Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
26/02/2019 първо гласуване

  Проект на решение за изменение на Решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения (ДВ, бр. 77 от 2017 г.), изменено с Решение на Народното събрание от 12 октомври 2018 г. (ДВ, бр. 85 от 2018 г.), № 954-02-6, внесено на 21.02.2019 г. от н.п. Ирена Димова и гр.н.п.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните


  ДОКЛАД

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Проект на решение за изменение на Решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения (ДВ, бр. 77 от 2017 г.), изменено с Решение на Народното събрание от 12 октомври 2018 г. (ДВ, бр. 85 от 2018 г.), № 954-02-6, внесено на 21.02.2019 г. от н.п. Ирена Димова и гр.н.п.


  Комисията по земеделието и храните проведе извънредно заседание на 26 февруари 2019 г., на което обсъди цитирания проект на решение.
  На заседанието от Министерството на земеделието, храните и горите присъстваха – Вергиния Кръстева – заместник-министър, Петър Вутов – директор на дирекция „Поземлени отношения и комасация”, Лилия Стоянова – началник отдел в същата дирекция и Диана Филева – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“. Присъстваха и представители на неправителствени и браншови организации.
  Проектът и мотивите за него бяха представени от н.п. Десислава Танева.
  Проектът за решение е внесен във връзка с одобрен от Министерския съвет и предоставен на Народното събрание доклад на министъра по земеделието храните и горите. Докладът е относно Решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г., изменено с Решение от 12 октомври 2018 г. С цитираното решение като т. 1 на министъра на земеделието, храните и горите е възложено в срок до 31 декември 2017 г. да внесе в Народното събрание доклад, включващ анализ на нормативната регулация на обществените отношения в земеползването относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи и стратегия за управление и развитие на поземлената собственост. Анализът и стратегията са внесени в определения срок. В решението като т. 2 е предвидено в 10-месечен срок от приемането на доклада по т. 1, министърът на земеделието, храните и горите да изготви и след необходимото обществено обсъждане да внесе проект на единен законодателен акт, уреждащ поземлените отношения в земеползването, свързани със собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в България. Съответно, Министерството на земеделието, храните и горите представи на заседание на комисията, проведено на 10 октомври 2018 г., проект на Закон за поземлените отношения и опазването на земеделските земи. След проведеното обсъждане първоначално заложеният срок беше удължен до 28 февруари 2019 г. с решение на Народното събрание. Целта на удължаването беше да се разшири обхвата на законопроекта, като в него се регламентират всички въпроси, свързани със собствеността върху земеделските земи, с арендните отношения и с опазването на селскостопанското имущество, като по този начин се предложи организирана и последователна уредба на поземлените отношения в страната.
  В тази връзка, законопроектът е преработен от Министерството на земеделието, храните и горите, публикуван е за обществено обсъждане и е изпратен за междуведомствено съгласуване. В рамките на процедурата по обществено обсъждане по него са постъпили голям брой противоречиви становища както от браншови организации, така и от граждани. Основните бележки са свързани с възпроизведени в законопроекта текстове от действащата нормативна уредба, които са основно от Закона за арендата в земеделието, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за собствеността, Закона за задълженията и договорите и Закона за опазване на земеделските земи.
  Предвид изложеното, в Министерството на земеделието, храните и горите е проведена работна среща с браншовите организации, на която от Българската асоциация на собствениците на земеделски земи са предложили да бъде изцяло отменено решението на Народното събрание, в което като срок за внасяне на законопроекта в Министерския съвет е определен 28 февруари. От Асоциация на земеделските производители в България и от Национална асоциация на зърнопроизводителите са предложили да се създаде работна група с участието на всички заинтересовани страни, която да обсъди поземлените отношения в страната и в условията на широк обществен дебат да подготви единен нормативен акт, адекватен на съвременните социално-икономически условия. В тази връзка, са настояли да бъде предложено на Народното събрание срокът 28 февруари 2019 г. да бъде удължен с най-малко шест месеца.
  В хода на заседанието представителите на браншовите организации отново представиха аргументите си за удължаване на срока за изготвяне и представяне на законопроекта. От Българската асоциация на собствениците на земеделски земи припомниха, че законопроекта касае конституционно установени и защитени права на гражданите, каквото е правото на собственост, която е неприкосновена. Затова според тях е непродуктивно поставянето на срокове за регламентиране на цялата материя.
  Народният представител Петър Петров отбеляза, че и новият срок няма да бъде достатъчен за разработването на законопроек и предложи гласуването по решението да бъде отложено до завръщането на народните представители от парламентарната група на БСП за България в пленарна зала.
  От парламентарната група на Движението за права и свободи изразиха убеждението си, че постигането на консенсус между всички заинтересовени страни е невъзможно, предвид взаимноизключващите се интереси и различните възможности на отделните субекти. Според тях при разработването на проекта освен баланс следва да се търси възможност за постигане на по-справедлива регулация на отношенията, свързани със собствеността и с ползването на земеделските земи. Отбелязаха също така, че при разработването на законопроекта е важно да залегне цялостната концепция на държавата за това какво земеделие следва да бъде развивано в страната ни.

  След проведените разисквания, Комисията по земеделието и храните с 11 гласа “за”, 0 гласа “против” и 2 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме Проект на решение за изменение на Решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения (ДВ, бр. 77 от 2017 г.), изменено с Решение на Народното събрание от 12 октомври 2018 г. (ДВ, бр. 85 от 2018 г.), № 954-02-6, внесено на 21.02.2019 г. от н.п. Ирена Димова и гр.н.п.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума