Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
05/03/2019 проект второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите № 954-01-3, внесен от Иван Вълков и група народни представители на 25 януари 2019 г., приет на първо гласуване на 8 февруари 2019 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  РАБОТЕН ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите № 954-01-3, внесен от Иван Вълков и група народни представители на 25 януари 2019 г., приет на първо гласуване на 8 февруари 2019 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  ЗАКОН

  за изменение и допълнение на Закона за водите

  (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95 и 101 от 2015 г., бр. 15, 51, 52 и 95 от 2016 г.; бр. 12, 58 и 96 от 2017 г. и бр. 55, 77, 98 и 103 от 2018 г.)

  Предложение от нар. пр. Йордан Апостолов и Борис Ячев:
  Създава се нов параграф :
  § ... В чл. 47, ал. 11 се изменя така:
  „(11) От едно водовземно съоръжение за минерална вода се предоставя концесия за добив по ал.2, т.1 на един концесионер".


  Предложение от нар. пр. Йордан Апостолов и гр. н.п.:
  Създава се нов параграф :
  § ... Създава се нов чл. 119в :
  „Чл. 119в (1) Забранява се заустването на жилищно-отпадъчни води, получени в следствие на дейността на миннодобивната, нефтодобивната и газодобивната промишленост, флотационни дейности, както и води, съдържащи руднични води и опасни вещества в зоните за защита на водите по чл. 119а.
  (2) Забранява се заустването на жилищно-отпадъчни води, които съдържат води от дейността на миннодобивната, нефтодобивната и газодобивната промишленост, флотационни дейности, както и води, съдържащи руднични води и опасни вещества в зоните за защита на водите по чл. 119а.
  (3) Забранява се заустването на жилищно-отпадъчни води в
  повърхностно водно тяло ако не са спазени изискванията на чл. 118, чл. 120 и чл. 136, както и доброто екологично състояние на повърхностното водно тяло."

  § 1. В чл. 194 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 3, б. „в“ думите „пасищно отглеждане на селскостопански животни и аквакултури в съоръжения“ се заменят с „и пасищно отглеждане на селскостопански животни“.
  2. В ал. 11:
  а) в т. 4 думите „на ползване“ се заменят с „на водовземане и ползване“;
  б) в т. 6, б. „б“ думите „и аквакултури“ се заличават.


  § 2. В чл. 194а се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя „с изключение на случаите по ал. 5“.
  2. Създава се ал. 5:
  „(5) При водовземане от повърхностен воден обект с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, когато водите се връщат в първоначалния водоизточник или в неговия водосбор, не е задължително монтирането на измервателни устройства по ал. 1, като за обем на водата, отнет при водовземането, се смята обемът, посочен в издаденото разрешително по чл. 44”.

  Предложение от нар. пр. Йордан Апостолов и гр. н.п.:
  Създава се нов параграф :
  § ... В допълнителните разпоредби, в § 1 се създава нова т.101:
  „101. Жилищно-отпадъчни води са отпадъчните води, получени вследствие на ползването на вода в жилищни сгради, обекти за настаняване и заведения за хранене и развлечения."

  Предложение от нар. пр. Йордан Апостолов и Борис Ячев:
  Създава се подразделение „Преходни и заключителни разпоредби" с
  нови § 3 и § 4:
  „§ 3. Когато до влизането в сила на този закон за едно водовземно съоръжение за минерална вода са сключени концесионни договори за добив по чл. 47, ал. 2 т. 1 с повече от един концесионер, те продължават действието си до тяхното прекратяване
  § 4. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в Държавен вестник."


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ:

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума