има основание. Искам да попитам Министерството – миналия път в работната група говорихме: трябваше ли медицински лица да ни кажат дали терминът е правилен? Идеята е ясна. Всички сме за това нещо –полицаите да не употребяват наркотици. Но ако го напишем това, не е ли смущаващо? Може ли да бъде използвано това правилно, в смисъл да бъде употребено?
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Заповядайте за дуплика.
МАНОИЛ МАНЕВ: Уважаеми колега, става дума за следното.
Всички онези думички за медицински изисквания – че злоупотребата в Министерството на вътрешните работи на някой служител или зависимостта му била медицински фактор, не мога да ги приема. Това е обосновката, която предлагам, защото в нито един текст от Закона за Министерството на вътрешните работи служител на Министерството на вътрешните работи не може да има по-различни физически или психически възможности от нормалните. Тоест, ако той е зависим към лекарства и употребява такива лекарства, той няма място в Министерството на вътрешните работи по никой начин.
Самият факт на употребата на такива лекарства – било то правилно, или неправилно, те не могат да бъдат допуснати за служители на Министерството на вътрешните работи, тъй като те осъществяват своята дейност, първо, в рискова среда, второ, с оръжие или в най-пряк контакт с обществото, и няма как да се съгласим ние, никой от нас, че самият факт на употребата не е достатъчен, за да те лиши от възможността да бъдеш служител на Министерството на вътрешните работи. Медицински, не медицински, психични, психиатрични и всякакви други отклонения по принцип не се допускат за служители за Министерството на вътрешните работи, което да направи така, че злоупотребата и зависимостта по горните степени на употреба на наркотични вещества да бъдат допустими.
Това е моята логика и затова го предлагам. Няма как да си служител на Министерството на вътрешните работи, ако си в злоупотреба или в зависимост. Самият факт на употребата вече е достатъчен да те лиши от правото да си там. На шофьорите на градски автобуси им забраняваме, а на полицаите – не?!
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Господин Радев поиска становището на Министерството.
Заповядайте.
РОСИЦА ГРУДЕВА: Уважаеми господин Председател, единственото, което ни притеснява по отношение на присъствието на думичката „употреба“, е при назначаването на служителите, защото е възможно например един кандидат да употребява определени вещества, но това да е по лекарско предписание. (Реплика от народния представител Маноил Манев.)
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Господин Манев, нека да чуем становището и ще Ви дам думата.
РОСИЦА ГРУДЕВА: В общи линии това ни е единственото притеснение – ако е по лекарско предписание. В Министерството имаше работна група, имаше и лекари. Техният аргумент също беше в посока, че ако се възприеме „употреба“, бихме разширили доста изискванията и в крайна сметка хора, които употребяват лекарства по медицинско предписание, няма да може да бъдат назначавани на това основание.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря Ви.
Господин Манев, заповядайте.
МАНОИЛ МАНЕВ: Уважаеми колеги, представители на Министерството и всички, които слушате това, което си говорим днес тук! Нито един довод не може да ме убеди мен като народен представител и Вас, сигурен съм в това, че лице, за което е установено, че е употребило или което е отказало да бъде тествано дали употребява наркотици и подобни вещества, има място в Министерството на вътрешните работи като служител!
Ако някой е съгласен, че такова лице има място, въпреки че не е зависимо – предписали му диазепам, защото му е слаба психиката, пък той се явява на три психологични подбора, това не е логично! Не мога да приема нито един довод на нито една Комисия! Затова поддържам моето предложение и настоявам това да бъде ясно.
За да бъда безкрайно откровен пред всички Вас – съжалявам, че стигнахме до този дебат на този етап на Комисията, ще кажа и другото, което мисля. Има място, задължително е според мен да се намерят законовите решения по темата „злоупотреба“ и „зависимост“ в другите текстове на Закона за Министерството на вътрешните работи. Тъй като обаче те са обвързани наистина с много процедури, това ще го направя в отделен Закон за изменение и допълнение – лично аз като народен представител. Предполагам, че ще бъда подкрепен и от други колеги, ако ли не, ще го внеса като народен представител, каквото право имам.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря Ви.
Заповядайте.
РОСИЦА ГРУДЕВА: Господин Манев, прав сте! Ние ще Ви подкрепим в тази посока, защото е недопустимо едно лице, което приема такива медикаменти – независимо дали са по лекарско предписание или не, да кандидатства или да встъпи в редиците на Министерството на вътрешните работи.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Други предложения, становища, мнения? Няма.
Подлагам на гласуването предложението на господин Манев.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 17, против – няма, въздържал се – 1.
Приема се.
Подлагам на гласуване текста по вносител на § 31, който става § 38; и § 32, който става § 39 със сега направените корекции.
Който е за, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Приема се.
Колеги, предлагам да прекъснем работата си по Закона за Министерството на вътрешните работи.

Уважаеми колеги, пристъпваме към следващата точка от дневния ред:
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ, № 054-01-9, ВНЕСЕН НА 7 ФЕВРУАРИ 2020 Г.
Гости от Министерството на младежта и спорта са: Асен Марков – главен секретар на Министерството на младежта и спорта, Христина Грозева – директор на дирекция „Инвестиционна политика и обществени поръчки“, Ралица Мутафчиева – парламентарен секретар; от Българския футболен съюз: Борислав Попов – изпълнителен директор на Българския футболен съюз.
Господин Манев, заповядайте да представите Доклада.
ПРЕДС. МАНОИЛ МАНЕВ: „Доклад относно Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия“.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия“.
Който е съгласен с наименованието на Закона, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Приема се.
По § 1 има предложение от народните представители Славчо Атанасов и Маноил Манев:
„В § 1, в чл.7б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в началото на текста се добавя думата „Международни“.
2. Ал. 2 се изменя така:
„(2) Областна комисия, назначена със заповед на областния управител, на територията на чиято област е разположен стадионът, извършва проверка за изпълнение на изискванията по приложение № 1 в присъствието на собственика или ползвателя на стадиона или на упълномощено от него лице.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Спортни мероприятия от националния спортен календар се провеждат на стадиони, само след като са изпълнени изискванията за безопасност и сигурност, приети от съответната лицензирана спортна федерация, съгласувано с органите на Министерството на вътрешните работи“.
Предложение от народния представител Иван Ченчев и група народни представители:
„В § 1 в създавания чл. 7б се правят следните изменения:
1. Ал. 2 се изменя така:
„(2) Проверката и контролът по спазване на изискванията по ал. 1 се осъществява от министъра на младежта и спорта.“
2. В ал. 3 думите „областният управител“ се заменят с „министърът на младежта и спорта“.
Предложение от народния представител Димитър Георгиев:
„В § 1 в създавания чл. 7б се създава ал. 4:
„(4) Разходите за мерките по опазване на обществения ред свързани с охраната при провеждане на спортно мероприятие на международно ниво с участието на национални отбори са за сметка на държавния бюджет.”.
Мнения, становища, изказвания?
Господин Иванов, заповядайте.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми гости, уважаеми колеги! Малко се затрудняваме, защото във всички предложения има достатъчно разумни и не са обединени в някакъв общ текст. При гласуването на практика може да стане така, че нещо полезно да отпадне, а пък нещо неполезно да остане.
Идеята на нашите предложения – на Иван Ченчев и Димитър Георгиев, е от следния характер: да се отнеме ангажиментът от областната управа, защото тя така или иначе най-вероятно няма и да получи такъв бюджет, за да извършва подобна дейност. Това нещо да се прехвърли към Министерството на спорта, защото те получават средства от държавния бюджет, имат собствен бюджет, специалистите са при тях.
Убеден съм, че към днешна дата областните управи нямат необходимите специалисти, нямат назначени лица, които да извършват подобни огледи, да дават оценки за спортните съоръжения. Опасността да се провали едно спортно мероприятия поради тази причина или да дадат неадекватна оценка и после да се случи нещо, за което да носят отговорност лица, на които с този закон ще им вменим такава отговорност, е доста голяма.
По тази причина нашето предложение е рискът да се носи именно от професионалистите, които работят в Министерството на спорта. Дали това ще е министърът на спорта – ние сме записали министъра на спорта, но той може да упълномощи лицата със заповед, които да извършат тези проверки, и съответно предложението на Димитър Георгиев – разходите по мерките за опазване на обществения ред да бъдат за сметка на държавния бюджет. В крайна сметка едно мероприятие от международен мащаб, който идва тук в страната, и сега се поема, за да може да бъде изчистен този текст – кой ще го поеме иначе?!
Виждате какво се случва с някои от футболните отбори – на кой собственикът му избягал в чужбина, другият го търсят, за да го арестуват, и може да провалим цели турнири, за да не може да се осъществяват. В крайна сметка и министър-председателят пое ангажимент да поддържа тези футболни отбори.
Поради тази причина моля колегите да се намери някакъв компромисен вариант, за да съберем тези текстове и да действително да отпадне този ангажимент, защото виждаме, че господин Манев е внесъл предложение за Областната комисия и тя да бъде от Министерството на спорта – да има малко разбирателство по тази тема, за да може да мине Законът и наистина да е работещ. Защото Ви казвам, че областните администрации няма да се справят с тази работа и Вие много добре го знаете представителите на Министерството на спорта, че те няма да се справят и не могат, защото няма кой да го направи това нещо. Благодаря.
ПРЕДС. МАНОИЛ МАНЕВ: Благодаря Ви, колега Иванов.
Аз може би вече не във функциите си на представящ факти, а като вносител на предложението. Искам да започна от това, че ние с Вашите колеги в Комисията по спорт вече го коментирахме, но нищо, ще започна от самото начало.
Първо, защо на областните управители? Всъщност трябваше да започнем от друго. Това, което Вие казахте за изпълнението на тези задачи, е свързано с предложението на колегата Димитър Георгиев.
Тук не става въпрос за изпълнението на тези изисквания за определен момент, а за определен обект – ставайки дума за определен обект, този определен обект има собственици. Собствениците обикновено са общината или е предоставено на някои от футболните клубове или на някой друг собственик да го ползва по всички разрешени форми от Закона. В тази връзка не можем да възложим тези задачи по проверка на изпълнението на изискванията на самите общините, защото в 99% от случаите те са собственост на тях – голяма част, между другото, на стадионите и спортните съоръжения, които са собственост и на държавата, тоест под пряката отговорност на министъра на спорта.
По изискването на УЕФА трябва да имаме – радвам се, че имаме представител, акт на държавен орган за това, че тези изисквания са изпълнени и в тази връзка трябваше да намерим държавния орган. Държавният орган в случая, на който ние сме се спрели, е областният управител, като не натоварваме експертизата на областните управители с нищо.
Защо? Защото Комисията се състои от представител на МВР, от представител на „Строителен надзор“ и най-накрая от представител на Министерството на спорта, който във всяка Областна управа, дори може да допуснем, че в две области управи има един такъв назначен, но винаги има назначен експерт от Министерството на спорта, който е на щат и на заплата, и е там. Това не утежнява по никакъв начин експертизата на тази комисия, тоест не се прави някаква нова комисия.
Що се отнася до предложението за финансиране на мерките, не се съгласявам. Няма как да се съглася. Помислете: държавата да направи една инвестиция на стадион, който е собственост, примерно на едно частно лице! Първо, недопустимо е чисто законово. (Реплики.)
Не, тук говорим за инвестиции в едни специални изброени изисквания, които са създаването на строителни промени в този стадион, направата на видео-наблюдения, които се изграждат –за това говорим. Не говорим за охраната, не говорим за онази охрана, която пази пропуска, влизането и така нататък. Тук говорим за инвестирането в тези 17 изисквания на УЕФА. Само за това говорим! Затова казваме, че ние предлагаме думата „международен“, за да се отнася тя…
Извън контекста. Всъщност стадионите, които кандидатстват за такова лицензиране, към момента са изпълнили изискванията на 90% – 99% и така нататък, но въпросът е, че ние трябваше да направим в този законопроект две неща:
Първо, да създадем кой ще проверява изискванията на първо ниво – предлагаме това да е Комисията към Областния управител, за да бъде все пак представител на държавата, и, второ, това да се отнася до международните състезания, за да изпълним исканията на УЕФА. В ал. 2 изрично посочваме, че останалите стадиони, на които ще правят от останалите групи състезанията, се лицензират, образно казано, от Федерацията с изрично посоченото участие на представители на МВР. Това е смисълът на Закона. Затова предлагам да гласуваме и да подкрепите моето предложение и на колегата ми Атанасов, за да вървим по-нататък.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Славчо Атанасов и Маноил Манев.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против няма, въздържали се - 7.
Приема се.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Иван Ченчев и група народни представители.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 12, против – 3, въздържали се – 3.
Приема се.
Подлагам на гласуване предложение на народния представител Димитър Георгиев.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 7, против – 11, въздържали се – няма.
Приема се.
Предлагам да гласуваме § 1 по вносител с така направените изменения.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против – няма, въздържали се – 7.
Приема се.
Параграф 2. „В чл. 13, ал. 3, думата „приложението“ се заменя с „Приложение № 2“.
В § 3, чл. 45, ал. 3 след думите „чл. 7а“ се добавят „и чл. 7б, ал. 1“.“
Параграф 4. Създава се Приложение № 1 към чл. 7б, ал. 1.
Приложение № 1 към чл. 7б, ал. 1: „Изисквания за обезпечаване на сигурността и безопасността при провеждане на спортни мероприятия“.
Там обаче имаме редакционно предложение, ако може да го отбележа, в т. 16, за да се запази смисълът – сега текстът е „места за продажба“, а трябва да има „определени места за продажба“.
В т. 17 „осигурена възможност за охраняване“ – „да бъде осигурена възможност за охраняване“ – просто смислово, за да се запази смисълът. Това са двете предложения.
Предложение на народните представители Славчо Атанасов и Маноил Манев.
Параграф 4. Приложение № 1, следва: „към чл.7б, ал. 1 в изречението преди т. 1 след думите „провеждане на“ се добавя „международни“.
Следват предложенията на колегата Иван Ченчев и група народни представители.
В § 4 е създадено Приложение № 1. Към чл. 7б, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: в т. 9, след думата „осветление“ се добавя „със съответно независимо захранване и автоматично превключване“. В т. 12, след думата „материали“ се поставя нова запетая и се добавя „управление на камерите“.
В т. 17 се създава изречение второ: „вратите по всеки пътеход да са с възможност за отваряне към игралното поле – дистанционно/ръчно, или само с ръчно управление“.
Да спрем дотук. Има ли изказвания? (Реплики.)
За тях ще кажа нещо, ако може.
По предложенията на колегата Ченчев Ви предлагам още отсега да ги гласуваме разделно самите предложения, защото има точка, която аз ще предложа на всички Вас да подкрепим – от това, което е предложил колегата Ченчев, а другите утежняват реда и процедурата, която мъчим да направим сега и мястото им просто е в другия закон – големия. Да не го утежняваме сега. Да ги гласуваме разделно самите му предложения – точките, на колегата Ченчев.
Той предлага следното: първо, в т. 9 след „осветление“ да се добави „със съответно независимо захранване автоматично превключване“. Аз ще помоля колегите ми и ще помоля това да подкрепим това му предложения, в тази му част.
Докато „управлението на камерите с дистанционното“, „вратите, които да се отварят дистанционно по пътеходите“ и така нататък, аз примерно ще се обърна към колегите ми, към Вас да не подкрепяме тези предложения, защото те всъщност завишават изискванията, които имаме поставени от УЕФА. Няма смисъл сега да повишаваме тези изисквания. Затова ставаше дума.
Заповядайте.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми представители на Министерството на спорта. С колегата Ченчев, когато се внасяха тези предложения – той обясни, че това са изисквания, които са изключително важни и без които няма как да се проведат състезания, ако не се въведат в Закона.
Това са изискванията на УЕФА. Това така ли е или не е така? Защото слушам колегата Манев, който предлага част от тях да отпаднат – говорим за § 4. Това, което обясни на нашата група, е, че, ако тези текстове не бъдат приети в Закона, осуетяваме куп международни състезания, които трябва да се проведат. Това така ли е или не е така? Не само за камерите, а за собствено независимо захранване и автоматично превключване, управление на камерите, вратите.
Мнения?
БОРИСЛАВ ПОПОВ: Това, което е предложено тук в момента, подписано от вносителите, това са правилата. Единственото тук изключение са цветните монитори, които са в повече. Ние досега няма изискване за цветни монитори – това е в т. 12. (Реплики извън микрофона: „Няма такъв текст“.) Така ли?! Това е отпаднало.
Иначе това са предложенията. Това са допълнителни изисквания, които се поставят. Не, това са допълнителни извън тези, които се изискват досега. Разбирате ли?! Това са повече – в плюс. (Реплики извън микрофона.) Идват в повече предложенията, изискванията от УЕФА в момента за сертификат за сигурност.
ПРЕДС. МАНОИЛ МАНЕВ: Уважаеми колеги! За да не губим много време, ще си позволя само да кажа две неща.
Има много изисквания, които са на МВР, има много изисквания, които са от Министерството на спорта, има много изисквания и от Българския футболен съюз. Има много предложения и изисквания, които аз като народен представител и колегите народни представители в работната група по Закона за опазване на обществения ред по време на спортни мероприятия ще направим, но ще ги направим в големия закон. Сега се мъчим да изпълним, искаме да изпълним изисквания, които са поставили от УЕФА, за да дадат правото на тези стадиони да си проведат международните спортни прояви.
Оттам насетне всички онези добри, лоши, по-добри, по-лоши – те са в другия закон, там работната група не е спряла да работи. За съжаление, трябваше досега да сме го направили – не сме го направили, но там им е мястото да ги обсъждаме. Много са, много неща има, които си заслужават, и част от тях, които не им е мястото там, но там им е мястото – в този големия закон да го направим. Сега просто целта е да изпълним тези изисквания. Благодаря Ви.
Предлагам да преминем към гласуване.
Подлагам на гласуване предложенията на Славчо Атанасов и Маноил Манев. (Шум и реплики.) Добре.
Предлагам да гласуваме § 2 и § 3.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против – няма, въздържали се – 7.
Приема се.
Подлагам на гласуване предложението на Славчо Атанасов и Мануил Манев.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против – няма, въздържали се – 7.
В § 4 предложението на колегата Иван Ченчев и т. 1 от неговото предложение.
Който е „за”, моля да гласува.
За – 11, против – няма, въздържали се – 7.
Приема се.
В останалата част на предложението в т. 2 и 3, който е „за“, моля да гласува.
За – 7, против – 10, въздържали се – 1.
Предлагам да гласуваме § 4 с така направените изменения.
Който е „за”, моля да гласува.
За – 11, против – няма, въздържали се – 7.
Гласуваме § 5 и предложение към чл. 13, ал. 3 след думите „приложение” се добавя „№ 2”.
В § 6: „В срок до един месец от влизането в сила на Закона областните управители издават заповед, с която определят състава на Комисията по чл. 7б, ал. 2.“
Има предложение на колегата Ченчев § 6 да се отмени и предложение за § 7, че Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
По това изказване и по прочетените параграфи, моля да гласувате.
Който е за, моля да гласува.
За – 18, против – няма, въздържали се – няма.
Приема се.
„Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието да се измени така: „Заключителни разпоредби“. Това е заглавието на техническия раздел, пропуснах го преди малко, сега го изчитам. Преходни и заключителни разпоредби е Разделът, а Комисията го подкрепя и предлага да бъде „Заключителни разпоредби“.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против – няма, въздържали се – 7.
Приема се.
По § 6 има предложение от народния представител Иван Ченчев.
Който е „за“ § 6 да се отмени, моля да гласува.
За – 7, против – 10, въздържали с – 7.
Приема се.
По § 6 текстът на вносителя – в срок от един месец от влизането в сила на този закон областният управител да създаде Комисия по чл. 7б, ал. 2.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против – няма, въздържали се – 7.
Приема се.
Да гласуваме § 6 с така направените промени по вносител.
Който е „за”, моля да гласува.
За – 11, против – няма, въздържали се – 7.
Приема се.
§ 7. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против – няма, въздържали се – 7.
Приема се.
Благодаря Ви колеги, приехме го този прословут закон.

ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря на представителите на Министерството на спорта и на Българския футболен съюз.

Продължаваме работата си със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за министерството на вътрешните работи.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 40.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 41.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 42.
Предложение от народните представители Валентин Радев и група народни представители.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Работната група предлага да се създаде нов § 43.
Предложения, мнения, становища? Не виждам.
Гласуваме § 31 по вносител, който става § 38; § 32 по вносител, който става § 39; § 33 по вносител, който става § 40; § 34 по вносител, който става § 41; § 35 по вносител, който става § 42 и създаването на нов § 43.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против – няма, въздържали се – 7.
Приема се.
Предложение от народния представител Анна Александрова.
Работната група не подкрепя предложението.
Господин Ципов, имате думата.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Господин Председател, след разговор с Министерството на вътрешните работи стигнахме до заключението, че предложението следва да бъде подкрепено по принцип със следната редакция в чл. 173. Проблемът е практически.
Към настоящия момент има случаи, когато служители са кандидатствали за работа в структурата в Столичната дирекция на вътрешните работи и са назначени в някои от районните управления, а трябва да чакат тези три години да изтекат, за да могат да се прехвърлят в друго районно управление. Това пречи да бъдат задоволени нуждите за конкретни случаи в конкретно районно управление.
След разговор с министъра на вътрешните работи стигнахме до заключението, че предложението може да бъде подкрепено по принцип, като в чл. 173, ал. 3 думите „три години“ да бъдат заменени с „две години” и след думата „структурата“ да се добави „по чл. 37“.
Смятаме, че по този начин ще стане пределно ясно какво се има предвид и няма да ограничим тези възможности, тъй като структурите по чл. 37 са областните и главните дирекции, няма да ставаме свидетели на такива подобни случаи да не може служител след изтичането вече на новия срок две години да може да се премести от едно в друго районно за структурата по чл. 37 – примерът, който дадох за Столичната дирекция на вътрешните работи.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Други мнения, становища? Няма.
Подлагам на гласуване предложението от народния представител Анна Александрова и редакционните промени, които господин Ципов предложи.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 10, против ¬ 1, въздържали се – 7.
Приема се.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36, който става § 44.
Предложения, мнения, становища? Няма.
Гласуваме § 36 по вносител, който става § 44 с редакцията на работната група.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против – няма, въздържали се – 7.
Приема се.
Предложение от народния представител Иван Иванов и група народни представители.
Работната група не подкрепя предложението.
Гласуваме предложение от народния представител Иван Иванов и група народни представители.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 7, против – няма, въздържали се – 11.
Не се приема.
Заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Господин Председател, предлагам тук да направим същата добавка, каквато направихме по § 28, който става със съответната номерация, и след думата „бенефициент“ да се добави „или изпълнител“.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Гласуваме предложението на господин Ципов по чл. 83.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против – няма, въздържали се – 7.
Приема се.
Гласуваме текста на вносителя за § 37, който става § 45, с предложението на народния представител Красимир Ципов.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против – няма, въздържали се – 7.
По § 38 има предложение от народния представител Иван Иванов и група народни представители.
Работната група не подкрепя предложението.
Подлагам на гласуване предложение на народния представител Иван Иванов, което не е подкрепено от работната група.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 7, против – 11, въздържали се – няма.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38, който става § 46.
Предложения, мнения¸ становища? Не виждам.
Гласуваме текста на вносителя за § 38, който става § 46.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против – няма, въздържали се – 7.
Приема се.
Предложение от народния представител Иван Иванов и група народни представители.
Работната група не подкрепя предложението.
Мнения, съображения? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на Иван Иванов и група народни представители, което не е подкрепено от работната група.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 7, против – 10, въздържал се – 1.
Не се приема.
Предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група предлага да се създаде нов § 47.
Предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група предлага да се създаде нов § 48.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 39, който става § 49, като в него думите „чл. 142, ал. 1, т. 1 до 3 и ал. 3“ се заменят с „чл. 142, ал. 1 и 3“.
Предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Работната група предлага да се създаде нови § 50, 51, 52, 53, 54 и 55.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 56.
Предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 41, който става § 57.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 58.
Колеги, по тези параграфи имате ли становища, предложения? Няма.
Гласуваме създаването на нови параграфи 47 и 48; § 39 по вносител, който става § 49, като в него думите „чл. 142, ал. 1, т. 1 до 3 и ал. 3“ се заменят с „чл. 142, ал. 1 и 3; създаването на нови параграфи 50, 51, 52, 53, 54 и 55; § 40 по вносител, който става § 56; текста на вносителя за § 41 с редакция на работната група, който става § 57; и текста на вносителя за § 42, който става § 58.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против – няма, въздържали се – 7.
Приема се.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 43, който става § 59.
Заповядайте, господин Манев.
МАНОИЛ МАНЕВ: Благодаря.
Параграф 43, който става § 59 се изменя така:
„§ 59. В чл. 203 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
a) в т. 15 думите „наркотично вещество“ се заменят с „наркотични вещества или техните аналози“.
б) създава се т. 16:
„16. явяване на работа или изпълнение на служебните задължения след употреба на наркотични вещества или техни аналози.“.
2. В ал. 3 след думите „установяване на“ се добавя „употребата“, а след думите „наркотични вещества“ се добавя „или техните аналози“. “
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Добре.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 43, който става § 59, с направените предложения на Маноил Манев.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против – няма, въздържали се – 7.
Приема се.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 44, който става § 60.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 45, който става § 61.
Предложение от Пламен Нунев и група народни представители.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 46, който става § 62.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 63.
Има ми мнения и становища по предложените параграфи? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 44, който става § 60; текста на вносителя за § 44, който става § 61; текста на вносителя за § 46, който става § 62; и текста на вносителя за § 47, който става § 63.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против – няма, въздържали се – 7.
Приема се.
По § 48 има предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 48, който става § 64.
Заповядайте, господин Манев.
МАНОИЛ МАНЕВ: По § 48 имам предложение.
„В § 48, който става § 64 в т. 1, б. „б“ се изменя така:
„б) точка 4 се изменя така:
„4. когато се яви на работа или изпълнява служебните си задължения в състояние, за което може да се предположи, че е след употреба на наркотични вещества или техните аналози; в този случай отстраняването се извършва от непосредствения или по-горестоящия ръководител и продължава до установяване по реда на наредбата по чл. 203, ал. 3 на липса на употреба или злоупотреба с наркотични вещества или техните аналози.“.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Манев. Мнения и становища? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Маноил Манев по чл. 83, ал. 5, т. 2.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против – няма, въздържали се – 7.
Приема се.
Подлагам на гласува текста на вносителя за § 48, който става § 64, с предложението на Маноил Манев.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против – няма, въздържали се – 7.
По § 49 има предложение на Маноил Манев и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 49, който става § 65.
Мнения, становища? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 49, който става § 65.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против – няма, въздържали се – 7.
Приема се.
По § 50 има предложение от Красимир Ципов и група народни представители.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Господин Председател, оттеглям предложението си и запазвам правото си на допълнителна законодателна инициатива за определяне в общ текст на пределната възраст за служба в Глава „Държавна служба“.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Има предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на за § 50, който става § 66.
Заповядайте, господин Манев.
МАНОИЛ МАНЕВ: Благодаря.
Моето предложение е:
„В § 50, който става § 66 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 в създаваната т. 18 след думата „аналози“ се поставя запетая и се добавя „извън случаите по чл. 203, ал. 1, т. 15 и 16“.
2. В т. 1 в създаваната т. 19 след думите „изследван за“ се добавя „употреба или“.“
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Мнения или съображения? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Маноил Манев.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против – няма, въздържали се – 7.
Приема се.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 50, който става § 66, и предложението на Маноил Манев.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против – няма, въздържали се – 7.
Приема се.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 51, който става § 67.
Има предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група предлага да се създадат нови параграфи 68, 69 и 70.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 51, който става § 67; и създаването на нови параграфи 68, 69 и 70.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против – няма, въздържали се – 7.
Приема се.
Работната група не подкрепя § 52 и предлага да бъде отхвърлен.
Подлагам на гласуване това предложение.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против – няма, въздържали се – 7.
Приема се.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 53, който става § 71, като в ал. 1 думите „чл. 142, ал. 1, т. 1- 3“ се заменят с „чл. 142, ал 1 и 3“.
Има предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група предлага да се създаде нов § 72.
По § 54 има предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители.
Работната група не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 54, който става § 73.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 55, който става § 74.
Мнения, съображения?
ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Искам да попитам какви са тези карти, които се издават? Има ли го в МВР, в НСО, в ДАНС? Какви са тези карти, които издавате на хората с висши ръководни длъжности? (Реплики.) Това нов текст ли е? Изумявам се просто, когато чета това. Аз предлагам да го отхвърлим и съм против. (Реплики.)
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Ще Ви кажа, че аз имам такава карта от 2005 г. Това е практика от много години в системата на МВР. (Реплики.)
МАНОИЛ МАНЕВ: Колеги, 99% от сградите на МВР са с особен режим на достъп това може да се решава с тази карта. Дали трябва да има такива карти за всички служители, но за самото им съществуване не намирам довод, за да ги отхвърлим. (Реплика от Валентин Радев: „Има ли по-висш орган от държавата? Държавата е на всички и всички служби са на държавата! Защо пенсионер ще влиза в обект и какво ще прави там?“ реплики.)
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Добре.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 54, който става § 73, като в ал. 1 думите „чл. 142, ал. 1, т. 1 – 3“ се заменят с „чл. 142, ал 1 и 3“; текста на вносителя за § 72; § 54, който става § 73; и § 55, който става § 74. (Реплики: да го гласуваме отделно.)
Подлагам на гласуване предложението на Валентин Радев – да го гласуваме отделно.
Който е за, моля да гласува.
За – 11, против няма, въздържали се – 7.
Подлагам на гласуване предложението на работната група за нов § 72.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против – няма, въздържали се – 7.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 54, който става § 73.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против няма, въздържали се – 7.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 55, който става § 74.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против –няма, въздържали се – 7.
По § 56 има предложение от Иван Иванов и група народни представители.
Работната група не подкрепя предложението.
Заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Господин Председател, ще направя процедурно предложение.
В думите „и имат изградени звена в повече от една трета от областните дирекции на МВР“ да отпаднат. Мотивирам се с изчисление в областните структури няма как да бъде осъществено, обсъдих го и с министъра.
Предложение от н.п. Красимир Ципов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
В § 73 се създава т. 15:
„15. В § 21 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи (обн. ДВ, бр. 101 от 2016 г.; изм. бр. 97 от 2017 г. и бр. 1 и 58 от 2019 г.) думите „1 октомври 2020 г.“ се заменят с „2 август 2021 г.“
Комисията подкрепя предложението.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Добре.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на Иван Иванов.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 7, против няма, въздържали се – 11.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Красимир Ципов с направената редакция.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против няма, въздържали се – 7.
Приема се.
Създава се нов параграф 76.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 57, който става § 77.
Предложение от народни представител Валентин Радев и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група предлага да се създаде нов § 78.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 58, който става § 79.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 59, който става § 80.
Подлагам на гласуване създаването на нов § 76; нов § 78; текста на вносителя за § 57, който става § 77; текста на вносителя за § 58, който става § 79; текста на вносителя за § 59, който става § 80.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против няма, въздържали се – 7.
Приема се.
Предложение от народни представител Пламен Нунев и група народни представители.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народни представител Маноил Манев и група народни представители.
Работната група не подкрепя предложението.
МАНОИЛ МЕНЕВ: За протокола: оттеглям предложението си.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Предложение от народния представител Иван Иванов и група народни представители.
Работната група не подкрепя предложението.
Мнения, становища?
Заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Предлагам редакция:
„ 3. В § 60, който става § 81, т. 2 се изменя така:
„2. В § 2 се правят следните изменения:
а) точка 1 се отменя.
б) точка 3 се изменя така:
„3. издаване на сертификат, становище или друг документ във връзка с дейността по осъществяване на държавен противопожарен контрол или решение за отказ от издаването им;“.“
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Гласуваме предложение от народния представител Иванов и група народни представители.
Който е за, моля да гласува.
За – 7, против няма, въздържали се – 11.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 60, който става § 81.
Подлагам на гласуване предложението ва Красимир Ципов.
Който е за, моля да гласува.
За – 11, против няма, въздържали се – 7.
Приема се.
Гласуваме текста на вносителя за § 60, който става § 81, с редакцията на Красимир Ципов.
Който е за, моля да гласува.
За – 11, против няма, въздържали се – 7.
Работната група предлага § 61 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 81, т. 2.
Гласуваме го.
Който е за, моля да гласува.
За – 11, против няма, въздържали се – 7.
Приема се.
„Преходни и заключителни разпоредби“.
Работната група подкрепя теста на вносителя за наименованието на подразделението.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 62, който става § 82, с редакцията.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 63, който става § 83.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 64, който става § 84.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 65, който става § 85.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 66, който става § 86.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 67, който става § 87.
Работната група подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция за § 68, който става § 88, като думите „§ 66“ се заменят с „ § 86“, а думите „§ 67“ се заменят с „§ 87“.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 69, който става § 89.
Гласуваме наименованието на подразделението; текста на вносителя за § 62 – 69, които стават § 82 – 89.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против – няма, въздържали се – 7.
Приема се.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 70, който става § 90.
Предложение от народния представител Валентин Радев и група.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група предлага създаването на нов § 91.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 71, който става § 92.
Предложение от народния представител Пламен Нунев и група.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група предлага създаването на нов § 93.
Гласуваме текста на вносителя с редакцията за § 70, който става § 90; текста на вносителя и редакцията за § 71, който става § 92; създаването на нов § 93.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против – няма, въздържали се – 7.
Приема се.
Заповядайте.
ВАЛЕНТИН КАСАБОВ: Господин Председател, имам предложение да прегласуваме § 53, да го махнем, защото опозицията ще ни размаже. (Реплики.)
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Колеги, продължаваме.
Подлагам на повторно гласуване § 53.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 18, против няма, въздържали се – няма.
Приема се.
Сега подлагам предложението на Валентин Касабов – § 53 да отпадне.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против няма, въздържали се – 7.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 72, който става § 94.
Заповядайте, господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Господин Председател, имам едно предложение.
„В § 72, който става § 94, т. 2, б „б“ се изменя така:
„б) точка 9а се изменя така:
„9а. Организационна и щатна структура на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ по отношение на структурата в главната дирекция, осъществяваща специални операции и борба с тероризма, планове, доклади, отчети и други документи, съдържащи информация, свързана с осъществяване на дейността на тази структура, както и данни за самоличността на нейните служители при упражняване на правомощията им по чл. 89, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи“.“
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Ципов.
Подлагам на гласуване предложението на Красимир Ципов по чл. 83, ал. 5, т. 2.
Който е за, моля да гласува.
За – 11, против няма, въздържали се – 7.
Приема се.
Подлагам на гласуване текста на вносителя и предлага следната редакция за § 72, който става § 94, с редакцията на Красимир Ципов.
Който е за, моля да гласува.
За – 11, против няма, въздържали се – 7.
Приема се.
Предложение на народния представител Красимир Ципов.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 73, който става § 95.
Подлагам на гласуване предложението на Красимир Ципов по чл. 83, ал. 5, т. 2.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против няма, въздържали се – 7.
Приема се.
Гласуваме текста на вносителя и предложената редакция за § 73, който става § 95.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 10, против – няма, въздържали се – 8.
Приема се.
Предложение от народния представител Красимир Ципов.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага да се създаде § 96 и § 97.
Предложение на народния представител Красимир Ципов.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 74, който става § 98.
Подлагам на гласуване създаването на нов § 96 и нов § 97; текста на вносителя и редакция на § 73, който става § 95; § 74, който става § 98.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против няма, въздържали се – 7.
Приема се.
Предложение от народния представител Иван Иванов и група.
Работната група не подкрепя предложението.
Който е за, моля да гласува.
За – 7, против – няма, въздържали се – 11.
Не се приема.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 75, който става § 99.
Предложение от народния представител Димитър Лазаров, като предложението е оттеглено.
Предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представаители.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Работната група предлага да се създаде § 100 и § 101.
Работната група предлага да се създаде § 102.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 76, който става § 103, като думата „законът“ се заменя с „този закон“.
Предложение на народния представител Валентин Радев и група народни представители.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Пламен Нунев.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 77, който става § 104.
Гласуваме създаването на параграфи 100, 101, 102; текста на вносителя за § 75, който става § 99; и текста на вносителя за § 76, който става § 103.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против – няма, въздържали се – 7.
Приема се.
Колеги, ще отбележа, че референтите ще направят корекции за предложенията по време на заседанието на Комисията.
Благодаря Ви. Закривам заседанието.

(Закрито в 18, 15 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ПЛАМЕН НУНЕВ
Форма за търсене
Ключова дума