Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 054-01-78, внесен от Пламен Нунев и група народни представители – второ гласуване.
2. Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, № 002-01-40, внесен от Министерския съвет на 28 август 2020 г.
3. Законопроект за оттегляне на резервата, направена от Република България по чл. 31 от Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г., № 002-01-29, внесен от Министерския съвет на 16 юли 2020 г.
4. Разни.
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред


П Р О Т О К О Л

№ 10

На 9 септември 2020 г., сряда, от 14,30 ч. се проведе заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 054-01-78, внесен от Пламен Нунев и група народни представители – второ гласуване.
2. Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, № 002-01-40, внесен от Министерския съвет на 28 август 2020 г.
3. Законопроект за оттегляне на резервата, направена от Република България по чл. 31 от Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г., № 002-01-29, внесен от Министерския съвет на 16 юли 2020 г.
4. Разни.

Списъкът на присъствалите на заседанието народни представители и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито и ръководено от господин Пламен Нунев – председател на Комисията.

* * *
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Добър ден, колеги! Имаме кворум. Давам начало на днешното заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Представям на вниманието Ви дневния ред за днешното заседание:
1. Законопроект за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 054-01-78, внесен от Пламен Нунев и група народни представители – второ гласуване.
2. Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, № 002-01-40, внесен от Министерския съвет на 28 август 2020 г.
3. Законопроект за оттегляне на резервата, направена от Република България по чл. 31 от Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г., № 002-01-29, внесен от Министерския съвет на 16 юли 2020 г.
4. Разни.
Предложения по дневния ред, колеги? Не виждам.
Моля да гласуваме предложения дневен ред.
За – 18, против и въздържали се – няма.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Процедура!
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми гости, уважаеми колеги! Уважаеми господин Председател, бих искал да направя процедура на следващото заседание на Комисията да бъде поканен министърът на вътрешните работи, може и главният секретар, разбира се – който прецени, него да вземе със себе си, за да чуем приоритетите му за управление на Министерството и да зададем актуални въпроси. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Това стои на вниманието на ръководството на Комисията, така че ще отправим покана към ръководството на Министерството на вътрешните работи.

По точка първа от дневния ред наши гости са:
- от Министерството на вътрешните работи: Милко Бернер – заместник-министър, Биляна Стойкова – главен юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност и право на Европейския съюз“ в дирекция „Правнонормативна дейност“, Йотко Йотов – заместник-директор на дирекция „Човешки ресурси“, и Емилия Стойкова – старши юрисконсулт в дирекция „Човешки ресурси“;
- от ДАНС: Таня Каракаш – директор на дирекция „Правнонормативна дейност“, и Виолета Дъчева – директор на Специализирана дирекция;
- от Държавна агенция „Електронно управление“: Атанас Темелков – председател.
„Доклад относно Законопроект за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 054-01-78, внесен от народния представител Пламен Нунев и група народни представители на 28 юли 2020 г., приет на първо гласуване на 31 юли 2020 г.
Проект – второ гласуване.“
Колеги, една скоба да отворя – на имейлите сме изпратили целия доклад и тук – на хартиен носител, за да можем да четем само предложенията – да не губим време, предвид обстановката.
„Закон за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи“.
Предложения по заглавието?
Който е съгласен, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Предложение от народните представители Иван Иванов, Филип Попов и Росен Малинов.
Имате думата за предложения и становища.
Господин Иванов, заповядайте.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми гости! Това предложение и следващото са в една посока, а именно да отпаднат тези изменения, които бяха направени в Закона за МВР – създаването на така нареченото Звено за охрана.
В тази връзка бих искал да попитам представителите на Министерството на вътрешните работи: на какъв етап е изграждането на това звено, подготовката, разходите, които са направени в тази посока, изобщо дали има някакъв напредък? Считайте изказването и за двете предложения еднакво, тъй като те са в този дух – за това и за следващото. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Иванов.
Господин Бернер.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИЛКО БЕРНЕР: Благодаря Ви, господин Председател.
Господин Иванов, Министерството на вътрешните работи подкрепя направените предложения. (Оживление, реплики.) В момента тази трансформация, за която…
Не, не, не. Продължаваме да подкрепяме нашата идея за създаване на тази дирекция. (Реплики от народните представители Иван Валентинов Иванов и Красимир Ципов при изключени микрофони.) Точно това имам предвид, да.
Промените са в ход. Точните финансови параметри ми е трудно да цитирам в момента. Тази информация може да бъде предоставена в по-прецизен вид малко по-късно.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря Ви, господин Заместник-министър.
Заповядайте.
БИЛЯНА СТОЙКОВА: Само искам да информирам, че в ход е работна група, която подготвя промени в Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, с активното участие на действащите към момента дирекции „Жандармерия“ и Специализирания отряд за борба с тероризма, защото знаете, че тази промяна ще влезе в сила от 1 октомври. Подготвят се текстовете, които да залегнат в Устройствения правилник, така че да стане ясно самото организиране на тази дейност. В случая с актуалните финансови разчети, ако ги поискате, ще Ви бъде предоставено допълнително писмено становище. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря Ви.
Други мнения, становища, съображения по двете предложения за § 1 и § 2 имате ли, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване двете предложения от народните представители Иван Иванов, Филип Попов и Росен Малинов.
За – 5, против – 13, въздържали се – няма.
Предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители.
Колеги, становища, мнения по това предложение?
Заповядайте, господин Малинов.
РОСЕН МАЛИНОВ: Уважаеми господин Председател, моля за едно разяснение, по-скоро въпрос около редакцията на текста, защото така, както е изписано, има малко двусмислие – поне в моето виждане: „Главна дирекция „Гранична полиция“ осигурява авиационната безопасност и летателната годност на въздухоплавателните средства, които се използват за осъществяване на граничен контрол“.
Това – чудесно, само че въпросът ми е следният: специално авиационната техника, нейната поддръжка има много строги параметри на безопасност. Има един-единствен специализиран орган за това нещо – към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Въпросът ми е: има ли ресурса, възможността това нещо да се осъществява и да им се вменява като задължение? Доколкото разбирам, предоставя им се вертолетът примерно или безпилотният самолет – те трябва да си намерят техници, резервни части, оборудване и така нататък, и да го ползват. Първо, разполагат ли с това нещо? Второ, специално във въздухоплавателните дейности има много строги правила, които, освен всичко останало, са и международно действащи. В Брюксел имаме единен център, тук има Ръководство на въздушното движение.
Въпросът ми е следният: всичко това съгласувано ли е, има ли лиценз за това нещо, има ли техническа възможност, административен, кадрови – финансов капацитет съм сигурен, че ще се намери? По-скоро ме притеснява юридическата страна на въпроса и лицензирането на тези средства. Ако го запишем така, ние им вменяваме това нещо като задължение, само че те дали ще могат да го изпълнят и дали не е един празен текст? Това ми е единственото опасение, иначе нямам нищо друго. Имаме BULATSA, която се занимава с това нещо, имаме военни, които се занимават с това нещо – там има много строги правила и лицензи, които не търпят никакво отклонение, абсолютно никакво.
Има ли капацитета за това нещо и лицензирането? Това ми е въпросът. (Реплика от народния представител Иван Валентинов Иванов: „Има ли лиценз да издават бревети?“.)
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Малинов.
От МВР кой ще отговори?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИЛКО БЕРНЕР: Благодаря Ви, господин Председател.
Вие сте съвършено прав. Изискванията по отношение поддръжката, експлоатацията, удължаване на ресурса, изобщо всички дейности, свързани с поддръжка на авиационната техника, са изключително строги. (Реплика от народния представител Росен Малинов: „Имам представа, сигурен съм“.) И в момента част от тези дейности се извършват от Специализирания отряд за въздушно наблюдение (СОВН) – текущи ремонти, отстраняване на откази, изобщо целият онзи спектър, който касае поддръжката на авиационната техника в рамките на възможностите на Отряда. Разбира се, не всичко като поддръжка и ремонтни дейности може да бъде осъществявано там.
В случаите, когато отказ или ремонт не може да бъде преодолян или отстранен в рамките на Отряда, се търси специализирана експертиза от завода производител или от специалисти от съответните ремонтни предприятия. И в момента така е организирана експлоатацията на техниката, с която разполага Специализираният отряд.
РОСЕН МАЛИНОВ: Само едно допълнение, ако може, към въпроса: а бреветите на летателния състав, тоест допуска кой го осъществява, как, на какъв период от време? Това не е шофьорска книжка, дори и тя на 10 години се подменя. Там има други условия. Това ми е въпросът. Добронамерено Ви питам.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Господин Ципов, заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Да направя следното уточнение. Това звено, наречено Специализиран отряд за въздушно наблюдение, съществува вече 10 години в рамките на Главна дирекция „Гранична полиция“. Разполага с 4 хеликоптера, съответно летци, поддържащ персонал. Тези хеликоптери бяха придобити, ако не бъркам, по Шенгенския финансов инструмент и служат за противодействие на миграционния натиск в частта му осъществяване на въздушно наблюдение на границата.
Министерството на вътрешните работи за тези 10 години е изградило необходимия капацитет, има подготвени и обучени пилоти на тези хеликоптери, поддържащ персонал. Както каза заместник-министър Бернер, тези пилоти и поддържащ персонал са преминали съответното обучение. Както знаете, винаги може да се разчита от страна на Военновъздушните сили на някаква помощ и съдействие, когато в Министерството на вътрешните работи няма съответния капацитет за извършване на съответните дейности по поддръжка или ремонт.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Мисля, че не разбрахте добре какво иска да Ви запита господин Малинов. Разбирам какво Ви е намерението с промените – с тези текстове, които искате да внесете, но молбата ми е да ги редактирате и прецизирате, защото в този им вид те не са годни.
Обяснявам защо. Аз съм работил през годините в предприятие, което обслужва, притежава и експлоатира авиационна техника. Всяко едно предприятие, както казахте, и Гранична полиция съответно, притежава необходимия персонал, който технически да обслужва летателната техника. Така, както е написан текстът, както е представен в момента, означава, че Гранична полиция ще има капацитета и ресурса сама да издава необходимите свидетелства, че тази летателна техника е годна за употреба. Едно е техническата поддръжка на техниката, а тук е записано: „авиационна безопасност и летателна годност“. Летателната годност се определя от един-единствен орган в тази държава, който е към Министерството на транспорта, както каза господин Малинов.
Въпросът ни е: ще кандидатства ли съгласно промените в този закон Главна дирекция „Гранична полиция“ или Министерството на вътрешните работи да получи необходимите лицензи, за да може да заверява техническата годност на летателните средства? Това е основният въпрос. Иначе Ви разбирам какво искате да направите. Това нещо е добре – нямаме против, ще го подкрепим, но този текст трябва да бъде коригиран, защото в този му вид означава именно това, че Министерството на вътрешните работи, и в частност Главната дирекция ще бъде самостоятелно звено, което ще лицензира авиационната техника, че тя е годна за летене. Бревет се издава не само на пилота, издава се и на самата машина. Аз съм се занимавал с това – лицензирал съм самолети, въвеждал съм ги в експлоатация, поддържали сме ги. Това е ангажимент действително на собственика, но самото лицензиране на тази техника, защото така е написано: „летателна годност“ – летателната годност се извършва от специализиран държавен орган, това удостоверяване.
Моля да промените текста, той да бъде адекватен към това, което искате да се прокара в Закона – това е моята молба, не Ви критикувам. В противен случай ще създадем правен нонсенс, който ще създаде впоследствие други последващи реакции в тази посока. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Господин Малинов.
РОСЕН МАЛИНОВ: Благодаря.
Едно допълнение – общо взето господин Иванов го каза. Така или иначе е необходимо някакво редактиране, прецизиране.
Господин Иванов, само Главна въздухоплавателна агенция има тези права, които тук се вменяват на Гранична полиция, и действително ще се създаде един юридически сблъсък, който не е необходим на никого. Чудесно е да има вертолети, чудесно е да има това въздушно наблюдение, чудесно е да се поддържат машините, но нека юридически нещата да се изпипат така, че да не влизаме в колизия с другите закони, които действат на територията на Републиката.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Малинов.
От Министерството?
БИЛЯНА СТОЙКОВА: Искам само да допълня, че текстът, който е включен като добавка в ал. 3, всъщност е в съответствие с останалите допълнения, които са направени в Закона за Министерството на вътрешните работи, по отношение на уредбата на статута на служителите, които са от наземно-техническия персонал. Всъщност това като редакция е необходимо – то е заимствано от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Без да посочим тук, че Главна дирекция „Гранична полиция“ осигурява тази дейност като авиационна безопасност и летателна годност, надолу в тялото на Закона – в чл. 142 и следващите, които сме предложили, няма как да прецизираме преобразуването на тези служители от ІІІ категория труд в първа. Това е като добавка, нищо различно от тълкуването, което Вие обяснихте, не внасяме в текста. Става въпрос само за летателни машини, които са на въоръжение в Гранична полиция – в МВР.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Може ли, господин Председател?
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Благодаря, господин Председател.
Извинявам се, че още веднъж вземам думата, но наистина не разбирате за какво иде реч. Летателната годност на машините Вие не може да я осигурявате. Няма как да я осигурят! Това нещо се прави от специализирания орган. Министерството на отбраната, защото Вие казахте, че сте взели оттам текста, си има собствена организация, която осигурява ресурса на летателните машини. Всички други машини се лицензират от Главна дирекция „Въздухоплавателна администрация“ към Министерството на транспорта. Така, както е написано: „летателната годност“ – за тези думички се хващам, разбирате, че нямате капацитета и ресурса да издадете бревети на тези машини.
Молбата ми е да се прецизира този текст, нищо друго. Една редакция да се направи, защото няма как Вие да осигурявате летателната годност на машините, да я удостоверявате. Не може. Това ми е молбата – да го прецизираме. Ако трябва, до внасянето на Закона в пленарната зала да се иска становище от Министерството на транспорта или Министерството на отбраната, за да дадат коректен текст, защото очевидно на Министерството на вътрешните работи не му е работата да се занимава с подобно нещо. За това има други органи в държавата. Абсолютно добронамерен съм в този случай.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Иванов.
Господин Манев.
МАНОИЛ МАНЕВ: Всички сме добронамерени. Думата „осигурява“ не е думата „лицензира“ или „предоставя правото“. Тя е във връзка с това, че това е задължението на Гранична полиция. Ако трябва да редактираме думата, всички сме съгласни… (Реплика от народния представител Иван Валентинов Иванов при изключени микрофони.) Това обяснявам: „осигурява летателната годност“ и така нататък. Целта на тази дума е в Законопроекта да се каже кой отговаря, кой го прави, а кой го лицензира всички знаем – Вие по-добре от мен, със сигурност, казахте го и аз съм абсолютно съгласен с Вас, но трябваше задължението за поддръжка и осигуряване на възможността тези машини да летят да е възложена. Това е целта на думата, използвана тук – „осигурява“, а не лицензира или дава правото. Ако има някаква по-добра редакция, никой в тази зала няма да протестира против това. Но в Закона е записано „осигурява“, за да зададе задължението да поддържа и осигурява възможността тези машини да се ползват.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Господин Бернер, имате ли допълнения към всичко онова, което казахме?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИЛКО БЕРНЕР: Господин Председател, разбирам смисъла на отправеното предложение. Може би смисълът на думата „осигурява“ трябва да се разглежда като предприема действия за осигуряване. (Реплика от народния представител Иван Валентинов Иванов при изключени микрофони.)
Очевидно е, че Министерството на вътрешните работи не може да осигурява бревет и не може да изпълнява онзи дълъг списък от дейности, които трябва да бъдат изпълнени, за да се гарантира експлоатацията на въздухоплавателното средство.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Господин Ципов, заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Уважаеми гости на днешното заседание! Ще си позволя да направя едно импровизирано предложение, господин Председател, за да могат колегите от Министерството на вътрешните работи да опитат да го прецизират до момента на разглеждането на Законопроекта за второ гласуване в пленарната зала.
Според мен би следвало Главна дирекция „Гранична полиция“ да осигурява поддръжката на въздухоплавателните средства на Министерството на вътрешните работи, които се използват за осъществяване на граничен контрол, и свързаните може би с тази поддръжка авиационна безопасност и летателна годност – не твърдя, че съм изчерпателен, просто ми убягва глаголът, който трябва да бъде използван. Може би би било добре от Главна дирекция „Гранична полиция“ да уточнят каква е терминологията с компетентните органи, с компетентните органи на Министерството на транспорта.
Затова, ако не възразяват колегите, нека да стъпим на това предложение – Главната дирекция да осигурява поддръжката на тези въздухоплавателни средства на Министерството на вътрешните работи, защото смятам, че това е по-широкият термин от тази специфика на дейността, каквато е свързана с авиационната безопасност и летателната годност на тези въздухоплавателни средства.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Други колеги по тези предложения, които разисквахме?
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Процедурно – ще помоля, господин Председател, на трибуната, като редакционна поправка, когато се чете Законопроектът в залата, да бъде изчетен коректен текст – да приемем, че сега ще го подкрепим по принцип.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Други колеги? Няма.
Подлагам на гласуване редакционното предложение на господин Ципов по чл. 83.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Следващото предложение е от народния представител Пламен Нунев и група народни представители.
Имате думата за предложения, мнения, становища. Има ли? Няма.
Подлагам на гласуване предложението от народния представител Пламен Нунев и група народни представители.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Предложение от народните представители Иван Иванов, Филип Попов и Росен Малинов.
Мнения, предложения? Няма.
Моля да гласуваме.
За – 7, против – 11, въздържали се – няма.
Предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители.
Мнения, съображения?
Господин Иванов, заповядайте.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Пак технически – и в тези двата параграфа също да се поправи, защото тук пак касае авиационната безопасност и летателната годност. В смисъл – като се прецизира предходният параграф, който коментирах… (Реплика от народния представител Красимир Ципов при изключени микрофони.) Това ми е молбата, иначе ги подкрепям – въпросът е да се намери точната терминология.
Мисля, че е редно, без да се повтарям, да се консултират, ако трябва, с ГВА или с Министерството на отбраната. (Реплика от народния представител Красимир Ципов: „С Министерството на отбраната по-скоро“.)
Или да ги подготвят за лицензиране, и то последващо, от Министерството на отбраната – бреветирането, или нещо от този род. (Реплика при изключени микрофони.)
Не знам към настоящата дата кой издава бреветите на тези машини – Министерството на отбраната или Министерството на транспорта.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Всичко това, което предложите, ще го проверим и ще го направим.
Други? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Пламен Нунев и група народни представители с корекциите, които изкоментирахме.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители. (Реплика при изключени микрофони: „То е същото“.)
Гласуваме.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Предложение от народните представители Иван Иванов, Филип Попов и Росен Малинов.
Предложения, мнения, съображения?
Подлагам на гласуване предложението от народните представители Иван Иванов, Филип Попов и Росен Малинов.
За – 5, против – 13, въздържали се – няма.
Предложение от народните представители Иван Иванов, Филип Попов и Росен Малинов.
Предложения, мнения, съображения? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението от народните представители Иван Иванов, Филип Попов и Росен Малинов.
За – 6, против – 12, въздържали се – няма.
Колеги, ще гласуваме по вносител параграфи 1, 2 и 3.
Имате думата за съображения, мнения, становища.
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: По вносител или тези, които Вие сте предложили – новите параграфи 1, 2 и 3?
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: По вносител.
Има ли други мнения, съображения? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи 1, 2 и 3 по вносител.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители. Оттеглям предложението.
Параграф 4 по вносител – мнения, съображения? Няма.
Подлагам на гласуване § 4 по вносител.
За – 18, против и въздържали се – няма.
„Преходни и заключителни разпоредби“ и § 5.
Мнения, съображения? Няма.
Гласуваме наименованието „Преходни и заключителни разпоредби“ и § 5 по вносител.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители.
Колеги, мнения, съображения?
Господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Благодаря.
Каква е целта да се направят тези промени? Това, което гласувахме преди малко за поддръжка на техниката, или правите някакво друго преобразование?
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Други колеги? Няма.
Подлагам на гласуване предложението от народния представител Пламен Нунев и група народни представители.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители – за промените в Закона за киберсигурност.
Мнения, становища?
Господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, по-скоро въпросът е към Вас – да ни обясните: какво налага тази промяна, защо тази дейност трябва да се прехвърли към ДАНС?
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Заповядайте, господин Темелков.
АТАНАС ТЕМЕЛКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господа народни представители, дами и господа! Ще си позволя съвсем накратко да разясня идеята на тази промяна в Закона за киберсигурност.
В сега действащия Закон за киберсигурност е предвиждано изграждане на две системи за наблюдение и управление на киберсигурността в интернет пространството на България, като двете системи са разделени по обхват. Едната е свързана най-вече с наблюдение и управление на органите на държавната администрация, а втората, която трябваше да се изгражда в ДАНС, е свързана с наблюдение и управление на тези събития в обекти, свързани с националната сигурност, най-вече в тези, които се наричат стратегически обекти.
По функционалност двете системи се препокриват почти на 99%, тоест на практика в сегашния закон се предполага изграждане на две еднотипни системи, управлявани от две различни ведомства, а в края на краищата функционалността е една и съща. Това поражда предложението да бъде изградена една единна система от Държавната агенция „Електронно управление“, а в същото време резултатите от тази система да бъдат ползвани от всички заинтересовани лица, включително и колегите от Държавна агенция „Национална сигурност“.
В същото време при обединяването на тази система в една обща система би дало възможност да се ограничи похватът на системата, тъй като ще бъдат спестени определени средства, които идват по фонд „Вътрешна сигурност“, които се управляват от Министерството на вътрешните работи. Това е връзката, която предлагаме – при промяна на Закона за МВР да предложим и съответната промяна в Закона за киберсигурност, тъй като това е свързано с финансиране, а крайният срок за изграждане на системата вече наближава. Това е най-кратко, което бих могъл да кажа.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Темелков.
Други колеги?
Господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Извинявам се, господин Председател – един уточняващ въпрос. Тази система е изградена, защото текстът, както е записан: „изгражда и поддържа“ отпада и се прехвърля в ДАНС – „администрира и ползва“. Тоест нещо, което е изградено вече и се поддържа от Вас, се прехвърля на ДАНС в пълната му цялост. Тоест Вие нямате ангажимент повече към тази система съгласно промените в Закона. Така го разбирам, защото думите са: „Държавна агенция „Национална сигурност“ администрира и ползва“, тоест Вие ще изграждате и поддържате – тя ще администрира и ползва.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Господин Темелков, заповядайте.
АТАНАС ТЕМЕЛКОВ: Благодаря Ви.
Системата се намира на етап на планиране и изграждане, като към настоящия момент са разработени техническите спецификации и техническото задание за изграждане. То е в частта – тази, която трябваше да се изгражда от Държавна агенция „Електронно управление“. На този етап установихме, че двете системи са напълно съвместими от гледна точка на функционалност.
Системата ще се изгражда в Държавна агенция „Електронно управление“, като има възможност да се ползва от Държавна агенция „Национална сигурност“ и те самите да администрират онези дейности, които са в обхвата на Закона за киберсигурност, по отношение на тази система. Защото по-нататък в Закона е разписано какво прави с тази система Държавната агенция „Национална сигурност“. Тоест експлоатацията на системата ще бъде една – ще бъде изграждана на едно място, ще се поддържа от един и същи състав, но ползването и администрирането, което означава даване на достъп на определени потребители по изготвяне на различни справки, филтриране на различни данни и така нататък – това си остава възможност на ДАНС, която да ползва тази система.
А в останалата част, която касае държавната администрация, това ще се изпълнява от Държавна агенция „Електронно управление“. Разбирайте – системата е една с двама ползватели. Това е най-краткият отговор.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Темелков, за компетентния отговор.
Други колеги? Няма.
Колеги, подлагам на гласуване предложението от народния представител Пламен Нунев и група народни представители.
За – 13, против – няма, въздържали се – 5.
Предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители, което касае промени в Закона за електронното управление.
Колеги, имате думата за мнения, съображения, становища.
Господин Темелков, заповядайте.
АТАНАС ТЕМЕЛКОВ: Господин Председател, уважаеми господа народни представители! Тази промяна се налага във връзка и с промяната, която направихме в предния закон, свързана най-вече с публичност на кода, който се разработва при изграждането на информационните системи. Това дава възможност на всеки един заинтересован гражданин, всеки заинтересован производител да ползва кодове, разбирайте – програми, които са разработени със средства на държавата и трябва да бъдат публикувани. Така че всеки, който има възможност, да може да ги ползва в следващите разработки.
Втората нова важна част, за която се прави този публичен Hub, е свързана с това, че всеки заинтересован гражданин може да провери и да влезе да търси съответните грешки и пропуски в съответните системи. Това дава възможност за публичност, за отвореност пред обществото за изгражданите системи, а от друга гледна точка носи възможност за сигурност на разработените системи.
Към настоящия момент съществуват вече, както казахме, Порталът и GitHub-ът – търси се законово основание оттук нататък всеки един разработчик, всеки един административен орган, който разработва такива системи в държавата, използвайки националния бюджет или някои други схеми за финансиране, да бъде задължен да публикува съответните софтуерни решения в този GitHub. Това е краткото обяснение на предложението.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Темелков.
Други колеги?
Господин Христов от вносителите.
ПАВЕЛ ХРИСТОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Благодаря. Ще бъда много кратък.
Предложенията са по-скоро практически и чисто технически необходими – няма никаква политика в тях. Запълваме някои празноти, оформени при промените на Закона от ноември 2019 г. Накратко, публичността на кодовете може да доведе пряко до подобряване на киберсигурността – тема, която дискутираше Комисията малко по-рано. Пак казвам, никаква политика – чисто практически промени. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Христов.
Други колеги? Няма.
Колеги, подлагам на гласуване предложението от народния представител Пламен Нунев и група народни представители.
За – 18, против и въздържали се – няма.
По § 6 има предложение от народните представители Иван Иванов, Филип Попов и Росен Малинов.
Колеги, съображения, мнения? Няма.
Подлагам на гласуване предложението от народните представители Иван Иванов, Филип Попов и Росен Малинов.
За – 5, против – няма, въздържали се – 13.
Предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители по § 5.
Мнения, съображения по текстовете, предложени от колегите от ДАНС и от Държавна агенция „Електронно управление“? Да изкажете становище откога искате да влязат в сила.
Заповядайте.
ТАНЯ КАРАКАШ: Благодаря Ви, господин Председател.
Нашето предложение е единствено при преномерирането на параграфите, които да влязат в сила от деня на обнародването, да се включи и параграфът за промяна в Закона за киберсигурност. Ще поясня защо.
В момента Държавна агенция „Национална сигурност“ е страна по договора за безвъзмездна финансова помощ по фонд „Вътрешна сигурност“, който се администрира от дирекция „Международни проекти“ на МВР. За да стане факт смяната на страните по този договор – Държавна агенция „Електронно управление“ да бъде страна по договора, е необходимо влизането в сила на измененията в Закона за киберсигурност. Това налага в последния параграф, който касае влизането в сила, изрично да бъде предвидена съответната номерация, която ще се получи, на параграфа в Закона за киберсигурност – да влезе в сила от деня на обнародването, за да може тутакси да предприемем действия по процедурните правила на фонд „Вътрешна сигурност“. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Колеги, съображения? Няма.
Подлагам на гласуване предложението от народния представител Пламен Нунев и група народни представители с допълнение – промените за срока, в който трябва да влязат, касаещи ДАНС и Държавна агенция „Електронно управление“.
За – 13, против – 5, въздържали се – няма. Благодаря.
Колеги, с това приехме Законопроекта за изменение на Закона за МВР.
Има правнотехнически неща, които трябва да оправим с референтите, и предложенията, които се направиха.
Колеги, благодаря Ви.
Благодаря и на колегите от Министерството на вътрешните работи.

Продължаваме с точка втора:
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ, № 002-01-40, внесен от Министерския съвет на 28 август 2020 г.
По тази точка от дневния ред наши гости от Министерството на правосъдието са: Габриела Козарева – изпълнителен директор на Агенция по вписванията, и Кирил Чакъров – главен секретар на Агенция по вписванията.
Давам думата на госпожа Козарева да представи Законопроекта.
ГАБРИЕЛА КОЗАРЕВА: Господин Председател, дами и господа народни представители! Накратко ще Ви запозная с необходимостта от приемане на изменения в Закона за регистър БУЛСТАТ, които всъщност отразяват изискванията на Регламент 2016/679, посветени на защитата на личните данни. Знаете, че към настоящия момент кодът, който се генерира в регистър БУЛСТАТ, е идентичен с Единния граждански номер, което няма как да продължи да бъде по този начин, защото по този начин нарушаваме изискванията за защита на личните данни. Това е една от основните промени, които предлагаме.
По отношение на обхвата на промените, които имат отношение към тази Комисия – основната промяна е тази, която правим в специален регистър БУЛСТАТ, където има регистрирани 337 субекта. Всъщност там промяната е, че отпада издаването на нарочен носител – пластика, с посочване на номера по БУЛСТАТ, а при необходимост ще бъде издавано удостоверение, което да отразява последните направени изменения в статуса на субекта.
Останалите изменения, които предлагаме, всъщност обслужват тези две основни такива. Ако имате други въпроси, в конкретика да отговоря, но, предполагам, Вие сте видели, че текстовете са няколко и са по-скоро технически – не се предвижда по никакъв начин промяна на смисъла на Закона или обхвата.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Колеги, имате думата за въпроси, предложения. Няма.
Подлагам на първо гласуване Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, № 002-01-40, внесен от Министерския съвет на 28 август 2020 г.
За – 12, против – няма, въздържали се – 6. Благодаря.
С това Законопроектът е приет на първо гласуване.
Благодаря Ви за участието.

Колеги, продължаваме с точка трета от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА РЕЗЕРВАТА, НАПРАВЕНА ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ЧЛ. 31 ОТ КОНВЕНЦИЯТА ЗА СТАТУТА НА ЛИЦАТА БЕЗ ГРАЖДАНСТВО, ПРИЕТА В НЮ ЙОРК НА 28 СЕПТЕМВРИ 1954 Г., № 002-01-29, внесен от Министерския съвет на 16 юли 2020 г.
Моля гостите да се представят.
РОСИЦА ГРУДЕВА: Благодаря, господин Председател.
Росица Грудева – директор на дирекция „Правнонормативна дейност“ на Министерството на вътрешните работи, и Владислава Радонова – началник-сектор в дирекция „Миграция“.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Давам думата на госпожа Грудева за представяне на Законопроекта.
РОСИЦА ГРУДЕВА: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! България прилага установените стандарти към лицата, търсещи закрила, и лицата без гражданство съгласно параметрите на международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека. В този смисъл нашата страна, като отговорен член на международната общност и страна – членка на Европейския съюз, и страна по Конвенцията за статута на лицата без гражданство от 1954 г., спазва стриктно своите ангажименти към лицата без гражданство.
Резервата по чл. 31 от Конвенцията за статута на лицата без гражданство е направена по инициатива на Министерството на вътрешните работи и е приета със закон, „Държавен вестник“ от 7 февруари 2012 г.
Резервата гласи следното: „България заявява, че чл. 31 не задължава страната да предоставя на лицата без гражданство по-благоприятен статут от този, който се предоставя на чужденците като цяло“.
В резултат от провеждани във времето срещи и разговори с Представителството на Върховния комисариат за бежанците през 2016 г. Министерството на вътрешните работи предложи промени в Закона за чужденците в Република България, които бяха приети. Със същия се създаде отделна глава, която е посветена на правото и предоставянето на статут на лица без гражданство в България, в която е разписан редът за предоставяне на статут на лица без гражданство на територията на страната.
Още повече – съгласно чл. 2, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България е посочено, че по смисъла на Закона чужденец е всяко лице, което не се разглежда като гражданин на нито една държава членка в съответствие с нейното законодателство, включително като чужденци се разглеждат и лицата без гражданство. В този смисъл направената резерва по чл. 31 от Конвенцията от 1954 г. вече не е актуална.
Следващата промяна, която се предлага, е свързана с лицата с предоставен статут на лице без гражданство. По реда на Закона за чужденците са приложими както принудителните административни мерки, така и административнонаказателните разпоредби, които се налагат за всички чужденци, които пребивават в страната.
В заключение искам да кажа, че приемането на Законопроекта няма да изисква допълнителни финансови средства в бюджета и бих искала да посоча, че в хода на съгласувателната процедура имаме положително становище от Представителството на Върховния комисариат за бежанците в страната. В становището се посочва, че оттеглянето на резервата е положителна стъпка от страна на България за спазването на Конвенцията. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Колеги?
Господин Манев.
МАНОИЛ МАНЕВ: Аз имам въпрос към представителя на „Миграция“. В ал. 2 на чл. 31 на Конвенцията – няма да го цитирам целия – отпадат думите „обществен ред“. В чл. 1 има „обществен ред и държавната сигурност“. В чл. 2 обаче отпадат думите „обществен ред“. Това ще създаде ли проблеми на служба „Миграция“ при постановяването на експулсиране с ПАМ-ове (Принудителна административна мярка) или наказания с ПАМ-ове, хайде да не влизаме в експулсирането?
ВЛАДИСЛАВА РАДОНОВА: Така предложената резерва да отпадне няма да ни създаде проблеми – тя е подкрепена и от нас, тъй като със сегашен ЗИД на Закона за чужденците в Република България, който в момента е на първо четене, се предлага допрецизиране на уредбата, касаеща предоставянето статут на лице без гражданство. За тях ще се прилагат абсолютно всички разпоредби на Закона за чужденците, включително и ПАМ-овете.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Господин Манев.
МАНОИЛ МАНЕВ: Тогава се налага да Ви прочета тази втора алинея: „Експулсирането на такива лица без гражданство става само в изпълнение на съдебни решения, с изключение на случаите, когато неотложни съображения за държавната сигурност налагат друго. На лицата без гражданство се предоставя правото да представят доказателства в свое оправдание, правото да обжалват пред компетентните инстанции и да бъдат представлявани за целта пред тези инстанции или пред лице, или лица, специално определени от компетентните инстанции“. Това е ал. 2 на чл. 31 на Конвенцията, която с оттеглянето на резервата си ние приемаме на 100%.
Затова Ви попитах дали това ще Ви създаде проблеми.
ВЛАДИСЛАВА РАДОНОВА: Няма да ни създаде. От 2016-а до днешна дата сме предоставили 140 такива статута на лица без гражданство и това, знаете, са предимно лица – граждани на бившите държави на СССР. Тях никой наистина не ги признава – нито българи, нито руснаци. Предоставяйки един такъв статут без гражданство и решавайки ние да го експулсираме, всъщност въпросът е: къде ще го експулсираме? Никой не го е признал, освен нас.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Други въпроси, колеги? Няма.
Уважаеми колеги, подлагам на първо гласуване Законопроект за оттегляне на резервата, направена от Република България по чл. 31 от Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г., № 002-01-29, внесен от Министерския съвет на 16 юли 2020 г.
За – 15, против – няма, въздържали се – 2. Благодаря.
С това, уважаеми колеги, Законопроектът е приет на първо четене.
Благодаря на представителите на МВР.

Колеги, преминаваме към точка „Разни“:
Искам една информация да сведа на вниманието Ви относно Седмата среща на GPSG (28 – 29 септември). Секретариатът информира, че изискването е за ограничаване на регистрацията до четирима депутати, които имат в съответните комисии мандат за делегати на GPSG. Това са – ако си спомняте, преди бяхме определили групата: господин Иванов, господин Ахмедов, господин Сиди и аз, като председател. Тоест четиримата може да участваме във видеоконферентната връзка за разговори, а всички останали колеги от Комисията могат да присъстват. Ако някой не може да участва, имаме време – 28 и 29 септември, тук ще бъде, ще се чуем дотогава – да можем да реагираме и други колеги да участват.
Имате ли предложения по точка „Разни“?
Пò следващото заседание на Комисията ще бъде изнесено в ГДБОП – няма да бъде тук.
Благодаря Ви, колеги. Закривам заседанието.

(Закрито в 15,35 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Пламен Нунев
Форма за търсене
Ключова дума