Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
07/03/2019 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите № 954-01-3, внесен от Иван Вълков и група народни представители на 25 януари 2019 г., приет на първо гласуване на 8 февруари 2019 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите № 954-01-3, внесен от Иван Вълков и група народни представители на 25 януари 2019 г., приет на първо гласуване на 8 февруари 2019 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за водите
  (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95 и 101 от 2015 г., бр. 15, 51, 52 и 95 от 2016 г.; бр. 12, 58 и 96 от 2017 г. и бр. 55, 77, 98 и 103 от 2018 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  Предложение от нар. пр. Йордан Апостолов и Борис Ячев:
  Създава се нов параграф :
  § ... В чл. 47, ал. 11 се изменя така:
  „(11) От едно водовземно съоръжение за минерална вода се предоставя концесия за добив по ал.2, т.1 на един концесионер".
  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 84, ал. 2, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, тъй като то е извън обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.

  Предложение от нар. пр. Йордан Апостолов и гр. н.п.:
  Създава се нов параграф :
  § ... Създава се нов чл. 119в :
  „Чл. 119в (1) Забранява се заустването на жилищно-отпадъчни води, получени в следствие на дейността на миннодобивната, нефтодобивната и газодобивната промишленост, флотационни дейности, както и води, съдържащи руднични води и опасни вещества в зоните за защита на водите по чл. 119а.
  (2) Забранява се заустването на жилищно-отпадъчни води, които съдържат води от дейността на миннодобивната, нефтодобивната и газодобивната промишленост, флотационни дейности, както и води, съдържащи руднични води и опасни вещества в зоните за защита на водите по чл. 119а.
  (3) Забранява се заустването на жилищно-отпадъчни води в
  повърхностно водно тяло ако не са спазени изискванията на чл. 118, чл. 120 и чл. 136, както и доброто екологично състояние на повърхностното водно тяло."
  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 84, ал. 2, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, тъй като то е извън обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.


  Комисията предлага да се създаде нов § 1:
  § 1. В чл. 48 се създава ал. 5:
  „(5) Водоползвателите - титуляри на разрешителни за водовземане по чл. 44 за аквакултури и свързаните с тях дейности, не са задължени да измерват изземваните и използваните води, като ги отчитат въз основа на обема, посочен в издаденото разрешително.“


  § 1. В чл. 194 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 3, б. „в“ думите „пасищно отглеждане на селскостопански животни и аквакултури в съоръжения“ се заменят с „и пасищно отглеждане на селскостопански животни“.
  2. В ал. 11:
  а) в т. 4 думите „на ползване“ се заменят с „на водовземане и ползване“;
  б) в т. 6, б. „б“ думите „и аквакултури“ се заличават.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 2:
  § 2. В чл. 194 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 3, буква „в“ думите „пасищно отглеждане на селскостопански животни и аквакултури в съоръжения“ се заменят с „и пасищно отглеждане на селскостопански животни“.
  2. В ал. 11:
  а) в т. 4 думите „на ползване“ се заменят с „на водовземане за аквакултури по чл. 44 и на ползване за аквакултури по чл. 46, ал. 1, т. 2“;
  б) в т. 6, буква „б“ думите „и аквакултури“ се заличават.


  § 2. В чл. 194а се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя „с изключение на случаите по ал. 5“.
  2. Създава се ал. 5:
  „(5) При водовземане от повърхностен воден обект с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, когато водите се връщат в първоначалния водоизточник или в неговия водосбор, не е задължително монтирането на измервателни устройства по ал. 1, като за обем на водата, отнет при водовземането, се смята обемът, посочен в издаденото разрешително по чл. 44”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 3:
  § 3. В чл. 194а се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя „с изключение на случаите по ал. 5“.
  2. Създават се ал. 5 и 6:
  „(5) Не е задължително монтирането на измервателни устройства по ал. 1 при водовземане от повърхностен воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности, когато е налице поне едно от следните условия:
  1. водите се връщат в същия речен басейн;
  2. с акт на контролиращия орган е установена техническа невъзможност за монтиране, поддръжка или контрол на измервателно устройство.
  (6) В случаите на ал. 5 за обем на водата, отнет при водовземането, се смята обемът, посочен в издаденото разрешително.“  Предложение от нар. пр. Йордан Апостолов и гр. н.п.:
  Създава се нов параграф :
  § ... В допълнителните разпоредби, в § 1 се създава нова т.101:
  „101. Жилищно-отпадъчни води са отпадъчните води, получени вследствие на ползването на вода в жилищни сгради, обекти за настаняване и заведения за хранене и развлечения."
  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 84, ал. 2, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, тъй като то е извън обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.


  Предложение от нар. пр. Йордан Апостолов и Борис Ячев:
  Създава се подразделение „Преходни и заключителни разпоредби" с
  нови § 3 и § 4:
  „§ 3. Когато до влизането в сила на този закон за едно водовземно съоръжение за минерална вода са сключени концесионни договори за добив по чл. 47, ал. 2 т. 1 с повече от един концесионер, те продължават действието си до тяхното прекратяване

  § 4. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в Държавен вестник."
  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 84, ал. 2, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, тъй като то е извън обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ:

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума