Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
18/04/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания № 954-01-23, внесен от н.п. Искрен Веселинов и гр.н.п. на 12 април 2019 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните


  ДОКЛАД

  за първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания № 954-01-23, внесен от н.п. Искрен Веселинов и гр.н.п. на 12 април 2019 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 18 април 2019 г., на което обсъди цитирания законопроект.
  В заседанието на комисията взеха участие д-р Фатме Демирова – директор на дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ и инж. Николай Пиронков – директор на дирекция „Контрол по охрана на горските територии“ в Изпълнителната агенция по горите.
  Законопроектът беше представен от н.п. Росен Иванов, който обясни, че в масовите случаи на административни нарушения, глобата се налага на лица, които декларират липса на доходи или доходи под социалния минимум. Така, при определяне на нейния размер, не може да се спази изискването той да е съобразен с доходите и имуществото на наказания и съответно глобата не може да бъде събрана, а наказанието не може да бъде изпълнено.
  В тази връзка със законопроекта се предлага в системата на административните наказания по чл. 13 от закона да се въведат наказанието безвъзмезден труд в полза на обществото, което да се налага за повторно или системно извършвано административно нарушение и наказанието задържане в териториална структура на Министерството на вътрешните работи, за административни нарушения, свързани с нарушаването на обществения ред.
  От компетентността на Комисията по земеделието и храните е предложението, свързано с измененията в Закона за горите, с които при повторност на някои от административните нарушения по закона, освен че се въвеждат глоби, се предлага да се предвиди и възможността за налагане на наказанието безвъзмезден труд в полза на обществото. Наказанието ще бъде налагано на лице, извършващо дейност в горските територии, без да притежава правоспособност; на лице, извършващо лесовъдска практика, без да е вписано в регистъра или е вписано, но осъществява дейност, която е извън обхвата на удостоверението за регистрация, както и на лице, което сече, извозва, товари, транспортира, разтоварва, придобива, съхранява, преработва или се разпорежда с дървесина и недървесни горски продукти, в нарушение на закона и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
  В последвалата дискусия от парламентарната група на Обединени патриоти призоваха законопроектът да бъде подкрепен, тъй като така ще се даде възможност на съответните компетентни органи да налагат на извършителите на административни нарушения наказания, които да бъдат изпълнени в пълния им размер.

  В заключение, след проведената дискусия, Комисията по земеделието и храните с 11 гласа “за”, 0 гласа “против” и 1 глас “въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания № 954-01-23, внесен от н.п. Искрен Веселинов и гр.н.п. на 12 април 2019 г.


  ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДИМИТЪР ГЕЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума